The Moon’s Illusory Reflection

Practices › Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | Français | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

༄༅། །སྐྱེས་རབས་གསོལ་འདེབས་ཆུ་ཟླའི་རྫུན་རིས་མོས་ལྡན་དགའ་བྱེད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

The Moon’s Illusory Reflection to Gladden the Devoted

A Prayer to the Successive Rebirths

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ན་མོ་མཉྫ་ཤཱི་ཡེ།

namo manjushri ye

Namo Mañjuśriye.

མཁའ་ཁྱབ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །

khakhyab gyalwa kün gyi yeshe ku

Embodiment of the wisdom of all the buddhas throughout space,

རྒྱལ་བའི་ཡབ་གཅིག་རྗེ་བཙུན་མཁྱེན་པའི་གཏེར། །

gyalwé yab chik jetsün khyenpé ter

Only father of the victorious ones, noble treasury of knowledge,

རྨོངས་པའི་དྲྭ་བ་མཐའ་དག་འདུལ་མཛད་པ། །

mongpé drawa tadak dul dzepa

Who dismantles the entanglements of delusion—

བཅོམ་ལྡན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

chomden jampé yang la solwa deb

Transcendent conqueror Mañjughoṣa, to you I pray.

 

ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོའི་གསུང་གི་སྲས་ཀྱི་མཆོག །

shakyé gyalpö sung gi sé kyi chok

Supreme son of the King of Śākyas,

མི་ཡི་མཆོག་གྱུར་ལི་ཙཱ་བི་ཞེས་གྲགས། །

mi yi chokgyur litsawi zhé drak

Best of men, famed as the Licchavi,

གཞོན་ནུ་མཐོང་ན་དགའ་བའི་མཚན་གྱིས་སྙན། །

zhönnu tong na gawé tsen gyi nyen

Known as Priyadarśana the Youthful—

དྲི་མེད་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

drimé drakpé zhab la solwa deb

Vimalakīrti, at your feet I pray.

 

དགའ་རབ་དཔའ་བོའི་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་ཆེན་པོ། །

garab pawö tuk kyi sé chenpo

Great heart-son of the heroic Garab Dorje,

མཁྱེན་རབ་མཐའ་ཡས་བློ་གྲོས་ཆེན་པོའི་གཏེར། །

khyen rab tayé lodrö chenpö ter

Treasure of vast intelligence and limitless wisdom,

སྡེ་གསུམ་ཀློང་དགུའི་བསྟན་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེ། །

dé sum long gü tenpé shingta ché

Magnificent pioneer of the teachings of the three classes and nine spaces—

མཉྫུ་མི་ཏྲའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

mandzu mitré zhab la solwa deb

Mañjuśrīmitra, at your feet I pray.

 

སྣང་བཞིའི་མཐར་སོན་རིག་པ་འོད་སྐུར་སྨིན། །

nang zhi tar sön rigpa ökur min

Perfecter of the four visions who matured into a body of awareness-light,

རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་རི་བོ་རྩེ་ལྔར་བཞུགས། །

dorjé ku nyé riwo tsé ngar zhuk

Inhabiter of indestructible vajra form at the Five-Peaked Mountain,

སྤྲུལ་པས་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་གསལ་བར་བྱེད། །

trulpé nyingpö tenpa salwar jé

Elucidator of the essential teachings through various emanations—

བི་མ་མི་ཏྲའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

bima mitré zhab la solwa deb

Vimalamitra, at your feet I pray.

 

བདེ་བ་མཆོག་གི་གྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་ཕུལ། །

dewa chok gi drubpa nyepé pul

Preeminent among those who have accomplished Supreme Bliss,

སྲིད་ཞིའི་ཆོས་ཀུན་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོར་སྡོམ། །

sizhi chö kün khorlo chenpor dom

Binder of all the phenomena of saṃsāra and nirvāṇa within the great circle,1

ཡུམ་སྲས་དང་བཅས་མཁའ་སྤྱོད་གནས་སུ་གཤེགས། །

yumsé dangché khachö né su shek

You travelled to the celestial realm together with your consort—

རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

dorjé drilbupa la solwa deb

Vajraghaṇṭapāda, to you I pray.

 

གནས་ལྔ་རིག་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐར་སོན། །

né nga rigpa gyatsö patar sön

You reached the limits of fivefold scientific knowledge,

སྔགས་ཀྱི་ལམ་ལས་དངོས་གྲུབ་མཆོག་བརྙེས་ཤིང་། །

ngak kyi lam lé ngödrub chok nyé shing

Gained supreme accomplishment through the path of mantra,

འཕགས་ཡུལ་མཁས་པ་དུ་མས་ཕྱག་བྱས་པ། །

pakyul khepa dumé chak jepa

And were lauded by the learned ones of the noble land—

པཎ་ཆེན་སྒོ་མཐའ་ཡས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །

penchen go tayepar solwa deb

Great paṇḍita Anantamukhamati, to you I pray.2

 

འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཉིད་གངས་ཅན་རྒྱལ་པོར་སྤྲུལ། །

jampal yang nyi gangchen gyalpor trul

Mañjughoṣa himself emanating as a sovereign of the Land of Snows,

གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་མདོ་སྔགས་བསྟན་པ་སྤེལ། །

tsuklakhang zheng do ngak tenpa pel

You constructed the great temple and spread the sūtra and mantra teachings,

བདེར་འདུས་བཀའ་བབས་ཐུགས་བསྐྱེད་རྨད་དུ་བྱུང་། །

der dü kabab tukkyé mé du jung

And received the transmission of Assembly of Sugatas with marvellous aspiration—

ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

trisong dé tsen zhab la solwa deb

Tri Songdetsen, at your feet I pray.

 

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་རིགས་སུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཤིང་། །

chö kyi gyalpö rik su ku trung shing

Born into the family of the dharma-king,

གུ་རུའི་ཐུགས་ཟིན་བཀའ་འདུས་གཉེར་དུ་གཏད། །

gurü tuk zin ka dü nyer du té

Cared for by the guru and entrusted with the Gathering of Transmitted Precepts,3

སྐྱེ་བ་བཅུ་གསུམ་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་སྒྲུབ། །

kyewa chusum ten drö dönchen drub

You accomplished great benefit for teachings and beings in thirteen lifetimes—

རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

gyalsé lharjé zhab la solwa deb

Gyalse Lharje, at your feet I pray.

 

གནུབས་ཀྱི་རིགས་ལས་པདྨའི་ཐུགས་ཀྱི་སྲས། །

nub kyi rik lé pemé tuk kyi sé

Padma’s heart-son from the family of Nub,

ཡང་དག་གྲུབ་བརྙེས་ཉི་མའི་ཟེར་ལ་ཆིབ། །

yangdak drub nyé nyimé zer la chib

You gained genuine accomplishment and rode on the rays of the sun,

མངའ་བདག་ཚངས་པའི་བླ་ཡི་མཆོད་གནས་མཛད། །

ngadak tsangpé la yi chöné dzé

Becoming a court chaplain for Ngadak Tsangpa—4

ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

namkhé nyingpö zhab la solwa deb

Namkhai Nyingpo, at your feet I pray.

 

སློབ་དཔོན་ཆེན་པོས་རྗེས་བཟུང་ཐུགས་ཀྱི་སྲས། །

lobpön chenpö jezung tuk kyi sé

Heart son who was cared for by the great master,

ལང་གྲོ་ལོ་ཙཱ་ཐོག་ཆེན་མདའ་ལྟར་འཕེན། །

lang dro lotsa tok chen da tar pen

Langdro Lotsāwa, you shot thunderbolts like arrows,

མཐུ་སྟོབས་ཕྲིན་ལས་ནུས་པའི་རྩལ་འཆང་བ། །

tutob trinlé nüpé tsal changwa

And possessed the skill and power of magical intervention—

དཀོན་མཆོག་འབྱུང་གནས་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

könchok jungné zhab la solwa deb

Könchok Jungne, at your feet I pray.

 

མར་པའི་ཐུགས་སྲས་གཏུམ་མོའི་བཀའ་བབས་ཤིང་། །

marpé tuksé tummö kabab shing

Heart-son of Marpa and recipient of the transmission of tummo practice,

དཀའ་སྤྱད་ཆེན་པོས་ཚེ་འདིར་མཆོག་དངོས་གྲུབ། །

kaché chenpö tsé dir chok ngödrub

Who, through extreme hardship gained supreme accomplishment in a single life,

མཚན་ཐོས་ངན་སོང་འཇིགས་ལས་རྣམ་གྲོལ་བ། །

tsen tö ngensong jik lé namdrolwa

Even to hear your name liberates from the terrors of the lower realms—

མི་ལ་བཞད་པ་རྡོ་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

mi la zhepa dorjér solwa deb

Mila Shepa Dorje, to you I pray.5

 

ཉང་གི་རིགས་ལས་སྐུ་འཁྲུངས་ཟབ་གཏེར་བདག །

nyang gi rik lé ku trung zabter dak

Master of profound terma born in the family of Nyang,

མཐོན་མཐིང་རལ་པའི་ཅོད་པན་འཆང་བའི་རྗེ། །

tönting ralpé chöpen changwé jé

Lord who possesses a diadem of blue-black locks,

མཁོ་འཐིང་ལ་སོགས་ཟབ་གཏེར་རྒྱ་མཚོ་འབྱིན། །

kho ting lasok zabter gyatso jin

You brought forth an ocean of profound treasures at Khoting and elsewhere—

ཉི་མ་འོད་ཟེར་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

nyima özer zhab la solwa deb

Nyima Özer, at your feet I pray.6

 

བསིལ་ལྡན་ཁ་བའི་ལྗོངས་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་རྣམས། །

silden khawé jong kyi kyewo nam

Protector of beings in this chilly Land of Snows

ཉོན་མོངས་སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་འབྲས་ལས་སྐྱོབས་པ། །

nyönmong dukngal gyundré lé kyobpa

Against the causes and effects of mental afflictions and suffering,

སྨན་པའི་རྒྱལ་པོ་མི་ཡི་ཤ་ཚུགས་ཅན། །

menpé gyalpo mi yi shatsuk chen

The king of physicians in ordinary human form—

ཡོན་ཏན་མགོན་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

yönten gönpö zhab la solwa deb

Yönten Gönpo, at your feet I pray.7

 

ཁྲི་སྲོང་སྤྲུལ་པ་ངུར་སྨྲིག་འཆང་བའི་གཙོ། །

trisong trulpa ngurmik changwé tso

Emanation of Tri Song, foremost of the saffron-robed,

ཀླུ་སྒྲུབ་དངོས་བྱོན་སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་བདག །

ludrub ngö jön drubgyü tenpé dak

Nāgārjuna in person, master of the teachings of the practice lineage,

འགྲོ་དོན་འཛམ་གླིང་ཐ་གྲུར་ཁྱབ་པའི་རྗེ། །

dro dön dzamling tadrur khyabpé jé

Lord whose benefit to beings extends throughout this vast world—

སྐྱོབས་པ་རིན་ཆེན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

kyobpa rinchen zhab la solwa deb

Kyobpa Rinchen, at your feet I pray.8

 

འཁོན་གྱི་རིགས་འཁྲུངས་མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་ཕུལ། །

khön gyi rik trung khé tsün zangpö pul

Born into the Khön family, preeminent among the learned, ethical and kind,

གདུལ་དཀའི་འགྲོ་བ་མཐའ་དག་འདུལ་མཛད་ཅིང་། །

dul ké drowa tadak dul dzé ching

You disciplined all those beings who are difficult to train,

དྲེགས་ལྡན་གཙུག་གི་ནོར་བུས་ཕྱག་བྱས་པ། །

drekden tsuk gi norbü chak jepa

And were worshipped by the haughty with the jewels of their crowns—

ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

chögyal pakpé zhab la solwa deb

Chögyal Pakpa, at your feet I pray.9

 

གློ་བོར་སྐུ་འཁྲུངས་ལོ་ཙཱ་མཁས་པར་མཁྱེན། །

lowor ku trung lo tsa khepar khyen

Born in Lowo, you became a wise and learned lotsāwa,

འཇམ་དཔལ་དམར་པོའི་གྲུབ་པ་མཐོན་པོར་གཤེགས། །

jampal marpö drubpa tönpor shek

Gained advanced realization through Red Mañjuśrī,

མཁས་དང་གྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་མཐའ་ཡས་པ། །

khé dang drubpé yönten tayepa

With limitless qualities of learning and accomplishment—

ཤེས་རབ་རིན་ཆེན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

sherab rinchen zhab la solwa deb

Sherab Rinchen, at your feet I pray.10

 

མཚན་མཆོག་གསུམ་ལྡན་འཇམ་དབྱངས་ས་སྐྱ་པ། །

tsen chok sumden jamyang sakyapa

Jamyang Sakyapa possessing the three supreme names,11

བཤད་སྒྲུབ་ཕྲིན་ལས་ནམ་མཁའི་མཐར་ཁྱབ་ཅིང་། །

shedrub trinlé namkhé tar khyab ching

You extended teaching, practice and activity to the far reaches of space,

མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར་ཆེན་པོ། །

khyen tsé nüpa gyatsö ter chenpo

Vast treasury of oceanic knowledge, love and capacity—

བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

sönam gyaltsen zhab la solwa deb

Sonam Gyaltsen, at your feet I pray.12

 

ཕྱི་ནང་གཞུང་ལུགས་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་མཐར་སོན། །

chinang zhungluk gyatsö patar sön

You reached the distant shore of oceanic learning in outer and inner scriptural traditions

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་དགོངས་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས། །

kuntuzangpö gongpé tsal chen dzok

And perfected the great strength of Samantabhadra’s realization,

འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོའི་ཤིང་རྟ་ཆེ། །

ösal dorjé tsemö shingta ché

Great pioneer of the pinnacle of Vajra Luminosity—

ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

longchen rabjam zhab la solwa deb

Longchen Rabjam, at your feet I pray.

 

ཀུན་མཁྱེན་དོལ་པོ་སླར་ཡང་སྤྲུལ་པའི་སྐུར། །

künkhyen dolpo lar yang trulpé kur

Further incarnation of the omniscient Dolpopa,

བཞེངས་ནས་པདྨས་རྗེས་བཟུང་བོད་ཁམས་སྐྱོང་། །

zheng né pemé jezung bö kham kyong

You were guided by Padma and looked after Tibet,

བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པ་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་གི་རྒྱན། །

tulzhuk drubpa yong kyi tsuk gi gyen

Crown ornament of all masters of unconventional conduct—

ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

tangtong gyalpö zhab la solwa deb

Thangtong Gyalpo, at your feet I pray.13

 

ཀུན་མཁྱེན་ཀུན་དགའ་བཟང་པོའི་ཐུགས་ཀྱི་སྲས། །

künkhyen künga zangpö tuk kyi sé

Heart-son of the omniscient Kunga Zangpo,

འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ངུར་སྨྲིག་གར་བསྒྱུར་ཞིང་། །

khorlo dompa ngurmik gar gyur zhing

Cakrasaṃvara emanating in saffron robes,

བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་འབྱོངས་པ་ཀུན་གྱི་རྗེ། །

changchub sem nyi jongpa kün gyi jé

Lord of all who have mastered twofold bodhicitta—

དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

könchok gyaltsen zhab la solwa deb

Könchok Gyaltsen, at your feet I pray.14

 

ཕྱི་ལྟར་རྣམ་གསུམ་གཙང་མའི་གོས་ཀྱིས་བཀླུབས། །

chitar nam sum tsangmé gö kyi lub

Outwardly, you wore the robes of threefold purity,

ནང་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱིས་ཐུགས་རྒྱུད་གཏམས། །

nang du changchub sem kyi tukgyü tam

Inwardly, your being was suffused with bodhicitta,

གསང་བ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ས་མཆོག་བརྙེས། །

sangwa dorjé dzinpé sa chok nyé

Secretly, you reached the supreme level of Vajradhara—

ཞྭ་ལུ་མཁྱེན་རབ་ཆོས་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

zhalu khyenrab chöjer solwa deb

Zhalu Khyenrab Chöje, to you I pray.15

 

རཏྣ་གླིང་པའི་ཐུགས་གསུང་བྱིན་བརླབས་སྲས། །

ratna lingpé tuk sung jinlab sé

Blessed heir to Ratna Lingpa’s speech and mind,

བརྒྱ་དང་བཅུ་བཞུགས་ཟབ་གཏེར་བསྟན་པ་སྐྱོང་།

gya dang chu zhuk zabter tenpa kyong

You lived to a hundred and ten and sustained the profound terma teachings,

རིག་སྔགས་གྲུབ་པ་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་མགོན། །

rik ngak drubpa ten dang drowé gön

Accomplished in vidyā mantra, protector of the teachings and beings—

ཚེ་དབང་གྲགས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

tsewang drakpé zhab la solwa deb

Tsewang Drakpa, at your feet I pray.

 

ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་བསམ་བཞིན་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

sakya penchen samzhin trulpé ku

Deliberate incarnation of the great Sakya Paṇḍita,

བཻ་རོའི་སྤྲུལ་པར་པདྨའི་ལུང་གིས་བརྙེས། །

bairö trulpar pemé lung gi nyé

Whom Padma foretold as an emanation of Vairotsana,

གནས་ལྔ་རིག་པ་ས་སྐྱ་ལོ་ཙཱ་ཞེས། །

né nga rigpa sakya lotsa zhé

Skilled in the five sciences, the one known as Sakya Lotsāwa—

འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

jampé dorjé zhab la solwa deb

Jampé Dorje, at your feet I pray.16

 

མངའ་བདག་རྒྱལ་པོའི་ཡོན་ཏན་རྣམ་པར་འཕྲུལ། །

ngadak gyalpö yönten nampar trul

Emanation of the sovereign ruler’s enlightened qualities,

མངའ་རིས་གློ་བོ་མ་ཐང་སྐུ་བལྟམས་ཤིང་། །

ngari lowo matang ku tam shing

You were born in Lowo Matang in Ngari,

རིས་མེད་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོར་གསན་སྦྱོང་མཛད། །

rimé tenpa gyatsor sen jong dzé

And impartially studied and practised an ocean of teachings—

པདྨ་དབང་རྒྱལ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

pema wanggyal zhab la solwa deb

Pema Wangyal, at your feet I pray.17

 

འ་ཞའི་རིགས་འཁྲུངས་ཚར་ཆེན་ཐུགས་སྲས་མཆོག །

a zhé rik trung tsar chen tuksé chok

Born in the Azha family, you were Tsarchen’s supreme heart-son,

མཁྱེན་རབ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དང་གཉིས་སུ་མེད། །

khyen rab jampal yang dang nyisumé

Inseparable in your wisdom from Mañjughoṣa himself

རྩ་གསུམ་ལྷག་པའི་ལྷ་ཡིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །

tsa sum lhakpé lha yi jin gyi lab

And blessed by the supreme deities of the Three Roots—

མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

khyentsé wangchuk zhab la solwa deb

Khyentse Wangchuk, at your feet I pray.18

 

གསང་བའི་བདག་པོ་གོས་དཀར་འཆང་བར་སྟོན། །

sangwé dakpo gö kar changwar tön

The Lord of Secrets manifesting as a white-robed householder,

དྲག་སྔགས་བཀའ་བབས་རིག་སྔགས་འཆང་བའི་རྗེ། །

drakngak kabab rik ngak changwé jé

A recipient of fierce mantras and lord of vidyā mantras,

མ་རུང་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་འདུལ་མཛད་པ། །

ma rung dukpachen nam dul dzepa

You subjugated unruly and malevolent forces—

བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

tashi tobgyal zhab la solwa deb

Tashi Tobgyal, at your feet I pray.19

 

བི་མའི་སྤྲུལ་པ་དག་སྣང་འབྱམས་ཀླས་ཤིང་། །

bimé trulpa daknang jam lé shing

Emanation of Vimalamitra, infinitely pure of perception,

བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པ་རྣམས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར། །

tulzhuk drubpa nam kyi khorlö gyur

Universal monarch among masters of unconventional conduct,

ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ལྷ་བཙུན་དཔའ་བོ་ཆེ། །

heruka pal lhatsün pawo ché

Glorious heruka, great warrior Lhatsün—

ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

namkha jikme zhab la solwa deb

Namkha Jigme, at your feet I pray.20

 

མདོ་རྒྱུད་རྣམས་ལས་རྒྱལ་བས་ལུང་གིས་བསྔགས། །

dogyü nam lé gyalwé lung gi ngak

Prophesied by the Buddha in sūtras and tantras

བྱང་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་སྐྱོབས་པ་མཆོག་གྱུར་པ། །

jangchok kyongwé kyobpa chokgyur pa

As a supreme guardian to oversee the northern land,

འཛམ་གླིང་རྒྱན་གཅིག་ལྷ་མིས་མཆོད་འོས་གྱུར། །

dzamling gyen chik lhami chö ö gyur

Sole ornament of this world, revered by gods and men alike—

ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

ngawang lobzang gyatsor solwa deb

Ngawang Lobzang Gyatso, to you I pray.21

 

འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཡི་སྲས་སུ་བལྟམས། །

gyurmé dorjé ku yi sé su tam

Born as the physical heir of Gyurme Dorje,22

རྟ་མགྲིན་གྲུབ་བརྙེས་དབང་ཆེན་གསུང་གི་རིགས། །

tamdrin drub nyé wangchen sung gi rik

You accomplished Hayagrīva and joined the family of the Mighty One’s speech;

བློ་གྲོས་ཆེན་པོས་ཤེས་བྱ་རབ་འབྱམས་མཁྱེན། །

lodrö chenpö sheja rabjam khyen

With your vast intelligence you understood infinite fields of knowledge—

པདྨ་འགྱུར་མེད་རྒྱ་མཚོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

pema gyurmé gyatsor solwa deb

Pema Gyurme Gyatso, to you I pray.23

 

དེ་ཡི་ཡང་སྲིད་མྱོས་རིགས་དཔའ་བོ་ཆེ། །

dé yi yangsi nyö rik pawo ché

Further incarnation, great hero of the Nyö clan,

ལྷར་བཅས་སྐྱེ་རྒུས་མཐོང་ན་རབ་དགའ་ཞིང་། །

lhar ché kyegü tong na rabga zhing

You brought delight to all who saw you, even the gods,

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞན་ལ་ཕན་པའི་མཆོག །

changchub sempa zhen la penpé chok

And were a supreme bodhisattva benefitting others—

ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

tsang yang gyatsö zhab la solwa deb

Tsangyang Gyatso, at your feet I pray.24

 

ལང་གྲོའི་སྐྱེ་མཐའ་ཟབ་གཏེར་བསྟན་པ་འཛིན། །

langdrö kyé ta zabter tenpa dzin

Final birth of Langdro Lotsāwa, holder of profound terma teachings,

པདྨ་དྲག་པོའི་སྐུ་གྲུབ་སྡེ་བརྒྱད་འདུལ། །

pema drakpö ku drub dé gyé dul

You accomplished the form of Padma Drakpo and subjugated the eight classes,

སྙིགས་དུས་འབྱུང་པོ་འདུལ་བའི་གཤེད་དུ་གྱུར། །

nyikdü jungpo dulwé shé du gyur

Becoming a conqueror to subdue elemental spirits in this degenerate age—

ཀློང་གསལ་སྙིང་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

longsal nyingpö zhab la solwa deb

Longsal Nyingpo, at your feet I pray.25

 

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་མཆོག་ཡོངས་སུ་སད། །

tekpa chenpö rik chok yongsu sé

Your supreme affinity for the great vehicle was fully awakened,

རྩ་ཡི་མདུད་གྲོལ་ཆོས་རྣམས་ཀློང་ནས་རྡོལ། །

tsa yi dü drol chö nam long né dol

Knots in your channels were undone, teachings poured forth from your expansive realization,

དགོངས་གཏེར་ནམ་མཁའ་མཛོད་ལ་མངའ་དབང་སྒྱུར། །

gongter namkha dzö la nga wang gyur

And you took control of the sky-like treasury of mind terma—

འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

jikme lingpé zhab la solwa deb

Jigme Lingpa, at your feet I pray.

 

དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་དགེ་སྦྱོང་ཚུལ་བསྟན་ནས། །

drimé shenyen gejong tsul ten né

Vimalamitra manifesting in the form of a renunciant,

སྐྱེ་བ་བདུན་དུ་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་སྒྲུབ། །

kyewa dün du ten drö dön chen drub

Who, over seven lifetimes, brought vast benefit to the teachings and beings,

ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་རྟགས་འཆང་བཞི་པ་ནི། །

chirmidokpé tak chang zhipa ni

And was the fourth holder of the signs of irreversibility—

མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

mingyur namkhé dorjér solwa deb

Mingyur Namkhé Dorje, to you I pray.26

 

ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་དང་ཀུན་དགའི་གསུང་། །

yeshe dorjé ku dang küngé sung

To the great emanation of the body of Yeshe Dorje,

དབང་མཆོག་ཐུགས་སྤྲུལ་བློ་གསལ་ཡོན་ཏན་དང་། །

wang chok tuktrul losal yönten dang

The speech of Kunga, mind of Wangchok,

འཇམ་དཔལ་དབྱངས་དངོས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཡི། །

jampal yang ngö khyentsé wangpo yi

Qualities of Losal and activity of Khyentse Wangpo,

ཕྲིན་ལས་རྣམ་འཕྲུལ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

trinlé namtrul chenpor solwa deb

Who was Mañjughoṣa in person, I pray.

 

མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཕྲིན་ལས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

khyentsé wangpö trinlé trulpé ku

Emanation of Khyentse Wangpo’s activity,

བཀའ་དྲིན་གསུམ་ལྡན་ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན། །

kadrin sumden khyabdak khorlö gön

All-pervasive lord of the maṇḍala with threefold kindness,27

སྙིགས་མའི་འགྲོ་འདུལ་མཛད་པ་བསམ་མི་ཁྱབ། །

nyikmé drodul dzepa sam mikhyab

Inconceivable in your deeds to train beings of this degenerate age—

ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

chökyi lodrö zhab la solwa deb

Chökyi Lodrö, at your feet I pray.

 

མ་འོངས་བྱང་ཕྱོགས་ས་སྤྱོད་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་། །

ma ong jangchok sachö trulpé zhing

In future, in the emanated realm to the north,

ཤམྦྷ་ལ་ཡི་ཕོ་བྲང་ཀ་ལ་པར། །

shambha la yi podrang kala par

In Shambhala, in the palace of the Kalapa Court,

རིགས་ལྡན་དྲག་པོ་འཁོར་ལོ་ཕྱག་ན་འཆང་། །

rikden drakpo khorlo chak na chang

May I be inseparable from Kulika Raudracakrin,

རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཅན་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག །

nampar gyalwachen dang yermé shok

The victorious one with a wheel in his hand.

 

གསོལ་འདེབས་བུ་ལ་བརྩེ་བས་རབ་དགོངས་ཏེ། །

soldeb bu la tsewé rab gong té

Turn your loving attention to this prayerful child.

དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །

deng né zung té tserab tamché du

And, from now on, in all my future lives,

རྗེ་བཙུན་བླ་མ་མཆོག་གིས་རྗེས་བཟུང་ཞིང་། །

jetsün lama chok gi jezung zhing

O supreme and noble master, guide and care for me,

རང་གཞན་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

rangzhen dön nyi drubpar jingyi lob

And inspire me to accomplish my own and others’ benefit.

 

འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་ཞབས་པད་ཡུན་དུ་བརྟན། །

jamyang lamé zhabpé yündu ten

May the life of the Mañjughoṣa Guru long remain secure,

བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། །

ten dang tendzin dar zhing gyepa dang

May the teachings and those who uphold them spread far and wide,

བོད་ཁམས་དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཀུན་ཞི་ནས། །

bö kham dü kyi güpa kün zhi né

May all the current misery in the land of Tibet be pacified,

འཇིག་རྟེན་བདེ་དགའི་དཔལ་གྱིས་འབྱོར་གྱུར་ཅིག །

jikten dé gé pal gyi jor gyur chik

And may the splendour of happiness and joy enrich the entire world.

 

ཅེས་པའང་རང་གི་སློབ་མ་རྫོང་གསར་དགོན་གདོང་སྣ་བླ་བྲང་གི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྒྲིབ་བྲལ་དུ་གསལ་བ་འཇམ་དབྱངས་ཤེས་རབ་གཞན་ཕན་ཆོས་ཀྱི་སེང་གེ་མཆོག་ནས་སྔ་རྗེས་ནན་ཏན་ཆེན་པོས་སྔར་བརྩམས་བསྡུས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ལས་རྒྱས་པ་ཞིག་ཅིས་ཀྱང་དགོས་ཞེས་གསུང་བསྐུལ་ངོར། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཆུ་འབྲུག་ནག་པ་ཟླ་བའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གསུམ་པའི་ཚེས་ ༢༥ ལ་བྲིས་པ་འདིའང་དོན་དང་ལྡན་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །

Thus, in response to the repeated requests of my own student, the sublime Jamyang Sherab Shenpen Chökyi Senge, supreme tulku of the Dongna Labrang at Dzongsar Monastery whose noble life is without blemish and who urged me to expand on the brief version that I had composed in the past, I, Jamyang Chökyi Lodrö, wrote this on the 25th day, the third day of victory during the waning phase of the Caitra [i.e., third] month of the Water Dragon year. May the guru and the victorious ones and their heirs grant their blessings so that it becomes meaningful.

 

རང་ལ་སྐྱེ་བ་དྲན་པ་ཡི། །
རྩལ་ནན་བརྗོད་པ་མ་སྤོབས་ཀྱང་། །
དམ་པ་གོང་མའི་སྐྱེས་རབས་ལ། །
གཞི་བཅོལ་གང་ཤར་གང་དྲན་བྲིས། །
ཉེས་ན་སྒྲིབ་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་། །
བླ་མ་ལྷར་བཅས་ཐུགས་ཀྱིས་བཟོད། །
རང་བཞིན་དག་པའི་དབྱིངས་གཅིག་ཕྱིར། །
དེ་ཙམ་ནོངས་པ་མེད་དམ་སྙམ། །
དགེ་བ་ཆ་ཙམ་ཡོད་སྲིད་ན། །
སློབ་མས་གཙོ་བྱས་བདག་ལྟོས་ལ། །
མོས་གུས་རྟེན་དུ་འགྱུར་བ་དང་། །
བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་ཤོག །

Although I dare not speak insistently
Of my own memories of former lives,
I have taken the previous lives of my noble predecessor
As a basis and written whatever else occurred to me.
If I am at fault let this not become an obscuration,
But let the guru and deities grant their forgiveness.
Since all are one within the sphere of natural purity,
To that extent, I wonder if there might be no error.
As there is possibly some tiny virtue herein,
May I become a suitable vessel for devotion
For all who rely on me, especially my students,
And may we receive blessings and attainments.

སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།

Sarva maṅgalam.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2019.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "skyes rabs gsol 'debs/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 3: 267–273

 

Version: 1.5-20240121

 1. The words of this verse refer to the practice of Cakrasaṃvara (’khor lo sdom pa).
 2. sgo mtha’ yas pa’i blo gros. According to Jamgön Kongtrul’s biography of Jamyang Khyentse Wangpo, he was a student of Vasubandhu. The name also appears among the previous incarnations of Jamgön Amnye Zhab Ngawang Kunga Sonam (1597–1659), who is himself counted among Jamyang Khyentse’s previous rebirths.
 3. A reference to the Kadü Chökyi Gyatso (bka' 'dus chos kyi rgya mtsho) ‘Ocean of Dharma, Gathering of Transmitted Precepts’, a treasure of Yarje Orgyen Lingpa, which was later rediscovered by Jamyang Khyentse Wangpo (1820–1892).
 4. i.e., Tri Songdetsen, who is also known as Ngadak Tsangpa Lhayi Metok (mnga’ bdag tshangs pa lha yi me tog).
 5. i.e., Milarepa (1040–1123), Tibet’s most famous yogi and poet.
 6. i.e., Nyangrel Nyima Özer (1124–1192).
 7. i.e., Yuthok Yönten Gönpo, a master physician who is said to have compiled the four medical tantras (rgyud bzhi).
 8. i.e., Drikung Kyobpa Jigten Sumgön (1143–1217), founder of the Drikung Kagyü tradition.
 9. i.e., Chögyal Pakpa Lodrö Gyaltsen (1235–1280).
 10. i.e., Lotsawa Sherab Rinchen of Mustang, who was born in the thirteenth century.
 11. mtshan mchog gsum ldan, referring to the fact that the Sakyapa combine celestial descent, the Khön family lineage and the Sakya lineage.
 12. i.e., Lama Dampa Sonam Gyaltsen (1312–1375), the fifteenth patriarch of Sakya.
 13. The great siddha and bridge-builder. His dates are unclear but were possibly 1361–1485.
 14. Müchen Könchok Gyaltsen (1388–1469).
 15. Alias Rinchen Khyenrab Chokdrub (1436–1497).
 16. Alias Jamyang Kunga Sonam, 1485–1533.
 17. Ngari Paṇchen Pema Wangyal (1487–1542), one of the greatest scholars of the Nyingma school, famous for his Ascertainment of the Three Sets of Vows (sdom gsum rnam nges). See Perfect Conduct, Dudjom Rinpoche, Boston: Wisdom, 1996.
 18. Nesar Jamyang Khyentse Wangchuk (1524–1568), an important holder of the Lamdré transmission.
 19. Changdak Tashi Tobgyal (1550?–1603).
 20. Lhatsün Namkha Jigme, who is credited with ‘opening the hidden land’ of Sikkim (1597–1650).
 21. i.e., the Fifth Dalai Lama (1617–1682).
 22. i.e., the heir of his enlightened body, as distinct from unrelated disciples who might still be counted as heirs of the master’s enlightened speech and mind.
 23. 1686–1718
 24. i.e., the Sixth Dalai Lama.
 25. 1625–1692.
 26. i.e., the Fourth Dzogchen Rinpoche (1793–1870).
 27. That is, the kindness of granting empowerment, oral transmission and pith instructions.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept