Daily Vajrakīlaya Practice

Deities › Vajrakīlaya | Practices › Sādhanas | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Vajrakīlaya

༄༅། །ཕུར་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་བཞུགས།

Daily Practice of Vajrakīlaya

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

Taking Refuge and Generating Bodhicitta

བླ་མ་དཔལ་ཆེན་ཞི་ཁྲོའི་ལྷར། །

lama palchen zhitrö lhar

In the guru, the glorious heruka, embodiment of all peaceful and wrathful deities,

གུས་པས་སྐྱབས་མཆི་སེམས་མཆོག་བསྐྱེད། །

güpé kyab chi sem chok kyé

I devotedly take refuge, and I generate the mind of awakening.

Main Visualization

ཧཱུྂ། རྡོ་རྗེ་དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་ལས། །

hung, dorjé dezhin nyi ying lé

Hūṃ! Out of the indestructible basic space of suchness,

སྙིང་རྗེའི་འགལ་ཟླ་ལ་ཁྲོས་པས། །

nyingjé gal da la tröpé

Through anger toward the enemies of compassion,

ཉོན་མོངས་ཞེ་སྡང་མཚོན་ཆེན་ནི། །

nyönmong zhedang tsön chen ni

The great weapon of emotional wrath

ཧཱུྂ་ཡིག་སྔོན་པོའི་ཐིག་པར་ཤར། །

hung yik ngönpö tikpar shar

Arises as the mark of the blue syllable hūṃ.

དེ་ཉིད་ཡོངས་གྱུར་སྐད་ཅིག་གིས། །

denyi yong gyur kechik gi

In an instant it is transformed,

པད་ཉི་ལྷ་ཆེན་ཕོ་མོའི་སྟེང་། །

pé nyi lha chen pomö teng

And, standing upon lotus, sun-disc and male and female mahādevas,

རང་རིག་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ནི། །

rangrig dorjé zhönnu ni

My own rigpa is Vajrakumāra—the youthful Vajrakīlaya—

མཐིང་ནག་དབུ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ། །

tingnak u sum chak drukpa

Dark blue with three faces and six arms,

གཡས་གཉིས་རྩེ་དགུ་རྩེ་ལྔ་དང་། །

yé nyi tsé gu tsé nga dang

The two on the right holding nine- and five-pronged vajras,

གཡོན་གཉིས་མེ་ཕུང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག །

yön nyi mepung khatam ga

The two on the left, a mass of flames and a khaṭvāṅga,

མཐའ་གཉིས་ཕུར་འདྲིལ་ཡུམ་ལ་འཁྱུད། །

ta nyi pur dril yum la khyü

And the last two wielding the kīla and embracing the consort.

སྐུ་ཆེ་ཡན་ལག་རགས་པ་དང་། །

ku ché yenlak rakpa dang

His huge body and mighty limbs

དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན། །

pal dang durtrö ché kyi gyen

Are arrayed in the heruka and cemetery ornaments,

ཡེ་ཤེས་མེ་འོད་ཀློང་ན་བཞུགས། །

yeshe mé ö long na zhuk

As he presides amidst the blazing brilliance of wisdom fire.

གནས་གསུམ་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་མཚན། །

né sum yikdru sum gyi tsen

At his three centres are the three seed syllables.

དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་ཆེན་པོར་གསལ། །

damyé yermé chenpor sal

Samayasattva and jñānasattva clearly merge inseparably into one.

སྙིང་དབུས་བཛྲ་ས་ཏྭ་ཡི། །

nying ü benza sato yi

In the centre of his heart is Vajrasattva,

ཐུགས་ཀར་ཉི་ཟླའི་གའུ་ནང་། །

tukkar nyidé ga'u nang

In whose heart, in a locket of sun and moon,

ཧཱུྂ་སྔོན་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་མཚན། །

hung ngön ngak kyi trengwé tsen

Is the blue syllable hūṃ surrounded by the mantra garland,

འོད་འཕྲོས་འཕགས་མཆོད་སྒྲིབ་ཀུན་བྱང་། །

ö trö pak chö drib kün jang

From which rays of light radiate in all directions, making offerings to the exalted ones and purifying all obscurations,

སྣོད་བཅུད་དཀྱིལ་འཁོར་གསུམ་དུ་ཤར། །

nöchü kyilkhor sum du shar

So that the environment and its inhabitants arise as the three maṇḍalas.

ཨོཾ་བཛྲ་ཀཱི་ལི་ཀཱི་ལ་ཡ་སརྦ་བི་གྷྣཱན་བྂ་ཧཱུྂ་ཕཊ། ཛཿཧཱུྂ་ཨ།

om benza kili kilaya sarwa bighanen bam hung pé | dza hung a

oṃ vajra kīli kīlaya sarva vighnān baṃ hūṃ phaṭ | jaḥ hūṃ āḥ

ཞེས་བཟླ།

Recite the mantra, then continue with:

ལྷར་སྣང་འོད་གསལ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ། །

lhar nang ösal ying su tim

Perception of the deity dissolves into the basic space of luminosity.

སླར་ཡང་གཉུག་མའི་སྐུ་རུ་ལྡངས། །

laryang nyukmé ku ru dang

Then again, I arise in the deity’s genuine form.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ། །

om ah hung

oṃ āḥ hūṃ

ཞེས་པས་བསྲུངས་ལ་དགེ་བསྔོ་བྱའོ།

Safeguard the practice in this way, then dedicate the merit.

 

ཅེས་པའང་ལྭ་དཀར་སྲས་ཆུང་བསོད་རྒྱལ་གྱི་ཐུགས་བཞེད་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ། །

Chökyi Lodrö composed this to fulfil the wishes of Sogyal, little son of the Lakar family.

 

རྒྱལ་ཀུན་ཕྲིན་ལས་སྟོབས་འདུས་ཀཱི་ལ་ཡའི། །
སྒྲུབ་ཐབས་བཀའ་གཏེར་བྱིན་རླབས་བཅུད་འདུས་སྤར། །
ཀུན་བཟང་ཆོས་སྒྲོན་གུས་པས་བསྐྲུན་པ་ཡིན། །
བསྟན་འགྲོ་མི་མཐུན་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །
ཅེས་མངྒ་ལས་སྨོན་པ་ཤྲཱི་ཛ་ཡནྟུ།། །།

Kunzang Chödrön respectfully had printed this sādhana of Kīlaya,
The embodiment of all the victorious ones' strength-in-activity—
A text that contains the concentrated blessings of kama and terma.
May this bring victory over all that hinders the teachings and beings!
Thus Maṅgala prayed. Śrī jayantu!

 

| Translated by Adam Pearcey 2019, with reference to an earlier version by Rigpa Translations.

 

Source: 'jam dbyangs chos kyi blo gros. "phur pa'i rgyun khyer/" in gsung 'bum/_'jam dbyangs chos kyi blo gros/ (dbu med/). TBRC W21813. 8 vols. gangtok: dzongsar khyentse labrang, 1981-1985. http://tbrc.org/link?RID=W21813 Vol. 3: 227–228

 

Version: 1.4-20240429

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept