Verses of Auspiciousness

Practices › Auspiciousness | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

The Eight Auspicious Symbols

༄༅། །ཤིས་ཚིགས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་སོགས།

Verses of Auspiciousness

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ཨོཾ་སྭསྟི།

om swasti

Oṃ svasti.

ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་དང་།  །

chok chü sangye könchok dang

Buddhas of the ten directions, rare and sublime ones,

བླ་མ་ཡི་དམ་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས།  །

lama yidam chökyong tsok

Gurus, yidam deities, and hosts of dharma protectors,

ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོངས།  །

norlha terdak karchok kyong

Wealth deities, treasure-keepers, guardians of the light,

ཀུན་གྱིས་བཀྲ་ཤིས་མཛད་དུ་གསོལ།  །

kün gyi tashi dzé du sol

I pray to you all: please let everything be auspicious.

 

བཀྲ་ཤིས་ལྷ་མོ་བརྒྱད་པོ་དང་།  །

tashi lhamo gyepo dang

Eight goddesses of good fortune,

ཁྱད་པར་འོད་ཟེར་ཅན་མ་ནི།  །

khyepar özer chenma ni

And in particular Mārīcī,

ཉི་མ་ཟླ་བའི་མདུན་ནས་འགྲོ།  །

nyima dawé dün né dro

Who precedes the sun and moon,

བདག་ཅག་རྟག་ཏུ་ཤིས་གྱུར་ཅིག  །

dakchak taktu shi gyur chik

Let everything always be auspicious for us.

 

རི་ཁྲོད་མ་དང་སྒྲོལ་མ་དང་།  །

ritröma dang drolma dang

Śabarī, Tārā,

ཁྲོ་གཉེར་ཅན་མ་གདུགས་དཀར་མོ།  །

tronyer chen ma dukkarmo

Bhṛkuṭī, Sitātapatrā,

རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་སྤྱན་མ་སོགས།  །

nampar gyalma chenma sok

Vijayā, Locanā and the rest—

ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་བདག་ཅག་སྐྱོབས།  །

lhamo nam kyi dakchak kyob

All you goddesses, protect us.

 

བདག་ཅག་གར་འགྲོ་གར་གནས་ཀྱང་།  །

dakchak gar dro gar né kyang

Wherever we go, wherever we stay,

འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་ཐར་བ་དང་།  །

jikpa kün lé tarwa dang

Save us from every form of danger,

ཚེ་རིང་ནད་མེད་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ།  །

tsering nemé paljor pel

Enhance our lifespan, health, and resources,

ཡིད་ལ་བསམ་དགུ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག  །

yi la sam gu drub gyur chik

And fulfil our each and every wish.

 

བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱིས་དགོངས།  །

lama nam kyi tuk kyi gong

Gurus, turn your wise attention towards us.

ཡི་དམ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱབ་བརྟེན་མཛོད།  །

yidam nam kyi gyab ten dzö

Yidam deities, provide us with succour and support.

མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱིས་བུ་བཞིན་སྐྱོངས།  །

khandro nam kyi bu zhin kyong

Ḍākinīs, care for us as if we were your own children.

ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མས་སྡོང་གྲོགས་མཛོད།  །

chökyong sungmé dongdrok dzö

Dharma protectors and guardians, accompany and assist us.

 

བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔ་དང་།  །

tashi tsering ché nga dang

Five Tashi Tseringma sisters,

ཇོ་བོ་གཉན་ཆེན་ཐང་ལྷ་དང་།  །

jowo nyenchen tanglha dang

Venerable Nyenchen Thanglha,

སྐྱེས་བུ་སེང་ཆེན་རྒྱལ་པོ་གསུམ།  །

kyebu sengchen gyalpo sum

And great leonine king Gesar,

གྲོགས་སུ་བསྟེན་ཅིང་མགོན་གྱུར་ཅིག  །

drok su ten ching gön gyur chik

Provide assistance and protection.

 

ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།།   །།

By Chökyi Lodrö.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2020.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "shis tshig phyogs bcu'i sangs rgyas dkon mchog" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 12: 379

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept