All-Pervading Auspiciousness

Schools & Systems › Nonsectarianism | Practices › Aspiration Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Jamyang Khyentse Wangpo, Jamgön Kongtrul & Chokgyur Lingpa

༄༅། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་བཀྲ་ཤིས་ཀུན་ཁྱབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

All-Pervading Auspiciousness

An Aspiration for the Spread of the Teachings of the Eight Great Chariots of the Practice Lineage

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ན་མོ་གུ་རུ་བུདྡྷ་བྷོ་དྷི་ས་ཏྭ་ཡེ།

namo guru buddha bodhisatvaye

Namo guru-buddha-bodhisattvāya!

 

ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་། །

chok dü gyalwa sé ché tukkyé dang

Buddhas and bodhisattvas throughout the whole of space and time, with your noble resolve,

རྒྱ་བོད་རིག་འཛིན་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །

gya bö rigdzin drubtob gyatso yi

And all you adepts and vidyādharas of India and Tibet in your oceanic immensity—

མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ་ཕྱུངས་ལ། །

khyen tsé nüpé tukjé tsal chung la

Let the compassion of your knowledge, love and power burst forth,

རྣམ་དག་སྨོན་པའི་གནས་འདི་འགྲུབ་པར་མཛོད། །

namdak mönpé né di drubpar dzö

And make these utterly pure aspirations of mine come true!

 

རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། །

tsa sum kündü pema jungné dang

May the tradition of Padmākara, who embodies all Three Roots,

བསྟན་པའི་མངའ་བདག་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ། །

tenpé ngadak khenchen zhiwatso

The great abbot Śāntarakṣita, sovereign of the teachings,

ཆོས་རྒྱལ་ཚངས་པ་ལྷ་ཡི་མེ་ཏོག་གི །

chögyal tsangpa lha yi metok gi

And the Dharma-king Tsangpa Lhayi Metok,

རིང་ལུགས་བཀའ་གཏེར་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

ringluk kater tenpa gyé gyur chik

The teachings of kama and terma, spread far and wide!

 

གསུང་རབ་ཐམས་ཅད་གདམས་པར་ཤར་བ་ཡི། །

sung rab tamché dampar sharwa yi

May the excellent tradition of pure view and conduct,

བརྒྱུད་པ་གསུམ་ལྡན་ཇོ་བོ་བཀའ་གདམས་པའི། །

gyüpa sumden jowo kadampé

The threefold lineage of the Jowo Kadampa,

ལྟ་སྤྱོད་རྣམ་པར་དག་པའི་རྒྱུན་བཟང་འདི། །

tachö nampar dakpé gyün zang di

In which all scriptures arise as personal instructions,

བསྐལ་པའི་མཐར་ཡང་ནུབ་པར་མ་གྱུར་ཅིག །

kalpé tar yang nubpar magyur chik

Remain without decline until the aeon’s very end!

 

ཐུབ་བསྟན་མདོ་དང་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ཚུལ་རྣམས། །

tubten do dang ngak kyi chö tsul nam

May the precious Sakyapa teachings, perfectly complete,

མ་ནོར་ཇི་བཞིན་འབྱེད་ལ་བསྙེངས་བྲལ་བའི། །

manor jizhin jé la nyeng dralwé

Which are unerring and confident in their precise analysis

ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་ས་སྐྱ་པའི། །

yongdzok tenpé ngadak sakyapé

Of the sūtra and mantra systems of Buddhadharma,

བསྟན་པ་རིན་ཆེན་ཛཾ་གླིང་ཀུན་ཁྱབ་ཤོག །

tenpa rinchen dzam ling künkhyab shok

Spread throughout the whole world of Jambudvīpa!

 

དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ནས་ལེགས་འོངས་པའི། །

palden dorjé chang né lek ongpé

May the supreme teachings of the definitive Mahāmudrā

བཀའ་བཞི་བརྒྱུད་པའི་སྔགས་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོ་དང་། །

ka zhi gyüpé ngak gyü gyatso dang

And oceanic tantras in the lineage of the four transmissions1

ངེས་དོན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་བསྟན་པ་མཆོག །

ngedön chakgya chenpö tenpa chok

That perfectly derive from the glorious Vajradhara

མི་ནུབ་བཤད་དང་སྒྲུབ་པས་དར་རྒྱས་ཤོག །

mi nub shé dang drubpé dargyé shok

Never wane but through teaching and practice spread far and wide!

 

ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀི་གཉིས་སོགས་འཕགས་ཡུལ་གྱི། །

yeshe daki nyi sok pakyul gyi

May the ripening empowerments and liberating instructions

མཁས་དང་གྲུབ་པའི་ཐུགས་བཅུད་ཤངས་པ་རྗེ། །

khé dang drubpé tuk chü shangpa jé

Of the Golden Dharma of Khyungpo Naljor with its fivefold ultimate,

མཐར་ཐུག་ལྔ་ལྡན་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་གྱི། །

tartuk ngaden khyungpo naljor gyi

The noble Shangpa, which is the heart essence of the learned and accomplished

གསེར་ཆོས་སྨིན་གྲོལ་དར་རྒྱས་ནུབ་མེད་ཤོག །

ser chö mindrol dargyé nubmé shok

Of the noble land, such as the two wisdom ḍākinīs,2 never wane but flourish!

 

རྒྱུད་སྡེ་བཞི་ཡི་ཆུ་ཀླུང་འབུམ་ཕྲག་འཁྱིལ། །

gyüdé zhi yi chulung bumtrak khyil

May the teachings of both Jonang and Zhalu traditions,

རྡོ་རྗེའི་རྣལ་འབྱོར་ཡན་ལག་དྲུག་པ་ཡི། །

dorjé naljor yenlak drukpa yi

In which myriad rivers of the four classes of tantra merge,

གྲུབ་པའི་རྒྱལ་སར་འཛེགས་ལ་ཟླ་མེད་པ། །

drubpé gyalsar dzek la da mepa

The six branches of Vajra Yoga3

ཇོ་ཞལ་རྣམ་གཉིས་བསྟན་པ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

jo zhal nam nyi tenpa gyé gyur chik

That lead matchlessly to the royal seat of accomplishment, thrive!

 

ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལི་ཆུ་ཀླུང་ཆེན་པོ་ཡི། །

ali kali chulung chenpo yi

May the instructions for pacifying suffering which derive

རྒྱུད་ཀྱི་གདམས་པ་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བྱེད་དང་། །

gyü kyi dampa dukngal zhijé dang

From the tantra Great River of Vowels and Consonants (Āli Kāli),

ཡུམ་དོན་ཟབ་མོ་མ་གཅིག་ལབ་སྒྲོན་གྱི། །

yum dön zabmo machik lab drön gyi

And the practice of Severance, which is the profound import of the Mother Prajñāpāramitā,

ཐུགས་མཛོད་གཅོད་ཡུལ་ཉམས་ལེན་དར་རྒྱས་ཤོག །

tuk dzö chö yul nyamlen dargyé shok

And heart treasure of Machik Labdrön, spread far and wide!

 

དབེན་གསུམ་བསྟེན་ནས་སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ། །

wen sum ten né go sum dorjé sum

May the unsurpassed practice of the perfection phase,

བསྙེན་སྒྲུབ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོ་ཨོ་རྒྱན་པའི། །

nyendrub drubtob chenpo orgyen pé

The heart-essence of the great adept Orgyenpa,

ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་བླ་མེད་རྫོགས་རིམ་གྱི། །

tuk kyi tiklé lamé dzokrim gyi

The approach and accomplishment of the three vajras for the three doors

ཉམས་ལེན་ནུབ་མེད་སླར་ཡང་འཕེལ་རྒྱས་ཤོག །

nyamlen nubmé lar yang pelgyé shok

Based on threefold isolation, fade no further but expand and spread again!

 

གཞན་ཡང་ཚེམ་བུ་པ་དང་མི་ཏྲ་སོགས། །

zhenyang tsembu pa dang mitra sok

In addition, may the other excellent streams of teaching that exist,

ཁྲིད་ཕྲན་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །

tri tren gyüpé lama tamché kyi

Among all the gurus of various lineages of minor instruction,

གདམས་ངག་རྒྱུན་བཟང་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་རྣམས། །

damngak gyün zang jinyé yöpa nam

Such as those from Kantalipa and Mitrayogin, all endure,

ཐོས་བསམ་བསྒོམ་པས་ཡུན་དུ་གནས་པར་ཤོག །

tö sam gompé yündu nepar shok

Upheld forever more by study, contemplation and meditation.

 

གངས་ལྗོངས་བཤད་སྒྲུབ་ལམ་སྲོལ་མ་ལུས་པའི། །

gangjong shedrub lam sol malüpé

May those who gather to study and practice the dharma treasuries

བཀའ་བབས་གསང་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་བསྡུ་བ་པོ། །

kabab sang chen chö kyi duwa po

Of the Jamgön gurus, the bodhisattvas of the three families,

འཇམ་མགོན་བླ་མ་རིགས་གསུམ་སེམས་དཔའ་ཡི། །

jamgön lama rik sum sempa yi

Compilers of the great secret dharma of special transmissions

ཆོས་མཛོད་བཤད་དང་སྒྲུབ་པའི་འདུས་ཚོགས་ཀྱིས། །

chö dzö shé dang drubpé dü tsok kyi

From all traditions of study and practice in the Land of Snows,

འཛིན་མའི་ཁྱོན་ཀུན་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པ་དང་། །

dzinmé khyön kün tamché khyabpa dang

Increase and fill each and every corner of this world;

ནག་ཕྱོགས་དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཀུན་ཞི་ནས། །

nakchok dü kyi güpa kün zhi né

May all the troubles of this dark age be pacified;

བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་དབུ་འཕང་སྲིད་རྩེར་མཐོ། །

ten dang tendzin upang sitser to

May the teachings and their holders be exalted unto the very peak of existence,

སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེ་བརྒྱད་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །

drubgyü shingta ché gyé gyé gyur chik

And may the eight great chariots of the practice lineage spread far and wide.

 

ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་འཆད་ཉན་བགྱིས་སྐབས་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་རྒྱལ་ཕུར་འགྲུབ་སྦྱོར་གྱི་ཚེས་ ༡༣ བཟང་པོར་གསོལ་བ་བཏབ་ཅིང་ཇི་ལྟར་སྨོན་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ་ཤུ་བྷཾ།། །།

Thus, Jamyang Lodrö Gyatso made this prayer on the auspicious thirteenth day during a Gyalphur conjunction in the Month of Miracles while transmitting the Precious Treasury of Instructions (Damngak Rinpoche’i Dzö). May the gurus and the buddhas and their heirs grant their blessings so that it is accomplished just as aspired. Sarvadā maṅgalaṃ śubham.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2020.

 

Source: ’Jam dbyangs chos kyi blo gros. "sgrub brgyud shing rta chen po brgyad kyi smon lam bkra shis kun khyab/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 12: 253–255

 

Version: 1.2-20210909

  1. The four transmissions (bka' babs bzhi) received by Tilopa, from which the Kagyü (bka' brgyud) School takes its name are generally said to be: 1) Cāryapa's instructions on caṇḍālāi or tummo (inner heat), 2) Nāgārjuna's instructions on illusory body and clear light or luminosity (prabhāsvara), 3) Kambala's instructions on dreams, and 4) Sukhāsiddhī's instructions on bardo and transference of consciousness ('pho ba).
  2. i.e., Nigūma and Sukhāsiddhī.
  3. i.e., withdrawal, meditative absorption, wind yoga, retention, recollection, and meditative concentration.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept