Verses of Auspiciousness

Practices › Auspiciousness | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | Français | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

The Eight Auspicious Symbols

༄༅། །བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་སུ་བྱེད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་དགེ་བའི་རྒྱན་ཞེས་བྱ་བ།

Virtuous Adornment for All the World

Verses to Bring Auspiciousness and Wellbeing

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་འདྲ་རྒྱལ་བའི་སྐུ༵།  །

pünsum tsokpa yizhin nor dra gyalwé ku

The body of the victorious ones, entirely perfect like a wish-fulfilling jewel,

རྔ་བོ་ཆེ་འདྲའི་ཚངས་དབྱངས་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའི་གསུ༵ང་།  །

ngawo ché dré tsang yang yenlak drukchü sung

The speech with sixty melodious tones of Brahma, like a magnificent drum,

དྲི་མེད་རྒྱ་མཚོ་ལྟར་ཟབ་གཏིང་དཔག་དཀའ་བའི་ཐུག༵ས།  །

drimé gyatso tar zab ting pak kawé tuk

And the wisdom mind that is deep and hard to fathom like a pristine ocean—

གསང་གསུམ་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་གང་དེས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག  །

sang sum yönten tayé gang dé tashi shok

Through the boundless qualities of these three secrets, may all be auspicious!

 

བྲལ་སྨིན་ཡོངས་རྫོགས་སྐུ་གསུམ་ལྡན་པའི་རྫོགས་སང༵ས་རྒྱས༵།  །

dral min yongdzok ku sumden pé dzoksang gyé

Perfect Buddha, complete with all qualities of freedom and maturation and the three kāyas,

ཞི་བསིལ་སྒྲིབ་གཉིས་ཚ་གདུང་ལས་སྐྱོབས་དམ་པའི་ཆོས༵།  །

zhi sil drib nyi tsadung lé kyob dampé chö

Sacred Dharma, cooling tranquility that protects from the torment of the two obscurations,

རིག་གྲོལ་དང་ལྡན་ཐར་ལམ་སྟོན་མཛད་དགེ༵་འདུ༵ན་ཚོགས།  །

rik drol dangden tarlam tön dzé gendün tsok

And Saṅgha assembly, revealers of the path to liberation who possess knowledge and liberation—

མཆོག་གསུམ་ཐུགས་རྗེས་གདུགས་དཀར་དམ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག  །

chok sum tukjé dukkar dampé tashi shok

Through the compassion of these Three Supreme Jewels, may there be the auspiciousness of the sublime white parasol.

 

བྱིན་རླབས་སྤྲིན་འཁྲིགས་རྒྱལ་ཀུན་འདུས་ཞལ་བླ༵་མ༵་དང་།  །

jinlab trin trik gyal kündü zhal lama dang

The guru, face and embodiment of all the victorious ones, in whom cloud-like blessings gather,

གྲུབ་གཉིས་ཆར་འབེབས་ཡི༵་དམ༵་ཞི་དང་ཁྲོ་བོའི་ལྷ།  །

drub nyi charbeb yidam zhi dang trowö lha

Peaceful and wrathful yidam deities, who bring down rains of twofold attainment,

དགོས་འདོད་འབྲས་བུ་ཡོངས་སུ་སྨིན་མཛད་མཁ༵འ་འགྲོ༵འི་ཚོགས།  །

gödö drebu yongsu min dzé khandrö tsok

And hosts of ḍākinīs, who provide the fruit of all that is wished for and required—

རྩ་གསུམ་དམ་ཅན་སྲུང་མ་བཅས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག  །

tsa sum damchen sungma chepé tashi shok

May there be the auspiciousness of these Three Roots together with the oath-bound guardians.

 

ཁམས་གསུམ་དབང་སྡུད་དབང་གི་ལྷ་མོ་སྒྲོལ་མ་དམར།  །

kham sum wangdü wang gi lhamo drolma mar

Red Tārā, magnetizing goddess with the power to attract the three realms,

ནོར་དང་བསོད་ནམས་སྐལ་བ་བཟང་སྟེར་རྣམ་ཐོས་སྲས།  །

nor dang sönam kalwa zang ter namtö sé

Vaiśravaṇa, bestower of abundant wealth, merit and good fortune,

ཚེ་སྦྱིན་ལྷ་མོ་འཆི་མེད་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ཡི།  །

tsé jin lhamo chimé pakma drolma yi

And Tārā, Sublime Lady of Immortality, goddess who grants longevity—

བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་དེང་འདིར་ཁྱེད་ལ་བདེ་ལེགས་ཤོག  །

tashi dé kyang dengdir khyé la delek shok

Through their auspiciousness may you have happiness and wellbeing here and now.

 

ཤིས་པའི་ཚིག་གི་དབྱངས་སྙན་ནི།  །

shipé tsik gi yang nyen ni

May these harmonious verses of auspiciousness,

སྙན་འགྱུར་མགྲིན་པའི་རྫ་རྔ་ལས།  །

nyen gyur drinpé dza nga lé

Arisen from the resonant drum of the throat,

བྱུང་འདི་ལྷ་དབང་ཡབ་སྲས་ཀྱི།  །

jung di lhawang yabsé kyi

Bring every excellence of the mightiest of gods and his heirs

སྲིད་ཞིའི་ལེགས་ཚོགས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག  །

sizhi lektsok gyé gyur chik

From throughout the whole of existence and peace.

 

ཞེས་པའང་རྟེན་འབྱུང་དགེ་བའི་ཕྱིར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས།།   །།

Chökyi Lodrö wrote this for the sake of positive interdependent circumstances. May virtue and auspiciousness abound.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2020.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "bkra shis bde legs su byed pa'i tshigs su bcad pa 'jig rten bde ba'i rgyan/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 12: 381–382

 

Version: 1.0-20230626

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept