Prayer for the Long Life of the Paṇchen Lama

Practices › Long-Life Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Tibetan MastersTenth Paṇchen Lama

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Tenth Paṇchen Lama

Further information:
Download this text:

༄༅། །གཙང་པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་བཀྲ་ཤིས་སྐྱེ་ལྔའི་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།    །

The Sound of the Auspicious Conch1

A Prayer for the Long Life of the All-Knowing Paṇchen Rinpoche of Tsang

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ཨོཾ་སྭསྟི།

om swasti

Oṃ svasti!

བདེ་ལྡན་ཞིང་གི་མགོན་པོ་འོད་མཐའ་ཡས།    །

deden zhing gi gönpo ö tayé

Lord Amitābha, 'Boundless Light', of the blissful realm of Sukhāvatī

དེང་འདིར་ལྔ་བརྒྱའི་འགྲོ་རྣམས་སྐྱོབས་པའི་མགོན།    །

dengdir ngabgyé dro nam kyobpé gön

Manifest here and now in an emanated form garbed in saffron robes,

ངུར་སྨྲིག་གར་གྱི་གཟུགས་སུ་སྟོན་མཛད་པ།    །

ngurmik gargyi zuk su tön dzepa

A protector for the beings of this five-hundred-year dark age—

པཎ་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་ཞབས་བརྟན་གསོལ།    །

penchen tamché khyenpar zhabten sol

All-knowing Paṇchen Lama, may your life may remain secure.

 

སྐལ་བཟང་ཐར་པ་འདོད་པའི་བློ་གྲོས་ཀྱི།    །

kalzang tarpa döpé lodrö kyi

Sovereign of Dharma, sole friend of the blossoming water lily

ཀུ་མུད་བཞད་པའི་གཉེན་གཅིག་ཆོས༵་ཀྱི༵་རྒྱལ།    །

kumü zhepé nyen chik chö kyi gyal

Of intelligence in those fortunate beings who seek liberation,

དབ༵ང་བཅུའི་དཔལ་གྱིས་ཕྱུག༵་པའི་འདྲེན་པ་མཆོག  །

wang chü pal gyi chukpé drenpa chok

Supreme guide, rich with the splendour of the ten powers—2

ཞབས་པད་རྡོ་རྗེའི་ཁྲི་ལ་རྟག་བརྟན་གསོལ།    །

zhabpé dorjé tri la takten sol

May your lotus feet remain forever secure upon the vajra throne.

 

འཆད་པས་མཁས་མང་བྱེ་བའི་ཡི་ག་འཕྲོག  །

chepé khé mang jewé yiga trok

In exposition, you captivate the minds of many million scholars,

རྩོད་པས་ལོག་རྟོག་བྲག་རི་ཕྱེ་མར་འཐགས།    །

tsöpé loktok drakri chemar tak

In debate, you reduce to dust the mountains of erroneous views,

རྩོམ་པས་ཐུབ་བསྟན་མཆོད་སྡོང་མཛེས་པར་བྱས།    །

tsompé tubten chö dong dzepar jé

In composition, you embellish the shrine of the Sage’s teachings—

ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བ་གཉིས་པར་ཞབས་བརྟན་གསོལ།    །

künkhyen gyalwa nyipar zhabten sol

Second all-knowing Victorious One, may your life remain secure.

 

ཀུན་གཟིགས་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་གཏེར་ཆེན་པོ།    །

künzik khyen tsé nüpé ter chenpo

All-seeing one, great treasury of knowledge, love and spiritual capacity,

གངས་ཅན་བསྟན་འགྲོའི་སྐྱབས་གཅིག་དབང་གི་རྒྱལ།    །

gangchen ten drö kyab chik wang gi gyal

Mighty king, sole refuge of the teachings and beings in this Land of Snows,

དགོས་འདོད་རེ་སྐོང་ཡིད་བཞིན་རིན་པོ་ཆེ།    །

gödö rekong yizhin rinpoche

Wish-granting jewel to fulfil our hopes and furnish our needs and desires—

སྒྲིབ་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཁྲི་ལ་བརྟན་བཞུགས་གསོལ།    །

dribmé dorjé tri la tenzhuk sol

I pray that you may remain securely without obstacle upon the vajra throne.

 

སྐུ་མཆོག་མཚན་དཔེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉི་བཞིན་གསལ།    །

ku chok tsenpé kyilkhor nyi zhin sal

With your supreme form, a maṇḍala of signs and marks, as radiant as the sun,

གསུང་གི་སྒྲ་དབྱངས་ཚངས་པའི་གདངས་ལྟར་སྙན།    །

sung gi drayang tsangpé dang tar nyen

With the sound of your speech as sweetly harmonious as the voice of Brahma,

ཐུགས་ཀྱི་གསང་བ་ཟབ་ཅིང་གཏིང་དཔག་དཀའ།    །

tuk kyi sangwa zab ching ting pak ka

And with the secret of your mind profound and difficult to fathom—

རྒྱལ་ཀུན་འདུས་པའི་ངོ་བོར་ཞབས་བརྟན་གསོལ།    །

gyal kün düpé ngowor zhabten sol

Essential embodiment of all the victorious ones, may your life remain secure.

 

དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་དོན་འབྲས་བཟང་།    །

detar solwa tabpé dön dré zang

May the excellent goal of this prayer be fulfilled without obstacle

གེགས་མེད་འགྲུབ་པར་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཡི།    །

gekmé drubpar sé ché gyalwa yi

Through the truth and blessings of the victorious ones and their heirs,

བདེན་པས་བྱིན་བརླབ་འཇམ་མགོན་ཙོང་ཁ་པའི།    །

denpé jin lab jamgön tsongkhapé

And may the teachings of the gentle lord Tsongkhapa

བསྟན་པ་ཉམས་མེད་དར་རྒྱས་ཡུན་གནས་ཤོག  །

tenpa nyammé dargyé yün né shok

Never decline but flourish and endure long into the future!

 

ཅེས་པའང་དཔལ་ས་སྐྱ་ཕུན་ཕོའི་བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་ཀྱི་བཀའ་སྩལ་སྤྱི་བོས་མཆོད་དེ།  རིས་བྲལ་བསྟན་པ་ཡོངས་ལ་དད་གུས་མི་ཕྱེད་པའི་བློ་ཅན་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཕུལ་བ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག  །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།    །།

Thus, honouring at my crown the command of Dagchen Rinpoche, Ngawang Kunga Sonam, of glorious Sakya’s Puntsok Palace, I, Chökyi Lodrö, who holds the name of a tulku of Jamyang Khyentse and who has a mind of unshakeable faith and devotion for all teachings without sectarian bias, offered this prayer. May it bring virtue and goodness! Sarva maṅgalaṃ.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022.

 

Sources

'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "gtsang paN chen thams cad mkhyen par zhabs brtan du gsol ba bkra shis skye lnga'i sgra dbyangs/" in gsung 'bum/_'jam dbyangs chos kyi blo gros/ (dbu med/). 8 vols. Gangtok: Dzongsar Khyentse Labrang, 1981–1985 (BDRC W21813). Vol. 7: 407–408

'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "gtsang paN chen thams cad mkhyen par zhabs brtan du gsol ba bkra shis skye lnga'i sgra dbyangs/" in 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986. Vol. 3: 421–422

 

Version: 1.0-20220203

  1. skye lnga (Skt. pañcajanya), the conch of Viṣṇu.
  2. The lines of this verse incorporate the syllables of the Paṇchen Lama’s name: Chökyi Wangchuk (chos kyi dbang phyug).
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept