Ḍākinī’s Delight

Practices › Tsok | Literary Genres › Songs and Poems | Collections & Cycles › Khyentse KababTsasum Drildrup | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Guru Padmasambhava and Consort

༄༅། །ཚོགས་གླུ་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་རོལ་བཞུགས།

Ḍākinī’s Delight

A Feast Song

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ཨ་ཧོ་ཡེ།

a ho yé

Ahoye!

རྔ་ཡབ་དཔལ་རི་པད་འོད་སྤྲུལ་སྐུ་ཡི་ཞིང་ཁམས།  །

ngayab palri pé ö tulku yi zhingkham

From Cāmara’s Glorious Mountain, the nirmāṇakāya realm of Lotus Light,

རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དེ་མཁྱེན་ནོ།  །

dorjé lama pema jungné dé khyen no

O Vajra Guru, Padmākara, care for me!

མ་གཅིག་ཌཱ་ཀི་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་དེ་མཁྱེན་ནོ།  །

ma chik daki yeshe tsogyal dé khyen no

Only mother, ḍākinī Yeshe Tsogyal, care for me!

པད་འབྱུང་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་རྗེས་འབྲལ་མེད་དུ་གཟིགས་ཤིག །

pejung yabyum tukjé dralmé du zik shik

Lotus-Born guru and consort, watch over me, inseparable in your compassion!

 

ལས་སྨོན་སྐལ་པ་ལྡན་པས་གསོལ་བ་ཞིག་འདེབས་ན།  །

lé mön kalpa denpé solwa zhik deb na

When those with the karma and aspirations call out to you in prayer,

བདེ་ཆེན་ཐར་པའི་ཞིང་དུ་ད་ལྟ་རང་དྲངས་མཛོད།  །

dechen tarpé zhing du danta rang drang dzö

Lead us here and now to the realm of great bliss and liberation!

མ་ལུས་འགྲོ་བ་འདྲེན་པའི་དེད་དཔོན་དུ་གྱུར་ཅིག །

malü drowa drenpé depön du gyur chik

Become a steersman to guide all beings without exception!

 

སྙན་འགྱུར་གདུང་བའི་དབྱངས་ཀྱིས་ཉིན་མཚན་དུ་འབོད་ན།  །

nyen gyur dungwé yang kyi nyintsen du bö na

As we call out to you day and night in sweet and ardent song,

མ་ཡིས་བུ་ལ་བརྩེ་བཞིན་མངོན་སུམ་དུ་འདིར་བྱོན།  །

ma yi bu la tsé zhin ngönsum du dir jön

Come, come directly, with the love of a mother for her child.

སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཡི་བྱིན་ཆེན།  །

ku sung tuk dang yeshe dorjé yi jin chen

As we beg you to bestow here and now the great blessings

ད་ལྟ་ཉིད་དུ་སྩོལ་བའི་དངོས་གྲུབ་ཞིག་ཞུ་ན།  །

danta nyi du tsolwé ngödrub zhik zhu na

Of enlightened body, speech and mind and vajra wisdom,

བུ་ཡི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བྱིན་གྱི་རང་རློབས་ཤིག །

bu yi lü ngak yi sum jin gyi rang lob shik

Infuse this child with physical, vocal and mental inspiration!

 

ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།།   །།

By Chökyi Lodrö.

 

| Translated by Adam Pearcey 2021, with the generous support of the Khyentse Foundation and Terton Sogyal Trust.

 

Source: ’Jam dbyangs chos kyi blo gros. "tshogs glu DA ki dgyes rol/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986. Vol. 8: 462–463

 

Version: 1.0-20211011

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept