Mahāyāna Aspiration Prayer

Practices › Aspiration Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

༄༅། །ཐེག་ཆེན་སྨོན་ལམ་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།  །

Music to Delight the Victorious Ones and Their Heirs

A Mahāyāna Aspiration

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ན་མོ་གུ་རུ།

namo guru

Namo guru!

རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་རིག་འཛིན་ཚོགས་རྣམས་དང་།  །

dorjé lama rigdzin tsok nam dang

I pray that the vajra gurus, hosts of vidyādharas,

ཡི་དམ་གྲུབ་སྟེགས་ཌཱ་ཀཱི་ཆོས་སྐྱོངས་ཚོགས།  །

yidam drub tek daki chökyong tsok

Yidams who support accomplishment, ḍākinīs and dharmapālas

བདག་གི་ཇི་ལྟར་སྨོན་པ་འདི་བཞིན་དུ།  །

dak gi jitar mönpa di zhindu

All bear witness to the pure fulfilment

རྣམ་དག་འགྲུབ་པའི་དཔང་པོ་མཛད་དུ་གསོལ།  །

namdak drubpé pangpo dzé du sol

Of these, my prayers of aspiration, just as I wish.

 

ཚེ་འདི་མི་རྟག་རྩ་རྩེའི་ཟིལ་པ་འདྲ།  །

tsé di mi tak tsa tsé zilpa dra

This life is as impermanent as a dewdrop on a blade of grass;

དོ་ནུབ་སང་ཡང་ནམ་འཆི་ཆ་མེད་པས།  །

donub sang yang namchi chamé pé

There’s even a chance that I might die tonight or tomorrow.

སྲིད་པའི་ཕུན་ཚོགས་ཀུན་ལ་ཞེན་ལོག་སྟེ།  །

sipé püntsok kün la zhenlok té

Inspire me, therefore, to end my craving for all the riches of this world

ངེས་འབྱུང་གཏིང་ནས་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།  །

ngejung tingné kyewar jingyi lob

And develop, from deep within, a determination to be free.

 

ཐར་པའི་ལམ་གྱི་གཞི་མ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི།  །

tarpé lam gyi zhima tsultrim kyi

As it is the foundation for the path to liberation,

ས་གཞི་གཙང་མ་བྱི་དོར་ལེགས་བྱས་ནས།  །

sa zhi tsangma jidor lek jé né

Inspire me to cleanse the basis of ethical discipline,

ལྟུང་བ་སྡེ་ལྔ་ཕྲ་རགས་དང་བཅས་པས།  །

tungwa dé nga tra rak dang chepé

And never to let it be corrupted in any way

ནམ་ཡང་གོས་པ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།  །

namyang göpa mepar jingyi lob

By the five types of downfall,1 however slight.

 

གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ནོར་བུ་ལ།  །

zhenpen changchub sem kyi norbu la

Inspire me, so that the jewel of altruistic bodhicitta

རང་དོན་ཡིད་བྱེད་རྟོག་པ་ངན་པ་ཡིས།  །

rangdön yi jé tokpa ngenpa yi

May remain unsullied by base thoughts of self-interest,

མ་སླད་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་སྙིང་པོ་ཅན།  །

ma lé tongnyi nyingjé nyingpochen

And emptiness of which compassion is the very essence

མྱུར་དུ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།  །

nyurdu gyü la kyewar jingyi lob

May swiftly take hold within my stream of being.

 

མཚན་ཉིད་ཚང་བའི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ལས།  །

tsennyi tsangwé dorjé lobpön lé

May my mindstream be ripened by pure empowerment

རྣམ་དག་དབང་གིས་བདག་རྒྱུད་སྨིན་བྱས་ནས།  །

namdak wang gi dak gyü min jé né

Received from a fully qualified vajra master,

དམ་ཚིག་གཉན་པོ་ཚུལ་བཞིན་བསྲུང་བ་ཡིས།  །

damtsik nyenpo tsulzhin sungwa yi

And, by genuinely maintaining the solemn samaya pledges,

རྡོ་རྗེའི་ལམ་མཆོག་ནོར་མེད་རྙེད་གྱུར་ཅིག  །

dorjé lam chok normé nyé gyur chik

May I unerringly adopt the supreme path of Vajrayāna.

 

བསྐྱེད་དང་རྫོགས་པས་ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་སྡོམ།  །

kyé dang dzokpé tamal nang zhen dom

Through generation and perfection, may I control my clinging to perception as ordinary,

ཕུང་ཁམས་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་དྲྭ་བ་ཀུན།  །

pung kham tsa lung tiklé drawa kün

And, bringing the entire web of aggregates, elements, channels, energies and essences

ཤིན་ཏུ་རྣམ་དག་རྡུལ་བྲལ་འོད་གསལ་དུ།  །

shintu namdak duldral ösal du

To maturity within utterly pure and immaculate luminosity,

སྨིན་ནས་འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་མཐར་སོན་ཤོག  །

min né gyurmé dechen tar sön shok

May I perfect the great bliss that is immutable.

 

ཉེ་ལམ་ཟབ་མོའི་བླ་མའི་རིམ་པ་ཡིས།  །

nyelam zabmö lamé rimpa yi

Through the swift approach, the profound stage of guru practice,

གཉུག་མའི་སེམས་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས་པ་དང་།  །

nyukmé sem la jingyi lob pa dang

May I blessed with insight into the genuine nature of mind,

མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་མཁའ་ཆེན་པོ།  །

khakhyab dorjé yeshe kha chenpo

And realize, just as it is, without any error,

མ་ནོར་ཇི་བཞིན་མངོན་སུམ་རྟོགས་པར་ཤོག  །

manor jizhin ngönsum tokpar shok

The vast wisdom sky of all-pervasive vajra wisdom.

 

སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།  །

kyewa küntu lama dorjé chang

Throughout all my lives to come, may I gain certainty

རྩ་གསུམ་འདུས་ཞལ་ཆེན་པོར་ངེས་ཤེས་རྙེད།  །

tsa sum dü zhal chenpor ngeshé nyé

That the guru is Vajradhara, great face and embodiment of the Three Roots,

བཅོས་མིན་མོས་གུས་ནང་ནས་སྐྱེ་བ་དང་།  །

chömin mögü nang né kyewa dang

May uncontrived devotion arise from deep within,

རང་འབྲས་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག  །

rang dré dangpö sangye tobpar shok

And may I attain the original buddhahood that is its own effect.

 

སྲིད་པ་ཇི་སྲིད་གནས་ཀྱི་བར་དག་ཏུ།  །

sipa jisi né kyi bar dak tu

For as long as conditioned existence continues to endure,

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ལུས་བཟང་ལ་བརྟེན་ནས།  །

changchub sempé lü zang la ten né

By adopting the excellent form of a bodhisattva,

མཐའ་ཡས་འགྲོ་བའི་དོན་རྣམས་སྒྲུབ་པ་ལ།  །

tayé drowé dön nam drubpa la

May I perfect the aspirations of the heroic Mañjuśrī

འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོའི་སྨོན་ལམ་རྫོགས་པར་ཤོག  །

jampal pawö mönlam dzokpar shok

To accomplish the welfare of beings in their infinity.2

 

ཁྱད་པར་ལྔ་བརྒྱའི་ཐ་མར་བསྟན་འགྲོ་ལ།  །

khyepar ngabgyé tamar ten dro la

During this final era of five hundred years in particular,

འཚེ་བའི་འབྱུང་པོ་མི་དང་མི་མིན་རྣམས།  །

tsewé jungpo mi dang mi min nam

When human and non-human forces harm the teachings and beings,

སྙིང་རྗེ་དྲག་པོར་ཁྲོས་པའི་སྟོབས་ཤུགས་ཀྱིས།  །

nyingjé drakpor tröpé tobshuk kyi

May I have the strength of compassion’s intense wrath

བདུད་ཀྱི་སྡེ་ཚོགས་ཕྱེ་མར་འཐག་བྱེད་ཤོག  །

dü kyi dé tsok chemar tak jé shok

And smash the legions of Māra to smithereens.

 

གང་ཞིག་ལྟ་སྤྱོད་ངན་པའི་རྩ་སྦུར་རྣམས།  །

gangzhik tachö ngenpé tsa bur nam

With the great fire of scripture and reasoning,

རྣམ་མང་ལུང་དང་རིག་པའི་ཞུགས་ཆེན་གྱིས།  །

nam mang lung dang rigpé zhuk chen gyi

May I be able to set alight in a single instant

སྐད་ཅིག་ཙམ་ལ་བསྲེག་ནས་ཡང་དག་གི  །

kechik tsam la sek né yangdak gi

The straw and chaff of erroneous views and conduct,

ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པ་འཁྲུལ་མེད་གསལ་ནུས་ཤོག  །

ta gom chöpa trulmé sal nü shok

And illuminate the unmistaken view, meditation and action.

 

སྔོན་བྱོན་ཇོ་བོ་ཡབ་སྲས་རྣམ་ཐར་དང་།  །

ngön jön jowo yabsé namtar dang

May I adopt the lifestyle of the great Jowo and his heirs,3

ཕྱག་རྫོགས་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་ཆེ་རྣམས་ཀྱི།  །

chakdzok drubpé lobpön ché nam kyi

Become proficient in all the enlightened deeds

མཛད་པ་ཇི་སྙེད་ཀུན་ལ་དབང་འབྱོར་ཏེ།  །

dzepa jinyé kün la wangjor té

Of the accomplished masters of Mahāmudrā and Dzogchen

རྒྱལ་བའི་བསྟན་ལ་བྱ་བ་བྱེད་པར་ཤོག  །

gyalwé ten la jawa jepar shok

And be of service to the teachings of the Victorious Ones!

 

མདོར་ན་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་རྣམས།  །

dorna changchub chöpé mönlam nam

In short, may I thoroughly and perfectly accomplish

མ་ལུས་བདག་གི་རྒྱུད་ལ་ཡོངས་སུ་རྫོགས།  །

malü dak gi gyü la yongsu dzok

All the aspirations of bodhisattva conduct without exception,

ནམ་ཞིག་འཁོར་བ་སྟོང་པར་གྱུར་པའི་ཚེ།  །

namzhik khorwa tongpar gyurpé tsé

And, in time, when saṃsāra is eventually emptied,

ཀུན་བཟང་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་དུ་ཐིམ་གྱུར་ཅིག  །

kunzang chökü long du tim gyur chik

Merge into the dharmakāya expanse of Samantabhadra.

 

ཅེས་པའང་ཤིང་ཁྱི་དབྱུ་གུ་ཟླ་བའི་ཚེས་ལ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྨོན་པ་དེ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག།  །།

This aspiration was made by Chökyi Lodrö during the second autumnal month of the Wood Dog year. May it be accomplished just so!

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "theg chen smon lam sras bcas rgyal ba dgyes pa'i rol mo/" in 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986. Vol. 12: 269–271

 

Version: 1.0-20220326

  1. That is, 'defeats' entailing expulsion (pham pa), downfalls entailing suspension (lhag ma), minor transgressions (ltung byed), confessable transgressions (sor bshags), and small infractions (nyes byas).
  2. Reading mthar yas as mtha’ yas.
  3. That is, Atiśa and his principal disciples.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept