Mārīcī Sādhana

Deities › Mārīcī | Practices › Sādhanas | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Aśokakāntā Mārīcī

༄༅། །འོད་ཟེར་ཅན་མའི་སྒྲུབ་ཐབས།

A Sādhana of Mārīcī1

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

Refuge & Bodhicitta

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །

sangye chö dang tsok kyi chok nam la

In the Buddha, the Dharma and the Supreme Assembly

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

changchub bardu dak ni kyab su chi

I take refuge until I attain enlightenment.

བདག་གི་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །

dak gi jin sok gyipé sönam kyi

Through the merit of practising generosity and so on,

འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །

dro la pen chir sangye drubpar shok

May I attain buddhahood for the benefit of all beings.

ཚར་གསུམ།

Repeat this verse three times.

Main Part

སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྐད་ཅིག་གིས།

tongpé ngang lé kechik gi

Instantaneously, out of the state of emptiness,

ཕག་སེར་མོ་བཞིས་དྲངས་པའི་ཤིང་རྟའི་སྟེང་།  །

pak sermo zhi drangpé shingté teng

Upon a chariot drawn by four [golden] sows,

པདྨ་ཟླ་བའི་དལ་གྱི་དབུས།

pema dawé dal gyi ü

In the heart of a lotus and moon disc,

མཱྃཿལས་འོད་ཟེར་ཅན་མ་ནི།  །

mam lé özer chen ma ni

Arises Mārīcī out of the syllable Māṃ.

གསེར་མདོག་རིན་ཆེན་རྒྱན་ཆ་དང་།  །

ser dok rinchen gyencha dang

She is golden in colour, wears jewel ornaments,

དར་གྱི་སྟོད་གཡོག་སྨད་ཤམས་མཛེས།  །

dar gyi tö yok mé sham dzé

And is clothed in upper and lower garments of silk.

ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་མྱ་ངན་མེད།  །

chak yé chok jin nya ngen mé

Her right hand is in the gesture of supreme giving

ཤིང་གི་ཡལ་ག་བསྣམས་པ་དང་།  །

shing gi yalga nampa dang

And holds the branch of an aśoka plant,

གཡོན་པས་ཁབ་དང་སྐུད་པ་འཛིན།  །

yönpé khab dang küpa dzin

While her left hand holds a needle and thread.

གསལ་བའི་ཐུགས་ནས་རང་འདྲ་ནི།  །

salwé tuk né rang dra ni

From her radiant heart centre she emanates

དཔག་མེད་འཕྲོས་པས་དགྲ་གདོན་བགེགས།  །

pakmé tröpé dra dön gek

Countless forms, identical to herself,

གཟུགས་ཅན་གཟུགས་མེད་གནོད་པ་རྣམས།  །

zukchen zukmé nöpa nam

Who utterly annihilate enemies, negative influences, obstacle-makers,

མིང་ཙམ་མེད་པར་བརླག་པར་བསམ།  །

ming tsam mepar lakpar gyur

And harmdoers—material and immaterial—so that not even their names remain.

ཨོཾ་མ་རཱི་ཙྱཻ་མཱུཾཿསྭཱ་ཧཱ།

om maritsyai mum soha

oṃ mārīcyai mūṃ svāhā

ཅི་ནུས་བཟླས་མཐར།

Recite the mantra as many times as possible.

Conclusion

Then conclude with:

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག  །

gewa di yi nyurdu dak

Through the merit of this, may I swiftly

འོད་ཟེར་ཅན་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །

özer chen ma drub gyur né

Attain the realization of Mārīcī,

འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །

drowa chik kyang malüpa

And thereby may every single sentient being

དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །

dé yi sa la göpar shok

Reach this state of perfection too.

 

ཅེས་སྲིད་བློན་བདེ་མཁར་བས་བསྐུལ་ངོར།  འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།།   །།

Jamyang Chökyi Lodrö wrote this in response to a request from the prime minister Dekhar.2 May virtue and excellence increase!

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2021.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 7: 284

  1. Title added by the translator; the original is untitled.
  2. I.e., Lukhangpa Tsewang Rabten (1895–1966).

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept