Guru Yoga

Practices › Guru Yoga | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

༄༅། །བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

Guru Yoga1

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་པད་དཀར་ཟླ་བའི་སྟེང་།  །

dün gyi namkhar pekar dawé teng

In the sky before me, upon a white lotus and moon,

རྩ་བའི་བླ་མ་ཀུན་གཟིགས་འཇམ་པའི་དབྱངས།  །

tsawé lama künzik jampé yang

Is my own root guru, all-seeing Mañjughoṣa,

ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་པ།  །

chökyi lodrö kar mar dang denpa

Chökyi Lodrö, white with a reddish glow,

ཕྱག་གཉིས་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན།  །

chak nyi semnyi ngalsö chakgya chen

His two hands in the gesture of Resting in Mind’s Nature,

ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས།  །

zhab nyi dorjé kyilmo trung gi zhuk

And his two legs crossed in the vajra posture.

སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ལ།  །

kyab kündüpé daknyi chenpo la

To this great embodiment of all sources of refuge,

ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་འབུལ།  །

lü dang longchö kunzang chötrin bul

I present my body and possessions as the offering clouds of Samantabhadra.

ཚེ་རབས་འཁོར་བ་ཐོག་མེད་ནས་བསགས་པའི།  །

tserab khorwa tokmé né sakpé

With acute sorrow and remorse,2 I confess my misdeeds, obscurations, faults and downfalls

སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་གནོང་འགྱོད་དྲག་པོས་བཤགས།  །

dikdrib nyetung nonggyö drakpö shak

Accumulated throughout all my lives in saṃsāra without beginning.

དད་མོས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་འདེབས་ན།  །

dé mö dungshuk drakpö soldeb na

As I pray to you with ardent faith and intense devotion,

འདི་ཕྱི་བར་དོ་ཀུན་ཏུ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས།  །

di chi bardo küntu tukjé zik

Look upon me with compassion in this and future lives and in the bardo state.

འཆི་ཁ་གནད་གཅོད་སྡུག་བསྔལ་མི་འབྱུང་དང་།  །

chikha né chö dukngal minjung dang

Prevent me from suffering the torment of a painful death,

མགོན་པོས་རྗེས་བཟུང་ཐར་པའི་ལམ་སྣ་དྲོངས།  །

gönpö jezung tarpé lam na drong

O protector, but care for and guide me along the path to liberation.

དག་པའི་ཞིང་མཆོག་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས།  །

dakpé zhing chok kyewar jingyi lob

And bless me with rebirth in a supreme realm of purity.

མཐར་ནི་བླ་མ་རང་དང་དབྱེར་མེད་འདྲེས།  །

tar ni lama rang dang yermé dré

Finally the guru merges with me inseparably,

སྣང་གྲགས་ཐམས་ཅད་བླ་མའི་རོལ་པར་ཤར།  །

nang drak tamché lamé rolpar shar

And all sights and sounds arise as the guru’s display.

 

སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་བླ་མ་དང་།

kyewa küntu yangdak lama dang

In all my lives, may I never be separated from the perfect lama,

འབྲལ་མེད་ཆོས་ཀྱི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ནས། །

dralmé chö kyi pal la longchö né

And having benefited fully from the splendour of the Dharma,

ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་རྫོགས་ཏེ། །

sa dang lam gyi yönten rabdzok té

May I perfect the qualities of the paths and bhūmis,

རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

dorjé chang gi gopang nyur tob shok

And swiftly attain the sublime level of Vajradhara!

སོགས་ཀྱི་བསྔོ་སྨོན་བྱའོ།  །

Recite other such prayers of dedication and aspiration.

 

ཞེས་པའང་མཁར་མདོ་ཡ་ཐང་བཟའ་མི་རྣམས་དང་པད་སྟོབས་ཀྱིས་གསུང་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།།    །།

Written by Chökyi Lodrö in response to a request from Petob and a husband and wife from Khardo Yatang.3

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2023.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum. 12 vols. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012. (BDRC W1KG12986). Vol. 4: 339

 

Version: 1.0-20230209

  1. The original is untitled; this title has been added by the translator.
  2. Reading gnod 'gyod as gnong 'gyod
  3. Reading gza’ as bza’
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept