Prayer to Khyentse Chökyi Lodrö

Practices › Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

༄༅། །འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས།

Prayer to Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ན་མོ་གུ་རུ།

namo guru

Namo guru!

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་འདུས་པའི་དངོས། །

dü sum gyalwa malü düpé ngö

The actual embodiment of all the victorious buddhas of the three times

སྙིགས་དུས་བསྟན་འགྲོའི་སྐྱབས་གཅིག་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་། །

nyikdü ten drö kyab chik khyentsé wang

And sole refuge for the teachings and beings of this degenerate age was Khyentse Wangpo.

མཆོག་གི་བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེའི་རྣམ་པར་རོལ། །

chok gi jinlab tukjé nampar rol

Manifestation of his supreme blessings and compassion,

འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

jamyang chökyi lodrö la solwa deb

Jamyang Chökyi Lodrö, to you I pray!

 

བདག་སོགས་འགྲོ་བའི་བློ་སྣ་ཆོས་ལ་བསྒྱུར། །

dak sok drowé lona chö la gyur

Cause my own and other beings’ minds to turn towards the Dharma,

གནས་ལུགས་རང་ཞལ་མཇལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

neluk rang zhal jalwar jingyi lob

And inspire me to encounter my own true face, the natural state!

 

ཕྱི་རོལ་གཟུང་བའི་ཡུལ་གྱིས་མ་གོས་ཤིང་། །

chirol zungwé yul gyi ma gö shing

Unstained by any objects perceived as external,

ནང་དུ་འཛིན་པའི་རྟོག་པས་མ་བསླད་པར། །

nang du dzinpé tokpé malepar

And unspoilt by any inner perceiving thoughts—

མ་བཅོས་རང་བབ་སྒོམ་པའི་ངང་བསྐྱང་བས། །

machö rangbab gompé ngang kyangwé

Sustaining an uncontrived experience of settled meditation,

རང་སེམས་ཆོས་ཉིད་རྗེན་པར་འཆར་བར་ཤོག །

rangsem chönyi jenpar charwar shok

May the dharmatā condition of my own mind nakedly arise!

 

འདི་ནི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་དགོངས་པ་སྟེ། །

di ni sangye kün gyi gongpa té

This is the wisdom intent of all the buddhas.

ཐག་ཆད་བློ་བདེའི་ཉམས་ལེན་ཟབ་མོ་ཡིས། །

tak ché lo dé nyamlen zabmo yi

Through the profound practice of decisive contentment,

རང་རིག་སྐུ་གསུམ་དགོངས་པ་མངོན་གྱུར་ཏེ། །

rangrig ku sum gongpa ngöngyur té

Inspire me to realize the three kāyas of my own awareness

འཁོར་བ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

khorwa dong né trukpar jingyi lob

And to empty saṃsāra from its very depths!

 

ཅེས་པའང་བན་རྨད་ཁང་གསར་གྱི་འཚོ་མཛད་རྡོ་རྗེ་ཚེ་རིང་གིས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།། །།

Chökyi Lodrö wrote this in response to a request from Dorje Tsering, the physician of Benme Khangsar.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2019.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "rje 'jam dbyangs chos kyi blo gros rang nyid kyi gsol 'debs/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 3: 281