Prayer to Khyentse Chökyi Lodrö

Practices › Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

༄༅། །ངག་དབང་བློ་བཟང་གིས་བསྐུལ་ངོར་བྲིས་པའི་གསོལ་འདེབས།

Prayer for Ngawang Lobzang1

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རིགས་རྣམས་ཀུན་གྱི་བདག  །

palden lama rik nam kün gyi dak

Glorious guru, lord of all the buddha families,

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས།    །

gyalwa kün gyi yeshe chik tu dü

Unique embodiment of all the victors’ wisdom,

མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི།    །

khyentsé wangpo chökyi lodrö kyi

Master of knowledge and love,2 Chökyi Lodrö,

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བརྩེ་བས་རྗེས་སུ་ཟུངས།    །

changchub bardu tsewé jesu zung

Guide and care for me until I reach awakening.

 

དད་མོས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས།    །

dé mö dungshuk drakpö solwa deb

I pray to you with ardent faith and devotion,

རེ་ལྟོས་མི་འགྱུར་གཅིག་ཆོག་རྒྱལ་པོར་བཟུང་།    །

ré tö mingyur chikchok gyalpor zung

Rely on you alone with unwavering confidence and trust.

སྐྱེ་དང་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བྱིན་གྱིས་རློབས།    །

kyé dang tserab küntu jingyi lob

Inspire me with your blessings throughout all my lives to come.3

ཐུགས་རྗེའི་ཕྱག་གི་ནམ་ཡང་མ་གཏོང་ཤིག  །

tukjé chak gi namyang ma tong shik

Never let me slip from your compassionate embrace.

 

སྲིད་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་བློ་སྐྱེ་ཞིང་།    །

si lé ngepar jungwé lo kyé zhing

Inspire me to develop the determination to escape conditioned existence,

ཐར་མཆོག་ཚུལ་ཁྲིམས་གཙང་མར་གཞིར་བཅས་སྟེ།    །

tar chok tsultrim tsangmar zhir ché té

To make pure ethical discipline the basis of attaining supreme liberation,

བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་རྒྱུད་ལ་འབྱོངས་པ་དང་།    །

changchub sem chok gyü la jongpa dang

To train my mind and master supreme bodhicitta,

ཟབ་མོའི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།    །

zabmö neluk tokpar jingyi lob

And to realize the profound nature of reality.

 

ཅེས་པའང་ངག་དབང་བློ་བཟང་གིས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།།    །།

Composed by Chökyi Lodrö at the request of Ngawang Lobzang.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012. (BDRC W1KG12986). Vol. 3: 289–290

 

Version: 1.0-20221123

  1. The original is untitled; this title has been added by the translator.
  2. This translates the phrase mkhyen brtse’i dbang po, a clear reference to Jamyang Khyentse Wangpo (1820–1892), Chökyi Lodrö’s predecessor.
  3. Reading tshe rab as tshe rabs