Invocation for the Sakya Teachings

Schools & Systems › Sakya | Practices › Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

The Sakya Lineage

༄༅། །དབང་རྒྱས་ལྷ་རྣམས་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བ།

Invocation for the Flourishing of the Sakya Teachings1

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་དང་།  །

tsa gyü lama yidam lhatsok dang

Root and lineage gurus, hosts of yidam deities,

ཁྱད་པར་དབང་མཛད་རྗེ་བཙུན་རིགས་བྱེད་མ།  །

khyepar wang dzé jetsün rikjema

And especially Kurukullā, lady of magnetizing,

ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོ་འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ་དང་།  །

tsok kyi dakpo döpé gyalpo dang

Gaṇapati and Ṭakkirāja,2

མྱུར་མཛད་མགོན་དཀར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་སོགས།  །

nyur dzé gön kar yizhin norbu sok

Swift-acting White Mahākāla, the Wish-Fulfilling Jewel and the rest,

དབང་རྒྱས་ལྷ་རྣམས་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་ན།  །

wang gyé lha nam tukdam gyü kul na

Magnetizing and enriching deities, I invoke your wisdom minds,

རྒྱལ་བསྟན་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ས་སྐྱ་པའི།  །

gyalten chi dang khyepar sakyapé

So that the Buddhist teachings in general and precious Sakya teachings in particular

བསྟན་པ་རིན་ཆེན་ཕྱོགས་བཅུར་སྤེལ་བའི་སླད།  །

tenpa rinchen chok chur pelwé lé

May spread throughout the ten directions,

བཤད་དང་སྒྲུབ་པའི་སྡེ་ཆེན་འཛུགས་པ་ལ།  །

shé dang drubpé dé chen dzukpa la

As we establish great centres of teaching and practice,

ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་བློན་འབྱོར་ལྡན་ཁྱིམ་བདག་སོགས།  །

chöden gyal lön jorden khyimdak sok

Attract Dharma-observing kings and ministers, wealthy householders and the like.

དབང་དུ་བསྡུས་ཤིང་ལོངས་སྤྱོད་ཕོངས་མེད་པ།  །

wang du dü shing longchö pong mepa

Let our resources be not scarce but abundant,

ལྷོ་སྤྲིན་བཞིན་དུ་ངང་གིས་འདུ་བར་མཛོད།  །

lho trin zhindu ngang gi duwar dzö

Accumulating as naturally as southern clouds.

སྤང་དང་ཀློག་པའི་བྱ་བ་འཕེལ་རྒྱས་ཤོག  །

pang dang lokpé jawa pelgyé shok

And let the activities of renunciation and study thrive.

 

དེ་ལ་བར་གཅོད་རྩོམ་པའི་འབྱུང་པོ་དང་།  །

dé la barchö tsompé jungpo dang

Grant your blessings so that the machinations of obstacle-making spirits

ལྷ་མིན་ཀླ་ཀློའི་འཇུག་པ་རབ་ཞི་ནས།  །

lhamin lalö jukpa rabzhi né

And asura-like barbarians may be thoroughly pacified,

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་དབུ་འཕང་རབ་མཐོ་ཞིང་།  །

könchok sum gyi upang rab to zhing

The status of the Three Jewels rise ever higher,

བསྟན་འགྲོར་བདེ་སྐྱིད་འཕེལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།  །

ten dror dekyi pelwar jingyi lob

And happiness and well-being increase among the teachings and beings.

 

ཞེས་པའང་མི་ཉག་ཕན་ཞབས་པས་གསུང་གི་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་དགེའོ།།   །།

Chökyi Lodrö wrote this at the behest of Minyak Penzhab. May virtue abound!

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2022.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. 'Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012. (BDRC W1KG12986). Vol. 7: 583

 

Version: 1.0-20220728

  1. The original is untitled; this title has been added by the translator.
  2. These three—Kurukullā, Gaṇapati and Ṭakkirāja—are known collectively as the Three Red Deities (dmar po skor gsum) in the Sakya tradition.