Khyentse Chökyi Lodrö Long Life Prayer

Practices › Long Life Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

༄༅། །ཞབས་བརྟན་འཆི་མེད་རྟག་པའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་བ།

Sweet Song of Enduring Deathlessness

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ཨོཾ་སྭསྟི།

om svasti

Oṃ svasti!

མཚན་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་འཆི་མེད་མཆོག་སྦྱིན་མ།    །

tsen tsam gyi kyang chimé chok jin ma

Your name alone bestows sublime immortality,

ཡེ་ཤེས་སྤྱན་བདུན་རྣམ་པར་བཀྲ་བའི་སྐུ།    །

yeshe chen dün nampar trawé ku

You have seven wisdom eyes and a radiant form,

གང་གསུང་བརྗོད་པ་ཀུན་གྱི་དབྱངས་དང་ལྡན།    །

gang sung jöpa kün gyi yang dangden

And your speech is melodious in all its expressions—

བླ་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས།    །

lama yizhin khorlö tukjé zik

Exalted Wish-Fulfilling Wheel, look upon me with compassion!

 

འཇམ་དབྱངས་བླ་མས་བྱིན་བརླབས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ།    །

jamyang lamé jinlab trulpé ku

Nirmāṇakāya with the blessings of the Mañjughoṣa guru,

ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལེགས་པའི་ལམ་སྟོན་པ།    །

chökyi lodrö lekpé lam tönpa

Who reveals the path of excellent Dharma understanding

བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཕྱོགས་བཅུར་བསྒྲེངས།    །

shedrub tenpé gyaltsen chok chur dreng

And raises the victory banner of teaching and practice in the ten directions—

དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་པད་ཡུན་བརྟན་གསོལ།    །

palden lamé zhabpé yünten sol

Glorious guru, I pray that your lotus feet may long remain secure.

 

དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས།    །

detar solwa tabpé jinlab kyi

Through the blessings of praying in this way,

རྗེ་བཙུན་བླ་མའི་སྐུ་ཚེའི་གེགས་བར་ཞི།    །

jetsün lamé kutsé gekwar zhi

May any obstacles to the precious guru’s longevity be pacified,

བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་བདེ་སྐྱིད་པད་ཚལ་བཞད།    །

ten dang drowé dekyi petsal zhé

May the lotus garden of happiness and wellbeing for the teachings and beings bloom,

བླ་སློབ་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་མི་འབྲལ་ཤོག  །

la lob changchub bardu mindral shok

And may guru and disciples remain inseparable until awakening!

 

ཅེས་པའང་ཕག་དབོ་ཟླའི་དགའ་བ་དང་པོར་སྡེ་དགེ་རྫོང་གསར་མངའ་རི་ཆོས་རྗེའི་སྤྲུལ་སྐུས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རེག  །རིན་གཉིས་རྟེན་བཅས་གསུང་བསྐུལ་ངོར་རང་ཉིད་ཀྱིས་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག  །

Thus, I wrote this myself in response to a request from the tulku of Dzongsar Ngari Chöjé1 supported by an auspicious silk scarf and silver image on the first ‘joy’ of the (dbo zla) in the Pig year. May it prove significant!

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2021.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. “Zhabs brtan ‘chi med rtag pa’i dbyangs snyan/“ in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 3: 547

 

Version: 1.0-20210608

  1. I.e., Dzongsar Ngari Tulku, Tenzin Khedrup Gyatso (1945–2008).