Prayer to Kagyü Masters

Schools & Systems › Kagyü | Practices › Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

The Karmapa

༄༅། །བཀའ་བརྒྱུད་སྤྱི་བའི་གསོལ་འདེབས།

Prayer to the Kagyü Masters

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ན་མོ་གུ་རུ།

namo guru

Namo guru!

རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ཏེ་ལོ་ནཱ་རོ་དང་། །

dorjé chang chen telo naro dang

Great Vajradhara, Tilopa and Nāropa,

མར་མི་དྭགས་པོ་མཐའ་རྩ་འབྲི་སྟག་གླིང་། །

mar mi dakpo tatsa dri tak ling

Marpa, Mila, Dakpo and all the other gurus

བཀའ་བཞི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས། །

ka zhi gyüpé lama tamché kyi

Of the Four Kagyü lineages—Tatsa,1 Drikung, Taktsang and Lingré,2

དེང་འདིར་བདག་སོགས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །

dengdir dak sok jingyi lab tu sol

Inspire us with your blessings here and now, I pray.

 

ཁྱད་པར་འགྲན་ཟླ་ཀུན་བྲལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །

khyepar drenda kündral trulpé ku

The successors of Düsum Khyenpa in particular,

དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་སྐུ་ཡི་སྐྱེས་རབས་ཕྲེང་། །

dü sum khyenpé ku yi kyerab treng

That nirmāṇakāya who is entirely without equal,

རིམ་པར་བྱོན་པ་ཀུན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

rimpar jönpa kün la solwa deb

To all these garland-like incarnations, I pray:

དེང་འདིར་བདག་སོགས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །

dengdir dak sok jingyi lab tu sol

Inspire us with your blessings here and now.

 

བདེ་ཆེན་དབང་དྲག་རོལ་པའི་ཕོ་བྲང་ནས། །

dechen wang drak rolpé podrang né

From the palace that is the display of blissful power and wrath,

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་པ་ཆེན་པོ། །

dü sum gyalwé trinlépa chenpo

Great fulfiller of the activity of the buddhas of the three times,

གྲུབ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །

drubchen chökyi lamar solwa deb

Magnificent adept Chökyi Lama, to you I pray:3

དེང་འདིར་བདག་སོགས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །

dengdir dak sok jingyi lab tu sol

Inspire us with your blessings here and now.

 

སྐུ་ནི་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་ཆེན་པོ། །

ku ni pema heruka chenpo

In enlightened form, you are the great Padma Heruka,

གསུང་ནི་གྲགས་སྟོང་སྔགས་ཀྱི་སྒྲ་ཆེན་སྒྲོགས། །

sung ni drak tong ngak kyi drachen drok

Your speech resonating with the great mantra sound of audible emptiness,

ཐུགས་ནི་ཆོས་དབྱིངས་ཀུན་ཁྱབ་འོད་གསལ་ཆེ། །

tuk ni chöying künkhyab ösal ché

And your wisdom mind the great clear light of all-pervading dharmadhātu—

བླ་མ་ཀརྨ་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

lama karmapa la solwa deb

Guru Karmapa, to you I pray:

དེང་འདིར་བདག་སོགས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །

dengdir dak sok jingyi lab tu sol

Inspire us with your blessings here and now.

 

བརྟན་གཡོ་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་ཟིལ་གྱིས་གནོན། །

tenyo nangsi tamché zil gyi nön

Your splendour overwhelms the whole animate and inanimate world, appearance and existence,

ཡེ་ཤེས་སྐུ་ནི་འཕྲོ་འདུའི་གར་གྱིས་བརྗིད། །

yeshe ku ni trodü gar gyi ji

Your wisdom form resplendent in its dance of emanation and absorption,

དགོངས་པ་མི་འགྱུར་མཁའ་ལྟར་དག་ཅིང་ཡངས། །

gongpa mingyur kha tar dak ching yang

Your realization unchanging, and as pure and vast as space—

རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

naljor wangchuk chenpor solwa deb

Great lord of yogins, to you I pray:

དེང་འདིར་བདག་སོགས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །

dengdir dak sok jingyi lab tu sol

Inspire us with your blessings here and now.

 

སྙིགས་དུས་དམ་སྲི་རྒྱལ་འགོང་ཀུན་གྱི་གཤེད། །

nyikdü damsi gyalgong kün gyi shé

Enemy of all the damsi and gyalgong spirits of this degenerate age,

བླ་མ་དཔལ་ཆེན་དྲག་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ། །

lama palchen drakpö kyilkhor pa

Guru who embodies all the deities of the maṇḍala

ཇི་སྙེད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ཀརྨ་པ། །

jinyé chik tu düpé karmapa

Of the glorious and wrathful, Karmapa—

པཀྴི་ཆེན་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

pakshi chenpö zhab la solwa deb

Great Pakshi, at your feet I pray:

དེང་འདིར་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །

dengdir wangkur jingyi lab tu sol

Inspire us with your blessings here and now.

 

ནད་གདོན་གནོད་པ་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

nedön nöpa zhiwar jingyi lob

Inspire us to pacify sickness, obstructing forces and harm.

ཚེ་ཆོས་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tsé chö taru chinpar jingyi lob

Inspire us to practise Dharma for the full duration of our lives.

བསྐྱེད་རྫོགས་ཏིང་འཛིན་བརྟན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

kyedzok tingdzin tenpar jingyi lob

Inspire us to stabilize the absorptions of generation and perfection.

རང་སེམས་ཆོས་སྐུར་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

rangsem chökur tokpar jingyi lob

Inspire us to realize the dharmakāya nature of our own minds.

བླ་མ་ཁྱེད་དང་མཉམ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

lama khyé dang nyampar jingyi lob

Inspire us to emulate you, the guru.

 

ཅེས་པའང་ས་ཟླའི་ཚེས་ཉེར་ལྔ་ལའོ།། །།

Written on the twenty-fifth of Saga Dawa.4

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2020.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "bka' brgyud spyi ba'i gsol 'debs/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 3: 203–204

  1. An alternative name for Pagmodrupa.
  2. Lingré (gling ras) here refers to Lingjé Repa Pema Dorje (1128–1188), founder of the Drukpa Kagyü.
  3. Chökyi Lama is an alternative name for Karma Pakshi, the second Karmapa.
  4. Saga Dawa is the holy fourth month of the Tibetan calendar during which the anniversaries of the Buddha’s birth, enlightenment and parinirvāṇa fall.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept