Guru Yoga

Practices › Guru Yoga | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

༄༅། །བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

Guru Yoga1

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་པད་དཀར་ཟླ་བའི་སྟེང་།  །

dün gyi namkhar pekar dawé teng

In the sky before me, upon a white lotus and moon,

རྩ་བའི་བླ་མ་ཀུན་གཟིགས་འཇམ་པའི་དབྱངས།  །

tsawé lama künzik jampé yang

Is my own root guru, all-seeing Mañjughoṣa,

ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་པ།  །

chökyi lodrö kar mar dang denpa

Chökyi Lodrö, white with a reddish glow,

ཕྱག་གཉིས་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན།  །

chak nyi semnyi ngalsö chakgya chen

His two hands in the gesture of Resting in Mind’s Nature,

ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས།  །

zhab nyi dorjé kyilmo trung gi zhuk

And his two legs crossed in the vajra posture.

སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ལ།  །

kyab kündüpé daknyi chenpo la

To this great embodiment of all sources of refuge,

ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་འབུལ།  །

lü dang longchö kunzang chötrin bul

I present my body and possessions as the offering clouds of Samantabhadra.

ཚེ་རབས་འཁོར་བ་ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའི།  །

tserab khorwa tokmé né sakpé

With acute sorrow and remorse,2 I confess my misdeeds, obscurations, faults and downfalls

སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་གནོང་འགྱོད་དྲག་པོས་བཤགས།  །

dikdrib nyetung nonggyö drakpö shak

Accumulated throughout all my lives in saṃsāra without beginning.

དད་མོས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་འདེབས་ན།  །

dé mö dungshuk drakpö soldeb na

As I pray to you with ardent faith and intense devotion,

འདི་ཕྱི་བར་དོ་ཀུན་ཏུ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས།  །

di chi bardo küntu tukjé zik

Look upon me with compassion in this and future lives and in the bardo state.

འཆི་ཁ་གནད་གཅོད་སྡུག་བསྔལ་མི་འབྱུང་དང་།  །

chikha né chö dukngal minjung dang

Prevent me from suffering the torment of a painful death,

མགོན་པོས་རྗེས་བཟུང་ཐར་པའི་ལམ་སྣ་དྲོངས།  །

gönpö jezung tarpé lam na drong

O protector, but care for and guide me along the path to liberation.

དག་པའི་ཞིང་མཆོག་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།  །

dakpé zhing chok kyewar jingyi lob

And bless me with rebirth in a supreme realm of purity.

མཐར་ནི་བླ་མ་རང་དང་དབྱེར་མེད་འདྲེས།  །

tar ni lama rang dang yermé dré

Finally the guru merges with me inseparably,

སྣང་གྲགས་ཐམས་ཅད་བླ་མའི་རོལ་པར་ཤར།  །

nang drak tamché lamé rolpar shar

And all sights and sounds arise as the guru’s display.

 

སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང་།

kyewa küntu yangdak lama dang

In all my lives, may I never be separated from the perfect lama,

འབྲལ་མེད་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ནས། །

dralmé chö kyi pal la longchö né

And having benefited fully from the splendour of the Dharma,

ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་རྫོགས་ཏེ། །

sa dang lam gyi yönten rabdzok té

May I perfect the qualities of the paths and bhūmis,

རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

dorjé chang gi gopang nyur tob shok

And swiftly attain the sublime level of Vajradhara!

སོགས་ཀྱི་བསྔོ་སྨོན་བྱའོ།  །

Recite other such prayers of dedication and aspiration.

 

ཞེས་པའང་མཁར་མདོ་ཡ་ཐང་བཟའ་མི་རྣམས་དང་པད་སྟོབས་ཀྱིས་གསུང་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།།    །།

Written by Chökyi Lodrö in response to a request from Petob and a husband and wife from Khardo Yatang.3

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2023.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012. (BDRC W1KG12986). Vol. 4: 339

 

Version: 1.0-20230209

  1. The original is untitled; this title has been added by the translator.
  2. Reading gnod 'gyod as gnong 'gyod
  3. Reading gza’ as bza’