Loter Wangpo Swift Rebirth

Practices › Swift Rebirth Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Tibetan MastersJamyang Loter Wangpo

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Jamyang Loter Wangpo

Further information:
Download this text:

༄༅། །རྡོ་རྗེ་འཆང་འཇམ་དབྱངས་བློ་གཏེར་དབང་པོའི་མཆོག་སྤྲུལ་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་ངོ་མཚར་ཟླ་སྣང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

Wondrous Light of the Moon

A Prayer for the Swift Appearance of the Supreme Tulku of Vajradhara Jamyang Loter Wangpo

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

སྐུ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །

ku zhi yeshe ngaden dorjé chang

Vajradhara who possesses the five wisdoms of the four kāyas,

གདན་གསུམ་ཚང་བའི་དེད་དཔོན་ཧེ་རུ་ཀ །

den sum tsangwé depön heruka

Heruka guide for whom all three seats are complete,

དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་སེམས། །

kyilkhor gyatsö khyabdak dorjé sem

Vajrasattva, the lord whose presence extends to oceanic maṇḍalas—

དབྱེར་མེད་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །

yermé palden lamar solwa deb

The one who is inseparable from them all, glorious guru, to you I pray.

 

འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མཁྱེན་པའི་གཏེར། །

jampal yang kyi lodrö khyenpé ter

Treasure of knowledge with the intelligence of Mañjuśrīghoṣa,

པད་དཀར་འཆང་བའི་གཉིས་མེད་སྙིང་རྗེའི་ཆུ། །

pekar changwé nyimé nyingjé chu

Stream of compassion indivisible from the Holder of the White Lotus,1

གསང་བའི་བདག་པོའི་ཐུགས་ཀྱི་གསང་མཛོད་རྣམས། །

sangwé dakpö tuk kyi sangdzö nam

And hidden treasury of the wisdom mind of the Lord of Secrets2

གཅིག་གྱུར་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །

chik gyur palden lamar solwa deb

The one who embodies them all, glorious guru, to you I pray.

 

ཆོས་དབྱིངས་བཛྲ་ཡོ་གའི་ཞིང་ཁམས་ནས། །

chöying benza yogé zhingkham né

Emanate swiftly now, out of the dharmadhātu realm of Vajrayoginī,

གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་མཆོག་ཁ་བ་ཅན་ལྗོངས་འདིར། །

zuk kyi ku chok khawachen jong dir

In a supreme nirmāṇakāya form and return to this Land of Snows

མྱུར་དུ་སྤྲོ་ནས་བདག་སོགས་གདུལ་བྱ་ལ། །

nyurdu tro né dak sok dulja la

To bring those students to be trained, such as myself, to maturity

རྣམ་དག་དབང་བཞིའི་ཆར་རྒྱུན་གྱིས་སྨིན་མཛོད། །

namdak wang zhi char gyün gyi min dzö

Through a continuous stream of the four utterly pure empowerments.

 

དཔལ་འབར་མ་ཧཱ་ཀ་ལའི་མཐུ་བྱིན་གྱིས། །

palbar mahakalé tu jin gyi

Through the power and blessings of Mahākāla who blazes in splendour,

བར་ཆད་བདུད་བཞིའི་གཡུལ་ལས་རབ་རྒྱལ་ནས། །

barché dü zhi yul lé rab gyal né

May we enjoy perfect victory over all obstacles and the forces of Māra,

ཐུབ་བསྟན་སྤྱི་དང་བརྩེ་བ་ཆེན་པོ་ཡི། །

tubten chi dang tsewa chenpo yi

And may everything be auspicious so that the Buddhist teachings in general

རིང་ལུགས་ཕྱོགས་མཐར་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

ringluk chok tar gyepé tashi shok

And your own tradition of vast loving care spread unto the farthest reaches of this world.

 

ཅེས་པའང་རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ངོ་བོར་བཞུགས་པ་༧འཇམ་དབྱངས་བློ་གཏེར་དབང་པོ་ཆོས་དབྱིངས་ཞི་བ་ཆེན་པོ་ལ་ཐུགས་གཞོལ་སྐབས་ཨེ་ཝཾ་ཐར་པ་རྩེའི་མཁན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དབྱངས་ཀུན་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བཀའ་སྩལ་དད་བརྒྱའི་གཙུག་ཏུ་མཆོད་དེ་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་འབངས་ཀྱི་ཐ་ཤལ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སམ། གཙུག་ལག་ལུང་རིག་སྨྲ་བའི་ཉི་མས་རྩེ་གཅིག་གསོལ་བ་བཏབ་པ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་ཟླ་ཞལ་མྱུར་དུ་འཆར་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།

Thus, when Jamyang Loter Wangpo, the embodiment of Vajrasattva, lord of a hundred buddha families, merged his wisdom mind with the great peace of the dharmadhātu, to honour the instruction of Khenchen Rinpoche Jamyang Kunzang Tenpai Gyaltsen of Ewaṃ Thartse for whom I have tremendous faith and respect, I, Jamyang Chökyi Lodrö, or Tsuklak Lungrik Mawé Nyima, the lowliest of the lord of the maṇḍala's disciples, offered this single-pointed supplication. May it become a cause for the swift appearance of the moon-like face of a supreme emanation.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2020.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "blo gter mchog sprul gyi myur 'byon gsol 'debs ngo mtshar zla snang /" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 3: 585–586

  1. i.e., Avalokiteśvara.
  2. i.e., Vajrapāṇi.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept