Prayer to Sakya Scholars

Schools & Systems › Sakya | Practices › Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Ngorchen Kunga Zangpo

༄༅། །དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པའི་བསྟན་འཛིན་མཁས་མཆོག་རྣམས་ལ་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ། །

Prayer to the Supremely Learned Holders of the Glorious Sakya Teachings

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་ཐོབ་པ་ཀུན་དགའ་བཟང་། །

gyalwé lungten tobpa künga zang

Kunga Zangpo, prophesied by the victorious one,

རྒྱལ་བ་གཉིས་པ་ཀུན་མཁྱེན་ཨེ་ཝཾ་པ། །

gyalwa nyipa künkhyen ewam pa

Second buddha, all-knowing Evaṃpa,

རྒྱལ་སྲས་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་ན་མངོན་མཐོ་བ། །

gyalsé gyatsö ü na ngön towa

Standing tall among oceanic bodhisattvas,

ངོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ngor chen dorjé chang la solwa deb

Ngorchen Dorje Chang, to you I pray.1

 

རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ནས་ལེགས་འོངས་བའི། །

jetsün dorjé chang né lek ongwé

Lord Dzongpa, vital pillar of the teachings of the whispered transmission,

སྙན་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་སྲོག་ཤིང་རྫོང་པ་རྗེ། །

nyengyü tenpé sokshing dzongpa jé

Which came down from the exalted Dorje Chang,

མཐུ་སྟོབས་དབང་ཕྱུག་ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་ཞེས། །

tutob wangchuk künga namgyal zhé

Tutop Wangchuk Kunga Namgyal,2

རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

naljor wangchuk chenpor solwa deb

Great lord of yogis, to you I pray.

 

སྡེ་སྣོད་འབུམ་ཕྲག་ཐུགས་སུ་ལེགས་པར་ཆུབ། །

denö bumtrak tuk su lekpar chub

You perfectly mastered the myriad texts of the scriptural collections,

མ་ཕམ་མགོན་པོའི་དགྱེས་ཞལ་རྟག་ཏུ་གཟིགས། །

mapam gönpö gyé zhal taktu zik

And constantly beheld the smiling countenance of the protector Ajita,3

ཐེག་ཆེན་ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་དགོངས་དོན་རྟོགས། །

tekchen zab dang gyaché gongdön tok

Realizing the intent of the Great Vehicle, profound and vast—

ཀུན་མཁྱེན་སངས་རྒྱས་དཔལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

künkhyen sangye pal la solwa deb

Omniscient Sangye Pal, to you I pray.4

 

མདོ་སྔགས་རིག་གནས་ཤེས་བྱ་རྒྱ་མཚོ་ནི། །

do ngak rikné sheja gyatso ni

Through your diligent study and critical intellect, you gathered

རྣམ་དཔྱོད་བརྩོན་པས་ཁྱོད་ཐུགས་བུམ་པར་བསྐྱིལ། །

namchö tsönpé khyö tuk bumpar kyil

An ocean of knowledge related to sūtra and mantra within your vase-like mind,

འཆད་རྩོད་རྩོམ་ལ་འགྲན་པའི་ཟླ་བྲལ་བ། །

ché tsö tsom la drenpé da dralwa

And were unrivalled in explanation, debate and composition—

རོང་སྟོན་སྨྲ་བའི་སེངྒེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

rongtön mawé sengér solwa deb

Rongtön Mawé Sengé, to you I pray.5

 

མ་ཕམ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་དགོངས་པའི་མཐིལ། །

mapam jampé yang kyi gongpé til

You elucidated precisely and without error

མ་ནོར་ཇི་བཞིན་མངོན་སུམ་གསལ་མཛད་ཅིང་། །

manor jizhin ngönsum sal dzé ching

The essential point of the invincible Mañjughoṣa’s realization,

སྔགས་བརྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་བཤད་སྒྲུབ་ཕྱོགས་བརྒྱར་སྤེལ། །

ngak gyü gyatsö shedrub chok gyar pel

And spread the study and practice of oceanic mantra lineages in all directions—

ཀུན་མཁྱེན་བསོད་ནམས་སེངྒེར་གསོལ་བ་འདེབས། །

künkhyen sönam sengér solwa deb

Omniscient Sonam Senge, to you I pray.6

 

གནས་ལྔ་རིག་པ་བྱེ་བའི་ཕུལ་དུ་ཕྱིན། །

né nga rigpa jewé pul du chin

Preeminent among the myriad proponents of the five sciences,

ངེས་དོན་སྙིང་པོའི་ལམ་སྲོལ་རྒྱས་པར་མཛད། །

ngedön nyingpö lam sol gyepar dzé

You spread the tradition of the definitive essence,

པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་གྲགས་པའི་དཔལ། །

penchen shakya chokden drakpé pal

Great paṇḍita Śākya Chokden Drakpé Pal,7

མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

khepé tsukgyen chenpor solwa deb

Great crown adornment of the learned, to you I pray.

 

དམ་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །

dampa nam la solwa tabpé tü

Through the power of supplicating these sublime ones,

ཚེ་འདིར་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་བར་ཆད་ཞི། །

tsé dir changchub drubpé barché zhi

May all obstacles to our attainment of awakening in this life be pacified,

ཕྱི་མར་འདྲེན་མཆོག་གང་དུ་བཞུགས་པའི་སར། །

chimar dren chok gangdu zhukpé sar

And in future lives may we go wherever these supreme guides reside

ཕྱིན་ནས་གསུང་གི་བདུད་རྩིར་སྤྱོད་པར་ཤོག །

chin né sung gi dütsir chöpar shok

And savour the nectar of their enlightened speech.

 

ཅེས་པའང་རང་སློབ་ཡེ་ན་ཤེས་རབ་ཕུན་ཚོགས་ནས་གསུང་བསྐུལ་བཞིན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།། །།

Chökyi Lodrö composed this in response to a request from his own student Yena Sherab Puntsok.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2019.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "dpal ldan sa skya pa'i bstan 'dzin mkhas mchog rnams kyi gsol 'debs/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 3: 171–172

  1. Ngorchen Kunga Zangpo (1382–1456).
  2. Dzongpa Kunga Namgyal (1432–1496).
  3. i.e., Maitreya.
  4. Yaktön Sangye Pal (1350–1414).
  5. Rongtön Sheja Kunrig (1367–1449).
  6. Gorampa Sonam Senge (1429–1489).
  7. Shakya Chokden (1428–1507).
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept