Prayer to Khyentse Chökyi Lodrö

Practices › Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

༄༅། །རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་སོགས་རང་ཉིད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས།

Prayer to Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ཨོཾ་སྭསྟི།

om swasti

Oṃ svasti.

རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་གཏེར་ཆེན་པོ།    །

gyal kün khyenpé yeshe ter chenpo

A great treasury of the knowing wisdom of all the victorious ones

འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་མཁྱེན་དང་བརྩེ་བའི་དབང་།    །

jamyang lama khyen dang tsewé wang

Was the Mañjughoṣa guru with the power of knowledge and love.1

དེ་ཡི་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རོལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ།    །

dé yi trinlé namrol trulpé ku

And you are the nirmāṇakāya emanation of his enlightened activity—

བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

lodrö gyatsö zhab la solwa deb

Lodrö Gyatso, at your feet I pray.

 

མགོན་པོ་མཆོག་གི་གསང་གསུམ་ཡུན་དུ་བརྟན།    །

gönpo chok gi sang sum yündu ten

May the three secrets of this supreme protector long remain secure,

སྐྱེ་དང་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྗེས་བཟུང་ནས།    །

kyé dang tserab küntu jezung né

May he guide and care for me in all my births and lives to come

ཐེག་མཆོག་གསུང་གི་བདུད་རྩིས་འཚོ་བ་དང་།    །

tek chok sung gi dütsi tsowa dang

And sustain me with nectar-like teachings on the supreme vehicle,

བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤེས་སྙིང་ལ་འཇུག་པར་ཤོག  །

jinlab yeshe nying la jukpar shok

And may his blessings and primordial wisdom infuse my heart.

 

ཅེས་པ་འདི་ཡང་གཙང་སེར་སྒྲུབ་གདུང་སྲས་དཔལ་འབྱོར་ལྷུན་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་དང་།  འབྲས་ལྗོངས་མཁའ་སྤྱོད་སྤྲུལ་སྐུ་གཉིས་ནས་རྟེན་བཅས་བསྐུལ་ངོར་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྨྲས་སོ།།    །།

Written by the master himself in response to requests, supported by gifts, from Serdrup Dungsé Paljor Lhundrup Rinpoche of Tsang and Khachö Tulku of Sikkim.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022.

 

'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "Rgyal kun mkhyen pa’i ye shes sogs rang nyid kyi gsol 'debs/" in 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986. Vol. 3: 277

 

Version: 1.1-20220210

  1. I.e., Jamyang Khyentse Wangpo.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept