Loter Wangpo Prayer

Practices › Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Tibetan MastersJamyang Loter Wangpo

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Jamyang Loter Wangpo

Further information:
Download this text:

༄༅། །རྩ་བའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ངག་རྒྱུན་མ་བཞུགས།

Regularly Recitable Prayer to the Root Guru

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་གདན་གསུམ་ཚང་བའི་སྐུ།    །

kyabné kündü den sum tsangwé ku

You embody all sources of refuge, the three seats complete within your form,

ཉོན་མོངས་གདུང་སེལ་ཆོས་སྒྲ་སྒྲོགས་པའི་གསུང་།    །

nyönmong dung sel chö dra drokpé sung

Your speech proclaims the Dharma that dispels the torment of the afflictions,

ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་ཐུགས།    །

yeshe ngaden dé sal mitok tuk

And your mind possesses the five wisdoms and bliss, clarity and non-thought—

གསང་བ་འཛིན་པའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་འཆང་།    །

sangwa dzinpé dakpo dorjé chang

Sovereign preserver of secrets, Vajra Holder,

བློ་གཏེར་དབང་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།    །

loter wangpö zhab la solwa deb

Loter Wangpo, at your feet I pray:

སྒོ་གསུམ་དངོས་པོ་ཀུན་གྱིས་མཆོད་པར་བགྱི།    །

go sum ngöpo kün gyi chöpar gyi

With body, speech and mind, I offer everything to you.

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ཞིང་།    །

chi nang sangwé barché kün sel zhing

Dispel all outer, inner and secret obstacles.

དམ་ཚིག་ཉམས་ཆགས་ཉེས་ལྟུང་དྲི་མ་བཤགས།    །

damtsik nyamchak nyetung drima shak

I confess all faults and impairments and breakages of samaya.

བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་དང་།    །

sampa tamché lhün gyi drubpa dang

Cause all my wishes to be spontaneously fulfilled.

མཆོག་དང་ཐུན་མོངས་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ།    །

chok dang tünmong ngödrub tsal du sol

Grant the supreme and common attainments, I pray.

རང་གཞན་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།    །

rangzhen dön nyi drubpar jingyi lob

Inspire me to fulfil my own and others’ purpose.

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་འབྲལ་མེད་ཐུགས་རྗེས་ཟུངས།    །

changchub bardu dralmé tukjé zung

Hold me in your compassion, never parting, until awakening.

 

ཅེས་པའང་རང་ཉིད་ཀྱི་མོས་གུས་དྲན་པའི་གསོས་སུ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་འདོན་བདེར་བྲིས་པ་བྱིན་བརླབ་མྱུར་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག  །མངྒ་ལཾ།།    །།

Chökyi Lodrö composed this readily recitable prayer as a means to reinvigorate devotion. May it become a cause for the swift infusion of blessings. Maṅgalam.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2020.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. gsung 'bum/_'jam dbyangs chos kyi blo gros/. TBRC W1KG12986. 12 vols. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012. Vol. 3: 185

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept