Prayer to Jampa Kunga Tendzin

Practices › Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Tibetan MastersJampa Kunga Tendzin

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Jampa Kunga Tendzin

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག

The Swift Infusion of Blessings

A Prayer to the Omnipresent Lord Vajradhara Jampa Kunga Tendzin

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ན་མོ་གུ་རུ་ཝེ།

namo guru wé

Namo gurave!

སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཡོངས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི།    །

sé ché gyalwa yong kyi yeshe kyi

Embodiment of the wisdom of all the victorious ones and their heirs,

སྤྱི་གཟུགས་ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཆང་།    །

chizuk khyabdak palden dorjé chang

Omnipresent lord, glorious Vajradhara,

སྙིགས་དུས་ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པའི་ཁྱུ་མཆོག་ཆེ།    །

nyikdü ngurmik dzinpé khyuchok ché

Foremost among the saffron-robed monks of this degenerate age,

མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་གསོལ་བ་འདེབས།    །

khenchen tamché khyenpar solwa deb

Great all-knowing khenpo, to you I pray.

 

ཕྱི་ལྟར་སོ་སོར་ཐར་པས་རྒྱུད་སྡོམ་ཤིང་།    །

chitar sosor tarpé gyü dom shing

Outwardly restrained through the pratimokṣa vows,

ནང་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་ནོར་གྱིས་ཕྱུག  །

nang du changchub sem nyi nor gyi chuk

Inwardly rich with the wealth of twofold bodhicitta,

གསང་བ་གྲུབ་པ་ཆེན་པོ་མངོན་དུ་མཛད།    །

sangwa drubpa chenpo ngön du dzé

And secretly realized as a mahāsiddha,

བྱམས༵་ལྡན་འདྲེན་པ༵་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས།    །

jamden drenpa chenpor solwa deb

Great benevolent guide, to you I pray.

 

མཁས་ཀུན༵་དགའ༵་བའི་འཕགས་ནོར་འབྱོར་པ་དང་།    །

khé kün gawé pak nor jorpa dang

Endowed with the noble riches that delight all the learned ones,

འཆད་རྩོམ་ཟླ་བྲལ་བསྟན༵་འཛིན༵་སློབ་ཚོགས་རྒྱས།    །

ché tsom dadral tendzin lob tsok gyé

Unrivalled teacher and author, whose vast assembly of students uphold the teachings,

དྲི་མ་མེད་པའི་གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པ།    །

drima mepé ziji dang denpa

Possessor of an immaculate resplendence,

ཐུབ་དབང་གཉིས་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

tubwang nyipé zhab la solwa deb

Second lord of sages, at your feet I pray.

 

ཁྱེད་སྐུ་མཐོང་དང་གསུང་གི་ཆ་ཤས་ཀྱིས།    །

khyé ku tong dang sung gi chashé kyi

You bestow the splendour of great liberation

མཐོང་ཐོས་གྲོལ་བ་ཆེན་པོའི་དཔལ་སྟེར་ཞིང་།    །

tong tödrol ba chenpö pal ter zhing

On all who see your form or read or hear your words,

ཀུན་དགའི་རིང་ལུགས་ཕྱོགས་བརྒྱར་སྤེལ་བ་ལ།    །

kün gé ringluk chok gyar pelwa la

And you spread the tradition of Kunga1 in a hundred directions—

རྣམ་ཐར་མཚུངས་པ་མེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

namtar tsungpamé la solwa deb

To you whose life of liberation is unequalled, I pray.

 

ཟག་མེད་ཚུལ་ཁྲིམས་གཞོན་ནུ་རིང་དུ་འཕྲོ།    །

zakmé tsultrim zhönnu ring du tro

Your immaculate discipline enhances your youthfulness,

ཏིང་འཛིན་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་སྟོབས་རྒྱས་ཤིང་།    །

tingdzin dechen dütsi tob gyé shing

Your meditative absorption strengthens the nectar of great bliss,

ཤེས་རབ་ཟབ་མོས་ཆོས་ཀུན་ཇི་བཞིན་གཟིགས།    །

sherab zab mö chö kün jizhin zik

And your profound wisdom perceives the nature of all things—

བསླབ་གསུམ་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས།    །

lab sum wangchuk chenpor solwa deb

Great master of the threefold training, to you I pray.

 

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་དེ་ཉིད་བཅུ་དང་ལྡན།    །

chi nang sangwé denyi chu dangden

Employing the ten principles of mantra, outer, inner and secret,

བསྐྱེད་དང་རྫོགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཕྱིན་ཅིང་།    །

kyé dang dzokpé naljor tarchin ching

You perfected the yogas of generation and completion,

དབང་བཞིའི་ལམ་གྱིས་འགྲོས་བཞི་ཐིམ་པར་ལས།    །

wang zhi lam gyi drö zhi timpar lé

And through fourfold dissolution on the paths of the four empowerments,

བཅུ་གསུམ་ས་མཆོག་བརྙེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

chusum sa chok nyé la solwa deb

Attained the supreme thirteenth bhūmi—to you I pray.

 

དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲོ་བསྡུའི་བྱེད་པོ་ནི།    །

kyilkhor gyatsö trodü jepo ni

Master who emanates and absorbs an ocean of maṇḍalas,

ཁ་སྦྱོར་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བདེ་བ་ཆེ།    །

khajor chok tu mingyur dewa ché

Who possesses the supremely immutable great bliss of union,

སྙིང་རྗེའི་ཡོངས་གང་རང་བཞིན་བརྗོད་བྲལ་ཆེ།    །

nyingjé yong gang rangzhin jödral ché

Entirely filled with compassion, great and inexpressible by nature—

བླ་མ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པར་གསོལ་བ་འདེབས།    །

lama khorlo dompar solwa deb

Guru Cakrasaṃvara, to you I pray.

 

དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་བརླབ་ཀྱིས།    །

detar solwa tabpé jin lab kyi

Through the blessings of praying in this way,

སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་བླ་མ་མཆོག་དེ་ཡིས།    །

kyewa küntu lama chok dé yi

May the supreme guru always guide and care for me throughout all my lives,

རྗེས་བཟུང་རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ།    །

jezung rangzhen dön nyi lhün gyi drub

May we spontaneously accomplish our own and others’ welfare,

བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་ཕན་བདེའི་དཔལ་སྟེར་ཤོག  །

ten dang dro la pendé pal ter shok

And bestow the glory of benefit and happiness upon the teachings and beings.

 

ཅེས་པའང་རྡོ་རྗེ་འཆང་དེ་ཉིད་ལ་མི་ཕྱེད་པའི་དད་པ་བརྟན་པོ་དང་ལྡན་པ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།    །།

Thus, Jamyang Chökyi Lodrö, who has stable, unwavering faith in this Vajradhara Guru, offered this prayer. Siddhirastu.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "khyab bdag rdo rje 'chang byams pa kun dga' bstan 'dzin la gsol ba 'debs pa byin rlabs myur 'jug" In 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012. (BDRC W1KG12986). Vol. 3: 183–184

 

Version: 1.0-20221025

  1. Sachen Kunga Nyingpo (1092–1158). In other words, the Sakya tradition.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept