Prayer to Khyentse Chökyi Lodrö

Practices › Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

༄༅། །ངག་དབང་བློ་བཟང་གིས་བསྐུལ་ངོར་བྲིས་པའི་གསོལ་འདེབས།

Prayer for Ngawang Lobzang1

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རིགས་རྣམས་ཀུན་གྱི་བདག  །

palden lama rik nam kün gyi dak

Glorious guru, lord of all the buddha families,

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས།    །

gyalwa kün gyi yeshe chik tu dü

Unique embodiment of all the victors’ wisdom,

མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི།    །

khyentsé wangpo chökyi lodrö kyi

Master of knowledge and love,2 Chökyi Lodrö,

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བརྩེ་བས་རྗེས་སུ་ཟུངས།    །

changchub bardu tsewé jesu zung

Guide and care for me until I reach awakening.

 

དད་མོས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས།    །

dé mö dungshuk drakpö solwa deb

I pray to you with ardent faith and devotion,

རེ་ལྟོས་མི་འགྱུར་གཅིག་ཆོག་རྒྱལ་པོར་བཟུང་།    །

ré tö mingyur chikchok gyalpor zung

Rely on you alone with unwavering confidence and trust.

སྐྱེ་དང་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བྱིན་གྱིས་རློབས།    །

kyé dang tserab küntu jingyi lob

Inspire me with your blessings throughout all my lives to come.3

ཐུགས་རྗེའི་ཕྱག་གི་ནམ་ཡང་མ་གཏོང་ཤིག  །

tukjé chak gi namyang ma tong shik

Never let me slip from your compassionate embrace.

 

སྲིད་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་བློ་སྐྱེ་ཞིང་།    །

si lé ngepar jungwé lo kyé zhing

Inspire me to develop the determination to escape conditioned existence,

ཐར་མཆོག་ཚུལ་ཁྲིམས་གཙང་མར་གཞིར་བཅས་སྟེ།    །

tar chok tsultrim tsangmar zhir ché té

To make pure ethical discipline the basis of attaining supreme liberation,

བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་རྒྱུད་ལ་འབྱོངས་པ་དང་།    །

changchub sem chok gyü la jongpa dang

To train my mind and master supreme bodhicitta,

ཟབ་མོའི་གནས་ལུགས་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།    །

zabmö neluk tokpar jingyi lob

And to realize the profound nature of reality.

 

ཅེས་པའང་ངག་དབང་བློ་བཟང་གིས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།།    །།

Composed by Chökyi Lodrö at the request of Ngawang Lobzang.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012. (BDRC W1KG12986). Vol. 3: 289–290

 

Version: 1.0-20221123

  1. The original is untitled; this title has been added by the translator.
  2. This translates the phrase mkhyen brtse’i dbang po, a clear reference to Jamyang Khyentse Wangpo (1820–1892), Chökyi Lodrö’s predecessor.
  3. Reading tshe rab as tshe rabs
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept