Prayer to the Garland of Zurmang Trungpa Incarnations

Practices › Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Tibetan MastersChögyam Trungpa

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

The Tenth Trungpa, Karma Chökyi Nyinché

Further information:
Download this text:

༄༅། །ཟུར་མང་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་སྐྱེས་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་རྒྱ་མཚོའི་རླབས་ཕྲེང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།    །

Waves in A Sea of Devotion

A Prayer to the Garland of Zurmang Trungpa Rinpoche Incarnations

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ཨོཾ་སྭསྟི།

om swasti

Oṃ svasti!

དགའ་ལྡན་ལྷ་བརྒྱའི་བདག་པོ་མཆོག་གྱུར་པ།    །

ganden lha gyé dakpo chokgyur pa

Supreme sovereign of a hundred devas in Tuṣita,

བྱམས་པ་ཆེན་པོ་བྱམས་ཆེན་འགྲོ་བའི་མགོན།    །

jampa chenpo jamchen drowé gön

Magnificent Maitreya, great loving guardian of beings,

ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཚབ་རྒྱལ་སྲས་ཆེན་པོ་ནི།    །

chökyi gyaltsab gyalsé chenpo ni

Dharma regent, great heir to the conquerors,

མ་འོངས་སངས་རྒྱས་དེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

ma ong sangye dé la solwa deb

Buddha of the future, to you I pray.

 

རྒྱལ་རིགས་ལས་འཁྲུངས་དགྱེས་རྡོར་གྲུབ་པ་བརྙེས།    །

gyalrik lé trung gyé dor drubpa nyé

Born into the warrior class, you won attainment through Hevajra,

རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོའི་སྤྱོད་པ་ཡིས།    །

naljor wangchuk chenpö chöpa yi

And with the conduct of a great lord of yogis,

ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་རྫུ་འཕྲུལ་སྟག་ལ་ཆིབ།    །

chok lé namgyal dzutrul tak la chib

Miraculously riding upon a tiger, gained victory over all—

ཌོམྦྷི་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་གསོལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

dombhi heruka la sol la solwa deb

Ḍombī Heruka, at your feet I pray.

 

འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོའི་ཁང་བཟང་དུ།    །

ösal dorjé tsemö khang zang du

In the fine mansion of the Vajra Pinnacle of Clear Light,

རིག་འཛིན་གྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ།    །

rigdzin drubpa chenpö kur zheng té

You arose in the form of a greatly accomplished vidyādhara,

ཐེག་མཆོག་བསྟན་པ་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་མགོན།    །

tek chok tenpa nyinmor jepé gön

A guardian of the sun-like teachings of the supreme vehicle—

ཤྲཱི་སིང་ཧའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

shiri singhé zhab la solwa deb

Śrī Siṃha, at your feet I pray.

 

ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་བྱིན་བརླབས་ཐུགས་ཀྱི་སྲས།    །

orgyen chenpö jinlab tuk kyi sé

Heart son, blessed by the Great One of Oḍḍiyāna,1

སྡིག་སྤྱོད་རྒྱལ་པོ་རྡོ་རྗེའི་མདའ་ཡིས་འབིག  །

dik chö gyalpo dorjé da yi bik

Your vajra arrow struck the evil-doing king,

ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་མི་ཡི་བརྫུར་ཞུགས་པ།    །

chak na dorjé mi yi dzur zhukpa

For you were Vajrapāṇi himself in human guise—

དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

pal gyi dorjé zhab la solwa deb

Palgyi Dorje,2 at your feet I pray.

 

རླུང་སེམས་གཉིས་མེད་རྟོགས་པ་མངོན་དུ་གྱུར།    །

lungsem nyimé tokpa ngön du gyur

You realized the non-duality of wind-energy and mind,

འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་རང་གྲོལ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེར།    །

khordé chö kün rangdrol chakgya cher

And self-liberated all the phenomena of saṃsāra and nirvāṇa as Mahāmudrā,

ནམ་ཡང་མི་འདའ་གྲུ་གུ་རས་པ་ཞེས།    །

namyang mi da drugu repa zhé

Never lapsing from that state—Drugu Repa,3

གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས།    །

drubpé wangchuk chenpor solwa deb

Lord of siddhas, at your feet I pray.

 

བླ་མ་མཆོག་བསྟེན་ཟབ་མོའི་གདམས་པ་ཐོབ།    །

lama chok ten zabmö dampa tob

You followed a supreme guru, received profound instructions,

ཇི་བཞིན་ཉམས་བླངས་སྣང་བ་ཆོས་སྐུར་འཆར།    །

jizhin nyam lang nangwa chökur char

Practised them precisely, so that appearances arose as dharmakāya;

རང་སེམས་སྐྱེ་མེད་ཆོས་སྐུ་མངོན་གྱུར་པ།    །

rangsem kyemé chöku ngöngyur pa

And your own mind, too, you realized as unborn dharmakāya—

ལྷོ་པ་སྒོམ་ཆུང་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

lhopa gomchung zhab la solwa deb

Lhopa Gomchung,4 at your feet I pray.

 

མྱོས་ཀྱི་རིགས་ལས་འཁྲུངས་པའི་རྒྱལ་བའི་སྲས།    །

nyö kyi rik lé trungpé gyalwé sé

Born into the Nyö clan as an heir to the victorious,

མདོ་སྔགས་མཁྱེན་རབ་དགོངས་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས།    །

do ngak khyen rab gongpé tsal chen dzok

Your power of realization was perfected in knowledge of sūtra and mantra,

མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་གཙུག་ན་རབ་མཐོ་བ།    །

khedrub gyatsö tsuk na rab towa

And you rose to the crest of an ocean of the learned and accomplished,

མཐིང་མ་སངས་རྒྱས་གྲགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

ting ma sangye drak la solwa deb

Tingma Sangye Drak,5 at your feet I pray.

 

སྒྲུབ་བརྒྱུད་གྲུབ་ཆེན་བློ་གྲོས་རིན་ཆེན་གྱི།    །

drubgyü drubchen lodrö rinchen gyi

Heart-son of Lodrö Rinchen, the great siddha of the practice lineage,

ཐུགས་སྲས་ངེས་དོན་རྟོགས་པའི་བཀའ་བབས་ཆེ།    །

tuksé ngedön tokpé kabab ché

Through the great transmission of definitive realization,

བསྒོམ་མེད་ཆོས་སྐུའི་རྒྱལ་ས་རབ་བརྙེས་པ།    །

gommé chökü gyalsa rab nyepa

You attained the kingdom of dharmakāya beyond meditation—

ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

kün ga gyaltsen zhab la solwa deb

Kunga Gyaltsen,6 at your feet I pray.

 

ཚེར་ལུང་གནས་སུ་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་བཙུག  །

tser lung né su drubpé gyaltsen tsuk

In Tserlung you planted the victory banner of accomplishment,

མ་ཧཱ་ཀཱ་ལས་དགྱེས་ཞལ་ཡང་ཡང་བསྟན།    །

mahakalé gyé zhal yangyang ten

And Mahākāla repeatedly revealed to you his joyful face,

མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་བདག་མཆོག  །

tutob nüpa gyatsö ngadak chok

Supreme sovereign of oceanic power and capacity—

ཀུན་དགའ་བཟང་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

künga zangpö zhab la solwa deb

Kunga Zangpo,7 at your feet I pray.

 

ཕྱི་རུ་ཉན་ཐོས་སྤྱོད་པ་རབ་བསྐྱངས་ཤིང་།    །

chi ru nyentö chöpa rab kyang shing

Outwardly, you nurtured the conduct of a śrāvaka,

ནང་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་ཐུགས་ལ་འབྱོངས།    །

nang du changchub sem nyi tuk la jong

Inwardly, you assimilated the two kinds of bodhicitta,

གསང་བ་འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་དབུ་མར་སྡོམ།    །

sangwa khordé chö kün umar dom

Secretly, you bound the dharmas of saṃsāra and nirvāṇa within the central channel—

ཀུན་དགའ་འོད་ཟེར་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

künga özer zhab la solwa deb

Kunga Özer,8 at your feet I pray.

 

རབ་འབྱམས་ཤེས་བྱའི་ཆོས་ཀུན་ས་ལེར་གཟིགས།    །

rabjam shejé chö kün saler zik

You clearly perceived all knowable things in their infinity,

རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་དྭངས་མ་གཡོ་མེད་འཆིང་།    །

tsa lung tiklé dangma yomé ching

And held fast the pure aspects of channels, energies and essences,

འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་གྲུབ་པའི་ཁྱུ་མཆོག་ཆེ།    །

khorlo dompa drubpé khyuchok ché

Great leader among the siddhas of Cakrasaṃvara—

ཀུན་དགའ་རྣམ་རྒྱལ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

künga namgyal zhab la solwa deb

Kunga Namgyal,9 at your feet I pray.

 

སྒྲུབ་བརྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་ན་རབ་མཐོ་ཞིང་།    །

drubgyü gyatsö ü na rab to zhing

Pre-eminent amidst the oceanic lineage of practice,

ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་མཐར་སོན་དེ་ཉིད་བརྙེས།    །

tö sam gompé tar sön denyi nyé

You perfected study, contemplation and meditation, realized suchness,

ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པའི་ཕུལ་བྱུང་བ།    །

yangdak yeshe drubpé puljungwa

And acquired the most excellent attainment of perfect wisdom—

བསྟན་པ་རྣམ་རྒྱལ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

tenpa namgyal zhab la solwa deb

Tenpa Namgyal,10 at your feet I pray.

 

བཀའ་བཞི་བརྒྱུད་པའི་ཆུ་ཀླུང་ཇི་སྙེད་པ།    །

ka zhi gyüpé chulung jinyepa

All the rivers of the lineage of fourfold transmission11 merged

ཐུགས་མཚོར་བསྐྱིལ་ནས་གདུལ་བྱ་སྨིན་མཛད་ཅིང་།    །

tuk tsor kyil né dulja min dzé ching

Within the ocean of your mind and your brought disciples to maturity,

ས་དང་ལམ་གྱི་མངོན་རྟགས་མཐོན་པོར་གཤེགས།    །

sa dang lam gyi ngön tak tönpor shek

Arriving at the highest realization of the paths and stages—

བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

tendzin chökyi gyatsor la solwa deb

Tendzin Chökyi Gyatso,12 at your feet I pray.

 

སྙན་བརྒྱུད་གདམས་པའི་གཏེར་ལ་དབང་འབྱོར་ཞིང་།    །

nyengyü dampé ter la wangjor zhing

You acquired the treasure-like instructions of the aural lineage,

གྲུབ་གཉིས་ནོར་བུའི་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེངས་མཛད་པ།    །

drub nyi norbü gyaltsen dreng dzepa

Raised the jewelled victory banner of the two kinds of siddhi,

སྐལ་ལྡན་སྐུ་བཞིའི་ལམ་བཟང་བཀྲི་བའི་གཉེན།    །

kalden ku zhi lamzang triwé nyen

And guided the fortunate along the excellent path to the four kāyas—

འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོར་གསོལ་བ་འདེབས།    །

jampal chökyi gyatsor solwa deb

Jampal Chökyi Gyatso,13 at your feet I pray.

 

ཀརྨ་བཀའ་བརྒྱུད་བསྟན་འཛིན་བྱེ་བའི་ཕུལ།    །

karma kagyü tendzin jewé pul

Foremost among millions of holders of the Karma Kagyü teachings,

ཟབ་གསང་གྲུབ་པའི་ལམ་རྟགས་མངོན་དུ་གྱུར།    །

zabsang drubpé lam tak ngön du gyur

You actualized the signs of the path to accomplishing the profound secret,

གཞན་ཕན་ཕྲིན་ལས་རྩལ་ཤུགས་རབ་འཆང་བ།    །

zhenpen trinlé tsalshuk rab changwa

And held the perfect strength to act for the benefit of beings—

འགྱུར་མེད་བསྟན་འཕེལ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

gyurmé tenpel zhab la solwa deb

Gyurme Tenpel,14 at your feet I pray.

 

ཀརྨ་པ་ཡི་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་སུ་གྱུར།    །

karma pa yi tuk kyi sé su gyur

You became the heart-son of the Karmapa,

ངེས་དོན་བདེན་པ་ཇི་བཞིན་གཟིགས་པའི་སྤྱན།    །

ngedön denpa jizhin zikpé chen

With your vision that perfectly beheld the truth of the definitive meaning,

ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་སྙན་བརྒྱུད་སྨིན་གྲོལ་སྤེལ།    །

chökyi wangchuk nyengyü mindrol pel

Lord of Dharma, you propagated the aural lineage that matures and liberates—

བསྟན་པ་མཐའ་རྒྱས་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

tenpa tagyé zhab la solwa deb

Tenpa Tagyé,15 at your feet I pray.

 

འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་ཐུགས་ཀྱི་སྲས་གཅིག་པུ།    །

jamyang lamé tuk kyi sé chikpu

One and only heart-son of the Mañjughoṣa guru,16

མཁས་དང་གྲུབ་པའི་ཁྱུ་མཆོག་རླབས་པོ་ཆེ།    །

khé dang drubpé khyuchok labpo ché

Sublime leader of the learned and accomplished,

ཀརྨ་སྙན་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་སྲོག་འཛིན་པ།    །

karma nyengyü tenpé sokdzin pa

Holder of the vital of the aural transmission of Karma Kagyü—

ཆོས་ཀྱི་ཉིན་བྱེད་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

chökyi nyinjé zhab la solwa deb

Chökyi Nyinché,17 at your feet I pray.

 

རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཀུན་དགའ་ལེགས་པ་སོགས།    །

naljor wangchuk kün ga lekpa sok

In your mind you recalled previous states in the play of rebirth,

གསར་རྙིང་མཁས་གྲུབ་སྐྱེ་བའི་ཟློས་གར་དུ།    །

sar nying khedrub kyewé dögar du

As learned and accomplished masters of Old and New Schools,

སྔོན་གནས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཐུགས་མངའ་བ།    །

ngön né jesu drenpé tuk ngawa

Including as the lord of yogis, Kunga Lekpa—

ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས།    །

khyabdak palden lamar solwa deb

Glorious, all-encompassing guru, to you I pray.

 

རྒྱལ་སྲས་སྙིང་རྗེའི་ཟླ་བ་ཆེན་པོ་ནི།    །

gyalsé nyingjé dawa chenpo ni

Conquerors’ heir, great moon of compassion,

བྱང་ཆུབ་རིགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཡོངས་སུ་རྒྱས།    །

changchub rik kyi nüpa yongsu gyé

In whom the potential of the enlightened family is fully present,

ཐེག་ཆེན་རྒྱལ་བའི་ལམ་བཟང་བསྟེན་མཁས་པ།    །

tekchen gyalwé lamzang ten khepa

Skilled follower of the Great Vehicle’s excellent path to victory—

ཀརྨ་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་ཞབས་བརྟན་གསོལ།    །

karma trinlé künkhyab zhabten sol

Karma Trinlé Kunkhyab,18 I pray that your life may remain secure.

 

དེ་ལྟར་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཚོགས་རྣམས་ལ།    །

detar tsa gyü lamé tsok nam la

Thus, before this assembly of root and lineage gurus,

གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་འབུལ་སྡིག་ལྟུང་བཤགས།    །

güpé chaktsal chö bul diktung shak

I devotedly pay homage, make offerings, confess my misdeeds and downfalls,

དགེ་ལ་ཡི་རངས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བར་བསྐུལ།    །

gé la yirang chökhor korwar kul

Rejoice in virtue, request the turning of the Wheel of Dharma,

མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་གསོལ་དགེ་ཚོགས་བསྔོ།    །

nya ngen mi da zhuk sol gé tsok ngo

Beseech you not to pass into nirvāṇa but remain, and dedicate stores of virtue.

 

འགྲོ་ཚོགས་ནམ་མཁའི་ཕ་མཐར་གཏུག་པ་རྣམས།    །

dro tsok namkhé patar tukpa nam

May the hosts of beings who extend even unto the limits of space

སྒྲིབ་སྦྱང་ཚོགས་རྫོགས་སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་ཐོབ།    །

drib jang tsok dzok ku zhi gopang tob

Purify obscurations, perfect the accumulations, and attain the four kāyas.

བདག་གཞན་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར།    །

dakzhen deng né changchub nyingpö bar

From now until I and others reach the essence of awakening,

དཔལ་ལྡན་བླ་མས་འབྲལ་མེད་རྗེས་འཛིན་ཤོག  །

palden lamé dralmé jedzin shok

May the glorious guru guide us without ever parting!

 

ཅེས་པའང་བསླབ་གསུམ་མཛོད་འཆང་ཀརྨ་འོད་གསལ་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི་གསུང་བསྐུལ་ངོར་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་སིམ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག  །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།    །།

Written by Jamyang Chökyi Lodrö in response to a request from Karma Ösel Lhundrup, holder of the treasury of the three trainings. May this become a cause for the guru’s blessings to seep into our hearts. Sarvadā maṅgalam.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2021.

 

Sources: 'jam dbyangs chos kyi blo gros. "zur mang drung rin po che'i skyes phreng gsol 'debs/" in gsung 'bum/_'jam dbyangs chos kyi blo gros/ (dbu med/). TBRC W21813. 8 vols. Gangtok: Dzongsar Khyentse Labrang, 1981-1985. Vol. 2: 169–173

'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "zur mang drung rin po che'i skyes phreng gsol 'debs/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 3: 227–230

 

Version: 1.1-20211029

 1. Here following the dbu med edition, which has o rgyan chen pos, while the 2012 edition of the sungbum has o rgan rin pos.
 2. Lhalung Palgyi Dorje (lha lung dpal gyi rdo rje).
 3. Also known as Drogön Rechen (‘gro mgon ras chen), ‘great cotton-clad guardian of beings’.
 4. Possibly to be identified with Gomchung Sherab Changchub (1130–1173).
 5. Tingmapa Sangye Drakö (mthing ma pa sangs rgyas grags ‘od).
 6. The First Trungpa, who founded Zurmang Düdtsi Til in 1423.
 7. The Second Trungpa (b. 1464).
 8. The Third Trungpa.
 9. the Fourth Trungpa (1567–1629).
 10. Drupgyü Tenpa Namgyel (1633–1712), the Fifth Trungpa.
 11. The four transmissions (bka' babs bzhi) received by Tilopa, from which the Kagyü (bka' brgyud) School takes its name are generally said to be: 1) Cāryapa's instructions on caṇḍālāi or tummo (inner heat), 2) Nāgārjuna's instructions on illusory body and clear light or luminosity (prabhāsvara), 3) Kambala's instructions on dreams, and 4) Sukhāsiddhī's instructions on bardo and transference of consciousness ('pho ba).
 12. Also known as Tendzin Chögyal, the Sixth Trungpa
 13. Better known as Karma Rabsel, the Seventh Trungpa.
 14. The Eighth Trungpa (b. 1771).
 15. Also known as Gelek Chökyi Nyima, the Ninth Trungpa
 16. Mañjughoṣa guru here refers specifically to Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye (1813–1899).
 17. Karma Chökyi Nyinché (c.1879–1938), the Tenth Trungpa, from whom Jamyang Khyentse received both the Vast treasury of Authoritative Teachings (rgya chen bka’ mdzod) and Treasury of Precious Instructions (gdams ngag mdzod).
 18. I.e., Chögyam Trungpa (1939–1987).
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept