Beautiful Garland of Uḍumbara Flowers

Practices › Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | 中文 | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

༄༅། །སྐྱེ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་ཨུ་དུམྦ་རའི་ཕྲེང་མཛེས་བཞུགས་སོ། །

The Beautiful Garland of Uḍumbara Flowers

A Prayer to the Previous Incarnations

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ཨོཾ་སྭ་སྟི།

om svasti

Oṃ svasti!

རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །

gyalwa sé dang chepé yeshe ku

Wisdom embodiment of all the buddhas and their bodhisattva heirs,

ཕྱོགས་དུས་མུ་མཐའ་མེད་པར་ཁྱབ་པའི་བདག །

chok dü mu tamepar khyabpé dak

Sovereign ruler present throughout the whole of space and time,

རང་བྱུང་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས། །

rangjung dangpö sangye chomdendé

Spontaneously arisen primal buddha, transcendent conqueror,

མགོན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

gönpo jampé yang la solwa deb

Lord and protector Mañjughoṣa, to you I pray!

 

མཁྱེན་རབ་དབང་ཕྱུག་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་དང༌། །

khyen rab wangchuk jampal shenyen dang

Powerful master of wisdom, Mañjuśrīmitra,

རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ། །

dorjé ku nyé bimalamitra

Vimalamitra, who gained an indestructible vajra form,

འཁོར་ལོ་སྡོམ་དངོས་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་པ། །

khorlo dom ngö dorjé drilbu pa

Cakrasaṃvara in person, Vajraghaṇṭāpāda,

པཎ་ཆེན་སྒོ་མཐའ་ཡས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །

panchen go tayepar solwa deb

And the great paṇḍita Anantamukhamati,1 to you I pray!

 

ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷ་ཡི་མེ་ཏོག་དང༌། །

chögyal tsangpa lha yi metok dang

Dharma-king Tsangpa Lhayi Metok,2

དེ་ཡི་ཡང་སྤྲུལ་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ་པོའི་ཞབས། །

dé yi yangtrul chok drub gyalpö zhab

And the reincarnation Chokdrub Gyalpo,3

སྨྲྀ་ཏི་ཛྙཱ་ན་ཉང་སྟོན་ཉི་མ་འོད། །

smritijnana nyang tön nyima ö

Smṛtijñāna,4 Nyangtön Nyima Özer,5

ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

chögyal pakpa nam la solwa deb

And Chögyal Phakpa,6 to you I pray!

 

གྲུབ་པའི་གཙུག་རྒྱན་མི་ལ་རས་པ་དང༌། །

drubpé tsukgyen mi la repa dang

Crowning jewel of siddhas, Milarepa,

འབྲི་གུང་རིན་ཆེན་དཔལ་དང་དྲི་མེད་འོད། །

drigung rinchen pal dang drimé ö

Drikung Rinchen Pal,7 Drimé Özer,8

སྨན་བླ་དངོས་སྣང་གཡུ་ཐོག་ཡོན་ཏན་མགོན། །

men la ngö nang yu tok yönten gön

Medicine Buddha incarnate, Yuthok Yönten Gönpo,9

བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

sönam gyaltsen nam la solwa deb

And Sonam Gyaltsen,10 to you I pray!

 

ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་འགོས་ལོ་གཞོན་ནུ་དཔལ། །

nak kyi rinchen gö lo zhönnu pal

Vanaratna,11 Gö Lotsawa Shyönnu Pal,12

མཁྱེན་རབ་ཆོས་རྗེ་པཎ་ཆེན་དགེ་འདུན་གྲུབ། །

khyen rab chöjé panchen gendün drub

Khyenrab Chöjé,13 great paṇḍita Gendun Drup,14

རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་དང༌། །

naljor wangchuk tangtong gyalpo dang

Lord of siddhas, Thangtong Gyalpo,15

དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

könchok gyaltsen nam la solwa deb

And Könchok Gyaltsen,16 to you I pray!

 

ས་ལོ་འཇམ་དབྱངས་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་དང༌། །

sa lo jamyang künga sönam dang

Sakya Lotsawa Jamyang Kunga Sonam,17

མངའ་རིས་པཎ་ཆེན་གནས་གསར་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང༌། །

ngari panchen né sar khyentsé wang

Ngari Paṇchen,18 Nesar Khyentse Wangchuk,19

བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོའི་སྡེ། །

tashi tob gyal lo zang gyatsö dé

Tashi Tobgyal,20 Lobzang Gyatsöi De,21

རྒྱལ་བ་ཚངས་དབྱངས་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

gyalwa tsang yang zhab la solwa deb

And Gyalwa Tsangyang,22 to you I pray!

 

རྩོད་དུས་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་འཇིགས་མེད་གླིང༌། །

tsödü künkhyen chenpo jikmé ling

Great omniscient one in this troubled age, Jikmé Lingpa,

གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་དང༌། །

drubpé wangchuk yeshe dorjé dang

Lord of siddhas, Yeshe Dorje,23 no different from

དབྱེར་མེད་བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང༌། །

yermé kabab dünden khyentsé wang

Jamyang Khyentse Wangpo, recipient of the seven special transmissions,24

འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

jamyang lodrö gyatsor solwa deb

And Jamyang Lodrö Gyatso,25 to you I pray!

 

སྐྱེ་བ་འདི་བཟུང་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར། །

kyewa di zung changchub matob bar

In this life and in future, until I attain enlightenment,

རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ཁྱེད་དང་མི་འབྲལ་ཞིང༌། །

jetsün lama khyé dang midral zhing

May I never be separated from you, my precious master,

གསུང་གསང་གདམས་པའི་བདུད་རྩིར་སྤྱོད་པ་དང་། །

sung sang dampé dütsir chöpa dang

May I always experience the nectar of your instructions, your secret speech,

རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་ཤོག །

rangzhen dön nyi lhün gyi drubpar shok

And may my own and others’ welfare be accomplished spontaneously!

 

ཅེས་པ་འདིའང་དད་ལྡན་ཐུགས་བཞེད་སྐོང་ཕྱིར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པའོ།།  །།

This was written by Chökyi Lodrö in order to fulfil the request of his devoted disciples.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2006. Revised 2019.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "skye phreng gsol 'debs/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 3: 283–284

 1. Tib. sgo mtha’ yas pa’i blo gros. According to Jamgön Kongtrul’s biography of Jamyang Khyentse Wangpo, he was a student of Vasubandhu. The name also appears among the previous incarnations of Jamgön Amnye Zhab Ngawang Kunga Sonam (1597–1659), who is himself counted among Jamyang Khyentse’s previous rebirths.
 2. Tsangpa Lhayi Metok is the secret name which King Tri Songdetsen is said to have received from Guru Padmasambhava during an empowerment at Samye Chimphu.
 3. Trisong Deutsen’s reincarnation, the son of Mutik Tsenpo, known as Gyalse Lharje, later reborn as a tertön thirteen times.
 4. According to Dilgo Khyentse Rinpoche, Smṛtijñāna, who travelled to Tibet and China, was praised by the paṇḍita Dānaśīla as unrivalled in the whole of India for his learning and accomplishment.
 5. Nyang Ral Nyima Özer (1124-1192). The first of the five sovereign tertöns and a reincarnation of King Trisong Deutsen. Several of his revealed treasures are included in the Rinchen Terdzö, among which the most well known is the Kagye Deshek Düpa and the biography of Guru Rinpoche known as Zanglingma, which has been translated into English by Erik Pema Kunsang. See The Lotus-born: The Life Story of Padmasambhava, Rangjung Yeshe, 2004.
 6. 1235–80, the nephew of Sakya Pandita.
 7. Drikung Kyobpa Rinchen Pal, who was praised as an emanation of Nāgārjuna.
 8. Longchen Rabjam, alias Drimé Özer (1308–1363).
 9. A master physician who compiled the four medical tantras (rgyud bzhi). There were in fact two masters by this name, both associated with the transmission of the medical tantras, the earlier one lived in the eighth and ninth centuries and the later during the twelfth.
 10. Lama Dampa Sonam Gyaltsen (1312–1375), the fifteenth patriarch of Sakya.
 11. Vanaratna (Tib. nags kyi rin chen; 1384–1468) was an important master in the Kālacakra lineage. Originally from Bengal, he was one of the last great Indian scholars to visit Tibet. In fact, according to The Blue Annals, he was referred to as ‘the last paṇḍita.’
 12. ‘gos lo tsa ba gzhon nu dpal, 1392–1481. He studied with more than sixty of the greatest masters of his day, including Je Tsongkhapa and the great paṇḍita Vanaratna, and composed ten volumes of writings, the most famous of his works being the celebrated Blue Annals.
 13. Rin chen mkhyen rab mchog grub (1436–1497) from Zhwa lu monastery.
 14. The first Dalai Lama.
 15. 1361-1485.
 16. Mus chen dkon mchog rgyal mtshan (1388–1469), who is best known for compiling, along with his teacher Shyönnu Gyalchok,  the blo sbyong brgya rtsa ma, which was recently translated by Geshe Thupten Jinpa as part of the Library of Tibetan Classics series. See Mind Training: The Great Collection, Boston: Wisdom, 2006.
 17. 'jam dbyangs kun dga' bsod nams grags pa rgyal mtshan (1485–1533), aka Sakya Lotsawa Jampé Dorje.
 18. Ngari Paṇchen Pema Wangyal (1487–1542), one of the greatest scholars of the Nyingma school, famous for his Ascertainment of the Three Sets of Vows (sdom gsum rnam nges). See Perfect Conduct, Dudjom Rinpoche, Boston: Wisdom, 1996.
 19. Nesar Jamyang Khyentse Wangchuk (1524-68), an important holder of the lam ‘bras slob bshad transmission.
 20. (1550?-1602/3) A great master of the Northern Treasures (byang gter) tradition.
 21. The Great Fifth Dalai Lama, Ngawang Lobzang Gyatso (1617–1682).
 22. Sixth Dalai Lama Tsangyang Gyatso (1683–1706/46).
 23. Do Khyentse Yeshe Dorje (1800–1866).
 24. i.e., transmissions of canonical teachings (kama), earth treasures, rediscovered treasures, mind treasures, recollected teachings, pure visions and the aural lineage.
 25. Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö himself.