Karma Pakshi Guru Yoga

Practices › Guru Sādhana | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Tibetan MastersKarma Pakshi

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Karma Pakshi

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཀརྨ་པཀྴིའི་བླ་སྒྲུབ་རང་བྱུང་ཐུགས་ཐིག་བཞུགས།

Naturally Arisen Heart-Essence

A Guru Sādhana of Karma Pakshi

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

བདེ་བའི་སྟན་ལ་ལུས་གནད་བསྲང་།  །
ཐུན་མོང་རྒྱུད་སྦྱོང་སྐྱབས་སེམས་སོགས།  །
སྔོན་འགྲོའི་ལས་རིམ་སྤྱི་ལྟར་བྱ།  །

Sit in an upright posture on a comfortable seat.
Begin by purifying the mind with the general stages
Of common preliminary such as refuge and bodhicitta.

དངོས་གཞི་བླ་མའི་བསྐྱེད་བཟླས་ནི།  །

The Main Practice: Guru Visualization and Recitation

ཨ།  སྟོང་པ་ཉིད་དང་སྙིང་རྗེའི་རྩལ།  །

ah, tongpanyi dang nyingjé tsal

Ah. Emptiness and compassion’s expressive power

ཟུང་འཇུག་རིག་རྩལ་ཧྲཱིཿདམར་གསལ།  །

zungjuk riktsal hrih mar sal

In union, awareness play, appears as a bright red Hrīḥ.

དེ་ཉིད་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས།  །

denyi yongsu gyurpa lé

It completely transforms into an immense palace

སྣོད་བཅུད་དག་པའི་གཞལ་ཡས་དབུས།  །

nöchü dakpé zhalyé ü

Of pure environment and inhabitants, in its centre of which,

ཨར་ནག་རིན་ཆེན་ཁྲི་རྐང་སྟེང་།  །

ar nak rinchen trikang teng

Upon a legged throne of precious black aloe,

པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ།  །

pema nyidé den tengdu

And lotus and sun- and moon-disc seats,

བླ་མ་མཁའ་ཁྱབ་མཁའི་རྡོ་རྗེ།  །

lama khakhyab khé dorjé

Is the guru of all-pervading vajra space,

ཆོས་ཀྱི་བླ་མ་དམར་སྨུག་མདོག  །

chö kyi lama marmuk dok

Chökyi Lama,1 dark red in colour.

སྐུ་ཤ་རྒྱས་ཤིང་སྐུ་ཟིལ་ཆེ།  །

ku sha gyé shing ku zil ché

His body is stout, his form resplendent.

སྤྱན་གཉིས་ལྟ་སྟངས་ཧུར་བག་གཟིགས།  །

chen nyi tatang hur bak zik

His two eyes stare in a gaze of intensity,

ཨག་ཚོམ་ནག་པོ་ཁྱུགས་སེ་བ།  །

aktsom nakpo khyuk sewa

And his goatee beard is lustrous and black.

དབུ་ལ་ཞྭ་ནག་གསེར་མདངས་གསོལ།  །

u la zha nak ser dang sol

The black hat upon his head shimmers with gold.

ཕྱག་གཉིས་པུས་མོའི་སྟེང་དུ་བཀབ།  །

chak nyi pümö tengdu kab

His two hands rest upon and cover his knees,

སྐུ་ལ་ཆོས་གོས་བེར་ཕྱམ་གསོལ།  །

ku la chögö ber cham sol

And he wears dharma robes and brocade cloak.

ཞབས་གཉིས་ཕྱེད་སྐྱིལ་བཞུགས་པ་ཡི།  །

zhab nyi chekyil zhukpa yi

His two legs are in a half-crossed posture.

དབུ་གཙུག་དུས་མཁྱེན་མགྲིན་པ་རུ།  །

u tsuk dü khyen drinpa ru

At his crown is Düsum Khyenpa, at his throat

ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་ཐུགས་ཀའི་དབུས།  །

chödrak gyatso tukké ü

Chödrak Gyatso, and in the centre of his heart

རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་དེའི་ཐུགས་དབུས།  །

rolpé dorjé dé tuk ü

Rolpai Dorje, at the core of whose own heart

རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བ་རུ།  །

rangjung dorjé tewa ru

Is Rangjung Dorje; while at his navel

མཐོང་བ་དོན་ལྡན་གསང་གནས་སུ།  །

tongwa dönden sangné su

Is Tongwa Dönden, and at his secret place

དེ་བཞིན་གཤེགས་རྣམས་བཞུགས་པར་གསལ།  །

dezhin shek nam zhukpar sal

Is Dezhin Shekpa—all of them vividly present.

གནས་གསུམ་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་འོད་ཀྱིས།  །

né sum yikdru sum ö kyi

Light shines from the three syllables at the three centres,

ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་དབྱེར་མེད་གྱུར།  །

yeshe chendrang yermé gyur

Inviting the wisdom beings, who dissolve inseparably.

 

ཨ།  སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་ནས།  །

ah, trödral chökü podrang né

Ah. From the dharmakāya palace of non-elaboration,

ཀ་དག་བླ་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ།  །

kadak lama shek su sol

Come, I implore you, gurus of primordial purity.

གསལ་དག་ལོངས་སྐུའི་ཕོ་བྲང་ནས།  །

sal dak longkü podrang né

From the sambhogakāya palace of pure radiance,

བདེ་གཤེགས་རིགས་ལྔ་གཤེགས་སུ་གསོལ།  །

deshek rik nga shek su sol

Come, I implore you, sugatas of the five families.

ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཕོ་བྲང་ནས།  །

tukjé tulkü podrang né

From the nirmāṇakāya palace of compassion,

རིག་འཛིན་བླ་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ།  །

rigdzin lama shek su sol

Come, I implore you, vidyādhara gurus,

ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་དང་།  །

yidam zhitrö lhatsok dang

Hosts of yidam deities, peaceful and wrathful,

དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་འཁོར་དང་བཅས།  །

pawo khandrö khor dangché

Vīras and ḍākinīs, together with your retinues.

རོལ་མོ་མང་པོ་ཁྲོ་ལོ་ལོ།  །

rolmo mangpo trololo

Music of many varieties plays and resounds.

གདུགས་དང་རྒྱལ་མཚན་ལྷུབས་སེ་ལྷུབ།  །

duk dang gyaltsen lhub sé lhub

Parasols and victory banners flutter and sway.

དྲི་ཞིམ་སྤོས་ངད་ཐུ་ལུ་ལུ།  །

drizhim pö ngé tu lu lu

Fragrant scents and incense waft upon the air.

ཧཱུྃ་དང་ཕཊ་སྒྲ་འབྲུག་ལྟར་སྒྲོགས།  །

hung dang pé dra druk tar drok

With thunderous roars of "Hūṃ!" and "Phat!

བདུད་དང་ལོག་འདྲེན་འདུལ་ཞིང་བྱོན།  །

dü dang lokdren dul zhing jön

Come now, tame the māras and those who lead astray.

བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཐིབས་སེ་ཐིབ།  །

jinlab ngödrub tib sé tib

Let blessings and attainments gather and converge.

མོས་པའི་བུ་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས།  །

möpé bu la jingyi lob

Inspire this devoted child with your blessings.

རྡོ་རྗེ་བཞི་ཡི་དབང་མཆོག་བསྐུར།  །

dorjé zhi yi wang chok kur

Confer the four supreme vajra empowerments.

མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ།

chok dang tünmong ngödrub tsol

Grant attainments, ordinary and supreme.

ཞེས་དྲངས་མོས་གུས་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད།  །
དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པ།  །
ཆུ་ལ་ཆུ་བཞག་བཞིན་དུ་བསྟིམ།

With this, generate intense, fervent devotion.
The samaya-beings and wisdom-beings merge
Inseparably, like water that is poured into water.

ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་ཏིཥྛ་བཛྲ།

kaya waka tsitta tishta benza

kāya-vāk-citta tiṣṭha vajra

 

ཧོཿརང་རིག་གདོད་ནས་དག་པ་ཡི།  །

ho rangrig döné dakpa yi

Hoḥ. To the hosts of guru vidyādharas and deities

བླ་མ་རིག་འཛིན་ལྷ་ཚོགས་ལ།  །

lama rigdzin lhatsok la

Of my own awareness, pure from the beginning,

རང་ངོ་ཤེས་པའི་ཕྱག་གིས་འདུད།  །

rang ngoshepé chak gi dü

I bow down in the homage of self-recognition,

གཉིས་མེད་འཛིན་བྲལ་ངང་དུ་མཇལ།  །

nyimé dzindral ngang du jal

An encounter in non-duality, free from grasping.

ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿཔྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ

ati puho pratitsa ho

atipu hoḥ praticcha hoḥ

 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ།

om ah hung

oṃ āḥ hūṃ

ཅིར་སྣང་ཐམས་ཅད་མཆོད་པའི་སྤྲིན།  །

chir nang tamché chöpé trin

All that appears arises as offering-clouds,

ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་རྒྱན་དུ་ཤར།  །

yeshe rolpé gyen du shar

The adornment of the play of wisdom.

སྤང་བླང་མེད་པའི་ངང་ནས་མཆོད།  །

panglang mepé ngang né chö

Beyond acceptance and rejection, I offer.

མཆོད་པ་ཆེན་པོ་དགྱེས་པར་བཞེས།

chöpa chenpo gyepar zhé

Delightedly accept these magnificent gifts.

ནམ་མཛོད་སྔགས།

Recite the sky-treasury mantra:

ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཏ་ཁཾ་ཨུདྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ།

namah sarwa tatagaté bhyo bisho mukhebé sarva takham udgaté saparana imam gagana kham soha

namaḥ sarvatathāgatebhyo viśvamukhebhyaḥ | sarvathā kham udgate spharaṇa imaṃ gaganakhaṃ svāhā

དང་།

And:

ཨོཾ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོཿ

om sarva pudza samaya ho

oṃ sarva pūja samaya hoḥ

 

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ།

om ah hung soha

oṃ āḥ hūṃ svāhā

རྡོ་རྗེའི་སྐུ་སྟེ་སྐུ་ཆེན་པོ།  །

dorjé ku té ku chenpo

Vajra body, the magnificent kāya,

ཡེ་ཤེས་གཟི་བརྗིད་ལམ་མེ་བ།  །

yeshe ziji lammewa

Vivid and resplendent wisdom—

དུས་གསུམ་བདེ་གཤེགས་ཐམས་ཅད་དང་།  །

dü sum deshek tamché dang

To all the sugatas of the Three Times

དགོངས་ཀློང་འདུ་འབྲལ་མེད་ལ་བསྟོད།  །

gong long dudral mé la tö

And the expanse of realization beyond meeting and parting, I offer praise.

 

བདག་མེད་སེངྒེའི་སྒྲ་ལྡན་པས།  །

dakmé sengé dra denpé

With the lion’s roar of selflessness

འགྲོ་བའི་མ་རིག་མུན་པ་སེལ།  །

drowé marik münpa sel

You dispel the darkness of beings’ ignorance—

གསུང་དབྱངས་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་ཡི།  །

sung yang yenlak drukchu yi

To the treasury of an Ocean of Dharma,

ཆོས་བསྒྲགས་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར་ལ་བསྟོད།  །

chö drak gyatsö ter la tö

Proclaimed in sixty melodious tones, I offer praise.2

 

རྣམ་པར་མི་རྟོག་ཐུགས་མངའ་ཞིང་།  །

nampar mi tok tuk nga zhing

With mastery of non-conceptual wisdom mind,

ཟབ་ཞི་སྤྲོས་བྲལ་ནམ་མཁའ་ལྟར།  །

zab zhi trödral namkha tar

Profound, serene, unelaborate and sky-like,

མཚན་མའི་ཆོས་ལས་རབ་འདས་པ།  །

tsenmé chö lerab depa

Utterly beyond characterizable phenomena—

རང་བྱུང་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེར་བསྟོད།  །

rangjung ösal dorjér tö

To you, Naturally Arisen Vajra Luminosity, I offer praise.3

 

ཡིད་བཞིན་ནོར་དང་བུམ་བཟང་ལྟར།  །

yizhin nor dang bum zang tar

Like a wish-granting gem or excellent vase,

ཕན་དང་བདེ་བའི་མཆོག་ཀུན་སྦྱིན།  །

pen dang dewé chok kün jin

You confer the finest benefit and happiness.

བྲལ་སྨིན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར།  །

dral min yönten gyatsö ter

Treasury of oceanic qualities of freedom and maturation,

མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ཁྱོད་ལ་བསྟོད།  །

tongwa dönden khyö la tö

To you, the Sight of Whom is Beneficial, I offer praise.4

 

གང་ལ་བསྟེན་པ་ཙམ་གྱིས་ནི།  །

gangla tenpa tsam gyi ni

Simply to follow you is enough to bring about

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་ནོར་བུའི་གཏེར།  །

choktün ngödrub norbü ter

The spontaneous and effortless accomplishment

འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་སྟེར།  །

bemé lhün gyi drubpa ter

Of a trove of ordinary and supreme attainments—

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཕྲིན་ལས་བསྟོད།  །

dezhin shekpé trinlé tö

Activity of the Tathāgatas, to you I offer praise.5

 

བསྟོད་བྱ་བསྟོད་བྱེད་ལས་འདས་ཀྱང་།  །

töja tö jelé dé kyang

Though you’re beyond being praised and praising,

སྒྱུ་མ་ཙམ་དུ་བསྟོད་པ་ཡིས།  །

gyuma tsam du töpa yi

Through this merely illusory form of tribute,

མཐུ་སྟོབས་རྫུ་འཕྲུལ་དཔག་མེད་པ།  །

tutob dzutrul pakmé pa

May we gain miraculous powers and skill beyond measure,

ཆོས་ཀྱི་བླ་མ་དང་འདྲར་ཤོག  །

chö kyi lama dang drar shok

Just like those of this guru of the Dharma—Chökyi Lama.6

 

བཟླས་པས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ་ནི།  །
བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་རུ།  །
རང་བྱུང་མི་ཤིག་འོད་ལྔའི་ཀློང་།  །
གསང་སྔགས་འབྲུ་གསུམ་བརྩེགས་མར་གསལ།  །
རླུང་འགོགས་བཟླས་པ་ཅི་ནུས་དང་།  །
ངག་བཟླས་འབུམ་ཕྲག་བཅུ་བཟླས་པས།  །
བླ་མའི་བྱིན་རླབས་འཇུག་པར་འགྱུར།  །

For the recitation and invocation of wisdom mind,
Visualize in the heart-centre of the gurus
A naturally arisen, indestructible expanse of five-coloured light,
Within which are stacked the three seed-syllables of secret mantra.7
By performing as many silent prāṇa-recitations as possible
And a million vocalized recitations
You will receive the guru’s blessings.

སྐབས་སུ་རིག་འཛིན་སྲོག་གི་སྔགས།

At times, also recite the life-force mantra of the vidyādhara:

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཀརྨ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱ།

om ah hung karma benza maha guru sarva siddhi hung soha

oṃ āḥ hūṃ karma-vajra-mahāguru sarva siddhi hūṃ svāhā

ཐུན་མཚམས་མ་ནམ་བཞི་བསྐོར་གྱིས།  །
གསོལ་འདེབས་ཀར་མཁྱེན་ཅི་ནུས་བགྲངས།  །
རྗེས་ལ་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་སོགས།  །
ཅི་རིགས་སྦྱར་ཞིང་ཐུན་མཚམས་སུ།  །
ལྷར་སྣང་འོད་གསལ་ངང་དུ་བསྡུ།  །
ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་ངང་དུ་བཞག  །

Between sessions pray with the Four Sets of Manam,8
And recite 'Karmapa Khyenno!' as much as you can.
Afterwards, combine it with any suitable feast offering, etc.
And at the end of the session, let appearance as deity
Dissolve into the state of clear light,
And rest in an experience of Mahāmudrā.

སླར་ཡང་རིག་འཛིན་བླ་མའི་སྐུར།  །
ལམ་གྱིས་ལྡངས་ལ་དགེ་བསྔོ་དང་།  །
ཤིས་བརྗོད་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་བྱ།  །
ཁྱེར་སོ་གསུམ་དང་མ་བྲལ་ངང་།  །
རྗེས་སྤྱོད་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་བྱ།  
ས་མ་ཡ།

Then, once again, arise vividly in the guru’s form,
Dedicate the merit and recite verses of auspiciousness as appropriate.
Without separating from the three carry-overs,9
Practise the post-meditative yoga of daily activity.
Samaya.

ཅེས་པའང་ས་ཁྱི་ལོ་ཟླ་གཅིག་ཚེས་དྲུག་ལ་འཁྲུལ་སྣང་ཟ་ཟི་བྱུང་བར་བརྟེན་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་བཟང་པོ་གཉིས་པར་འབྲས་ལྗོངས་མཁའ་སྤྱོད་ཌཱ་ཀིའི་ཕོ་བྲང་དུ་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་བྲིས་པ་དགེ།

Thus, on the basis of an unclear, delusory experience on the sixth day of the first month of the Earth Dog year, Pema Yeshe Dorje wrote this in the palace of celestial ḍākinīs in Sikkim on the second 'excellence' of the waxing phase of the month.10 May virtue abound!

འདི་བྲིས་གྲུབ་ཉེ་བ་དང་།  མཚུར་གྲྭ་ཀརྨ་བསྟན་འཛིན་ཕྲིན་ལས་ཞེས་པས་བུ་ཆུང་ཞིག་གཙུག་ཕུད་ཞུ་རྒྱུར།  ཀརྨ་བཤད་སྒྲུབ་དར་རྒྱས་འདོགས།  བུ་མོ་གཅིག་དང་གསུམ་ནས་དར་དང་།  ཕོར་པ།  རིན་གོར་གསུམ་བཅས་ཕུལ་བས་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་སྙམ་མོ།  །

When the writing of this was almost complete, three people—a monk from Tsurphu called Karma Tendzin Trinlé,11 a young boy seeking a hair-cutting ceremony, who was given the name Karma Shedrup Dargye,12 and a girl—came and offered silk, a cup and three coins, which I thought an auspicious coincidence.

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་པ།  །

dü sum gyalwa nam kyi trinlé pa

Performer of the activity of the Victors of the Three Times,

བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ་མཐའ་ཡས་མཛོད་མངའ་བ།  །

tenpa gyatso tayé dzö ngawa

Possessor of an infinite, ocean-like treasury of teachings,

ཀརྨ་པཀྴིའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།  །

karma pakshi zhab la solwa deb

Karma Pakshi, at your feet I pray:

བར་ཆད་བདུད་སྡེའི་དཔུང་ཚོགས་བཟློག་ཏུ་གསོལ།།    །།

barché dü dé pungtsok dok tu sol

Please avert obstacles and Māra’s forces.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2023

 

Sources:

'Jam dbyangs chos kyi blo gros. gsung thor bu/_'jam dbyangs chos kyi blo gros/ (rgya gar bir'i par ma/). (BDRC W21814). 2 vols. null: null, null. Vol. 1: 371–375

'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "karma pakshi’i bla sgrub rang byung thugs thig/" In gsung 'bum/_'jam dbyangs chos kyi blo gros/ (dbu med/). 8 vols. Gangtok: Dzongsar Khyentse Labrang, 1981–1985. (W21813). Vol. 1: 449–454

'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "karma pakshi’i bla sgrub rang byung thugs thig/" in 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. (W1KG12986). Vol. 4: 293–296

 

Version: 1.0-20230104

 1. Chökyi Lama is the ordination name of the Second Karmapa, Karma Pakshi.
 2. This verse, related to enlightened speech, incorporates the syllables Chödrak Gyatso, the name of the Seventh Karmapa.
 3. This verse, related to enlightened mind, incorporates the syllables Rangjung Dorje, the name of the Third Karmapa.
 4. This verse, related to enlightened qualities, incorporates the syllables Tongwa Dönden, the name of the Sixth Karmapa.
 5. This verse, related to enlightened activity, incorporates the syllables Dezhin Shekpa, the name of the Fifth Karmapa.
 6. As stated above, Chökyi Lama is the ordination name of the Second Karmapa, Karma Pakshi.
 7. oṃ āḥ hūṃ
 8. See https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/gotsangpa-gonpo-dorje/four-manam-refuge
 9. Recognizing all sights as the deity, all sounds as mantra, and all thoughts as enlightened mind.
 10. i.e., the seventh day of the first month. This corresponds to 25 February 1958. The circumstances surrounding the composition of this text, including the vision referred to here as "an unclear, delusory experience", are described in more detail in Jamyang Khyentse’s biography. See Dilgo Khyentse, The Life and Times of Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö, Boulder, CO: Shambhala, 2017, p. 482. Note, however, that there the vision is said to have occurred on the fifteenth day of the first month rather than the sixth day as stated here.
 11. Tsurphu is the Karmapa’s monastery in Tibet. Karma Tendzin Trinlé could be understood to mean "Activity of the Holders of the Karmapa’s Teachings".
 12. The name might be translated as Flourishing of Teaching and Practice of the Karmapa’s [Tradition].
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept