In Praise of the Goddess Sarasvatī

Literary Genres › Praise | Deities › Sarasvatī | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Sarasvatī

༄༅།  །ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མ་ལ་བསྟོད་པ་རབ་དགའི་དབྱངས་སྙན་བཞུགས།

The Sweet Sound of Perfect Joy

In Praise of the Goddess Sarasvatī

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ཧྲཱིཾཿ  ཚངས་པའི་ཡིད་ཀྱི་སྲས་མོ་ནི།  །

hring tsangpé yi kyi semo ni

Hrīṃ! Daughter of the mind of Brahmā

རོལ་པའི་མཚོ་ཆེན་ལས་བྱུང་བ།  །

rolpé tso chen lé jungwa

Arisen from the great lake of enjoyment,

ཟླ་ལྟར་དཀར་བའི་ཞལ་མངའ་མ།  །

da tar karwé shyal nga ma

With your face as pure and white as the moon—

དབྱངས་ཅན་ལྷ་མོར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད།  །

yangchen lhamor chaktsal tö

Goddess Sarasvatī, to you I pay homage!

 

རིག་བྱེད་གསང་ཚིག་འཛད་མེད་གཏེར།  །

rikjé sang tsik dzemé ter

Unending treasury of the secret words of the Vedas,

དེ་བཞིན་གཤེགས་གསུང་ཆོས་ཕུང་ཆེ།  །

deshyin shek sung chö pung ché

And the vast collection of the buddhas’ Dharma,

འཆི་མེད་ལམ་ཡང་མཐར་ཁྱབ་བྱེད།  །

chimé lam yang tar khyabjé

Reaching to the end of the path of deathlessness—

དབྱངས་ཀྱི་དཔལ་མོར་གུས་པས་བསྟོད།  །

yang kyi palmor güpé tö

Glorious Lady of Melodies, to you I bow in devotion!

 

ཏམྦུ་ར་ལ་འཁྱུད་བྱས་ཏེ།  །

tambura la khyü jé té

Clasping a ‘tambura’ lute in your hands,

སོར་རྩེས་དལ་གྱིས་བསྒྲེངས་པ་ཡིས།  །

sor tsé dal gyi drengpa yi

And gently playing it with the tips of your fingers.

འཇིག་རྟེན་འདས་དང་མ་འདས་ཀུན།  །

jikten dé dang ma dé kün

To you who captivate the minds of all, both beyond

ཡིད་ཀྱི་བརྟན་པ་འཕྲོག་ལ་འདུད།  །

yi kyi tenpa trok la dü

And still within this worldly realm, I bow!

 

ངེས་དོན་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན།  །

ngedön sherab parol chin

In reality you are the Perfection of Wisdom herself,

རྣམ་པ་ལྷ་མོའི་གཟུགས་སུ་སྒྱུར།  །

nampa lhamö zuk su gyur

Yet you appear in the form of a goddess,

ངོ་མཚར་སྒྱུ་འཕྲུལ་བསམ་མི་ཁྱབ།  །

ngotsar gyutrul sam mikhyab

A wondrous and inconceivable manifestation,

ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་མོར་འདུད།  །

sa chü wangchuk chenmor dü

Great Lady who has mastered the ten bhūmis, to you I bow!

 

དེ་བཞིན་གཤེགས་ཀུན་རྗེས་ཆགས་ཀྱིས།  །

deshyin shek kün jé chak kyi

To all the buddhas who regard you with their love,

ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱི་ཟུར་མདའ་གཡོ།  །

yeshe chen gyi zur da yo

And glance at you with their eyes of wisdom,

སྙོམས་འཇུག་བདེ་ཆེན་མཆོད་སྤྲིན་བསྟོབས།  །

nyom juk dechen chötrin tob

You offer great cloud-like gifts of blissful union,

དགྱེས་ཡུམ་ཆེན་མོར་གུས་པས་འདུད།  །

gyé yum chenmor güpé dü

To you, the great mother of joy, respectfully I bow!

 

བློ་ལྡན་གང་གི་མགྲིན་སྙིང་ལ།  །

loden gang gi drin nying la

As you enter the throats and hearts of the intelligent,

ཞུགས་པ་དེ་ཡི་མོད་ཉིད་དུ།  །

shyukpa dé yi mö nyi du

In that very instant, they become transformed,

སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་བསྒྱུར།  །

mawé wangchuk chenpor gyur

And are made powerful masters of speech—

བློ་གྲོས་མཆོག་སྩོལ་མ་ལ་བསྟོད།  །

lodrö chok tsol ma la tö

To you, bestower of supreme intelligence, I offer praise!

 

དེ་ལྟར་བསྟོད་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས།  །

detar töpé jinlab kyi

Through the blessings of praising you in this way,

བདག་ཡིད་དད་པའི་འོ་མཚོ་རུ།  །

dak yi depé o tso ru

May you enter the milky lake of my devoted mind,

བཞུགས་ནས་མཁྱེན་གཉིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི།  །

shyuk né khyen nyi yeshe kyi

And grant me the brilliant light of wisdom,

སྣང་བ་ཆེན་པོ་སྩལ་དུ་གསོལ།  །

nangwa chenpo tsal du sol

Complete with the twofold knowledge, I pray!

ཨོཾ་པི་ཙུ་པི་ཙུ་པྲ་ཛྙཱ་ཝཱརྡྷ་ནི།  ཛྭ་ལ་ཛྭ་ལ་མེ་དྷི་ཝཱརྡྷ་ནི།  དྷི་རི་དྷི་རི་བུདྡྷི་ཝརྡྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ།

om pitsu pitsu prajna vardhani dzala dzala medhi vardhani dhiri dhiri buddhi vardhani soha

Oṃ picu picu prajñā vardhani jvala jvala medhivardhani dhiri dhiri buddhi vardhani svāhā

ཞེས་བཟླས་བློ་གྲོས་འཕེལ་བར་བྱེད།

Recite this and your intelligence will increase.

 

ཅེས་པའང་སྐུ་ཞབས་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེའི་དབོན་བསམ་གཏན་སྤྲུལ་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་ལྷ་རྫས་བཅས་གསུང་གིས་བསྐུལ་བ་བཞིན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སམ་མིང་གཞན་འཇམ་དཔལ་དགའ་བའི་གོ་ཆར་འབོད་པས་དཔལ་སྤུངས་ཡིད་དགའ་ཆོས་འཛིན་དབྱངས་ཅན་དགྱེས་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་བྲིས་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།  །།

In response to the requests of Samten Tulku Rinpoche, the nephew of the noble Palpung Situ Rinpoche, given together with the gift of a silken scarf, I, Chökyi Lodrö, also known as Jampal Gawé Gochar, wrote this in the Joyful Grove Delighting the Goddess Sarasvatī in Palpung Monastery. Siddhirastu!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2005

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "lha mo dbyangs can ma la bstod pa rab dga'i dbyangs snyan/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 2: 421–422