Calling the Omniscient Dolpopa from Afar

Practices › Calling the Guru from Afar | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Tibetan MastersDolpopa Sherab Gyaltsen

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Dolpopa Sherab Gyaltsen

Further Information:
Download this text:

༄༅། །ཀུན་མཁྱེན་ཇོ་ནང་པ་ཆེན་པོར་རྒྱང་འབོད་ངེས་དོན་བྱིན་རླབས་མྱུར་དུ་འགུགས་པའི་ཕོ་ཉ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།  །

An Envoy for Swiftly Invoking the Blessings of Definitive Meaning

Calling the Great Omniscient Jonangpa from Afar

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

བླ་མ་དམ་པ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་དབྱེར་མེད་པ་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱའི་སྐུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་དང་ལྡན་པ་བདེན་དོན་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་གསུང་ངེས་དོན་ཟབ་མོའི་སྒྲ་དབྱངས་ཨ་དཱི་ཀ་དཱིའི་བདག་ཉིད་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཐམས་ཅད་དུ་སྒྲོགས་པས་སྐུ་མི་འགྱུར་བ་ཡང་དག་པའི་མཚན་དང་དཔེ་བྱད་དམ་པས་བརྒྱན་པའི་སྐུ་རྣམ་བཅས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་ཉི་མ་སྟོང་གི་གཟི་འོད་ཀྱིས་ས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་པར་ཁྱབ་པ་ནམ་མཁའ་ལྟར་མཐའ་དང་མུ་མེད་པ་བརྟན་གཡོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྲོག་ཏུ་ཞུགས་པ་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་ཞིང་ཟབ་ལ་བརྟགས་པར་དཀའ་བ་རྡུལ་མེད་རྡུལ་བྲལ་གྱི་བདག་ཉིད་མཆོག་ཏུ་བདེ་བ་དམ་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་རྣམ་མེད་ཤེས་རབ་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་ཞིང་ནམ་མཁའ་གང་བའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་གང་གི་སྐུ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་པ་ཉིད་དུ་རྗེས་སུ་ཆགས་པ་ཆེན་པོས་མྱོས་ཤིང་ཟག་མེད་དགའ་བཞིའི་རོལ་རྩེད་ཧཾ་ཡིག་གི་སྒྲ་ཆེན་སྒྲོགས་ཤིང་བཞུས་པ་ལས་བདེ་གཤེགས་ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བོ་ཆགས་བྲལ་དང་ཆགས་ཅན་གྱི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་སེམས་རིག་འཛིན་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་སྟོང་གསུམ་གྱི་སྟོང་ཆེན་པོ་རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོའི་རྡུལ་གྱི་གྲངས་དང་མཉམ་པ་མངོན་པར་སྤྲོ་ཞིང་སྡུད་པའི་སྤྱི་དཔལ་སྲིད་ཞིའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་དོལ་པོ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞབས་ལ་དུས་རྟག་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།  །

lama dampa dangpö sangye pal dü kyi khorlo dang yermé pa chok tu migyurwa dewa chenpo yeshe chakgyé ku nampa tamché pé chok dang denpé tongpanyi kyi tuk dang denpa dendön nampa chunyi kyi sung ngedön zabmö drayang a di ka di daknyi chok chü zhing tamché du drokpé ku migyurwa yangdakpé tsen dang pejé dampé gyenpé ku nam ché chakgya chenpo dorjé nyima tong gi zi ö kyi sa sum küntu yangdakpar khyabpa namkha tar ta dang mu mepa tenyo tamché kyi sok tu zhukpa shintu tra zhing zab la takpar kawa dulmé duldral gyi daknyi chok tu dewa dampé daknyi chenpor nammé sherab tongnyi kyi chakgya chenpo dang nyampar jor zhing namkha gangwé dezhin shekpa tamché gang gi ku la yangdakpar zhukpa nyi du jesu chakpa chenpö nyö shing zakmé ga zhi roltsé hang yik gi dra chen drok shing zhüpa lé deshek zhiwa dang trowo chakdral dang chakchen gyi sangye dang changsem rigdzin pawo khandro tongsum gyi tongchenpo rabjam gyatsö dul gyi drang dang nyampa ngönpar tro zhing düpé chi pal sizhi wangchuk chenpo dü sum sangye tamché kyi jungné künkhyen chö kyi jé dolpo sherab gyaltsen palzangpö zhab la dü taktu chaktsal lo

Noble guru, inseparable from the original buddha, glorious Kālacakra, supremely immutable great bliss in the form of the wisdom mudrā, with a mind of emptiness endowed with the supreme of all aspects, and speech of the twelve aspects of true reality, the profound intonement of the definitive meaning in the form of vowels and consonants, resounding throughout all the realms of the ten directions; your unchanging form ornamented with the sublime marks and signs of purity, a great mudrā, shedding the light of a thousand vajra suns everywhere throughout the three worlds, as infinite and boundless as space, the life-force of all the animate and inanimate, extremely subtle and profound, difficult to fathom, pure and stainless, the great embodiment of supreme bliss, united with the great consort of wisdom-emptiness beyond features, with whose form all the tathāgatas who fill the whole of space, intoxicated with great passion, seek perfect union, proclaiming the great sound of "Haṃ!" in the play of the four immaculate joys, and through the process of melting, you emanate and reabsorb peaceful and wrathful sugatas, passionate and passionless, buddhas and bodhisattvas, vidyādharas, vīras and ḍākinīs, as numerous as the infinite atoms in the vast trichiliocosm—great universal splendour, mighty lord, source of all the buddhas of the three times, Omniscient Lord of Dharma Dolpo Sherab Gyaltsen Palzangpo, at your feet I bow down in perpetual homage.

མཆོད་དོ།  །

chö do

To you I make offerings.

སྐྱབས་སུ་མཆིའོ།  །

kyab su chi o

In you I take refuge.

སྐྱེ་བ་དང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་དུ་གསོལ།

kyewa dang tserab tamché du tukjé zung du sol

In all my births and lives to come, hold me with compassion, I pray.

བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལས་ངན་པའི་དབང་དུ་མི་གཏོང་ཞིང་འཁོར་བའི་འདམ་རྫབ་ལས་དྲང་དུ་གསོལ།

dak sok semchen tamché lé ngenpé wang du mi tong zhing khorwé damdzab lé drang du sol

Do not allow me or any other sentient being to succumb to negative actions and lead us out of saṃsāra’s mire, I pray.

ཞི་བ་མྱང་འདས་ཀྱི་མཐའ་དག་ཏུ་གསོལ།

zhiwa nyangdé kyi tadak tu sol

Purify the extreme of nirvāṇa and quiescence, I pray.

ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ཏིང་ངེ་འཛིན་དང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།

tsultrim dang ting ngé dzin dang sherab kyi pungpo yongsu dzokpar jingyi lab tu sol

Bless me, I pray, so I may perfect the amassing of discipline, samādhi and wisdom.

ངེས་འབྱུང་དང་བྱང་སེམས་ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བ་དང་།

ngejung dang changsem yangdakpé tawa gyü la kyewa dang

Bless me, so I may develop renunciation, bodhicitta and the authentic view,

དཔལ་རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་ལམ་མཐར་ཐུག་སྦྱོར་བ་ཡན་ལག་དྲུག་གི་རྣལ་འབྱོར་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འགྲུབ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག།

pal dorjé naljor zablam tartuk jorwa yenlak druk gi naljor tsé di nyi la drubwar jingyi lob shik

And accomplish in this very lifetime the six-branch yoga that is the ultimate profound path of the glorious vajra yoga.

འཁྲུལ་པ་གཞན་སྟོང་དུ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག།

trulpa zhen tong du tokpar jingyi lob shik

Bless me, so I may realize delusion as empty-of-other!

ཀུན་མཁྱེན་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཁྱེད་བདག་གི་སྙིང་དབུས་སུ་རྟག་པར་བཞུགས་ནས་རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་འབར་བ་དང་།  །

künkhyen dzokpé sangye khyé dak gi nying ü su takpar zhuk né dorjé yeshe kyi nangwa barwa dang

All-knowing, perfect buddha, remain forever in the centre of my heart and cause the light of vajra wisdom to shine.

གཟུངས་སྤོབས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག།

zung pob ting ngé dzin gyi go gya jepar jingyi lob shik

Bless me, so that a hundred gateways to mnemonic retention (dhāraṇī), courageous eloquence, and meditative absorption may be unlocked.

མཁྱེན་ནོ་མཁྱེན་ནོ་བླ་མ་ཁྱེད་རང་མཁྱེན་ནོ།  །

khyen no khyen no lama khyerang khyen no

Watch over me! Watch over me! O guru, may you watch over me!

 

ཅེས་པའང་མགོ་ཟླའི་ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།   །།

Thus, I prayed on the eighteenth day of the eleventh month. Siddhirastu!

 

|Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022.

 

Sources

'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "kun mkhyen jo nang pa chen por rgyang 'bod nges don byin rlabs myur du 'gugs pa'i pho nya/" in gsung 'bum/_'jam dbyangs chos kyi blo gros/ (dbu med/). 8 vols. Gangtok: Dzongsar Khyentse Labrang, 1981–1985 (BDRC W21813). Vol. 1: 445–447

'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "kun mkhyen jo nang pa chen por rgyang 'bod nges don byin rlabs myur du 'gugs pa'i pho nya/" in 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986. Vol. 8: 530–532

 

Version: 1.0-20220208