Calling the Guru from Afar

Practices › Calling the Guru from Afar | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

༄༅། །བླ་མ་རྒྱང་འབོད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་སྲིད་ཞིའི་གདུང་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།  །

Dispelling the Anguish of Existence and Quiescence

A Prayer of Calling the Guru from Afar

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

འེ་འེ།  །བླ་མ་མཁྱེན་ནོ།  །

wé wé lama khyen no

Weh! Weh! O guru, care for me!

མཁྱེན་ནོ་མཁྱེན་ནོ་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ།  །

khyen no khyen no lama khyen no

Watch over me! Care for me, O guru! Care for me!

སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོ།  །

sangye kündü kyi ngowo

Essence and embodiment of all the buddhas,

དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་གྱི་འབྱུང་གནས།  །

damchö rinchen gyi jungné

Source of the precious and sacred Dharma,

འཕགས་ཚོགས་དགེ་འདུན་གྱི་མངའ་བདག།

pak tsok gendün gyi ngadak

Sovereign of the noble saṅgha community,

རྩ་བའི་བླ་མ་རང་མཁྱེན་ནོ།  །

tsawé lama rang khyen no

My very own root guru, care for me!

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་སྤྲོ་གཞི།  །

tsa gyü lama yi tro zhi

Basis for the emergence of the root and lineage gurus,

ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་ཀུན་འདུས་པ།  །

yidam zhitro kündüpa

Universal embodiment of the peaceful and wrathful yidams,

མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་གི་གཏེར་མཛོད།  །

khandro chökyong gi terdzö

Treasury of the ḍākinīs and dharma guardians,

བླ་མ་བཀའ་དྲིན་ཅན་མཁྱེན་ནོ།  །

lama kadrinchen khyen no

O gracious guru, care for me!

ཞེས་པའི་རྒྱང་འབོད་ལན་གསུམ་སོགས་ཀྱིས་བོས་ནས།

Make an appeal with this call from afar three times or more, then continue with:

ལས་ངན་བདག་ལ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག།

lé ngen dak la tukjé zik shik

Look upon me, a wrongdoer, with compassion!

སྐལ་དམན་སྐྱེ་ངན་སྡུག་བསྔལ་མཚོ་ལས།  །

kal men kyé ngen dukngal tso lé

Lift me with your hands of loving kindness

བྱམས་པའི་ཕྱག་གིས་དྲོངས་པར་མཛོད་ཅིག།

jampé chak gi drongpar dzö chik

From this sea of misery and misfortune

ཐར་པའི་སྐམ་སར་དབུགས་དབྱུང་སྩོལ་ཅིག།

tarpé kam sar ukyung tsol chik

And deliver me to the dry land of liberation.

 

ཀྱེ་མ་བདག་འདྲའི་སེམས་ཅན་ལས་ངན་རྣམས།  །

kyema dak dré semchen lé ngen nam

Kyema! Beings like me with negative karma

དལ་འབྱོར་ཐོབ་ཀྱང་དོན་མེད་ཆུད་ཟོས་བཏང་།  །

daljor tob kyang dönmé chüzö tang

Obtain but squander the freedoms and advantages.

འཆི་བ་མི་དྲན་འདིར་སྣང་དབང་དུ་སོང་།  །

chiwa mi dren dir nang wang du song

Failing to remember death, we become absorbed in the affairs of this life.

ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་སྒོ་གསུམ་སྡིག་པར་སྤྱོད།  །

nyin rezhin du go sum dikpar chö

Every day we carry out misdeeds of body, speech and mind,

དགེ་བའི་ལས་ནི་སྐྲ་རྩེའི་ཆུ་ཐིག་ཙམ།  །

gewé lé ni tra tsé chu tik tsam

While our virtuous actions resemble droplets on a tip of hair.

དྲན་དང་ཤེས་བཞིན་མེད་དེ་སྨྱོན་པ་འདྲ།  །

dren dang shezhin mé dé nyönpa dra

Lacking mindfulness and vigilance, we act as if crazy.

བག་ཡོད་སྟོར་ནས་བག་མེད་རྣམ་གཡེང་ངང་།  །

bakyö tor né bakmé namyeng ngang

Casting caution aside, we are reckless and distracted.

མི་ཚེ་ཉི་མ་ནུབ་རིའི་ཕག་ཏུ་བསྐྱལ།  །

mitsé nyima nub ri pak tu kyal

The sun of our lives has passed beyond the western peaks.

ཕ་མ་འབྱོར་ལྡན་ཁྱིམ་དུ་སྐྱེས་པའམ།  །

pama jorden khyim du kyepa am

Whether we were born into a home with affluent parents

འབྱོར་མེད་དབུལ་པོའི་ཁྱིམ་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་རུང་།  །

jormé ulpö khyim du kyé kyang rung

Or to an impoverished family lacking wealth,

གཅེས་ཕྲུག་རྒྱ་ཡན་གང་བྱུང་གང་ཤར་གྱིས།  །

ché truk gya yen gang jung gangshar gyi

Whether we were cherished or neglected, no matter what the case,

རང་བློ་ནང་དུ་མ་ཁུག་ངན་གོམས་ཀྱི།  །

rang lo nang duma khuk ngen gom kyi

We did not turn our attention within but slipped into bad habits

ཆུ་ངན་ལམ་རྒྱུག་དབང་དུ་ཤོར་བ་དང་།  །

chu ngen lam gyuk wang du shorwa dang

And entered the muddy waters of unwholesome ways.

དམ་ཆོས་བྱེད་བློ་མ་ཤར་སེམས་འདི་ནི།  །

damchö jé lo mashar sem di ni

The thought of practising the sacred Dharma never occurred to us,

རྡོ་བ་དང་མཚུངས་འཆི་བ་འོང་སྙམ་མེད།  །

dowa dang tsung chiwa ong nyammé

With our rock-like minds that never contemplate the coming of death.

ཉིན་མཚན་ཐམས་ཅད་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་དུ་ཟད།  །

nyintsen tamché kyi kyi ngang du zé

All our days and nights have been spent in idle merriment,

ཡང་ན་སྡུག་གི་ངང་དུ་དུས་འདའ་ཞིང་།  །

yangna duk gi ngang dudü da zhing

Or we have passed the time in pain and distress—

སྐྱིད་འདོད་སྡུག་བསྔལ་ཉོ་བ་ཀྱེ་མ་ཧུད།  །

kyi dö dukngal nyowa kyema hü

As if in seeking happiness we bought only misery instead—kyemahü!

ལང་ཚོ་མཛེས་པའི་བཀྲག་མདངས་མྱུར་དུ་ཡལ།  །

langtso dzepé trakdang nyurdu yal

The radiance of youth and beauty quickly fades,

གཤིན་རྗེའི་མཆེ་བའི་བར་དུ་བཟུང་ནས་འདུག།

shinjé chewé bardu zung né duk

And we are caught between the jaws of Yama, lord of death,

སོ་ཡི་མ་བཏབ་ཙམ་ན་ཁ་རྗེ་ཆེ།  །

so yi ma tab tsam nakha jé ché

Our only fortune is that they have not yet clamped shut.

འཆི་བ་ཞེས་བྱའི་བདུད་པོ་ངམ་ནག་དེས།  །

chiwa zhé jé düpo ngam nak dé

When the dark demon that we call “death” approaches

ཞགས་པ་བཟུང་ནས་གམ་ན་སླེབས་པའི་དུས།  །

zhakpa zung né gam na lebpé dü

And throws its noose around us,

ཁ་བཤད་མཁས་པས་མགོ་བསྐོར་བྱ་ས་མེད།  །

kha shé khepé go korja samé

There’ll be no way to cajole it through glib talk or flattery.

རྒྱུ་ནོར་ཆེ་བས་བསླུ་རུ་མི་བཏུབ་ཅིང་།  །

gyunor chewé lu ru mi tub ching

Nor will we be able to bribe it with great riches and resources.

མཐུ་དང་ནུས་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་བཟློག་ཏུ་མེད།  །

tu dang nüpé tob kyi dok tumé

And the force of our power and influence will not avert it.

ལག་པ་བྲང་འཐབ་མིག་སྒོར་མཆི་མ་ལྷུག།

lakpa drang tab mik gor chima lhuk

Well may we beat our chests and weep,1

གྲོགས་དང་མཛའ་བཤེས་ཁང་ཁྱིམ་ནོར་རྫས་སོགས།  །

drok dang dzashé khang khyim nordzé sok

For this is the time when we must leave behind

ཤུལ་དུ་བཞག་ནས་འགྲོ་བའི་དུས་ཤིག་འོང་།  །

shul du zhak né drowé dü shik ong

Our companions, family, home, wealth and possessions.

དེ་ཚེ་སྡིག་བསགས་ལས་ཀྱི་ཁུར་པོ་ནི།  །

detsé dik sak lé kyi khurpo ni

And our only burden, which we must carry into the bardos,

ལྷུན་པོའི་གཏོས་ཙམ་ཁྱེར་ནས་བར་དོར་འཁྱམས།  །

lhünpö tö tsam khyer newar dor khyam

Will be the mountainous accumulation of our own misdeeds.

དགེ་བའི་བསགས་པ་རྡུལ་ཕྲན་ཙམ་མཆིས་ཀྱང་།  །

gewé sakpa dultren tsam chi kyang

We may have accrued a modicum of virtue,

དེ་ཚེ་བསོད་ནམས་སྐྱབས་ཤིག་ཡོད་ན་ཡང་།  །

detsé sönam kyab shik yö na yang

And we may seek the solace of merit at that time,

ད་ལྟ་མ་བསགས་དེ་དུས་ཁྱེར་རྒྱུ་མེད།  །

danta ma sak dedü khyer gyumé

But unless we gather it now we’ll have nothing to take with us.

བར་དོར་འཇིགས་སྐྲག་སྡུག་བསྔལ་དཔག་མེད་མྱོང་།  །

bardor jiktrak dukngal pakmé nyong

In the bardo we’ll face horrors and torments beyond measure.

ངན་སོང་གནས་ལྟུང་སྡུག་བསྔལ་བཟོད་བླག་མེད།  །

ngensong né tung dukngal zö lakmé

Should we fall into the lower realms our misery will be unbearable.

ད་ལྟ་མེ་སྟག་ཕོག་དང་ཉིན་གཅིག་གི  །

danta metak pok dang nyin chik gi

If now we cannot bear even so much as the pain from a spark of flame

འཆག་ལྟོག་མི་བཟོད་དེ་དུས་ག་ལ་བཟོད།  །

chak tok mi zö dedü gala zö

Or a single day’s cold and hunger, how will we possibly cope?2

ཤུགས་དྲག་རྒྱུན་རིང་བཟོད་དཀའི་སྡུག་བསྔལ་དེ།  །

shuk drak gyün ring zö ké dukngal dé

Let us consider well this intense, enduring and intolerable suffering,

ལེགས་པར་བསམ་ནས་དམ་ཆོས་སྙིང་ནས་སྒྲུབ།  །

lekpar sam né damchö nying né drub

And put the Dharma into practice from the depths of our hearts.

སྒོ་གསུམ་དགེ་ལ་འབད་ནུས་བྱིན་གྱིས་རློབས།  །

go sum gé la bé nü jingyi lob

Inspire us with your blessings, so that we may devote body, speech and mind to virtue.

 

ཀྱེ་མ་ཀྱི་ཧུད་རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་།  །

kyema kyihü rigdzin pema jung

Kyema kyihü! O vidyādhara Padmākara!

བློ་སྣ་ཆོས་ལ་སྒྱུར་ཅིག་བླ་མ་མཁྱེན།  །

lona chö la gyur chik lama khyen

Turn my mind towards the Dharma! O guru, care for me.

དལ་འབྱོར་ཐོབ་པ་ད་རེས་ཙམ་ཞིག་ཡིན།  །

daljor tobpa daré tsam zhik yin

I may have found the freedoms and advantages this time,

ཕྱིས་ནས་འདི་འདྲ་ཐོབ་པ་སྲིད་མཐའ་ཙམ།  །

chi né dindra tobpa si ta tsam

But to acquire them again in future will be almost impossible.

གལ་ཏེ་མཐའ་འཁོབ་ཀླ་ཀློ་ཆོས་མེད་སར།  །

galté takhob lalo chömé sar

Even if I were to gain a human form in a border region

མི་ལུས་ཐོབ་ཀྱང་སྙིང་པོ་ཅུང་ཟད་མེད།  །

milü tob kyang nyingpo chungzé mé

Of barbarians who lack the Dharma it would be to no avail.

དེ་རུ་མི་སྐྱེ་བ་ཡི་སྨོན་ལམ་ཐོབ།  །

dé ru mi kyewa yi mönlam tob

So I pray never to take birth in such a place.

ལྷ་ཡི་གནས་སུ་སྐྱེས་ཀྱང་དགོས་པ་ཆུང་།  །

lha yi né su kyé kyang göpa chung

Even to be reborn among the devas is of little use,

ཟག་བཅས་བདེ་འབྲས་ཟད་ནས་ངན་འགྲོར་ལྟུང་།  །

zakché dé dré zé né ngendror tung

As once the tainted fruit of happiness is exhausted we must fall into the lower realms.

དེས་ན་རྙེད་དཀའི་མི་ལུས་རིན་ཆེན་འདི།  །

dena nyé ké milü rinchen di

Therefore, this precious human form, which is so difficult to obtain,

ནོར་བུ་བརྒྱ་སྟོང་ཐོབ་པའི་དཔེས་མི་མཚོན།  །

norbu gya tong tobpé pé mi tsön

Cannot be compared even to gaining a hundred or a thousand jewels.

འདི་ཐོབ་སྡིག་ལ་སྤྱོད་པ་ཤིན་ཏུ་བླུན།  །

di tob dik la chöpa shintu lün

To acquire it and then act only negatively would be utter folly,

དཔེར་ན་ནོར་བུ་འདམ་རྫབ་འཕང་བཞིན་གྱུར།  །

per na norbu damdzab pang zhin gyur

Akin to throwing a jewel into a cesspit.

 

ཀྱེ་མ་ཀྱི་ཧུད་རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་།  །

kyema kyihü rigdzin pema jung

Kyema kyihü! O vidyādhara Padmākara!

བློ་སྣ་ཆོས་ལ་སྒྱུར་ཅིག་བླ་མ་མཁྱེན།  །

lona chö la gyur chik lama khyen

Turn my mind towards the Dharma! O guru, care for me.

ལེགས་ན་ཐར་པའི་གྲུ་གཟིངས་ལུས་འདི་ཡིན།  །

lek na tarpé druzing lü di yin

Used well, this body is a ferry to liberation.

ཉེས་ན་འཁོར་བའི་གཏིང་རྡོ་འདིས་བྱེད་པས།  །

nyé na khorwé tingdo di jepé

Used poorly, it is an anchor in saṃsāra.

ཡར་འགྲོ་མར་འགྲོའི་ས་མཚམས་ད་རེས་ཡིན།  །

yar dro mar drö satsam daré yin

Now is the crucial juncture for going up or down,

རྟ་ཁ་སྲབ་ཀྱིས་བསྒྱུར་བ་ཇི་བཞིན་དུ།  །

ta kha sab kyi gyurwa jizhin du

Like the moment of steering a horse by its reins.

ཉེས་སྤྱོད་ལམ་ལས་ལྡོག་ཅིག་བླ་མ་མཁྱེན།  །

nyechö lam lé dok chik lama khyen

O Guru, care for me: help me to turn away from misconduct!

 

འདོད་པ་ལ་ཆགས་ཕུང་ཁྲོལ་བསྐྱེད་པའི་རྒྱུ།  །

döpa la chak pung trol kyepé gyu

Attachment to desires is a cause of ruin and destruction,

གསོག་དཀའ་སྤེལ་དཀའ་སེར་སྣའི་མདུད་པ་དམ།  །

sok ka pel ka serné düpa dam

It’s hard to gather and increase possessions when caught in the knot of avarice

སྦྱིན་འབྲས་མེད་ན་སྦྲང་མའི་སྦྲང་རྩི་བཞིན།  །

jin dremé na drangmé drangtsi zhin

And lacking the fruits of past generosity, but if we have a store of merit from the past,

སྔོན་བསགས་བསོད་ནམས་ཡོད་ན་འབད་མེད་འབྱོར།  །

ngön sak sönam yö na bemé jor

Like honey collected by bees, wealth will come to us with ease.

དེ་བས་མཆོད་སྦྱིན་ནུས་པར་བླ་མ་མཁྱེན།  །

dewé chöjin nüpar lama khyen

O guru, care for me: help me to make generous offerings and gifts!

 

ཁྱིམ་ན་གནས་པ་ཉེས་པ་ཀུན་གྱི་གཞི།  །

khyim na nepa nyepa kün gyi zhi

Remaining a householder is the basis of all faults

ཆགས་སྡང་གཉིས་ཀྱིས་ཉིན་མཚན་ཐམས་ཅད་འདའ།  །

chakdang nyi kyi nyintsen tamché da

And devoting day and night to attachment and aversion.

དགྲ་འདུལ་གཉེན་སྐྱོང་སོ་ནམ་ཅི་བྱས་ཀྱང་།  །

dradul nyen kyong sonam chi jé kyang

However much we might strive to overcome rivals, protect friends or work the land,

ཟིན་པའི་དུས་མེད་ཕྱི་ཕྱིར་ཇེ་ཆེར་འཕེལ།  །

zinpé dümé chi chir jecher pel

There will never be an end to it, and our tasks will only continue to increase,

འདོད་པའི་དོན་མ་གྲུབ་པའི་སྡུག་གིས་གཙེར།  །

döpé dön madrubpé duk gi tser

As we are tormented by the failure to accomplish our aims.

རང་སྡུག་རང་ཉོ་མ་དགོས་བླ་མ་མཁྱེན།  །

rang duk rang nyo ma gö lama khyen

O guru, care for me, so that I’m not required to purchase my own misery!

 

འཁོར་བའི་གནས་ནི་མེ་ཡི་འོབ་དང་མཚུངས།  །

khorwé né ni mé yi ob dang tsung

The regions of saṃsāra are like a pit of flames,

སྲིན་མོའི་གླིང་དང་རལ་གྲི་རྣོན་པོའི་སོ།  །

sinmö ling dang raldri nönpö so

An island of cannibals, the blade of a sword,

དུག་དང་འདྲ་བའི་ཉེས་དམིགས་དྲན་བྱས་ནས།  །

duk dang drawé nyemik dren jé né

Or a draught of poison—as I recall these faults,

སྲིད་ལས་ངེས་འབྱུང་སྐྱེ་བར་བླ་མ་མཁྱེན།  །

si lé ngejung kyewar lama khyen

O guru, care for me, so that I develop the wish to escape conditioned existence!

 

འཁོར་བ་ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་ལས།  །

khorwa ngensong dukngal tadak lé

That which can afford protection against all the miseries

སྐྱོབས་པར་ནུས་པ་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་ཡིན།  །

kyobpar nüpa lama könchok yin

Of saṃsāra and the lower realms is the guru and Three Jewels.

དེ་ལས་གཞན་པའི་སྐྱོབས་པ་སུ་ཡང་མེད།  །

dé lé zhenpé kyobpa su yangmé

No one else can guard us in this way.

དང་འདོད་ཡིད་ཆེས་དད་མོས་དྲག་པོ་ཡིས།  །

dang dö yiché dé mö drakpo yi

O guru, care for me, so that with vivid, eager and confident faith

སྐྱབས་གསུམ་རང་ངོ་ཤེས་པར་བླ་མ་མཁྱེན།  །

kyab sum rang ngoshepar lama khyen

And intense devotion, I may recognise the essence of the threefold refuge!

 

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཕ་མར་མ་གྱུར་མེད།  །

semchen tamché pamar magyur mé

There’s not a single being who hasn’t been my mother or father.

ད་ལྟ་འཁྲུལ་ཏེ་བདག་གཞན་ཕྱོགས་རིས་འབྱེད།  །

danta trul té dakzhen chokri jé

Yet now in my delusion I discriminate between my own and others’ sides,

ཆགས་དང་སྡང་བའི་སྒྲོག་གིས་བཅིང་བ་འདིའི།  །

chak dang dangwé drok gi chingwa di

And am bound by the fetters of attachment and aversion.

རྩ་བ་བདག་ཏུ་འཛིན་པ་ངོས་ཟིན་ནས།  །

tsawa dak tu dzinpa ngö zin né

O guru, care for me, so that I may recognise the root of my self-clinging

བདག་མེད་གནས་ལུགས་རྟོགས་པར་བླ་མ་མཁྱེན།  །

dakmé neluk tokpar lama khyen

And realize the natural state beyond self!

 

འགྲོ་ཀུན་ཕ་མར་གྱུར་པ་ཤེས་བྱས་ཏེ།  །

dro kün pamar gyurpa shejé té

O guru, care for me, so that in the knowledge that all beings have been my parents in the past,

དྲིན་གཟོ་ཕན་འདོད་ལྷག་བསམ་བཟང་པོ་ཡི།  །

drinzo pen dö lhaksam zangpo yi

I may be able to train my mind repeatedly

བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་ལ།  །

jam dang nyingjé changchub sem chok la

In loving kindness, compassion and the supreme mind of bodhicitta,

ཡང་ཡང་བློ་སྦྱོང་ནུས་པར་བླ་མ་མཁྱེན།  །

yangyang lojong nüpar lama khyen

With the noble intention to repay their kindness and help them all.

 

ཚོགས་གཉིས་མ་བསགས་སྒྲིབ་པ་མ་བྱང་ན།  །

tsok nyi ma sak dribpa ma jang na

Unless I gather the two accumulations and purify obscurations,

སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་ནམ་ཡང་མི་ཐོབ་པས།  །

ku zhi gopang namyang mi tobpé

I will never attain the level of the four kāyas.

འདྲེ་བཀྲེན་ཡི་དྭགས་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་སྤངས་ནས།  །

dré tren yidak kyewé gyu pang né

So let me abandon the cause for rebirth as a preta or hungry ghost,

བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆེན་བསགས་ལ་འབད་པ་དང་།  །

sönam tsokchen sak la bepa dang

And make an effort to accumulate vast stores of merit.

དེ་ཡང་དངོས་ཞེན་བདེན་འཛིན་གྱིས་མ་བསླད།  །

deyang ngö zhen dendzin gyi ma lé

In addition, let me gather vast stores of wisdom,

ཆོས་ཀུན་སྒྱུ་མ་སྒྱུ་མའི་རང་བཞིན་སྟོང་།  །

chö kün gyuma gyumé rangzhin tong

By resting my mind in insight—beyond the three conceptual spheres—

འཁོར་གསུམ་དམིགས་པ་མེད་པའི་ཤེས་རབ་ལ།  །

khor sum mikpa mepé sherab la

Into the illusoriness of all phenomena and their lack of inherent nature,

བློ་བཞག་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་ཆེན་བསགས་པ་དང་།  །

lo zhak yeshe tsokchen sakpa dang

Untainted by any clinging to reality or apprehension of true existence.

འདིས་མཚོན་དགེ་བ་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཁྱབ་ཀྱི།  །

di tsön gewa namkhé ta khyab kyi

And let me dedicate all the virtue that this represents to all beings

འགྲོ་ལ་ཡོངས་བསྔོ་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་ཡི།  །

dro la yong ngo jampal pawo yi

Throughout the whole of space, by emulating the hero Mañjuśrī,

རྗེས་སུ་ཞུགས་ནས་བསྔོས་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་།  །

jesu zhuk né ngö zhin drubpa dang

Without any expectation of gaining a result or anything in return,

ལན་དང་རྣམ་པར་སྨིན་ལ་མི་ལྟོས་པར།  །

len dang nampar min la mi töpar

And with the total purity of the three conceptual spheres—

འཁོར་གསུམ་ཡོངས་དག་ནུས་པར་བླ་མ་མཁྱེན།  །

khor sum yong dak nüpar lama khyen

O guru, care for me: enable me to accomplish this!

 

ཐོག་མེད་དུས་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཀྱིས།  །

tokmé dü né sakpé dikdrib kyi

Misdeeds and obscurations accumulated throughout beginningless time

བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་རང་ཞལ་བསྒྲིབས་པས་ན།  །

deshek nyingpö rang zhal dribpé na

Veil the true face of my own buddha nature (sugatagarbha),

མ་རིག་གིས་བསྐྱེད་དུག་གསུམ་གྱིས་བསླང་བའི།  །

marik gi kyé duk sum gyi langwé

So I confess with all four powers my nonvirtuous actions

མི་དགེའི་ལས་རྣམས་སྟོབས་བཞི་ཚང་བས་བཤགས།  །

mi gé lé nam tob zhi tsangwé shak

Prompted by the three poisons that ignorance creates.

འགྱོད་དང་བསྡམ་སེམས་མེད་ན་མི་འདག་པས།  །

gyö dang dam semmé na mi dakpé

Since there can be no purification without regret and resolve,

སྙིང་ནས་གནོང་འགྱོད་དྲག་པོས་མཐོལ་ཞིང་བཤགས།  །

nying né nonggyö drakpö tol zhing shak

I confess with sincere, heartfelt repentance and remorse.

མ་བཤགས་ཉེས་པ་ཕྲ་མོ་ཞིག་གིས་ཀྱང་།  །

ma shak nyepa tramo zhik gi kyang

Even a tiny fault that is not openly admitted

རྩ་ཡི་ཕུང་པོར་མེ་ནི་འཛིན་པ་བཞིན།  །

tsa yi pungpor mé ni dzinpa zhin

May set my mind aflame, like a bundle of hay,

རང་རྒྱུད་བསྲེགས་ཤིང་འཁོར་བར་འཕེན་པས་ན།  །

ranggyü sek shing khorwar penpé na

And cast me into saṃsāra—O guru, care for me,

བཤགས་པས་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པར་བླ་མ་མཁྱེན།  །

shakpé dikdrib dakpar lama khyen

So that I may confess and purify my misdeeds and obscurations.

 

རང་གི་སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་མ་རྟོགས་ན།  །

rang gi sem kyi neluk ma tok na

If I do not realize the natural state of my own mind,

ཁ་བཤད་མཁས་དང་རྣམ་རྟོག་བསྒོམས་པ་ཡིས།  །

kha shé khé dang namtok gompa yi

I will never attain great awakening

བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོ་ནམ་ཡང་མི་ཐོབ་པས།  །

changchub chenpo namyang mi tobpé

Through cultivating clever talk or ideas.

རང་གི་སེམས་ཀྱི་རྩ་བ་ཆོད་པ་དང་།  །

rang gi sem kyi tsawa chöpa dang

When we investigate the mind at its root,

ཇི་ལྟར་སྣང་བ་སེམས་ཀྱི་ཆོ་འཕྲུལ་ཡིན།  །

jitar nangwa sem kyi chotrul yin

We find that how we perceive is but mind’s creation.

འཁོར་འདས་རེ་དོགས་སེམས་ཀྱི་འཛིན་སྟངས་ཏེ།  །

khordé redok sem kyi dzintang té

Saṃsāra and nirvāṇa, hope and fear—they are postures of mind.

སེམས་ཉིད་རྩ་བ་བཅད་ན་གཞི་རྩ་བྲལ།  །

semnyi tsawa ché na zhi tsadral

And when we investigate mind as such, it is without basis or origin.

མེད་སྣང་སྟོང་པའི་རང་གཟུགས་ཁོ་ན་ལ།  །

mé nangtong pé rang zuk khona la

Apparent yet nonexistent, this expression of emptiness,

བྱིས་པ་རྣམས་ཀྱི་བདེན་པར་བཟུང་བ་སྟེ།  །

jipa nam kyi denpar zungwa té

Which the childish take to be real,

ཇི་ལྟར་མཁའ་ལ་སྐྲ་ཤད་སྣང་བ་བཞིན།  །

jitar kha la trashé nangwa zhin

Is like the appearance of floating hairs in space—

སྣང་བ་ཉིད་ནས་རང་གི་ངོ་བོས་སྟོང་།  །

nangwa nyi né rang gi ngowö tong

Even as it appears it is empty of its own essence.

དེས་ན་སེམས་ཉིད་ཡེ་སྟོང་ཀ་ནས་དག།

dena semnyi yé tong kané dak

Thus the mind itself has always been empty, primordially pure.

ཡོད་པ་མ་ཡིན་རྒྱལ་བས་ཀྱང་མ་གཟིགས།  །

yöpa mayin gyalwé kyang ma zik

It is not existent, for even the buddhas have not seen it.

མེད་པ་མ་ཡིན་འཁོར་འདས་གཞིར་གྱུར་ཀྱང་།  །

mepa mayin khordé zhir gyur kyang

It is not nonexistent, for it’s the basis of saṃsāra and nirvāṇa.

དངོས་པོ་མཚན་མ་ཅན་དུ་གྲུབ་པ་མེད།  །

ngöpo tsenma chen du drubpamé

Yet it is not established as something real or discernible,

རྒྱ་ཆད་ཕྱོགས་བྲལ་ནམ་མཁའི་དཔེ་ཡིས་མཚོན།  །

gyaché chokdral namkhé pé yi tsön

But is beyond limits and extent, as in the example of space.

ངོ་བོ་སྟོང་ལ་རང་བཞིན་འོད་གསལ་བ།  །

ngowo tong la rangzhin ösalwa

Empty in essence, its nature is luminous clarity,

ཐུགས་རྗེ་རིག་པ་འཁོར་འདས་ཀུན་ལ་ཁྱབ།  །

tukjé rigpa khordé kün la khyab

And its resonance, awareness, pervades all of saṃsāra and nirvāṇa.

རིག་རྩལ་དག་དང་མ་དག་ཅིར་ཡང་ཤར།  །

riktsal dak dang ma dak chiryang shar

The expression of awareness may manifest either purely or impurely.

གསུམ་དུ་ཕྱེ་ཡང་དོན་ལ་རིག་པ་གཅིག།

sum du ché yang dön la rigpa chik

And although we divide it into three, awareness is really one.

གཞི་ཡི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པར་བླ་མ་མཁྱེན།  །

zhi yi neluk tokpar lama khyen

O guru, care for me, so that I may realize the natural state of the ground.

 

དེ་ཉིད་བླ་མའི་དྲིན་གྱིས་ངོ་འཕྲོད་ནས།  །

denyi lamé drin gyi ngotrö né

Having recognized this through the guru’s kindness,

སྤྲོས་པའི་སྒྲོ་འདོགས་ཆོད་པའི་ལྟ་བ་དང་།  །

tröpé drondok chöpé tawa dang

May I master the view devoid of conceptual projection,

མ་བཅོས་ཡེངས་མེད་འཛིན་བྲལ་སྒོམ་པའི་གནད།  །

machö yengmé dzindral gompé né

The key points of meditation—uncontrived, undistracted and free from clinging,

གང་ཤར་རང་གྲོལ་འགྲོ་བ་སྤྱོད་པ་སྟེ།  །

gangshar rangdrol drowa chöpa té

And the conduct through which whatever arises is freed by itself—

དེ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཤེས་པ་བླ་མ་མཁྱེན།  །

dé sum yermé shepa lama khyen

O guru, care for me, so that I may understand how these three are indivisible.

 

གདོད་ནས་ལྷུན་གྲུབ་སྐུ་གསུམ་ཆེན་པོར་བཞུགས།  །

döné lhündrub ku sum chenpor zhuk

Original, spontaneous perfection abides as the three great kāyas.

གཉིས་ཆོས་ཀ་ནས་དག་པ་དབུ་མ་ཆེ།  །

nyi chö kané dakpa uma ché

The Great Middle Way, which is primordially pure, free from dualistic phenomena,

ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་།  །

tabshé yermé chakgya chenpo dang

The Great Seal (Mahāmudrā) in which method and wisdom are indivisible,

རིག་སྟོང་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡི།  །

riktong ösal dzogpachenpo yi

And the Great Perfection (Dzogpachenpo), the luminosity of awareness and emptiness—

རང་བཞིན་མངོན་སུམ་རྟོགས་པ་མཐར་ཕྱིན་ནས།  །

rangzhin ngönsum tokpa tarchin né

Having fully mastered the direct realization into the nature of these,

འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་རིག་པའི་བཙན་ས་ཟིན།  །

drebu chöku rigpé tsensa zin

May I seize the stronghold of the fruitional awareness of dharmakāya.

འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་ནུས་བླ་མ་མཁྱེན།  །

khorwa dong né truk nü lama khyen

O guru, care for me, so that I may empty saṃsāra from its very depths.

 

ཀྱེ་མ་ཀྱི་ཧུད་རིག་འཛིན་པདྨ་འབྱུང་།  །

kyema kyihü rigdzin pema jung

Kyema kyihü! O vidyādhara Padmākara!

བློ་སྣ་ཆོས་ལ་སྒྱུར་ཅིག་བླ་མ་མཁྱེན།  །

lona chö la gyur chik lama khyen

Turn my mind towards the Dharma! O guru, care for me.

ངན་སོང་སྒོ་ཆེན་ཆོད་ཅིག་བླ་མ་མཁྱེན།  །

ngensong gochen chö chik lama khyen

O Guru, care for me, so that I may close the great gates to the lower realms.

ལས་ངན་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པར་བླ་མ་མཁྱེན།  །

lé ngen dikdrib dakpar lama khyen

O Guru, care for me, so that I may purify my negative karma, misdeeds and obscurations.

རྐྱེན་ངན་བྱང་ཆུབ་ལམ་ཁྱེར་བླ་མ་མཁྱེན།  །

kyen ngen changchub lamkhyer lama khyen

O Guru, care for me, so that I may transform adversity into the path to enlightenment.

སྐྱིད་སྡུག་རོ་སྙོམས་ནུས་པར་བླ་མ་མཁྱེན།  །

kyiduk ronyom nüpar lama khyen

O Guru, care for me, so that I may experience the equal flavour of happiness and sorrow.

འཁོར་འདས་དབྱེར་མེད་རྟོགས་པར་བླ་མ་མཁྱེན།  །

khordé yermé tokpar lama khyen

O Guru, care for me, so that I may realize the indivisibility of saṃsāra and nirvāṇa.

སྣང་སེམས་གཞི་གྲོལ་འགྱུར་བ་བླ་མ་མཁྱེན།  །

nang sem zhi drol gyurwa lama khyen

O Guru, care for me, so that appearances and mind may be liberated within the ground.

སྐུ་གསུམ་རང་ཞལ་མཇལ་བར་བླ་མ་མཁྱེན།  །

ku sum rang zhaljalwar lama khyen

O Guru, care for me, so that I may meet my natural face, the three kāyas.

འཇའ་ལུས་ཆོས་སྐུ་འགྲུབ་པར་བླ་མ་མཁྱེན།  །

jalü chöku drubpar lama khyen

O Guru, care for me, so that I may attain the rainbow body dharmakāya.

མཁྱེན་ནོ་མཁྱེན་ནོ་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་མཁྱེན།  །

khyen no khyen no jetsün lama khyen

Care for me, care for me, O noble guru, care for me!

རེ་ས་གཞན་ན་མེད་དོ་ཐུགས་རྗེས་ཟུངས།  །

resa zhen namé do tukjé zung

I have no other hope but you. Embrace me in your compassion.

ཅེས་དད་གདུང་དྲག་པོས་འབོད་པར་བྱའོ།  །

Call out in this way with intense yearning and devotion.

 

ཞེས་པའང་ཌཱ་ཀིའི་དབང་མོ་ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་ནས་གསུང་བསྐུལ་ངོར།  ཆོས་མེད་དྲེད་པོ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པའོ།།   །།

Thus, the stubborn dharmaless Chökyi Lodrö wrote this in response to a request from Tsering Chödrön, queen of ḍākinīs.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2021.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "bla ma rgyang 'bod kyi gsol 'debs srid zhi'i gdung sel" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 8: 502–509

 

Version: 1.1-20230807

  1. Reading lug as lhug here
  2. Reading ‘chag as ‘khyags
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept