Invocation for the Sakya Teachings

Schools & Systems › Sakya | Practices › Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

The Sakya Lineage

༄༅། །དབང་རྒྱས་ལྷ་རྣམས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ།

Invocation for the Flourishing of the Sakya Teachings1

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་དང་།  །

tsa gyü lama yidam lhatsok dang

Root and lineage gurus, hosts of yidam deities,

ཁྱད་པར་དབང་མཛད་རྗེ་བཙུན་རིགས་བྱེད་མ།  །

khyepar wang dzé jetsün rikjema

And especially Kurukullā, lady of magnetizing,

ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོ་འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ་དང་།  །

tsok kyi dakpo döpé gyalpo dang

Gaṇapati and Ṭakkirāja,2

མྱུར་མཛད་མགོན་དཀར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སོགས།  །

nyur dzé gön kar yizhin norbu sok

Swift-acting White Mahākāla, the Wish-Fulfilling Jewel and the rest,

དབང་རྒྱས་ལྷ་རྣམས་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་ན།  །

wang gyé lha nam tukdam gyü kul na

Magnetizing and enriching deities, I invoke your wisdom minds,

རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ས་སྐྱ་པའི།  །

gyalten chi dang khyepar sakyapé

So that the Buddhist teachings in general and precious Sakya teachings in particular

བསྟན་པ་རིན་ཆེན་ཕྱོགས་བཅུར་སྤེལ་བའི་སླད།  །

tenpa rinchen chok chur pelwé lé

May spread throughout the ten directions,

བཤད་དང་སྒྲུབ་པའི་སྡེ་ཆེན་འཛུགས་པ་ལ།  །

shé dang drubpé dé chen dzukpa la

As we establish great centres of teaching and practice,

ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་བློན་འབྱོར་ལྡན་ཁྱིམ་བདག་སོགས།  །

chöden gyal lön jorden khyimdak sok

Attract Dharma-observing kings and ministers, wealthy householders and the like.

དབང་དུ་བསྡུས་ཤིང་ལོངས་སྤྱོད་ཕོངས་མེད་པ།  །

wang du dü shing longchö pong mepa

Let our resources be not scarce but abundant,

ལྷོ་སྤྲིན་བཞིན་དུ་ངང་གིས་འདུ་བར་མཛོད།  །

lho trin zhindu ngang gi duwar dzö

Accumulating as naturally as southern clouds.

སྤང་དང་ཀློག་པའི་བྱ་བ་འཕེལ་རྒྱས་ཤོག  །

pang dang lokpé jawa pelgyé shok

And let the activities of renunciation and study thrive.

 

དེ་ལ་བར་གཅོད་རྩོམ་པའི་འབྱུང་པོ་དང་།  །

dé la barchö tsompé jungpo dang

Grant your blessings so that the machinations of obstacle-making spirits

ལྷ་མིན་ཀླ་ཀློའི་འཇུག་པ་རབ་ཞི་ནས།  །

lhamin lalö jukpa rabzhi né

And asura-like barbarians may be thoroughly pacified,

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་དབུ་འཕང་རབ་མཐོ་ཞིང་།  །

könchok sum gyi upang rab to zhing

The status of the Three Jewels rise ever higher,

བསྟན་འགྲོར་བདེ་སྐྱིད་འཕེལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།  །

ten dror dekyi pelwar jingyi lob

And happiness and well-being increase among the teachings and beings.

 

ཞེས་པའང་མི་ཉག་ཕན་ཞབས་པས་གསུང་གི་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་དགེའོ།།   །།

Chökyi Lodrö wrote this at the behest of Minyak Penzhab. May virtue abound!

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012. (BDRC W1KG12986). Vol. 7: 583

 

Version: 1.0-20220728

  1. The original is untitled; this title has been added by the translator.
  2. These three—Kurukullā, Gaṇapati and Ṭakkirāja—are known collectively as the Three Red Deities (dmar po skor gsum) in the Sakya tradition.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept