Concise White Tārā Sādhana

Deities › Tārā | Practices › Sādhanas | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

White Tārā

༄༅། །སྒྲོལ་དཀར་སྒྲུབ་ཐབས་ཉུང་ངུ་བཞུགས། །

Concise White Tārā Sādhana

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་སོགས་ལན་གསུམ།

Recite “Sangyé chö dang...” three times:

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །

sangye chö dang tsok kyi chok nam la

In the Buddha, the Dharma and the Supreme Assembly

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

changchub bardu dak ni kyab su chi

I take refuge until I attain enlightenment.

བདག་གི་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །

dak gi jin sok gyipé sönam kyi

Through the merit of practising generosity and so on,

འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག

dro la pen chir sangye drubpar shok

May I attain buddhahood for the benefit of all beings.

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་སོགས་ཀྱིས་སྟོང་པར་སྦྱངས།

Purify in emptiness with Oṃ svabhāva… etc.

ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ་སརྦ་དྷརྨ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ།

om sobhawa shuddho sarwa dharma sobhawa shuddho hang

oṃ svabhāva śuddhāḥ sarvadharmāḥ svabhāva śuddho ‘haṃ

སྟོང་པའི་ངང་ལས་པད་ཟླའི་སྟེང་། །

tongpé ngang lé pé dé teng

Out of the state of emptiness, upon a lotus and moon,

ཏཱྃ་ཡིག་དཀར་པོ་ཡོངས་གྱུར་ལས། །

tam yik karpo yong gyur lé

Through the transformation of a white syllable Tāṃ,

རང་ཉིད་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དཀར། །

rangnyi jetsün drolma kar

I become the noble White Tārā,

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་གཡས་མཆོག་སྦྱིན། །

zhal chik chak nyi yé chok jin

With one face and two hands—the right in the mudrā of supreme giving

གཡོན་པས་སྐྱབས་སྦྱིན་ཨུཏྤལ་བསྣམས། །

yönpé kyab jin utpal nam

And the left granting protection and holding a lotus.

ཞི་འཛུམ་ཟླ་བའི་རྒྱབ་ཡོལ་ཅན། །

zhi dzum dawé gyab yolchen

She smiles serenely, with a moon behind her,

དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས། །

dar dang rinchen gyen gyi tré

And is bedecked in silk and jewel ornaments.

སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པར་གསལ། །

nang la rangzhin mepar sal

Although appearing clearly she is insubstantial.

གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གསུམ་དང་། །

né sum om ah hung sum dang

At her three centres are the three syllables oṃ āḥ hūṃ,

ཐུགས་དབུས་ཟླ་སྟེང་ཧཱུྃ་དཀར་པོ། །

tuk ü da teng hung karpo

And in the centre of her heart upon a moon is a white hūṃ,

འོད་འཕྲོས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་གྱུར། །

ö trö yeshe chendrang gyur

From which light shoots out to invite the wisdom being,

ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿགཉིས་མེད་ཐིམ། །

dza hung bam ho nyimé tim

Who dissolves indivisibly through jaḥ hūṃ baṃ hoḥ.

དབང་ལྷ་སྤྱན་དྲངས་དབང་བསྐུར་ཞིང་། །

wanglha chendrang wangkur zhing

Empowerment deities, once invoked, confer empowerment,

ཆུ་ལྷག་གྱེན་དུ་འཁྱིལ་བ་ལས། །

chu lhak gyendu khyilwa lé

And the leftover water swirls upwards,

འོད་དཔག་མེད་ཀྱིས་དབུར་བརྒྱན་གྱུར། །

öpakmé kyi urgyen gyur

So that Amitābha adorns her crown.

ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་རང་བཞིན་གྱི། །

tukkar dawé rangzhin gyi

At her heart is a white wheel, the nature of the moon,

འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་རྩིབས་བརྒྱད་དབུས། །

khorlo karpo tsib gyé ü

With eight spokes; in its centre is a taṃ

ཏཱྃ་དང་རྩིབས་ལ་འབྲུ་བརྒྱད་གསལ། །

tam dang tsib la dru gyé sal

And on the spokes eight syllables clearly appear.

འོད་འཕྲོས་འཕགས་མཆོད་བྱིན་རླབས་བསྡུས། །

ö trö pak chö jinlab dü

Light radiates out, makes offerings to the noble ones, collects their blessings,

ཁྱད་པར་འཁོར་འདས་ཚེ་བཅུད་རྣམས། །

khyepar khordé tsechü nam

And gathers the vital essence of saṃsāra and nirvāṇa in particular

འོད་ཟེར་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པས་དྲངས། །

özer dütsi nampé drang

In the form of nectar and rays of light,

ཐུགས་ཀའི་འཁོར་ལོར་ཐིམ་པ་དང་། །

tukké khorlor timpa dang

All of which dissolves into the wheel at my heart,

དེ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པས། །

dé lé dütsi gyün babpé

From which a stream of nectar flows out to fill my body

ལུས་གང་དུས་མིན་འཆི་བ་སྦྱངས། །

lü gang dümin chiwa jang

And wash away the potential for untimely death,

ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་བསམས།

tsé yi ngödrub tobpar sam

So that I gain the siddhi of long life.

ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ།

om taré tuttaré turé soha

oṃ tāre tuttāre ture svāhā

ཡི་གེ་བཅུ་པ་དང་།

Recite this ten-syllable mantra and:

ༀ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་མཱ་མཱ་ཨཱ་ཡུར་པུཎྱེ་ཛྙཱ་ན་པུཥྚིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ།

taré tuttaré turé mama ayur punyé jnana pushting kuru soha

oṃ tāre tuttāre ture mama āyur puṇya jñāna puṣṭiṃ kuru svāhā

ཐུན་མཐར།

At the end of the session:

རྗེ་བཙུན་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཡིས། །

jetsün chomden dema yi

Precious noble lady, transcendent conqueror,

བདག་སོགས་དུས་མིན་འཆི་བ་སྦྱངས། །

dak sok dümin chiwa jang

Purify untimely death for me and other beings,

འཆི་མེད་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །

chimé tsé dang yeshe kyi

And grant us the blessings and attainments

བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །

jinlab ngödrub tsal du sol

Of immortal life and wisdom.

ལྷར་སྣང་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ། །

lhar nangö sal ying su tim

The deity appearances dissolve into the space of clear light,

ཟབ་ཞི་སྤྲོས་བྲལ་ངང་དུ་བཞག །

zab zhi trödral ngang du zhak

And I rest in a state of profound peace beyond complexity.

སླར་ཡང་རང་ཉིད་སྒྲོལ་མའི་སྐུར། །

lar yang rangnyi drolmé kur

Once again, I arise in the form of Tārā,

ལམ་གྱིས་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་དུ། །

lam gyi salwé né sum du

Brilliantly vivid and marked with the three syllables

ཨོྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན་པར་གྱུར། །

om ah hung gi tsenpar gyur

Oṃ āḥ hūṃ at my three centres.

དགེ་བ་འདི་ཡིས་སོགས་ཀྱིས་དགེ་བསྔོ་བྱའོ། །

Dedicate with “Through this virtue…etc.”

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །

gewa di yi nyurdu dak

Through the positivity and merit of this, may I swiftly

རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །

jetsün drolma drub gyur né

Attain the realization of Noble Tārā, and thereby

འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །

drowa chik kyang malüpa

Every single sentient being

དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

dé yi sa la göpar shok

Reach her state of perfection too.

 

ཞེས་པའང་རྡོ་གྲུབ་བླ་མ་བསྟན་འཛིན་གྱི་ཁ་ཏོན་དུ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།། །།

Chökyi Lodrö composed this for the recitation of Dodrup Lama Tendzin.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2020.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "sgrol dkar gyi sgrub thabs nyung bsdus/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 7: 273–274

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept