Swift Rebirth of Thirteenth Dalai Lama

Practices › Swift Rebirth Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö | Tibetan MastersThirteenth Dalai Lama

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Thirteenth Dalai Lama in 1932

Further information:
Download this text:

༄༅། །གངས་ཅན་སྐྱོབས་པའི་མགོན་པོ་རྒྱལ་མཆོག་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཆེན་པོའི་མཆོག་སྤྲུལ་མྱུར་འབྱོན་མོས་གུས་ཀྱི་རྒྱུད་མངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

The Tambura of Devotion

A Prayer for the Swift Appearance of the Supreme Tulku of the All-Seeing Conqueror and Cardinal Guardian of the Land of Snows

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

ན་མོ་གུ་རུ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་རཱ་ཡ།

Namo guru lokeśvarāya!

 

སྙིང་རྗེའི་དབང་ཕྱུག་ཕྱག་ན་པད་དཀར་འཆང་། །

nyingjé wangchuk chak na pekar chang

Mighty lord of compassion, holder of the white lotus,

དེང་འདིར་ངུར་སྨིག་གར་གྱིས་རྣམ་རོལ་བ། །

dengdir ngur mik gar gyi namrol ba

Appearing in a dance-like display in saffron-robes,

སྡོམ་བརྩོན་རྒྱལ་པོའི་ཚུལ་བསྟན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན། །

domtsön gyalpö tsul ten tamché khyen

All-knowing observer of vows in kingly guise—

བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

lobzang tubten gyatsor solwa deb

Lobzang Tubten Gyatso, to you I pray.

 

ལྔ་བརྒྱའི་སྙིགས་མར་བསྟན་པ་རིན་ཆེན་དང་། །

ngabgyé nyikmar tenpa rinchen dang

Sole guardian and protector of living beings who are infinite in number

མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་སྐྱབས་པའི་མགོན་གཅིག་པུ། །

tayé drowa kyabpé gön chikpu

And the precious teachings during this degenerate, five-hundred-year age,

རྒྱལ་མཆོག་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་བྲལ་འཁོར་ལོའི་མགོན། །

gyal chok kadrin tsungdral khorlö gön

Supreme conqueror, lord of the maṇḍala, incomparable in your kindness,

བླ་མ་ཕྱག་ན་པདྨོར་གསོལ་བ་འདེབས། །

lama chak na pemor solwa deb

Guru Padmapāṇi, to you I pray.

 

བོད་ཁམས་ལྗོངས་འདིར་ཀླ་ཀློའི་འཇུག་པ་རྣམས། །

bö kham jong dir lalö jukpa nam

You halt the advance of barbarians in this land of Tibet,

རྒྱུན་བཅད་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིས་འདུལ་མཛད་པ། །

gyün ché trinlé nam zhi dul dzepa

And subjugate them through the four kinds of activity.1

རིགས་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དངོས་སྣང་བ། །

rikden chö kyi gyalpo ngö nangwa

You are the noble King of Dharma manifesting directly,

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་གྲུ་འཛིན་བདག་པོར་འདུད། །

palden lama dru dzin dakpor dü

Glorious Lord of the Potala, to you I bow down.

 

གང་ཁྱོད་སྐྱེ་འཆིའི་འཇིགས་ལས་རབ་གྲོལ་ཡང་། །

gang khyö kyechi jik lerab drol yang

Although you are entirely unafraid of birth and death,

བདག་སོགས་བསོད་ནམས་དམན་པར་གྱུར་པ་ཡིས། །

dak sok sönam menpar gyurpa yi

Our stores of merit are but meagre and, as a result,

འཕགས་པའི་སྐུ་ཡི་སྣང་བ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ། །

pakpé ku yi nangwa ying su tim

The display of your noble form has faded into space.

ད་ནི་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་སུ་ལ་རེ། །

dani tenpé ngadak su la ré

Who now will act as a sovereign of the teachings?

 

ཀྱི་ཧུད་ཞི་བའི་དབྱིངས་སུ་མི་གཟིམ་པར། །

kyi hü zhiwé ying su mi zimpar

Alas! Do not lie dormant in the realm of peace, I pray,

སླར་ཡང་ཞིང་འདིར་མགོན་ཁྱོད་དངོས་སྣང་ཞིང་། །

lar yang zhing dir gön khyö ngö nang zhing

But return directly to this domain, O protector,

བསྡུ་བ་རྣམ་བཞིས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་སྡུར་ནས། །

duwa nam zhi ten drö dön dur né

To secure the welfare of teachings and beings through the four means of attraction,2

རླབས་ཆེན་ཕན་བདེ་སྤེལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །

lab chen pendé pelwar dzé du sol

And bring about immense waves of benefit and happiness.

 

དུས་ཀྱི་བསྐལ་པས་འགོགས་པར་མ་གྱུར་ཅིང་། །

dü kyi kalpé gokpar magyur ching

Do not be obstructed by the misfortune of this age.

མྱུར་དུ་ཤེས་རབ་སྒྱུ་མའི་ལྷུམས་ཞུགས་ནས། །

nyurdu sherab gyumé lhum zhuk né

Swiftly enter the illusory womb of a wisdom mother,

སྐུ་བལྟམས་ཆོ་འཕྲུལ་སྐྱེ་རྒུ་དགའ་བའི་གསོས། །

ku tam chotrul kyegu gawé sö

And let the magic of your birth bring joy to beings.

ངོ་མཚར་རོལ་རྩེད་ངོམ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །

ngotsar roltsé ngompar dzé du sol

Take up this wondrous and playful role, I pray.

 

ཚུལ་གནས་ཐོས་བསམ་བསྒོམ་པའི་སྟོབས་རྒྱས་ཤིང་། །

tsul né tö sam gompé tob gyé shing

Disciplined, with the full strength of study, reflection and meditation,

མཁྱེན་གཉིས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་རྩལ་རྫོགས་ནས། །

khyen nyi yeshe nangwé tsal dzok né

May you perfect the power of primordial wisdom's twofold knowledge,

རིས་མེད་ཐུབ་བསྟན་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་རུ། །

rimé tubten salwé drönmé ru

And, as a lamp that illuminates the Buddha's teachings without bias,

མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེའི་ཁྲི་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །

mingyur dorjé tri la zhuk su sol

Remain upon the immutable vajra throne, I pray.

 

དེང་ནས་བཟུང་ཏེ་ཕྱི་མའི་མུ་མཐའི་བར། །

deng né zung té chimé mu tewar

From this moment forth, on into the distant future,

བསྟན་འགྲོའི་རྒུད་པ་མཐའ་དག་རྩད་ནས་ཞི། །

ten drö güpa tadak tsené zhi

May you eradicate all that harms the teachings and beings,

དཀར་པོའི་འོད་སྣང་ཕྱོགས་བརྒྱར་བརྡལ་བ་ཞིག །

karpö ö nang chok gyar dalwa zhik

And spread the bright light of beneficence in all directions—

གངས་རིའི་མགོན་པོས་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་སུ་གསོལ། །

gangri gönpö tukjé zik su sol

Guardian of the Land of Snows, look upon us with compassion, I pray.

 

དེ་ལྟར་གསོལ་བཏབ་བདེན་པའི་ནུས་མཐུ་ཡིས། །

detar soltab denpé nütu yi

Through the power of the truth of praying in this way,

ཡིད་ལ་སྨོན་པ་ཇི་བཞིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅིང་། །

yi la mönpa jizhin drub gyur ching

May all these aspirations of mine be perfectly fulfilled,

བླ་མ་ཕྱག་ན་པདྨོས་རྗེས་བཟུང་ནས། །

lama chak na pemö jezung né

May the guru Padmapāṇi care for and guide me,

ཐེག་མཆོག་ཆོས་ལ་རང་དབང་འབྱོར་བར་ཤོག །

tek chok chö la rangwang jorwar shok

And may I master the Dharma of the supreme vehicle.

 

སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་རིན་ཆེན་དར་ཤིང་རྒྱས། །

sangye tenpa rinchen dar shing gyé

May the precious teachings of Buddha spread far and wide,

དེ་འཛིན་དགེ་འདུན་འདུས་པ་མི་ཕྱེད་ཅིང་། །

dé dzin gendün düpa miché ching

May the companies of saṅgha who uphold them remain united,

བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་ཚེ་བསོད་རྒྱས་པ་དང་། །

tenpé jindak tsesö gyepa dang

May patrons of the teachings enjoy long lives and abundant merit,

བོད་ཁམས་བཀྲ་ཤིས་སྣང་བས་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །

bö kham tashi nangwé khyab gyur chik

And may the light of auspiciousness shine throughout Tibet.

 

དགའ་བ་བརྒྱ་ལྡན་འཆི་མེད་ལྷ་ཡི་གྲོང་། །

gawa gyaden chimé lha yi drong

May the spiritual and secular teachings of the great palace—

ས་འདིར་འཕོས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་ཡི། །

sa dir pöpé podrang chenpo yi

Which is as if transferred to this world from the city of immortal gods

ཆོས་སྲིད་བསྟན་པ་ཡུན་དུ་གནས་པ་དང་། །

chösi tenpa yündu nepa dang

Who enjoy a hundred joys—remain long into the future

བདུད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །

dü kyi yul lé nampar gyal gyur chik

And bring perfect victory over the hostile forces of Māra.

 

ཅེས་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་དང་འབྲེལ་བའི་མྱུར་འབྱོན་འདིའང་ཆུ་བྱ་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༤ ལ་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་མི་རིང་བར་བསོད་ནམས་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་མཚུངས་མེད་དབུས་མདའ་ཤེལ་དཀར་སྲས་མཆོག་གིས་གསུང་གི་བསྐུལ་བ་དང་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་བྲིས་ཏེ་ཕུལ་བ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ།། །།

Thus, not long after having made this prayer for swift rebirth combined with an invocation of the master's wisdom mind on the 14th of the twelfth month of the Water Bird year,3 when receiving a request from the supreme son of the Ümda Shelkar family whose strength of merit is unequalled, I, Jamyang Lodrö Gyatso, who holds the name of an activity emanation of the Jamyang Lama, Khyentse Wangpo, wrote this out and offered it. May it bring virtue and excellence. Maṅgalaṁ.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2020.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "gangs can mgon po rgyal mchog thams cad mkhyen pa'i mchog sprul myur 'byon gsol 'debs/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 3: 575–577

  1. i.e., pacifying, enriching, magnetizing and subjugating.
  2. The four means of attracting disciples (bsdu ba’i dngos po bzhi) are: 1) being generous; 2) speaking pleasantly; 3) teaching according to individual needs; and 4) acting in accordance with one’s teaching.
  3. i.e., 12 January 1934. The Thirteenth Dalai Lama died on 17 December 1933.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept