Treasury of Blessings

Schools & Systems › Nonsectarianism | Practices › Prayers | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Longchen Rabjam and Nyingma masters

༄༅། །གངས་ཅན་ལྗོངས་འདིར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་བླ་མ་རྣམས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་བརླབ་གཏེར་མཛོད་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས།

The Treasury of Blessings

A Prayer to Recall the Sublime Masters who Showed Great Kindness to the Land of Snows

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

རབ་འབྱམས་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་དང་དེ་སྲས་ཚོགས། །

rabjam chok chü gyal dang dé sé tsok

All the infinite buddhas of the ten directions, together with their heirs,

དགྲ་བཅོམ་གཏད་རབས་གནས་བརྟན་ཆེ་རྣམས་དང་། །

drachom té rab neten ché nam dang

The arhats, patriarchs and great sthaviras,

འཛམ་གླིང་རྒྱན་དྲུག་རྨད་བྱུང་སློབ་དཔོན་སོགས། །

dzamling gyen druk mejung lobpön sok

Six ornaments of this world,1 two marvellous ācāryas,2 and the rest—

འཕགས་ཡུལ་པཎ་གྲུབ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

pakyul pendrub nam la solwa deb

All the paṇḍitas and siddhas of the noble land, to you I pray!

 

རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་ངོ་བོ་པདྨ་འབྱུང་། །

tsa sum gyatsö ngowo pema jung

Padmākara who embodied an ocean of Three Root deities,

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མཁན་ཆེན་ཞི་བ་འཚོ། །

changchub sempa khenchen zhiwatso

The bodhisattva and great abbot, Śāntarakṣita,

གངས་ཅན་བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་ཁྲི་སྲོང་རྗེ། །

gangchen kadrin nyammé trisong jé

And Lord Trisong Detsen, whose kindness to the Snowy Land is without equal—

བསྟན་པའི་སྲོལ་འབྱེད་གསུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

tenpé sol jé sum la solwa deb

To these three pioneers of the teachings, I pray!

 

བི་མ་ཐོན་མི་སྲོང་བཙན་བཻ་རོ་དང་། །

bi ma tönmi song tsen bai ro dang

Vima,3 Thönmi,4 Songtsen,5 Bairo,6

རྨ་གཉགས་ཀ་ཅོག་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གྲུབ་རྒྱལ། །

ma nyak ka chok gyalsé chok drub gyal

Ma,7 Nyak,8 Ka,9 Chok,10 Gyalse Chokdrup Gyalpo,11

མཚོ་རྒྱལ་ནམ་སྙིང་ལ་སོགས་རྗེ་འབངས་ལ། །

tsogyal namnying lasok jebang la

Tsogyal,12 Namkhai Nyingpo and the rest—the king and his subjects—

བཀའ་དྲིན་དྲན་པའི་ངང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། །

kadrin drenpé ngang né solwa deb

Bringing to mind your kindness, I pray to you all!

 

མངའ་བདག་ཁྲི་རལ་དཔལ་ལྡན་མར་མེ་མཛད། །

ngadak tri ral palden marmé dzé

Lord Tri Ralpachen, glorious Dīpaṃkara,13

རིན་བཟང་ཡེ་ཤེས་འོད་དང་འབྲོམ་སྟོན་པ། །

rin zang yeshe ö dang dromtönpa

Rinchen Zangpo,14 Yeshe Ö,15 Dromtönpa,16

དགོངས་པ་རབ་གསལ་ཀླུ་མེས་ནག་ཚོ་དང་། །

gongpa rabsal lu mé nak tso dang

Gongpa Rabsal,17 Lumé,18 Naktso,19

རྔོག་ལོ་ཆེན་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ngok lo chenpö zhab la solwa deb

And the great Ngok Lotsāwa—to you all I pray!

 

འབྲོག་མི་ཁུག་ལྷས་བརྩེ་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་། །

drokmi khuk lhetsé chen künga nying

Drokmi,20 Khukpa Lhetsé,21 the great and benevolent Kunga Nyingpo,22

ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཁྱུང་པོ་རྣལ་འབྱོར་དང་། །

chökyi lodrö khyungpo naljor dang

Chökyi Lodrö,23 Khyungpo Naljor,24

སྨྲི་ཏི་ཛྙཱ་ན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་རི་སོགས། །

smiti jnana shakya shiri sok

Smṛtijñānakīrti, Śākyaśrī25 and the rest—

བསྟན་པའི་མངའ་བདག་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

tenpé ngadak nam la solwa deb

To the sovereigns of the teachings, I pray!

 

སོ་ཟུར་གནུབ་ཉང་དམ་གཙང་བྱམས་གསུམ་དང་། །

so zur nub nyang dam tsang jam sum dang

So,26 Zur,27 Nub,28 Nyang,29 and Dam, Tsang and Jam,30

སངས་རྒྱས་བླ་མ་ཆོས་དབང་རྒོད་ལྡེམ་རྗེ། །

sangye lama chö wang gödem jé

Sangye Lama,31 Chöwang,32 Lord Gödem,33

གླིང་པ་ནུས་ལྡན་ལ་སོགས་གཏེར་བརྒྱུད་ཚོགས། །

lingpa nüden lasok tergyü tsok

Lingpa Nüden,34 and the rest in all the hosts of terma lineages—

བཀའ་གཏེར་རིག་འཛིན་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

kater rigdzin nam la solwa deb

To the vidyādharas of kama and terma, I pray!

 

མི་ལ་རས་དང་རས་ཆུང་རྡོ་རྗེ་གྲགས། །

mila ré dang ré chung dorjé drak

Milarepa, Rechung Dorje Drak,35

གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་རྒྱལ་བ་ཡང་དགོན་པ། །

drakpa gyaltsen gyalwa yang gönpa

Drakpa Gyaltsen,36 Gyalwa Yangönpa,37

རྒོད་ཚང་པ་དང་བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པོ་སོགས། །

götsangpa dang tsöndrü zangpo sok

Götsangpa,38 Tsöndrü Zangpo39 and the rest—

གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

drubpé wangchuk nam la solwa deb

To the lords of siddhas, I pray!

 

དྲི་མེད་འོད་ཟེར་བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ། །

drimé özer butön rinchen drub

Drimé Özer,40 Butön Rinchen Drup,41

ཆོས་རྗེ་དོལ་པོ་བླ་མ་དམ་པ་དང་། །

chöjé dolpo lama dampa dang

Dharma lord Dolpopa,42 Lama Dampa,43

རྒྱལ་སྲས་ཐོགས་མེད་ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་སོགས། །

gyalsé tokmé künga zangpo sok

Gyalse Tokme,44 Kunga Zangpo45 and the rest—

ཟླ་བྲལ་བསྟན་འཛིན་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

dadral tendzin nam la solwa deb

To the peerless holders of the teachings, I pray!

 

ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོ་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ། །

chökyi zangpo sakya pandita

Chökyi Zangpo,46 Sakya Paṇḍita,47

ཀུན་མཁྱེན་གཡག་སྟོན་ཤེས་བྱ་ཀུན་རིག་དང་། །

künkhyen yak tön sheja künrik dang

Omniscient Yaktön,48 Sheja Kunrig,49

གཞོན་ནུ་བློ་གྲོས་བློ་བཟང་གྲགས་པ་སོགས། །

zhönnu lodrö lobzang drakpa sok

Shönnu Lodrö,50 Lobzang Drakpa51 and the rest—

རིག་པའི་འབྱུང་གནས་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

rigpé jungné nam la solwa deb

To the founts of knowledge, I pray!

 

ཆོས་རྒྱལ་འཕགས་དང་བྱང་སེམས་ཀརྨ་པ། །

chögyal pak dang changsem karma pa

Chögyal Pakpa,52 the Karmapa bodhisattvas,

ཕག་གྲུ་ཞང་དང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་སོགས། །

pakdru zhang dang lobzang gyatso sok

Pakmodrupa,53 Zhang,54 Lobzang Gyatso55 and the rest—

གངས་ཅན་བསྟན་འགྲོའི་བདེ་སྐྱིད་སྤེལ་མཛད་པའི། །

gangchen ten drö dekyi pel dzepé

To the great beings who brought happiness to beings

སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

sempa chenpo nam la solwa deb

And aided the teachings in the Land of Snows, I pray!

 

འགོས་ལོ་གཞོན་ནུ་དཔལ་ལྡན་པདྨ་དབང་། །

gö lo zhönnu palden pema wang

Gö Lotsawa Shönnu Pal,56 Pema Wangyal,57

བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོ་འཇམ་མགོན་གནས་གསར་བ། །

losal gyatso jamgön né sarwa

Losal Gyatso,58 Jamgön Nesarwa,59

མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་སོགས། །

khyentsé wangpo lodrö tayé sok

Khyentse Wangpo,60 Lodrö Thaye61 and the rest—

རིས་མེད་བསྟན་འཛིན་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

rimé tendzin nam la solwa deb

To the holders of the non-sectarian teachings, I pray!

 

དེ་ལྟར་མི་ཕྱེད་གུས་པས་གསོལ་བཏབ་མཐུས། །

detar miché güpé soltab tü

Through the power of praying with unshakeable devotion in this way,

དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་བརླབ་འཇུག་པ་དང་། །

dampa nam kyi jinlab jukpa dang

May I receive the inspiration and blessings of these noble beings,

བདག་གཞན་འགྲོ་བའི་སྒྲིབ་གཉིས་ཀུན་བྱང་ནས། །

dakzhen drowé drib nyi kün jang né

May all the twofold obscurations of beings—myself and others—be purified,

རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །

dorjé chang gi gopang nyur tob shok

And may we all attain the state of Vajradhara!

 

བསྟན་འཛིན་མཆོག་རྣམས་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན། །

tendzin chok nam zhabpé kal gyar ten

May the lives of the supreme holders of the teachings remain secure for a hundred aeons,

བཤད་དང་སྒྲུབ་པའི་བསྟན་པ་ས་སྟེང་ཁྱབ། །

shé dang drubpé tenpa sateng khyab

May the doctrine of study and practice spread throughout the world,

སྐལ་བཟང་རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་དགའ་སྟོན་ཆེ། །

kalzang dzokden sarpé gatön ché

May a new golden era of perfect fortune dawn,

ནུབ་མེད་ཡུན་རིང་རྟག་ཏུ་འཆར་གྱུར་ཅིག །

nubmé yün ring taktu char gyur chik

And may it never disappear but remain forever more!

 

ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་རང་གི་ཁ་བཏོན་བསྙེལ་གསོས་སུ་བྲིས་ཤིང་རྩེ་གཅིག་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག། །།

Jamyang Chökyi Lodrö wrote this to refreshen his own practice, and prayed one-pointedly. May it bring virtue and excellence!

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2019.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "gangs can ljongs su bka' drin che ba'i bla ma dam pa rnams rjes su dran pa'i gsol 'debs/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 3: 247–249

 

Version: 1.1-20210826

 1. ie., Nāgārjuna, Āryadeva, Asaṅga, Vasubandhu, Dignāga and Dharmakīrti.
 2. i.e., Śantideva and Candragomin.
 3. i.e., Vimalamitra
 4. i.e., Thönmi Sambhota
 5. i.e., King Songtsen Gampo (srong btsan sgam po).
 6. i.e., Bairotsana
 7. i.e., Ma Rinchen Chok (rma rin chen mchog).
 8. i.e., Nyak Jñānakumara
 9. i.e., Kawa Paltsek (ka ba dpal brtsegs).
 10. i.e., Chokro Lü'i Gyaltsen (cog ro klu’i rgyal mtshan).
 11. i.e., Gyalse Lharje Chokdrup Gyalpo (rgyal sras lha rje mchog grub rgyal po).
 12. i.e., Yeshe Tsogyal (ye shes mtsho rgyal).
 13. Atiśa (982–1055?).
 14. Rinchen Zangpo (rin chen bzang po, 958–1055).
 15. Yeshe Ö (ye shes 'od, 947–1019/1024).
 16. Dromtön Gyalwe Jungne ('brom ston rgyal ba'i 'byung gnas, 1004–1064).
 17. Lachen Gongpa Rabsal (bla chen dgong pa rab gsal, 832?–915?).
 18. i.e., Lumé Tsultrim Sherab (klu mes tshul khrims shes rab).
 19. i.e., Naktso Lotsāwa Tsultrim Gyalwa (nag ’tsho lo tsā ba tshul khrims rgyal wa, 1011–1064).
 20. Drokmi Lotsawa Shakya Yeshe (’brog mi lo tsā ba shākya ye shes, 992?–1072)
 21. Gö Khukpa Lhetsé (’gos khug pa lhas btsas, 11th C.).
 22. i.e., Sachen Kunga Nyingpo (sa chen kun dga' snying po, 1092–1158).
 23. i.e., Marpa Lotsāwa Chökyi Lodrö (mar pa chos kyi blo gros, 1012?–1097).
 24. Khyungpo Naljor (khyung po rnal ’byor, 1050–1127).
 25. Śākyaśrībhadra (1127–1225)
 26. i.e., So Yeshe Wangchuk (so ye shes dbang phyug).
 27. i.e., Zur Shakya Jungne (zur shākya ’byung gnas, 1002–1062).
 28. i.e., Nubchen Sanggye Yeshe (gnub chen sangs rgyas ye shes, b. 844?).
 29. i.e.,Nyangral Nyima Özer (nyang ral nyi ma ’od zer, 1124–1192).
 30. i.e., Katok Dampa Deshek (kaḥ thog dam pa bde gshegs, 1122–1192), Tsangtön Dorje Gyaltsen (gtsang ston rdo rje rgyal mtshan, 1137–1226) and Jampa Bum (byams pa 'bum, 1179–1252).
 31. Sangye Lama (sangs rgyas bla ma, 1000–1080).
 32. Guru Chökyi Wangchuk (gu ru chos kyi dbang phyug, 1212–1270).
 33. Rigdzin Gödemchen Ngödrup Gyaltsen, (rig 'dzin rgod ldem can dngos grub rgyal mtshan, 1337–1409).
 34. i.e, Samten Lingpa Nüden Dorje (bsam gtan gling pa nus ldan rdo rje, b. 1655).
 35. Rechung Dorje Drak (ras chung rdo rje grags, 1085–1161).
 36. Jetsün Drakpa Gyaltsen (rje btsun grags pa rgyal mtshan, 1147–1216).
 37. i.e., Gyaltsen Pal (rgyal mtshan dpal, 1213–1258).
 38. i.e, Gönpo Dorje (mgon po rdo rje, 1189–1258).
 39. i.e., Thangtong Gyalpo Tsöndrü Zangpo (thang stong rgyal po brtson ’grus bzang po, 1361?–1485).
 40. i.e., Longchen Rabjam (klong chen rab ’byams, 1308–1364).
 41. Butön Rinchen Drup (bu ston rin chen grub, 1290–1364).
 42. Dolpopa Sherab Gyaltsen (dol po pa shes rab rgyal mtshan, 1292–1361).
 43. Lama Dampa Sönam Gyaltsen (bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan, 1312–1375).
 44. Gyalse Tokme Zangpo (rgyal sras thogs med bzang po, 1297–1371).
 45. Ngorchen Kunga Zangpo (ngor chen kun dga' bzang po, 1382–1456).
 46. i.e., Rongzom Chökyi Zangpo (rong zom chos kyi bzang po, 1042–1136).
 47. Sakya Paṇḍita Kunga Gyaltsen (kun dga' rgyal mtshan, 1182–1251).
 48. Yaktön Sangye Pal (g.yag ston sangs rgyas dpal, 1348–1414).
 49. Rongtön Sheja Kunrig (rong ston shes bya kun rig, 1367-1449).
 50. Rendawa Shönnu Lodrö (red mda' ba gzhon nu blo gros, 1349–1412).
 51. i.e., Tsongkhapa Lobzang Drakpa (tsong kha pa blo bzang grags pa, 1357–1419).
 52. Chögyal Pakpa (chos rgyal 'phags pa, 1235–1280).
 53. i.e., Pakmodrupa Dorje Gyalpo (phag mo gru pa rdo rje rgyal po, 1110–1170).
 54. i.e., Zhang Tsöndrü Drakpa (zhang brtson 'grus grags pa, 1123–1193).
 55. i.e., the Fifth Dalai Lama, Ngawang Lobzang Gyatso (ngag dbang blo bzang rgya mtsho, 1617–1682).
 56. Gö Lotsawa Shönnu Pal ('gos lo tsā ba gzhon nu dpal, 1392–1481).
 57. i.e., Ngari Paṇchen Pema Wangyal (mnga' ris paṇ chen padma dbang rgyal, 1487–1542).
 58. i.e., Tsarchen Losal Gyatso (tshar chen blo gsal rgya mtsho, 1502–1566/67).
 59. i.e., Khyentse Wangchuk (mkhyen brtse'i dbang phyug, 1524–1568).
 60. Jamyang Khyentse Wangpo ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po, 1820–1892).
 61. Jamgön Kongtrul Lodrö Thaye ('jam mgon kong sprul blo gros mtha' yas, 1813–1899).