Brief Sundok

Practices › Turning Back the Summons | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Vajravārāhī

༄༅། །སུན་བཟློག་མདོར་བསྡུས་བཞུགས།

Brief Turning Back the Summons

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ན་མོ་གུ་རུ་དྷཱ་ཀི་ནི་ཡེ།

Namo guru ḍākiniye!

དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་སུན་བཟློག་བྱ་བར་འདོད་པས་སྐུ་གླུད་དང་།  དམར་གཏོར་ལྔ་ཚོམ་གསེར་སྐྱེམས་ཚོགས་གཏོར་རྣམས་བཤམས་ལ།

Should you wish to avert the call of the vīras and ḍākinīs, arrange an effigy, a cluster of five red tormas, golden drink (serkyem), and feast torma, and recite:

རྃ་ཡྃ་ཁྃ།  ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ།

ram yam kham om ah hung

raṃ yaṃ khaṃ | oṃ āḥ hūṃ

ལན་གསུམ།  ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱ་ལན་བརྒྱད་ཀྱིས་བྱིན་བརླབས་རྒྱས་པར་སྤེལ།

Repeat these three times, and then by repeating the sky-treasury mantra and mudrā eight times, increase the blessings extensively.

ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃཿ

om ah hung

oṃ āḥ hūṃ

སྐུ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་ནས།  །

ku sum zhingkham neyul durtrö né

From the charnel grounds and sacred places of three-kāya realms,

རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་མཁའ་འགྲོ་རབ་འབྱམས་ཚོགས།  །

dorjé pakmo khandro rabjam tsok

Vajravārāhī, together with infinite hosts of ḍākinīs,

དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྒྱུད་སྡེ་དྲེགས་པའི་ཚོགས།  །

pawo pamo gyüdé drekpé tsok

Heroes,1 heroines,2 spirits of the tantra classes,

གནས་གཏེར་སྲུང་མ་དཀར་ཕྱོགས་གཞི་བདག་སོགས།  །

né ter sungma karchok zhidak sok

Guardians of place and treasure, and benevolent local deities,

འདིར་གཤེགས་རང་རང་འཚམས་པའི་གདན་ལ་བཞུགས།  །

dir shek rang rang tsampé den la zhuk

Come now to this place and take your respective seats.

སྐུ་གླུད་གསེར་སྐྱེམ་མཆོད་གཏོར་རོ་བརྒྱ་ལྡན།  །

ku lü serkyem chötor ro gyaden

Accept this effigy, golden drink and offering torma of a hundred flavours,

རྨད་བྱུང་ག་ཎ་ཙཀྐྲའི་ཐབས་ཤེས་རྫས།  །

mejung gana tsakkré tabshé dzé

These substances of means and knowledge from the wondrous gaṇacakra,

འདོད་ཡོན་དྲུག་གི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བ་རྣམས།  །

döyön druk gi trinpung trowa nam

Clustered clouds of offerings that delight the six senses,

ནམ་མཁའི་མཐར་ཁྱབ་ཀུན་བཟང་རོལ་པའི་རྒྱན།  །

namkhé tar khyab kunzang rolpé gyen

Extending to the far reaches of space as Samantabhadra's sumptuous display,

ཟག་མེད་དབང་པོ་དྲུག་ལ་དགྱེས་རྒུར་སྟོབས།  །

zakmé wangpo druk la gyé gur tob

Take it all as a means of delighting your six immaculate sense powers.

ཐུགས་དམ་བསྐངས་ཤིང་འགལ་འཁྲུལ་ཉམས་ཆག་བཤགས།  །

tukdam kang shing galtrul nyamchak shak

May your wishes thereby be fulfilled, as we confess errors, delusions, impairments and breakages.

བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་དམ་ལྡན་ཡོན་མཆོད་རྣམས།  །

dakchak pönlob damden yönchö nam

Keep us, samaya-keeping teacher and students, together with our patrons,

སྣང་སྲིད་སྡེ་བརྒྱད་ཟ་ཁ་ཟུག་པ་དང་།  །

nangsi dé gyé zakha zukpa dang

From falling prey to the eight classes in appearance and existence.

བན་བོན་སྔགས་པའི་བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་ཡི།  །

benbön ngakpé samjor ngenpa yi

Avert all harm from forms of sorcery and spellcraft,

བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་གནོད་པ་ཕྱིར་ལ་བཟློག  །

jepur bötong nöpa chir la dok

Brought on by malicious and malevolent practitioners, Buddhist and Bönpo.

ལྟ་ལོག་ཀླ་ཀློས་དམོད་རྫས་འཁྲུལ་འཁོར་བཟློག  །

ta lok lalö mö dzé trulkhor dok

Avert the curses and black magic of uncivilized heretics.

ཁྱད་པར་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་དམ་པ་དང་།  །

khyepar tenpé drönmé dampa dang

And especially for this noble beacon of the teachings,

རྡོ་རྗེའི་རིག་འཛིན་མཆེད་དང་ལྕམ་དྲལ་ལ།  །

dorjé rigdzin ché dang chamdral la

And vajra awareness-holders, brothers and sisters,

འཇིག་རྟེན་འདས་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་ཚུལ་སྟོན་པའི།  །

jikten dé kyang jikten tsul tönpé

Gather back the silken beckoning cord of the vīras and ḍākinīs,

དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་སུན་མའི་དར་ཐག་བསྡུས།  །

pawo khandrö sünmé dar tak dü

Who are beyond this world, yet still display worldly ways.

ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་པར།  །

yeshe nga yi ying lé ma yöpar

Without wavering from the basic space of fivefold wisdom,

སྐྱེ་འཆིའི་རྟོག་པ་སྐྱེ་མེད་དབྱིངས་སུ་བསྟིམ།  །

kyechi tokpa kyemé ying su tim

Absorb all concepts of birth and death into unarisen space.

ཤ་ཁྲག་དྲོད་དབུགས་ཉམ་པ་སོར་ཆུད་ཅིང་།  །

shatrak drö uk nyampa sorchü ching

Repair any defects of flesh and blood, warmth and breath,

རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་སྟོབས་རྣམས་རབ་རྒྱས་ཤིང་།  །

tsa lung tiklé tob nam rabgyé shing

Bolster the strength of the channels, winds and essences,

ཕྱི་ནང་གསང་འབྱུང་ཡེ་ཤེས་ལྔ་རུ་རྫོགས།  །

chi nang sang jung yeshe nga ru dzok

And perfect outer, inner and secret elements as the five wisdoms.

འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་རྩ་རབ་གྲུབ་ནས།  །

chimé dorjé soktsa rab drub né

Having established the vital channel of vajra immortality,

འགྱུར་མེད་རྟག་པའི་སྐུ་མཆོག་འགྲུབ་པར་མཛོད།  །

gyurmé takpé ku chok drubpar dzö

Cause us to attain supreme perpetual and unchanging form.

ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་བྷཱ་རཱ་ཧི་ཀྲོ་དྷཱི་ཀཱ་ལཱི་ཧ་རི་ནི་ས་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་དྷཱ་ཀ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱཽ་ཧཱུྃ་ཨ་ཡ་མ་དུ་རུ་ཙ་ཤ་ན་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་དང་སྣང་སྲིད་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་ཀྱི་སུན་ཁ་དང་བྱད་གདོན་རྦད་གཏོང་གི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱིར་བཟློག་པར་གྱུར་ཅིག  །

om bam benza bharahi kordhi kali harinisa abeshaya dhaka dhakini rulu rulu hung jo hung a ya ma du ru tsa sha na pawo khandro dang nangsi lhasin dé gyé kyi sün kha dang jé dön bé tong gi nöpa tamché chir dokpar gyur chik

oṃ baṃ vajravārāhī krodhakālī harinisa āveśāya ḍāka ḍākinī rulu rulu hūṃ bhyo hūṃ a ya ma du ru tsa sha na—turn back all harm from sorcery and spellcraft as well as the summons of the vīras, ḍākinīs, and gods and demons of the eight classes throughout appearance and existence!

མེད་པར་གྱུར་ཅིག  །

mepar gyur chik

May they cease to be!

ཞི་བར་གྱུར་ཅིག  །

zhiwar gyur chik

May they be pacified!

བྷྱཽ་བྷྱཽ་བཟློག་བཟློག  །

jo jo dok dok

Bhyoḥ! Bhyoḥ! Avert! Avert!

ཅེས་བརྗོད་ཚོགས་གཏོར་གསེར་སྐྱེམ་མཆོད་པར་བྱའོ།  །

Offer the tsok torma and serkyem as you recite this.

 

ཞེས་པའང་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་ཤིང་རྟ་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་༡པོའི་ཚེས་༢༥ལ་རིག་ངོར་ཤར་བཞིན་བྲིས་པ་བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཚེའི་བར་ཆད་ཞི་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག  །མངྒ་ལཾ།།   །།

Thus, Pema Yeshe Dorje wrote down whatever arose in his awareness on the twenty-fifth day of the first month, that of miracles, during the Wood Horse year (1954). May it become a cause for pacifying any obstacles to the teachings or to the lives of holders of the teachings. Maṅgalam.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2020.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "sun bzlog mdor bsdus/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 6: 383–384

  1. dpa' bo; vīra
  2. dpa' mo; vīrā

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept