Guru Loden Chokse

Deities › Guru PadmasambhavaGuru Loden Chokse | Practices › Sādhanas | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Guru Loden Chokse

༄༅། །ཤེས་རབ་བློ་འཕེལ་ཟབ་རྒྱ་ཅན་བཞུགས་སོ། །

Increasing Intelligence — Sealed with Profundity

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

རང་རིག་ཨོ་རྒྱན་རྗེ་ལ་འདུད། །
མཁྱེན་གཉིས་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་འདོད་པས། །
གུ་རུ་བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་བསྒྲུབ། །
བདེ་བའི་བསྟན་ལ་བག་ཕེབས་ཏེ། །

To the Oḍḍiyāna Lord, my own awareness, I bow.
Whoever wishes to expand the wisdom of twofold knowledge
Should practise Guru Loden Chokse.
At ease on a comfortable seat, recite the following:

ཨཿ རང་རིག་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་ལ། །

ah, rangrig jampal pawo la

Ah. In heroic Mañjuśrī, my very own awareness,

མི་ཕྱེད་གུས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

miché güpé kyab su chi

I take refuge with unwavering devotion.

རྨོངས་པའི་མུན་པ་སེལ་བའི་ཕྱིར། །

mongpé münpa selwé chir

In order to dispel delusion's darkness

བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་བསྒྲུབ་པར་བྱ། །

loden chok sé drubpar ja

I shall set about the practice of Loden Choksé.

 

དྷཱིཿ སྟོང་པ་ཉིད་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེ། །

dhih, tongpanyi dang nyingjé ché

Dhīḥ. Emptiness and great compassion united indivisibly,

ཟུང་འཇུག་རིག་རྩལ་དྷཱིཿསེར་པོ། །

zungjuk riktsal dhih serpo

The power of awareness is a golden syllable Dhīḥ,

འོད་འཕྲོས་འཕགས་མཆོད་སྒྲིབ་གཉིས་བྱང༌། །

ö trö pak chö drib nyi jang

From which light radiates, offering to the āryas and purifying the two obscurations.

ཚུར་འདུས་པད་ཉི་ཟླ་བའི་སྟེང༌། །

tsur dü pé nyi dawé teng

Light reconverges, and upon a lotus, sun and moon

དྷཱིཿཡིག་ཡོངས་གྱུར་སྐད་ཅིག་གིས། །

dhih yik yong gyur kechik gi

The syllable Dhīḥ transforms in a single instant,

གུ་རུ་བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་དཀར། །

guru loden chok sé kar

Becoming Guru Loden Chokse, white in colour,

ཌཱ་རུ་གཡས་ལ་པད་ཕོར་གཡོན། །

da ru yé la pé por yön

With a ḍāmaru in his right hand and lotus-cup in the left.

གསང་གོས་དར་བེར་རྒྱལ་པོའི་ཆས། །

sang gö dar ber gyalpö ché

He wears a secret robe, silken cloak and regal attire

གཞོན་ཚུལ་གཟི་བརྗིད་ལྡན་པའི་གཡོན། །

zhön tsul ziji denpé yön

And is youthful and magnificent. To his left

དབྱངས་ཅན་དཀར་མོ་ལྷ་མོའི་ཆས། །

yangchen karmo lhamö ché

Is Sarasvatī, white and garbed in the dress of a goddess.

ཕྱག་གཉིས་པི་ཝཾ་སྒྲེངས་བས་བརྟེན། །

chak nyi piwam drengwé ten

Her two hands hold and play a vīṇā.

ཐུགས་ཀར་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས། །

tukkar jetsün jampé yang

At the guru's heart is venerable Mañjughoṣa,

དམར་སེར་རལ་གྲི་གླེགས་བམ་ནི། །

marser raldri lekbam ni

Orange in colour and with sword and volume

ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས། །

chö kyi khorlö chakgya yi

That are elegantly poised atop utpala flowers,

ཨུཏྤལ་སྡོང་བུ་འཛིན་སྟེང་མཛེས། །

utpal dongbu dzin teng dzé

Whose stems he holds while displaying the Dharma Wheel mudrā.

ཐུགས་ཀར་འོད་ལྔའི་གོང་བུའི་ཀློང༌། །

tukkar ö ngé gongbü long

At his heart, in an expansive orb of five-coloured light

དྷཱིཿདང་ཡུམ་ཐུགས་ཧྲཱིཾཿགསལ་བཏབ། །

dhih dang yum tuk hring sal tab

I visualize a Dhīḥ, and at the goddess's heart a Hrīṃ.

གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་གསལ་བ་དང༌། །

né sum dru sum salwa dang

At their three centres three syllables clearly appear,

འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་འཕྲོས། །

özer chakkyu tabu trö

From which, rays of light shoot out like hooks,

ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་གཉིས་མེད་གྱུར། །

yeshe chendrang nyimé gyur

Inviting the wisdom beings who merge indivisibly.

དྷཱིཿ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །

dhih, sangye kün gyi yeshe ku

Dhīḥ. Wisdom form of all the buddhas,

གུ་རུ་བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་རྩལ། །

guru loden chok sé tsal

Guru Loden Chokse Tsal,

རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་དང་བཅས། །

rigdzin khandrö tsok dangché

Together with your hosts of vidyādharas and ḍākinīs,

མོས་པའི་བུ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

möpé bu la jingyi lob

Grant this devoted child your blessings.

ཨོཾ་ཨཱཿམ་ཧཱ་གུ་རུ་དྷཱིཿམཱུྃ་ཧྲཱིཾཿཔྲཉྫ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨཿ  ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ  ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ  ན་མ་ཡ་དྷཱིཿ

om ah maha guru dhih mum hring trandza jnana abekaya ah | dza hung bam ho | ati pu ho | nama ya dhih

oṃ āḥ mahāguru dhīḥ mūṃ hrīṃ prajñā jñāna abheṣaya a | jaḥ hūṃ baṃ hoḥ | ati pū ho | namaya dhī |

ཧཱུྃ། དངོས་འབྱོར་ཡིད་ལས་བྱུང་བ་ཡི། །

hung, ngöjor yi lé jungwa yi

Hūṃ. Actual gifts and those created by the mind,

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན། །

kuntuzangpö chöpé trin

In the form of offering clouds like those of Samantabhadra,

དཔག་ཡས་ནམ་མཁའི་རྒྱན་གྱུར་ཏེ། །

pakyé namkhé gyen gyur té

Boundless in extent and adorning the whole of space,

འཇམ་དབྱངས་བླ་མར་མཆོད་པར་བགྱི། །

jamyang lamar chöpar gyi

I offer to the Mañjughoṣa guru.

ཨོཾ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ

om sarwa pudza samaya ho

oṃ sarva pūja samaya hoḥ

ཨཱཿ ཇི་སྙེད་བརྗོད་པ་ཀུན་གྱི་གཞི། །

ah, jinyé jöpa kün gyi zhi

Āḥ. Basis of all the expressions there could be,

ཡེ་ཤེས་སྐུ་སྟེ་སྐུ་ཡི་མཆོག །

yeshe ku té ku yi chok

Wisdom embodiment, most sublime of forms,

གསུང་གི་དབང་ཕྱུག་སྨྲ་བའི་སེང༌། །

sung gi wangchuk mawé seng

Mighty lord of utterance, Lion of Speech,

རིག་འཛིན་བླ་མར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །

rigdzin lamar chaktsal tö

Vidyādhara guru, to you I offer homage and praise.

བཟླས་པ་ནི།

Mantra Recitation

ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཀ་ཡི། །

yeshe sempé tukka yi

From the vital force mantra at the heart

ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། །

tuk sok ngak lé özer trö

Of the wisdom deity emanate rays of light,

རྒྱལ་མཆོད་མཁྱེན་གཉིས་ཡེ་ཤེས་བསྡུས། །

gyal chö khyen nyi yeshe dü

Which offer to the buddhas and gather the wisdom of twofold knowledge.

བདག་ཐིམ་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། །

dak tim jinlab ngödrub tob

As they return and dissolve into me, I gain blessings and attainments.

སླར་ཡང་འོད་འཕྲོས་བརྟན་གཡོ་ཡི། །

lar yang ö trö tenyo yi

Light shoots out once again, collects the vital essence

དྭངས་བཅུད་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་ཐིམ། །

dangchü tamché dak la tim

Of the environment and beings, and dissolves into me.

སྣོད་བཅུད་འཇམ་དཔལ་ཡབ་ཡུམ་དང༌། །

nöchü jampal yabyum dang

The whole world and its inhabitants transform into Mañjuśrī and consort

རིག་འཛིན་བླ་མའི་སྐུར་གསལ་བ། །

rigdzin lamé kur salwa

And the form of the vidyādhara guru.

ཐམས་ཅད་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲ་སྒྲོག །

tamché ngak kyi rangdra drok

Everything reverberates with the mantra's spontaneous sound.

མཉམ་རྫོགས་ཆེན་པོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །

nyam dzog chenpor lhün gyi drub

And all is spontaneously perfect within great equalness and perfection.

ཅེས་བསམ་ལ།

Consider this, as you say:

ཨོཾ་ཨཱཿམ་ཧཱ་གུ་རུ་དྷཱིཿམཱུྃ་ཧྲཱིཾཿཔྲཉྫ་ཛྙཱ་ན་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿ ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ།

om ah maha guru dhih mum hring trandza jnana a ra pa tsa na dhih hung soha

oṃ āḥ mahāguru dhīḥ mūṃ hrīṃ prajñā jñāna arapacana dhīḥ hūṃ svāhā

རྩེ་གཅིག་ཏིང་འཛིན་བརྟན་པས་བཟླ། 
ཐུན་མཐར་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་གིས། 
བྱིན་རླབས་ནུས་པ་བརྟན་པར་བྱ།

Recite this with stable, single-pointed concentration.
At the end, through reciting the vowels and consonants and the essence of interdependence
You will stabilize the power and blessings.

བསྡུ་རིམ་ནི།

Dissolution

ལྷར་སྣང་འོད་གསལ་ངང་དུ་ཐིམ། །

lhar nang ösal ngang du tim

All perception of the deity dissolves within an experience of clear light.

ཟབ་ཞི་སྤྲོས་བྲལ་ཀློང་དུ་ཨཱཿ

zab zhi trödral long du ah

And in the expanse of profound peace beyond complexity: āḥ.

སླར་ཡང་སྣང་གྲགས་རྟོག་ཚོགས་རྣམས། །

lar yang nang drak toktsok nam

Once again, sights, sounds, thoughts and ideas

རིག་འཛིན་བླ་མའི་རོལ་པར་ཤར། །

rigdzin lamé rolpar shar

Arise as the display of the vidyādhara guru.

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ།

om ah hung

oṃ āḥ hūṃ.

 

དགེ་བ་འདི་ཡིས༴ སོགས་ཀྱི་དགེ་བསྔོ་བྱའོ།

Then dedicate the virtue by saying, "Through this merit..." and so on.

འདི་ཡང་རྟེན་འབྱུང་དགེ་བ་ཡི། །
རྔ་སྒྲས་ཉེ་བར་བསྐུལ་བ་ན། །
རིག་ཁམས་མཚོ་ལས་གདེངས་ཅན་གྱིས། །
བློ་མཆོག་ནོར་བུའི་གཏེར་འདི་ཕྱུངས། །

Summoned by the pounding drum
Of this virtuous interconnection,
Confidently I drew this jewel treasure of the supreme mind
Out of the ocean of awareness.

དགེ་བས་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཀུན། །
མཁྱེན་རབ་བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་ཀྱིས། །
འགྲོ་ཀུན་རྗེས་སུ་གཟུང་བ་དང༌། །
བློ་མཆོག་སྣང་བ་རྒྱས་པར་ཤོག །

Through this virtue, may I and all other sentient beings
Always be cared for throughout our future lives
By the supremely wise Loden Chokse,
And may the light of perfect wisdom expand.

 

མེ་བྱ་སྤྲེལ་ཟླའི་ཚེས ༡༦ བླ་མ་གསང་འདུས་ཚོགས་མཆོད་སྐབས་སྤྲུལ་ཆུང་བསོད་རྒྱལ་གྱི་རྟེན་བཅས་གསུང་བསྐུལ་ངོར་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་བྲིས་ལ་ཤུ་བྷཾ། །

Thus, on the sixteenth day of the monkey month of the Fire Bird year, during the feast offering of Lama Sangdü, I, Pema Yeshe Dorje, wrote this in response to a request (supported by an offering) from the little tulku Sogyal. Śubhaṃ.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2019.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "shes rab blo 'phel zab rgya can/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 9: 545–547

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept