Prayer to Three Deities of Long Life

Practices › Prayers | Deities › Three Deities of Long Life | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | Français | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Three Deities of Long Life

༄༅། །འཆི་མེད་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་ལ་འདོད་དོན་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བ་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།    །

The Melody of the Deathless Vajra

Imploring the Three Deities of Immortal Life to Fulfil Wishes and Grant Attainment

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ན་མོ་གུ་རུ་ཨརྱ་ཏཱ་རེ་ཡེ།

Namo guru ārya-tārāyai!

 

ཨོཾ་སྭ་སྟི།

om swasti

Oṃ svasti.

འཆི་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་སྐུ།    །

chimé takpa dampé ku

Your sublime form is deathless and eternal,

འགགས་མེད་ཚངས་དབྱངས་ནཱ་དའི་གསུང་།    །

gakmé tsang yang na dé sung

Your nāda-speech the unceasing melody of Brahma,

མི་ཤིག་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས་མངའ་བ།    །

mi shik dorjé tuk ngawa

Your mind the indestructible vajra wisdom—

བླ་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོས་སྐྱོངས།    །

lama yizhin khorlö kyong

Guru Wish-Fulfilling Wheel, protect me!

 

རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ལང་ཚོ་བརྙེས།    །

dorjé sempé langtso nyé

You have gained the youthfulness of Vajrasattva,

བདེ་ཆེན་ཁ་སྦྱོར་གྲུབ་པ་ཡི།    །

dechen khajor drubpa yi

And are constantly intoxicated by the nectar

ཟུང་འཇུག་བདུད་རྩིའི་རྟག་མྱོས་པ།    །

zungjuk dütsi tak nyöpa

Of the great blissful play of union—

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མས་བྱིན་བརླབས་རྩོལ།    །

tsa gyü lamé jinlab tsol

Root and lineage masters, grant your blessings!1

 

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡུམ།    །

dü sum gyalwa kün gyi yum

Mother of all the victorious ones of the three times,

ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་མའི་སྐུ།    །

sherab parol chin mé ku

Your form that of the Perfection of Wisdom,

གྲུབ་གཉིས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་མཛད་མ།    །

drub nyi ngödrub tsol dzé ma

Bestower of the two forms of attainment,

ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོས་རྗེས་གཟུང་མཛོད།    །

yizhin khorlö jé zung dzö

Wish-Fulfilling Wheel, accept and care for me!

 

ཟླ་བ་དུང་དང་ཆུ་ཤེལ་གྱི།    །

dawa dung dang chushel gyi

The brilliant light from a billion

འོད་ཀྱི་ཕུང་པོ་བྱེ་བས་ཀྱང་།    །

ö kyi pungpo jewé kyang

Moons, conches and water crystals

ཆ་ཙམ་བསྐྲུན་དུ་མ་མཆིས་པ།    །

cha tsam trün duma chipa

Could not produce a fraction of your radiance—

སོ་སོར་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི།    །

sosor tokpé yeshe kyi

Amitāyus, the natural play

རང་རྩལ་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་འདུད།    །

rang tsal tsepakmé la dü

Of the wisdom of discernment, to you I bow.

 

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར་ལས།    །

dezhin shekpé tsuktor lé

Born from the uṣṇīṣa of the tathāgatas,

ཉེར་འཁྲུངས་འཆི་བདག་བདུད་ཚོགས་ཀུན།    །

nyer trung chidak dü tsok kün

With your powerful vidyā-mantra,

རིག་སྔགས་ནུས་པས་བཅོམ་མཛད་མ།    །

rik ngak nüpé chom dzé ma

You who conquer all the demonic forces of the Lord of Death,

རྣམ་པར་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད།    །

nampar gyal la chaktsal tö

Vijayā, to you I offer homage and praise.

 

འཆི་མེད་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱི།    །

chimé tselha nam sum gyi

Through completing the approach, accomplishment and activity

བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་སྦྱོར་མཐར་ཕྱིན་པས།    །

nyendrub lé jor tarchinpé

Of the three deities of immortal life,

འཆི་བདག་བདུད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ།    །

chidak dü lé nampar gyal

May I gain victory over the forces of the Lord of Death

ཚེ་བསོད་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ།    །

tsesö yeshe ngödrub tsol

And may you grant me the attainments of longevity, merit and wisdom.

 

དངོས་གྲུབ་དམ་པས་བདག་རྒྱུད་ཕྱུག  །

ngödrub dampé dak gyü chuk

May my mindstream be rich with magnificent attainments,

སྣོད་བཅུད་འཆི་མེད་དགེ་མཚན་རྒྱས།    །

nöchü chimé getsen gyé

May signs of deathlessness permeate the environment and those within it,

སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་འཕེལ་བ་དང་།    །

sizhi dangchü pelwa dang

May the vital essence of existence and quiescence be enhanced,

རྟག་པ་དམ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག  །

takpa dampé tashi shok

And may all be auspicious for there to be sublime everlastingness!

 

ཅེས་པའང་རང་ལོ་སོ་གསུམ་པའི་ཚེ་ཡི་བར་ཆད་ཞི་ཕྱིར་དགོངས་གཏེར་འཕགས་མའི་བསྙེན་སྒྲུབ་མཐར་ཕྱིན་པའི་སྐབས།  རིག་འཛིན་ཀུན་བཟང་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་རྩལ་གྱིས་ཡེ་རྒྱལ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་མདུན་རོལ་གསང་སྔགས་ཕོ་བྲང་གི་ཡང་རྩེར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།    །།

Thus, having completed the approach and accomplishment for the mind treasure of the Sublime Lady as a means of pacifying obstacles to longevity during my thirty-third year, I, Rigdzin Kunzang Ösal Nyingpo Tsal, offered this prayer at the top of Sang-ngak Podrang in front of Yegyal Namkha Dzö. Siddhirastu!

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "'Chi med tshe lha rnam gsum la 'dod don dngos grub bskul ba 'chi med rdo rje’i dbyangs snyan" in 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012. (BDRC W1KG12986). Vol. 3: 15–16

 

Version: 1.0-20220719

  1. Reading rtsol as stsol
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept