Ḍākinī’s Melody

Practices › Tsok | Literary Genres › Songs and Poems | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Guru Padmasambhava and Consort

༄༅། །ཚོགས་གླུ་ཌཱ་ཀིའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།  །

The Ḍākinī’s Melody

A Feast Song

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ཨ་ཧོ་ཡེ།

a ho yé

Ahoye!

ངོ་མཚར་འཇའ་འོད་འཁྲིགས་པའི་སྤྲིན་དཀར་གྱི་དབུས་ན།  །

ngotsar ja ö trikpé trin kar gyi ü na

From billowing white clouds and wondrous rainbow light,

མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀི་ཡི་ཚོགས་ཀྱིས།  །

tsokyé dorjé pawo daki yi tsok kyi

Lake-born Vajra, together with your hosts of vīras and ḍākinīs,

བྱིན་རླབས་བཀྲ་ཤིས་མེ་ཏོག་དཀར་པོ་ཡི་སིལ་མས།  །

jinlab tashi metok karpo yi silmé

Let the white flower petals of blessings and auspiciousness

དེང་འདིར་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དངོས་གྲུབ་ཞིག་སྩོལ་ཞུ།  །

dengdir chimé drubpé ngödrub zhik tsol zhu

Grant me, I pray, the attainment of immortality, here and now!

 

དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་རྡོ་རྗེའི་གླུ་གར་གྱི་རོལ་རྩེད།  །

pawo khandro dorjé lugar gyi roltsé

With the playful dances and vajra songs of vīras and ḍākinīs,

དགའ་བཞི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་རྩེ་མོ་རུ་སོན་པའི།  །

ga zhi yeshe chenpö tsemo ru sönpé

Reaching the pinnacle of the great wisdom of fourfold joy,

ལྷན་སྐྱེས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་ཡེ་ཤེས་འདི་ཨ་ཧོ།  །

lhenkyé shintu namdak yeshe di a ho

This wisdom that is co-emergent and so utterly pure—aho!

སྣང་སྲིད་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོར་འཆར་བ་འདི་ངོ་མཚར།  །

nangsi kyilkhor khorlor charwa di ngotsar

How wondrous the dawn of apparent existence as the maṇḍala!

 

ཚིམ་པ་དྲུག་ལྡན་ག་ཎ་ཙ་ཀྲ་ཡི་ལོངས་སྤྱོད།  །

tsimpa drukden gana tsa tra yi longchö

The pleasures of the gaṇacakara of sixfold satisfaction,1

ཞེན་མེད་རོལ་པ་ལས་བྱུང་འཆི་མེད་ཀྱི་བདུད་རྩི།  །

zhenmé rolpa lé jung chimé kyi dütsi

The nectar of immortality arisen from unattached enjoyment,

རྣལ་འབྱོར་གྲུབ་པ་པདྨ་ཀཱ་ར་ཡི་ལང་ཚོ།  །

naljor drubpa pema kara yi langtso

And the youthfulness of Padmākara, the master of yoga—

ཚེ་འདིར་མངོན་སུམ་གྲུབ་པའི་དགའ་སྟོན་ཞིག་ཞུའོ།

tsé dir ngönsum drubpé gatön zhik zhu’o

Grant us the celebration of actual attainment within this very life!

 

ཨ་ཧོ་ཡེ།

a ho yé

Ahoye!

འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་དྷུ་མ་ཐ་ལ་ཡི་ཞིང་ཁམས།  །

womin orgyen dhumatala yi zhingkham

In the unexcelled realm of Dhumathala in Oḍḍiyāna

རིག་འཛིན་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོམ་བུ་དེ་ཨ་ཧོ།  །

rigdzin pawo khandrö tsombu dé a ho

Are the masses of vidyādharas, vīras and ḍākinīs—aho!

གདན་གསུམ་རྡོ་རྗེ་ཕུང་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་ཀློང་ན།  །

den sum dorjé pungpö drongkhyer gyi long na

Within the citadel of the vajra aggregates and three seats

རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་ཆོ་འཕྲུལ་དེ་ངོ་མཚར།  །

rabjam tsa sum gyatsö chotrul dé ngotsar

Is the display of an infinite ocean of Three Roots—wonder!

 

ཙིཏྟ་མཆོང་གུར་སྨུག་པོ་དཔལ་རི་ཡི་པད་འོད།  །

tsitta chong gur mukpo palri yi pé ö

In Lotus Light on Glorious Mountain in the heart’s dark agate,

མ་ཧཱ་གུ་རུའི་དགྱེས་ཞལ་འཛུམ་དཀར་དེ་ངོམ་བྱུང་།  །

maha gurü gyé zhal dzum kar dé ngom jung

The Mahāguru displays his dazzling smile of radiant delight.

བདེ་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་མཆོད་སྤྲིན་ཞིག་ཕུལ་ན།  །

detong nyisumepé chötrin zhik pul na

As I present the offering-cloud of non-dual bliss and emptiness,

གསང་ཆེན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ད་ལྟ་རང་སྩོལ་ཅིག  །

sang chen chok gi ngödrub danta rang tsol chik

Grant me, right now, the supreme attainment of the great secret!

 

རྨད་བྱུང་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་འདུ་བ་ནི་ཉམས་དགའ།  །

mejung tsok kyi khorlö duwa ni nyamga

The wondrous gathering of the gaṇacakra is delightful:

རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོ་ལྷ་ཡི་དགའ་སྟོན་གྱི་རོལ་པས།  །

naljor pomo lha yi gatön gyi rolpé

Celebrating the divine feast of the yogins and yoginīs

ཟག་མེད་བདེ་སྟོང་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང་ནི་གཡོས་པས།  །

zakmé detong dütsi trinpung ni yöpé

Stirs clouds of the immaculate nectar of bliss-emptiness,

སྣང་སྲིད་བདེ་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་རོལ་མོ་ཞིག་འཁྲོལ་ལོ།  །

nangsi demchok dorjé rolmo zhik trol lo

A symphony of apparent existence as vajra bliss supreme.

 

ཅེས་པའང་མེ་ཕག་ས་ཟླའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་དགའ་བ་གཉིས་པར་གླིང་དཀར་བདག་བཙུན་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་རིགས་འདུས་ཚོགས་ཀྱི་དགའ་སྟོན་གྱི་འདུ་བ་ཆེན་པོའི་སྐབས་སུ་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་གླུར་བླངས་པའོ།།   །།

On the second 'joy' of the waning phase [i.e., the 21st] of the month of Vaiśākha (Saga Dawa) in the Fire Pig year, during a great gathering to celebrate the feast of Rigdzin Düpa together with the king and queen of Lingkar, Pema Yeshe Dorje sang this song.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2023.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. “tshogs glu Da kI'i dbyangs snyan” In 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. (W1KG12986) Vol. 8: 463–464

 

Version: 1.0-20230606

  1. See https://www.rigpawiki.org/index.php?title=Sixfold_satisfaction
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept