Prayer to Gorampa

Practices › Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Tibetan MastersGorampa Sonam Senge

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Gorampa Sonam Senge

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཀུན་མཁྱེན་བསྟན་པའི་ཉི་མ་བསོད་ནམས་སེངྒེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཡེ་ཤེས་སྣང་གཏེར་ཞེས་བྱ་བ།

The Treasure of Wisdom Illumination

A Prayer to Sonam Senge, Omniscient Sun of the Teachings

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ན་མོ་གུ་རུ་པུནྱཻ་སེང་ཧ་ཡ།

Namo guru-puṇya-siṃhāya!1

 

ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་དཔལ་སྨྲ་བའི་སེངྒེ་མཆོག །

künkhyen jampal mawé sengé chok

All-knowing Mañjuśrī, supreme lion of speech,

ཀུན་དགའི་རིང་ལུགས་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་སླད། །

küngé ringluk nyinmor jepé lé

In order to become a sun for the tradition of Kunga,2

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྨོན་ལམ་རབ་གྲུབ་པ། །

kuntuzangpö mönlam rab drubpa

You perfectly accomplished Samantabhadra’s aspirations.

ཀུན་གཟིགས་འཇམ་དབྱངས་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །

künzik jamyang lamar solwa deb

All-seeing Mañjughoṣa guru, to you I pray.

 

གདོད་ནས་འཇམ་པའི་དཔལ་དང་དབྱེར་མི་ཕྱེད། །

döné jampé pal dang yer miché

Always indivisible from Mañjuśrī—Gentle Splendour,

འཕགས་བོད་མཁས་གྲུབ་དུ་མའི་སྐྱེ་བ་བཞེས། །

pak bö khedrub dumé kyewa zhé

You took birth as scholars and adepts in India and Tibet,

དེང་འདིར་དགེ་བའི་བཤེས་ཀྱི་སྐུར་སྟོན་ནས། །

dengdir gewé shé kyi kur tön né

And then you took the form of this spiritual friend.

སུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །

sumden dorjé dzinpar solwa deb

Vajra holder of the three sets of vows, to you I pray.

 

ངེས་འབྱུང་ཚུལ་ཁྲིམས་ཁང་བཟང་ཉམས་དགའ་བར། །

ngejung tsultrim khang zang nyamgawar

In the delightful palace of renunciation and discipline,

གཞན་ཕན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཐུ་བོ་ཆེ། །

zhenpen changchub sempé tuwo ché

You are the great son and heir, an altruistic bodhisattva,

གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེའི་སྙེམས་འཆང་བ། །

sangwé dakpo dorjé nyem changwa

The Lord of Secrets sustaining vajra pride.

རིགས་གསུམ་འདུས་ཞལ་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །

rik sum dü zhal lamar solwa deb

Guru who embodies the three families, to you I pray.

 

ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན། །

zab dang gyaché sheja tamché khyen

Master of all the profound and vast topics of knowledge,

འཆད་རྩོད་རྩོམ་ལ་ཆགས་ཐོགས་སྒྲིབ་པ་བྲལ། །

ché tsö tsom la chaktok dribpa dral

Unobstructed in exposition, debate and composition,

གངས་ཅན་མཛེས་པའི་རྒྱན་མཆོག་ཆེན་པོ་ནི། །

gangchen dzepé gyen chok chenpo ni

You are a magnificent ornament enhancing the Land of Snows.

མཚུངས་ཟླ་མེད་པ་ཁྱེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

tsungda mepa khyé la solwa deb

Peerless and unrivalled one, to you I pray.

 

ཡུམ་དོན་དགོངས་པ་ཇི་བཞིན་ཐུགས་སུ་ཆུད། །

yum dön gongpa jizhin tuk su chü

You understood the precise meaning of Mother Prajñāpāramitā,

དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་དངོས་སུ་སྣང་། །

palden chökyi drakpa ngö su nang

And showed yourself to be glorious Dharmakīrti in person,

དབྱིག་གི་གཉེན་པོ་བཞིན་དུ་བརྗོད་པ་དག །

yik gi nyenpo zhindu jöpa dak

As articulate in expression as Vasubandhu himself.

མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

khepé tsukgyen chenpor solwa deb

Great crown adornment of scholars, to you I pray.

 

བྱམས་ཀླུ་དགོངས་པ་འགལ་མེད་ཅིག་ཏུ་སྒྲུབ། །

jam lu gongpa galmé chik tu drub

You reconciled the visions of both Maitreya and Nāgārjuna,

རྟག་ཆད་སྤྲོས་པའི་མཐའ་ལ་མ་ལྷུང་ཞིང་། །

takché tröpé ta la ma lhung zhing

Without falling into eternalist or nihilist extremes,

ཟུང་འཇུག་དབུ་མ་ཆེན་པོ་སྟོན་མཛད་པ། །

zungjuk uma chenpo tön dzepa

And revealed the great Middle Way of unity.

བྱང་ཕྱོགས་ཐུབ་དབང་གཉིས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །

jangchok tubwang nyipar solwa deb

Second Lord of Sages for the Land of Snows, to you I pray.

 

འཇིགས་བྲལ་སྟོབས་ཀྱི་མགོན་པོ་བིརཱུ་པའི། །

jikdral tob kyi gönpo birupé

With a stream of ripening empowerments and liberating instructions

བཞེད་གཞུང་གསུང་ངག་སྨིན་གྲོལ་ཆུ་རྒྱུན་གྱི། །

zhé zhung sung ngak mindrol chugyün gyi

In the tradition of Virūpa, that fearless and mighty guardian,

སྐལ་ལྡན་སྐུ་བཞིའི་ལོ་ཐོག་རྒྱས་མཛད་པ། །

kalden ku zhi lo tok gyé dzepa

You brought fortunate disciples an abundant four-kāya harvest.

རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

jetsün rinpoche la solwa deb

Most precious and noble one, to you I pray.

 

ངེས་པའི་དོན་དུ་རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་དང་། །

ngepé döndu dorjé chang wang dang

In reality, you are none other than mighty Vajradhara,

ཐ་དད་མ་མཆིས་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་བདག །

tadé ma chi kyilkhor kün gyi dak

The lord of each and every maṇḍala,

གསང་སྔགས་རྒྱུད་དོན་མ་ནོར་གསལ་མཛད་པ། །

sang ngak gyü dön manor sal dzepa

Clarifying without error the meaning of tantra and secret mantra.

རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

naljor wangchuk chenpor solwa deb

Great lord of yogins, to you I pray.

 

སྐྱེ་བ་འདི་དང་སྐྱེ་བ་གཞན་དག་ཏུ། །

kyewa di dang kyewa zhendak tu

In this and all my other lives to come,

ཁྱེད་ཀྱི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་བརླབས་ཞུགས། །

khyé kyi sangwa sum gyi jinlab zhuk

May I be blessed by your secret body, speech and mind,

རྒྱལ་བའི་དགོངས་པ་ཇི་བཞིན་འཆད་པ་ལ། །

gyalwé gongpa jizhin chepa la

And as I expound upon the intent of the victorious buddhas,

ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག །

künkhyen lama nyi dang yermé shok

May I be indivisible from you, the all-knowing guru.

 

བསོད་ནམས་ཆེན་པོའི་དཔལ་གྱིས་ལེགས་གསུང་ཚོགས། །

sönam chenpö pal gyi lek sung tsok

With powerful intellect capable of retaining, explaining and propagating

འཛིན་འཆད་སྤེལ་ལ་བློ་གྲོས་མཐུ་ལྡན་ཞིང་། །

dzin ché pel la lodrö tuden zhing

Your excellent teachings that have the splendour of great merit,

ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སེངྒེའི་སྒྲས། །

chok lé nampar gyalwé sengé dré

And with the leonine roar of comprehensive and universal victory

ལྟ་ངན་རི་དྭགས་ཚོགས་རྣམས་འཇོམས་གྱུར་ཅིག །

ta ngen ridak tsok nam jom gyur chik

May I overcome the bestial hordes of mistaken views.

 

ཅེས་པའང་ཆུ་འབྲུག་ཟླ་ཚེས་ལ་རྨི་ལམ་དགེ་བའི་རྐྱེན་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། མངྒ་ལཾ།། །།

Thus, prompted by a virtuous dream, Jamyang Chökyi Lodrö offered this prayer in the Water Dragon year (1952–53). Siddhirastu. Maṅgalam.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2019.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "kun mkhyen bstan pa'i nyi ma bsod nams seng+ge'i gsol 'debs/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 3: 169–170

 

Version: 1.2-20230201

  1. This Sanskrit expression translates as ‘Homage to the guru Sonam Senge!’
  2. i.e., the Sakya tradition, which derives from Sachen Kunga Nyingpo.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept