Swift Fulfilment of Wishes

Practices › Aspiration Prayers | Schools & Systems › Nonsectarianism | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

༄༅། །སྨོན་ལམ་བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ།

The Swift Fulfilment of Wishes

A Prayer of Aspiration

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ན་མོ་གུ་རུ།

namo guru

Namo guru!

རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་།  །

tsa sum kündü guru pema jung

Padmākara, universal embodiment of the Three Roots,

དངོས་གཅིག་དུ་མའི་གར་བསྒྱུར་མཚན་མཆོག་བརྒྱད།  །

ngö chik dumé gar gyur tsen chok gyé

One in reality yet diverse in manifestation—the Eight Supreme Emanations,

ཐོད་ཕྲེང་སྡེ་ལྔ་དྲག་པོ་དམར་ནག་དང་།  །

tötreng dé nga drakpo marnak dang

The five classes of Tötreng, wrathful and dark red in colour,

རྣམ་འཕྲུལ་བཅུ་གཉིས་འཕྲུལ་མཚན་བཞི་བཅུ་སོགས།

namtrul chunyi trul tsen zhibchu sok

The twelve primary and forty secondary manifestations, and the rest—

ངོ་མཚར་སྤྲུལ་པ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱ་དང་།  །

ngotsar trulpa jewa trak gya dang

All you wondrous emanations in your hundreds of billions,

རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་སོ་ཟུར་གནུབ་གཉགས་ཉང་།  །

jebang nyernga so zur nub nyak nyang

Together with the twenty-five disciples, Nub, Nyak and Nyang,

ཆོས་དབང་རྒོད་ལྡེམ་ཀློང་ཆེན་སྨིན་གཏེར་སོགས།  །

chö wang gödem longchen min ter sok

Chöwang, Gödem, Longchenpa, Minling Terchen,

བཀའ་གཏེར་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པ་ཐམས་ཅད་དང་།  །

kater rigdzin gyüpa tamché dang

And all the other vidyādharas of the kama and terma lineages,

འཛམ་གླིང་མཛེས་རྒྱན་རྨད་བྱུང་སློབ་དཔོན་ཚོགས།  །

dzamling dzé gyen mejung lobpön tsok

As well as the wondrous ācāryas who beautifully adorned this world,

ཟླ་བཟང་ལ་སོགས་ཆོས་རྒྱལ་རིགས་ལྡན་ཚོགས།  །

da zang lasok chögyal rikden tsok

All the Kulika Dharma Kings, such as Sucandra,

གྲུབ་བརྒྱའི་གཙུག་རྒྱན་བྲམ་ཟེ་ས་ར་ཧ།  །

drub gyé tsukgyen dramzé sara ha

The brahmin Saraha, crown ornament among a hundred siddhas,

བིཪྺ་པ་དང་ཌོཾ་བྷི་ལཱུ་ནག་དྲིལ།  །

birwapa dang dombi lu nak dril

Virūpa, Ḍombi, Lūyipa, Kṛṣṇācārya, Ghaṇṭapāda,

ཏེ་ལོ་ནཱ་རོ་མཻ་ཏྲི་ལ་སོགས་དང་།  །

té lo na ro mai tri lasok dang

Tilopa, Nāropa, Maitripāda, and the rest,

ཇོ་རྔོག་འབྲོམ་དང་སྐུ་མཆེད་རྣམ་པ་གསུམ།  །

jo ngok drom dang kuché nampa sum

Together with Jowo Atiśa, Ngok Lekpé Sherab and Dromtönpa, as well as the Three Brothers,1

གླང་ཤར་གཉིས་སོགས་བཀའ་གདམས་བརྒྱུད་པ་དང་།  །

lang shar nyi sok kadam gyüpa dang

Langri Thangpa, Sharawa Yönten Drak and all the other masters of the Kadam lineage,

འབྲོག་མི་ས་ཆེན་བསོད་ནམས་རྩེ་མོའི་ཞབས།  །

drok mi sa chen sönam tsemö zhab

Drokmi Lotsāwa, Sachen Kunga Nyingpo, Sönam Tsemo,

གྲགས་རྒྱལ་པཎ་ཆེན་ཆོས་འཕགས་ངོར་ཚར་རྫོང་།  །

drak gyal penchen chö pak ngor tsar dzong

Drakpa Gyaltsen, the great Sakya Paṇḍita, Chögyal Pakpa, Ngorchen, Tsarchen and Dzongpa,2

ས་སྐྱའི་བསྟན་འཛིན་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་ཚོགས།  །

sakyé tendzin gyüpar chepé tsok

And the all the hosts of lineage-holders of the Sakya teachings,

འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་བློ་བཟང་གྲགས་པ་དང་།  །

jamyang lama lo zang drakpa dang

Mañjughoṣa guru Lobzang Drakpa,

ཐུགས་སྲས་རྣམ་གསུམ་ལ་སོགས་གསེར་རིའི་ཕྲེང་།  །

tuksé nam sum lasok ser ri treng

The three heart-sons and the rest—like a chain of golden mountains,

མར་པ་མི་ལ་མཉམ་མེད་དྭགས་པོ་དང་།  །

marpa mi la nyammé dakpo dang

Marpa, Mila, peerless Dakpo,

རས་ཆུང་ཕག་གྲུ་འབྲི་སྟག་འབྲུག་པ་སོགས།  །

ré chung pak dru dri tak drukpa sok

Rechungpa, Pakmodrupa, and all the learned and accomplished ones

བཀའ་བརྒྱུད་ནོར་བུའི་ཕྲེང་མཛེས་མཁས་གྲུབ་ཚོགས།  །

kagyü norbü treng dzé khedrub tsok

Of the Drikung, Taklung, Drukpa and so on—the beautiful jewelled garland of Kagyü masters,

རྩོད་དུས་ཀུན་མཁྱེན་གཉིས་པ་རིན་ཆེན་གྲུབ།  །

tsödü künkhyen nyipa rinchen drub

Butön Rinchen Drup, who was like a second Omniscient One for this age of strife,

དོལ་པོ་སངས་རྒྱས་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་སོགས།  །

dolpo sangye kün ga nyingpo sok

Dolpo Sangye, Tāranātha Kunga Nyingpo and the rest—

གསང་སྔགས་རྒྱུད་སྡེའི་གཏེར་འཆང་སྐྱེས་ཆེན་དང་།  །

sang ngak gyüdé ter chang kyé chen dang

Great beings, holders of the tantric treasures of Secret Mantra,

ཁྱད་པར་བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་།  །

khyepar kabab dünden khyentsé wang

And especially Khyentse Wangpo, holder of the Seven Modes of Transmission,

མཛོད་ལྔའི་ཤིང་རྟ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཞབས།  །

dzö ngé shingta lodrö tayé zhab

Lodrö Thayé, pioneer of the Five Treasuries,

གསང་སྔགས་བཀའ་ཡི་སྡུད་པོ་བློ་གཏེར་དབང་།  །

sang ngak ka yi düpo lo ter wang

Loter Wangpo, compiler of the words of Secret Mantra,

བཻ་རོ་དངོས་སྣང་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་རྗེ།  །

bai ro ngö nang zhenpen tayé jé

Lord Shenpen Thayé, who was Vairotsana in person,

ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་དང་།  །

orgyen jikme chö kyi wangpo dang

Orgyen Jigme Chökyi Wangpo,

སྨྲ་བའི་སེང་གེ་མི་ཕམ་རྣམ་པར་རྒྱལ།  །

mawé sengé mipam nampar gyal

The lion of speech, Mipham Namgyal,

བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་ཡོངས་འཛིན་དམ་པའི་མགོན།  །

kadrin chewé yongdzin dampé gön

My most gracious teacher, the sublime protector,

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་དང་།  །

tsa gyü lamé kyilkhor lhatsok dang

And all the deities of the maṇḍalas of the root and lineage gurus,

རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དྲུག་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ཚོགས།  །

gyüdé zhi druk yidam zhitrö tsok

Hosts of peaceful and wrathful yidams of the four or six classes of tantra,

གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་དང་།  །

né sum pawo khandro chökyong dang

Ḍākinīs and vīras of the three abodes, dharma guardians,

ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་འཁོར་བཅས།  །

norlha terdak karchok kyong khor ché

Wealth deities, treasure keepers, and guardians of the virtuous together with your retinues,

ཁྱད་པར་ཐུབ་དབང་སྨན་ལྷ་མི་འཁྲུགས་པ།  །

khyepar tubwang men lhami trukpa

Especially the Lord of Sages, Buddha of Medicine, Akṣobhya,

རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཉེ་སྲས་སྒྲོལ་མ་དང་།  །

dorjé sempa nyesé drolma dang

Vajrasattva, the Close Sons, Tārā,

གནས་བརྟན་ཆེན་པོ་བཅུ་དྲུག་ལ་སོགས་པ།  །

neten chenpo chudruk lasokpa

Sixteen Elders, and the rest—

སྐྱབས་གནས་ཐུགས་རྗེ་ཅན་རྣམས་དགོངས་སུ་གསོལ།  །

kyabné tukjé chen nam gong su sol

All you compassionate sources of refuge, turn your wisdom minds toward me,

མཁྱེན་བརྩེའི་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་སུ་གསོལ།  །

khyentsé yeshe chen gyi zik su sol

Look upon me with your wisdom vision of knowledge and care.

 

བདག་གི་ལས་ངན་སྡིག་བསགས་འབྲས་བུ་སྨིན།  །

dak gi lé ngen dik sak drebu min

I have amassed negative, harmful actions and now experience their effects.

ལུས་སེམས་བདེ་འཕྲོག་ནད་ཀྱི་ཟུག་རྔུས་མནར།  །

lü sem dé trok né kyi zukngü nar

I am bereft of physical and mental wellbeing and suffer the pains of illness.

ཕྱི་མ་ངན་སོང་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་རེ་རན།  །

chima ngensong dukngal nyong ré ren

In the next life, I will confront the sufferings of the lower realms.

ཉམ་ཐག་འདི་འདྲར་དགོངས་པར་མཛད་ནས་ཀྱང་།  །

nyamtak dindrar gongpar dzé né kyang

Having considered this unfortunate plight of mine,

བྱམས་པའི་ཕྱག་གིས་སྐྱོབས་པར་མཛད་དུ་གསོལ།  །

jampé chak gi kyobpar dzé du sol

Please protect me with your hands of loving kindness, I pray.

 

གཞན་གྱི་སྡིག་སྡུག་བདག་ལ་སྨིན་གྱུར་ནས།  །

zhen gyi dikduk dak la min gyur né

Let others’ misdeeds and sufferings ripen on me,

དེ་རྣམས་བདེ་བ་ཕུན་ཚོགས་ཐོབ་པར་ཤོག  །

denam dewa püntsok tobpar shok

And let them enjoy happiness in great abundance.

 

མིང་ཙམ་ཐོས་པས་འབྲེལ་བར་གྱུར་པ་རྣམས།  །

ming tsam töpé drelwar gyurpa nam

May all who are connected to me through merely hearing my name

རྣམ་གྲོལ་བྱང་ཆུབ་ལམ་བཟང་རྙེད་པར་ཤོག  །

namdrol changchub lamzang nyepar shok

Discover the excellent path that leads to liberation and awakening.

 

བདག་ཀྱང་དུས་མིན་འཆི་བས་མི་གཙེས་ཤིང་།  །

dak kyang dümin chiwé mi tsé shing

May I not suffer an untimely death but complete my lifespan.

ཚེ་མཐར་ཕྱིན་ཅིང་བསམ་དོན་ཀུན་འགྲུབ་ནས།  །

tsé tarchin ching samdön kün drub né

And may all my wishes and intentions be fulfilled.

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྨོན་ལམ་རྫོགས་བྱས་ཤིང་།  །

kuntuzangpö mönlam dzok jé shing

May I perfect the aspirations of Samantabhadra

བར་དུ་གཅོད་པའི་བདུད་ཀྱིས་མི་ཚུགས་ཤོག  །

bardu chöpé dü kyi mitsuk shok

And not fall prey to obstacle-making demons.

 

སྒོ་གསུམ་དངོས་དང་བརྒྱུད་ནས་བསྟན་པ་དང་།  །

go sum ngö dang gyü né tenpa dang

Directly and indirectly, may I teach with body, speech and mind,

སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་ཕན་བདེ་སྦྱིན་གྱུར་ཅིང་།  །

semchen kün la pendé jin gyur ching

And provide benefit happiness for all sentient beings.

རྒྱལ་བའི་ཆོས་ཚུལ་དྲི་མ་མེད་པ་དག  །

gyalwé chö tsul drima mepa dak

And may there be no impediment as I uphold and transmit

འཛིན་འཆང་སྤེལ་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་ཤོག  །

dzin chang pel la tokpa mepar shok

The immaculate ways of the Dharma of the Victorious Ones.

 

མཆོག་གསུམ་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་བདེན་པ་དང་།  །

chok sum rinpoche yi denpa dang

By the truth of the three most rare and precious Jewels,

རྩ་བ་གསུམ་གྱི་མཐུ་བྱིན་ནུས་སྟོབས་ཀྱིས།  །

tsawa sum gyi tu jin nü tob kyi

And the powerful blessings and force of the Three Roots,

སྨོན་པའི་གནས་འདི་གེགས་མེད་འགྲུབ་པ་དང་།  །

mönpé né di gekmé drubpa dang

May these points of aspiration be fulfilled without obstacle

བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་ཤོག  །

ten dang tendzin dar zhing gyepar shok

And the teachings and their holders prosper and flourish!

 

ཅེས་པའང་རང་གི་དོན་དུ།  ཆོས་བློས་རྡོ་རྗེ་གླིང་དུ་ས་ཟླའི་དགའ་བ་གཉིས་པའི་ཚེས་ལ་བྲིས་པ་དགེ།  །།

Thus, Chökyi Lodrö wrote this for his own sake in Darjeeling on the second ‘joy’ [i.e., the sixth day] of Saga Dawa.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2021.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "smon lam bsam don myur 'grub" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 12: 265–267

 

Version: 1.2-20221013

  1. Potawa, Chengawa and Puchungwa.
  2. I.e., Dzongpa Kunga Gyaltsen (1382–1446).
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept