Vajrasattva Visualisation and Recitation

Deities › Vajrasattva | Practices › Sādhanas | Tibetan MastersJamyang Khyentse Chökyi Lodrö

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

Vajrasattva with consort

༄༅། །རྡོར་སེམས་སྒོམ་བཟླས་མདོར་བསྡུས།

Brief Vajrasattva Visualisation and Mantra Recitation

by Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö

 

རྡོར་སེམས་སྒོམ་བཟླས་མདོར་བསྡུས་པར་འདོད་ན།  །

Should you wish to practice a brief visualisation and mantra recitation for Vajrasattva, recite the following:

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ།  །

sangye chö dang tsok kyi chok nam la

In the Buddha, the Dharma and the Supreme Assembly

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི།  །

changchub bardu dak ni kyab su chi

I take refuge until I attain enlightenment.

བདག་གིས་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས།  །

dak gi jin sok gyipé sönam kyi

Through the merit of practising generosity and so on,

འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག  །

dro la pen chir sangye drubpar shok

May I attain buddhahood for the benefit of all beings.

ཞེས་སྐྱབས་སེམས་ལན་གསུམ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས།  །

Repeat this verse of refuge and bodhicitta three times as a preliminary, then continue with:

རང་ཉིད་ཐ་མལ་གནས་པ་ཡི།  །

rangnyi tamal nepa yi

I am in my ordinary form.

སྤྱི་བོ་པད་དཀར་ཟླ་བའི་སྟེང་།  །

chiwo pekar dawé teng

Above my head, on a white lotus and moon,

བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ནི།  །

lama dorjé sempa ni

Is the guru Vajrasattva,

དཀར་གསལ་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་བསྣམས།  །

karsal dorjé drilbu nam

Brilliant white and holding vajra and bell.

རང་འོད་སྙེམ་མ་དཀར་མོ་ནི།  །

rang ö nyem ma karmo ni

Amidst his own radiance, he embraces white Vajragarvā,1

གྲི་གུག་ཐོད་པ་འཛིན་པས་འཁྱུད།  །

driguk töpa dzinpé khyü

Who holds a hooked knife and skullcup.

རྡོ་རྗེ་པདྨའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས།  །

dorjé pemé kyiltrung zhuk

They are seated in vajra and lotus postures

དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན།  །

dar dang rinchen gyen gyi gyen

And wear silk and jewel ornaments.

ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཧཱུྃ་གི་མཐར།  །

tukkar da teng hung gi tar

At Vajrasattva’s heart, upon a moon disc is Hūṃ,

ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་བསྐོར་བར་གྱུར།  །

yigé gyapé korwar gyur

Encircled by the hundred-syllable mantra.

བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི།  །

dak sok semchen tamché kyi

For me and all other sentient beings,

སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་དམ་སྡོམ་ཉམས།  །

dikdrib nyetung dam dom nyam

Let all our misdeeds, obscurations, downfalls and impairments of vows and commitments,

མ་ལུས་བྱང་བར་མཛད་དུ་གསོལ།  །

malü jangwar dzé du sol

Be purified, each and every one, I pray.

སྐུ་ལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་པས།  །

ku lé dütsi gyün babpé

From his body flows a stream of nectar

ནད་གདོན་སྡིག་ལྟུང་དམ་གྲིབ་རྣམས།  །

nedön diktung dam drib nam

That removes illnesses, harmful influences, misdeeds, downfalls, and samaya pollution,

དུད་སོལ་ཁུ་རླངས་རྣག་ཁྲག་དང་།  །

dü solkhu lang naktrak dang

Expelling them in the form of smoke, soot, steam, pus, blood,

སྲོག་ཆག་རྣམ་པས་ཕྱིར་དོན་ཏེ།  །

sok chak nampé chir dön té

And tiny creatures.

ལུས་ནང་བདུད་རྩིའི་ཁེངས་པར་གྱུར།  །

lü nang dütsi khengpar gyur

The nectar then fills the whole interior of the body.

ཞེས་བརྗོད་ལ།

Recite:

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ས་མ་ཡ།  མ་ནུ་པཱ་ལ་ཡ།  བཛྲ་སཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏིཥྛ།  དྲྀ་ཌྷོ་མེ་བྷ་ཝ།  སུ་ཏོཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ།  སུ་པོཥྱོ་མེ་བྷ་ཝ།  ཨ་ནུ་རཀྟོ་མེ་བྷ་ཝ།  སརྦ་སིདྡྷི་མྨེ་པྲ་ཡཙྪ།  སརྦ་ཀརྨ་སུ་ཙ་མེ།  ཙིཏྟཾ་ཤྲེ་ཡཿཀུ་རུ་ཧཱུྃ།  ཧ་ཧ་ཧ་ཧ་ཧོཿབྷ་ག་ཝཱན།  སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ།  བཛྲ་མཱ་མེ་མུཉྩ།  བཛྲཱ་བྷ་ཝ།  མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱཿ ཧཱུྃ་ཕཊ།

om benza sato samaya manu palaya benza sato té nopa tishta dridho mé bhava sutokhayo mé bhava supokhayo mé bhava anurakto mé bhava sarva siddhi mé prayatsa sarva karma sutsa mé tsittam shré yah kuru hung ha ha ha ha ho bhagavan sarva tathagata benza ma mé muntsa badzra bhava maha samayasato ah hung pé

oṃ vajrasattva samayam anupālaya vajrasattva-tvenopa-tiṣṭha dṛḍho me bhava sutoṣyo me bhava supoṣyo me bhava anurakto me bhava sarva-siddhiṃ me prayaccha sarva-karma śuca me cittaṃ śreyaṅ-kuru hūṃ ha ha ha ha hoḥ bhagavān sarva-tathāgata-vajra mā me muñca vajrī-bhava mahā-samaya-sattva āḥ hūṃ phaṭ

ཞེས་ཡིག་བརྒྱ་ཅི་ནུས་དང་།  ཡང་སྙིང་།

Repeat this hundred-syllable mantra as many times as possible. Then continue with its quintessence:

ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཨཱཿ

om benza sato ah

oṃ vajrasattva āḥ

ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླས་མཐར།

Recite this too as many times as possible. At the end continue with:

མགོན་པོ་བདག་ནི་མི་ཤེས་རྨོངས་པ་ཡི།  །

gönpo dak ni mi shé mongpa yi

O protector! In my ignorance and delusion

དམ་ཚིག་ལས་ནི་འགལ་ཞིང་ཉམས།  །

damtsik lé ni gal zhing nyam

I have gone against and corrupted my samaya.

བླ་མ་མགོན་པོས་སྐྱངས་མཛོད་ཅིག  །

lama gönpö kyang dzö chik

Lama protector, be my refuge!

གཙོ་བོ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་སྟེ།  །

tsowo dorjé dzinpa té

Chief of all the maṇḍalas, vajra holder,

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བདག་ཉིད་ཅན།  །

tukjé chenpö daknyi chen

Embodiment of great compassion:

འགྲོ་བའི་གཙོ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི།  །

drowé tso la dak kyab chi

Chief of all living beings, in you I take refuge!2

སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་ཐམས་ཅད་མཐོལ་ལོ་བཤགས་སོ།  །

ku sung tuk tsawa dang yenlak gi damtsik nyampa tamché tol lo shak so

I confess all my impairments of the root and branch samayas of the body, speech and mind.

སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་དྲི་མའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བྱང་ཞིང་དག་པར་མཛད་དུ་གསོལ།

dikdrib nyetung drimé tsok tamché jang zhing dakpar dzé du sol

I implore you: let my negative actions, obscurations, wrongdoing and downfalls—all my flaws—be completely cleansed and purified!

བླ་མ་དགྱེས་པས་དག་ཚངས་བྱིན།  །

lama gyepé dak tsang jin

The guru is pleased and grants purification.

འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ་པར་གྱུར།  །

ö zhu rang la timpar gyur

He melts into light and dissolves into me.

ཅེས་བརྗོད་ལ།

Then:

དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག  །

gewa di yi nyurdu dak

Through the positivity and merit of this, may I swiftly

རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།  །

dorjé sempa drub gyur né

Attain the realization of Vajrasattva, and thereby

འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ།  །

drowa chik kyang malüpa

Every single sentient being

དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག  །

dé yi sa la göpar shok

Reach his state of perfection too.

ཅེས་སོགས་ཀྱི་དགེ་བསྔོ་བྱའོ།  །

With this, dedicate the virtue.

 

ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པའོ།།   །།

Written by Chökyi Lodrö.

 

| Translated by Adam Pearcey with the generous support of the Khyentse Foundation and Tertön Sogyal Trust, 2020.

 

Source: 'Jam dbyangs chos kyi blo gros. "rdor sems rgyun 'khyer ye shes chu rgyun/" in ’Jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung ’bum. 12 vols. Bir: Khyentse Labrang, 2012. W1KG12986 Vol. 6: 306–308

 

Version: 1.1-20230317

  1. Although Vajrāṭopā is sometimes given as the Sanskrit name of Vajrasattva's consort, whose Tibetan name is Dorje Nyemma (rdo rje snyems ma), it seems that the correct Sanskrit name, which is attested in several extant sources, is Vajragarvā.
  2. This famous verse, beginning with ‘In my ignorance and delusion...’ is frequently recited during confession practices. Its source is the Abhidhānottaratantra, The Appendix to the Discourse Tantra (D 369, mngon brjod rgyud bla ma). The Abhidhāna is an ‘appendix’ to the Laghuśaṃvara, The Smaller Śaṃvara (D 368, bde mchog nyung ngu), the root tantra of Cakrasaṃvara.

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept