Anguished Prayer to Buddhas and Bodhisattvas

Practices › Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Śākyamuni Buddha et al

༄༅། །སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ལ་སྨྲེ་སྔགས་ཀྱི་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བཞུགས།    །

Anguished Prayer to the Buddhas and Bodhisattvas

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ན་མོ་གུ་རུ།

namo guru

Namo guru!

བླ་མ་མཉམ་མེད་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་དང་།    །

lama nyammé tubpé wangpo dang

Peerless guru, the Lord of Sages,

འཇམ་དབྱངས་བྱམས་པ་ཕྱག་རྡོར་སྤྱན་གཟིགས་སོགས།    །

jamyang jampa chakdor chenzik sok

Mañjughoṣa, Maitreya, Vajrapāṇi, Avalokiteśvara and the rest,

དམིགས་མེད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི།    །

mikmé tukjé chenpo dang denpé

Possessors of great, non-referential compassion,

རྒྱལ་དང་དེ་སྲས་ཚོགས་རྣམས་དགོངས་སུ་གསོལ།   །

gyal dang dé sé tsok nam gong su sol

Victors and your heirs, turn your attention towards me.

 

ཀྱེ་མ།  བདག་འདྲའི་སེམས་ཅན་ལས་ངན་པ།    །

kyema dak dré semchen lé ngenpa

Kyema! Sentient beings like me possess such evil karma.

ལུས་ལ་སྣ་ཚོགས་ནད་ཀྱིས་གདུང་བས་མནར།    །

lü la natsok né kyi dungwé nar

Our bodies are racked by various forms of illness,

ངག་ནི་མི་དགེའི་གཏེར་གྱི་འབྱུང་གནས་གྱུར།    །

ngak ni mi gé ter gyi jungné gyur

Our speech is like a treasury of the non-virtuous,

སེམས་ལ་བྱིང་རྨུགས་གཉིད་དང་བརྗེད་ངས་ཆེ།    །

sem la jing muk nyi dang jengé ché

Our minds are drowsy, dull, torpid and forgetful.

སྒོ་གསུམ་འཁྲུལ་པའི་རང་བཞིན་འདི་འདྲ་བའི།    །

go sum trulpé rangzhin dindra bé

May the victorious ones and their heirs

གནས་ངན་ལེན་ལ་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཡི།    །

né ngen len la sé ché gyalwa yi

Look with great compassion upon the deluded nature of our three doors,

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ངེས་པར་གཟིགས་སུ་གསོལ།    །

tukjé chenpö ngepar zik su sol

And their tendencies which lead to states of misery.

 

བདག་ནི་བླང་དོར་ཅུང་ཟད་ཤེས་ནའང་།    །

dak ni langdor chungzé shé na ang

I know a little of what to adopt and to avoid,

ཤེས་བཞིན་ཉོན་མོངས་ཆང་གི་རབ་མྱོས་པས།    །

shezhin nyönmong chang gi rab nyöpé

But my vigilance is as if intoxicated by the kleśas,

དབང་མེད་གྱུར་པའི་སྐྱེ་ངན་བདག་ཉིད་ལ།    །

wangmé gyurpé kyé ngen daknyi la

And I am helpless—O buddhas and bodhisattvas,

རྒྱལ་སྲས་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱོབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ།    །

gyalsé nam kyi kyobpar dzé du sol

Protect me, I pray, wretched as I am.

ལས་ཉོན་འཁྲུལ་འཁོར་དྲག་པོ་བཟློག་པ་དང་།    །

lé nyön trulkhor drakpo dokpa dang

Stop the process of karma and the kleśas

འཁོར་བའི་མུན་པ་སྨུག་པོ་བསལ་དུ་གསོལ།    །

khorwé münpa mukpo sal du sol

And dispel the dense darkness of saṃsāra!

 

ཡེ་ཤེས་ཟེར་གྱིས་སྣང་བའི་སྒོ་ཕྱེས་ལ།    །

yeshe zer gyi nangwé go ché la

Open the way to light through your wisdom rays,

མ་འཁྲུལ་གནས་ལུགས་ཟབ་མོ་དེ་ཁོ་ནའི།    །

ma trul neluk zabmo dé khoné

And reveal to me, I pray, the undeluded state,

རང་བཞིན་མངོན་གྱུར་བདག་ལ་མཛད་དུ་གསོལ།    །

rangzhin ngöngyur dak la dzé du sol

The profound nature of reality, exactly as it is.

 

ཀྱེ་མ་ཀྱིི་ཧུད་རྒྱལ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཅན།    །

kyema kyihü gyalwa tukjé chen

Kyema Kyihü! O compassionate conquerors,

ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སྲིད་པའི་འདམ་ལས་དྲོངས།    །

danta nyi du sipé dam lé drong

Lead me from the mire of existence, here and now,

བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་ལམ་ལ་དྲོང་དུ་གསོལ།    །

changchub chok gi lam la drong du sol

And guide me along the path of supreme awakening.

སྒྲིབ་པའི་དྲི་མ་དག་ཅིང་བྱང་བ་དང་།    །

dribpé drima dak ching jangwa dang

Cleanse and purify the stains of my obscurations,

རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཉམས་འོག་ཆུད་པ་དང་།    །

tokpé yönten nyam ok chüpa dang

Help me to experience the qualities of realization,

སྐུ་བཞིའི་རྒྱལ་ས་ཐོབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ།    །

ku zhi gyalsa tobpar dzé du sol

And cause me to attain the kingdom of the four kāyas!

 

ཅེས་པའང་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།།    །།

Thus, Lodrö Gyatso prayed.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "Sangs rgyas byang sems la smre sngags kyis gsol ba 'debs pa" in 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012. (BDRC W1KG12986). Vol. 3: 25–26

 

Version: 1.0-20220701

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept