The Sixteen Elders

Deities › Sixteen Arhats | Practices › Sādhanas | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Wangpo

Buddha and the 16 Arhats

༄༅།  །གནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད་དང་འབྲེལ་བར་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་བྱ་ཚུལ་བཞུགས་སོ། །

A Brief Practice of Paying Homage and Making Offerings to the Sixteen Elders

by Jamyang Khyentse Wangpo

 

ཨོཾ་སྭ་སྟི།

om svasti

Oṃ svasti!

པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིས་མཛད་པར་གྲགས་པའི་གནས་བརྟན་ཕྱག་མཆོད་དང་འབྲེལ་བར་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་ཙམ་བྱ་ཚུལ་གྱི་ངག་འདོན་ནི།

What follows is a brief liturgy for a practice connected with the homage and offering to the elders that is said to have been composed by the great Paṇḍita Śākyaśrī:

Refuge and Bodhicitta

སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །

sangye chö dang tsok kyi chok nam la

In the Buddha, the Dharma and the Supreme Assembly,

བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

changchub bardu dak ni kyab su chi

I take refuge until I attain enlightenment.

བདག་གིས་སྦྱིན་སོགས་བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །

dak gi jinsok gyipé sönam kyi

Through the merit of practising generosity and so on,

འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །

dro la pen chir sangye drubpar shok

May I attain buddhahood for the benefit of beings!

ལན་གསུམ་གྱིས་སྐྱབས་སེམས་བྱ།

Repeat this verse three times

སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག

semchen tamché dewa dang dewé gyu dang denpar gyur chik

May all sentient beings enjoy happiness and the causes of happiness!

སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག

dukngal dang dukngal gyi gyu dang dralwar gyur chik

May they be free from suffering and the causes of suffering!

སྡུག་བསྔལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དང་མི་འབྲལ་བར་གྱུར་ཅིག

dukngal mepé dewa dang mindralwar gyur chik

May they never be separated from the sacred happiness devoid of suffering!

ཉེ་རིང་ཆགས་སྡང་གཉིས་དང་བྲལ་བའི་བཏང་སྙོམ་ཚད་མེད་པ་ལ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག

nyering chakdang nyi dang dralwé tang nyom tsemepa la nepar gyur chik

And may they dwell in boundless equanimity that is free from attachment and aversion!

Visualizing the Pure Realm

སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བདེན་པ་དང༌། །

kyabné könchok sum gyi denpa dang

By the truth of the Buddha, Dharma and Saṅgha, the objects of refuge,

རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང༌། །

gyalwa sé ché nam kyi jinlab dang

The blessings of all the victorious ones and their bodhisattva heirs,

ཚོགས་གཉིས་མངའ་ཐང་ཆོས་དབྱིངས་དག་སྟོབས་ཀྱིས། །

tsok nyi ngatang chöying dak tob kyi

The power of the two accumulations and the purity and strength of the dharmadhātu,

སྣོད་བཅུད་བདེ་ཆེན་ཞིང་གི་བཀོད་པའི་དབུས། །

nöchü dechen zhing gi köpé ü

May the outer environment and its inhabitants become those of the blissful paradise of Sukhāvatī, with, in its centre,

ཡིད་འཕྲོག་ནོར་བུའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར། །

yitrok norbü zhalmé khang chenpor

A great celestial palace of precious gems, stunning to behold,

རིན་ཆེན་སེང་ཁྲི་པད་ཟླའི་གདན་མཆོག་དང༌། །

rinchen sengtri pé dé den chok dang

Inside which is a jewelled lion throne with lotus and moon-disc seats—

དངོས་བཤམས་གཟུངས་རིག་མོས་སྟོབས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པའི། །

ngö sham zung rik mö tob kyi trulpé

Here and now, may I experience this pure realm filled with clouds of actual offerings,

མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་གང་ཞིང་སྤྱོད་གྱུར་ཅིག །

chötrin gyatsö gang zhing chö gyur chik

And those created through the power of mantras, awareness and aspiration!

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། བཛྲ་སཱ་ར་པྲ་མརྡྷ་ནེ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་བཛྲེ་བཛྲེ་མཧཱ་བཛྲེ། མཧཱ་ཏེ་ཛྭ་བཛྲེ། མཧཱ་བིདྱཱ་བཛྲེ། མཧཱ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་བཛྲེ། མཧཱ་བོ་དྷི་མཎྚོ་པ་སཾ་ཀྲ་མ་ཎ་བཛྲེ། སརྦ་ཀརྨ་ཨ་ཝ་ར་ཎ་བི་ཤྭ་དྷ་ན་བཛྲེ་སྭཱཧཱ།

namo ratna trayaya | namo bhagavate | vajra sara pramardhane tathagataya arhate samyak sambuddhaya | tadyata | om vajre vajre maha vajre maha tedzo vajre maha vidya vajre maha bodhitsitta vajre maha bodhi mantopasam kramana vajre sarwa karma awarana vishva dhana vajre soha

namo ratna trayāya | namo bhagavate | vajrasārapramardane tathāgatāyārhate samyaksaṃbhuddhāya | tadyathā | oṃ vajre vajre mahāvajre mahātejavajre mahāyidyāvajre mahābodhicittavajre mahābodhi-maṇḍopasaṃ-kramaṇa-vajre sarvakarmāvaraṇaviśodhanavajre svāhā |

མཆོད་པའི་སྤྲིན་གྱི་སྔགས་ལན་གསུམ་རོལ་མོ་བཅས་བྱ།

Recite this offering cloud mantra three times, accompanied by musical instruments.

སྤོས་བཏུལ་ཞིང་གདངས་དང་བཅས།

Light some incense and chant the following:

Invocation

ལག་མཐིལ་ལྟར་མཉམ་རིན་ཆེན་གྱིས་སྤྲས་པ། །

laktil tar nyam rinchen gyi trepa

The ground is smooth like the palm of the hand, and bedecked with jewels.

ལྗོན་ཤིང་ཆུ་མཚོས་བརྒྱན་པའི་ས་གཞིའི་དབུས། །

jönshing chu tsö gyenpé sazhi ü

It is adorned with wish-granting trees, rivers and lakes. In its centre,

རིན་ཆེན་ལས་གྲུབ་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་པ། །

rinchen lé drub dru zhi go zhipa

In the jewelled palace with its four sides and four doors,

པདྨ་ཉི་ཟླས་བརྒྱན་པའི་གདན་སྟེང་དུ། །

pema nyidé gyenpé den tengdu

Upon seats of lotus, sun and moon,

ཐུགས་རྗེས་རྩོད་པའི་དུས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་རྣམས། །

tukjé tsöpé dü kyi dulja nam

Is the compassionate protector of beings, the one who sets

རྣམ་གྲོལ་ལམ་ལ་འགོད་མཛད་འགྲོ་བའི་མགོན། །

namdrol lam la gödzé drowé gön

The beings of these troubled times on the path to liberation,

ཐུབ་པ་མཆོག་དང་གནས་བརྟན་ཆེན་པོ་རྣམས། །

tubpa chok dang neten chenpo nam

The supreme Śākyamuni together with the great sthaviras—

འཁོར་དང་བཅས་པ་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

khor dang chepa né dir shek su sol

Come now to this place together with your retinues, we pray!

 

ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཐམས་ཅད་དང་། །

chok chü gyalwa sé ché tamché dang

All the Victorious Ones of the ten directions and their heirs,

ཤེས་རབ་མེ་འབར་ཉོན་མོངས་མཚོ་སྐེམས་ཤིང་།  །

sherab mebar nyönmong tso kem shying

And those whose blazing fire of wisdom dries up the ocean of destructive emotions

རྣམ་གྲོལ་བསོད་ནམས་ཞིང་དུ་བཀའ་སྡོད་པ། །

namdrol sönam zhing du kadö pa

And who abide by the Buddha's Words as fields of merit and liberation,

ཕྱོགས་བཅུའི་ཉན་ཐོས་དགེ་འདུན་བཞུགས་སོ་འཚལ། །

chok chü nyentö gendün zhuk so tsal

The śrāvaka saṅgha of the ten directions—all of you please come to this place!

 

ཡོན་སྦྱོང་མཆོད་པའི་གནས་སུ་སྤྱན་འདྲེན་གྱིས། །

yön jong chöpé né su chendren kyi

With these offerings we invite you to stay here,

འགྲོ་བའི་དོན་ཕྱིར་མཆོད་ཀྱིས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

drowé dönchir chö kyi shek su sol

For sentient beings, let these offerings lead you to this place.

འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་ཤཱཀྱ་སེང་གེ་ཡིས། །

drowé gönpo shakya sengé yi

You who hold in your hands the Buddhist teachings,

སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གང་གི་ཕྱག་ཏུ་བཞག །

sangye tenpa gang gi chak tu zhak

Of the protector of wandering beings, Lion of the Śakyas

གསུང་རབ་རིན་ཆེན་སྒྲོམ་གྱི་ཁ་འབྱེད་པའི། །

sung rab rinchen drom gyi kha jepé

You who open up the treasury of excellent discourses—

ཆོས་སྐྱོང་དགྲ་བཅོམ་ཆེན་པོ་བཞུགས་སོ་འཚལ། །

chökyong drachom chenpo zhuk so tsal

Guardians of the dharma, great arhats, please stay here, we pray!

དམ་ཆོས་སྤེལ་བའི་སླད་དུ་སྤྱན་འདྲེན་གྱིས། །

damchö pelwé ledu chendren kyi

As we invite you in order to spread the sacred Dharma,

འགྲོ་བའི་དོན་ཕྱིར་མཆོད་ཀྱིས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

drowé dönchir chö kyi shek su sol

Let these offerings lead you here for the sake of beings!

 

ཐུབ་པའི་བཀའ་བསྒོས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན། །

tubpé kagö tenpé gyaltsen dzin

You who were instructed by the Buddha to uphold the victory banner of the teachings:

ཡན་ལག་འབྱུང་དང་མ་ཕམ་ནགས་ན་གནས། །

yenlakjung dang mapam naknané

Aṅgaja, Ajita and Vanavāsin,

དུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་མོ་བུ་བཟང་པོ་དང༌། །

düden dorjé mobu zangpo dang

Kālika, Vajrīputra and Śrībhadra,

གསེར་བེའུ་བྷ་ར་དྷྭ་ཛ་གསེར་ཅན་མཆོག །

serbé'u bharadhaja serchen chok

Kanakavatsa and sublime Kanakabhāradvāja,

འཕགས་པ་བ་ཀུ་ལ་དང་སྒྲ་གཅན་འཛིན། །

pakpa bakula dang drachen dzin

Noble Bakula and Rāhula,

ལམ་ཕྲན་བྷ་ར་དྷྭ་ཛ་བསོད་སྙོམས་ལེན། །

lamtren bharadhaja sönyom len

Kṣudrapanthaka and Piṇḍola Bhāradvāja,

ལམ་བསྟན་ཀླུའི་སྡེ་སྦེད་བྱེད་མི་ཕྱེད་པ། །

lamten lüdé bejé michepa

Panthaka, Nāgasena, Gopaka and Abhedya:

དགྲ་བཅོམ་གནས་བརྟན་ཆེན་པོ་དེ་དག་ནི། །

drachom neten chenpo dé dak ni

O arhats, great elders,

བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་གླིང་དུ་སྤྱན་འདྲེན་གྱིས། །

sonam rinchen ling du chendren gyi

Through this invitation to this precious place of merit,

འགྲོ་བའི་དོན་ཕྱིར་མཆོད་ཀྱིས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

drowé dönchir chö kyi shek su sol

For sentient beings, let these offerings lead you to this place!

སྤང་དང་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱང་། །

pang dang yeshé puntsok sangye kyang

You are buddhas with perfect renunciation and wisdom,

གདུལ་བྱའི་དབང་གིས་ཉན་ཐོས་ཚུལ་འཛིན་པ། །

duljé wang gi nyentö tsul dzinpa

Yet to guide beings you appear in śrāvaka form.

ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཆོས་སྐྱོང་བའི། །

khyepar chen gyi trinlé chökyong wé

You whose special activity is to protect the Dharma,

གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་འདིར་བྱོན་གདན་ལ་བཞུགས། །

neten chu druk dir jön den la zhuk

Sixteen elders, come now and take your places!

བདེ་གཤེགས་བཀའ་ལུང་གཙོར་མཛད་བསྟན་པ་སྲུང་། །

deshek ka lung tsor dzé tenpa sung

You guard the teachings, especially the words of the sugatas,

རང་དོན་དོར་ནས་འཁོར་བའི་ནགས་ཚལ་དུ། །

rang dön dor né khorwé naktsal du

And, having forsaken selfish aims, you remain in the forest of saṃsāra,

གཞན་དོན་ལྷུར་མཛད་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་པོ། །

zhen dön lhur dzé neten chudruk po

And dedicate yourselves to others—O sixteen elders,

དམ་བཅས་ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་གནས་འདིར་གཤེགས། །

damché tukjé wang gi né dir shek

Through the force of compassion and commitment, come now to this place!

དགེ་བསྙེན་སྐྱབས་གསོལ་བདེན་པའི་ཚིག་བརྟན་པ། །

genyen kyab söl denpé tsik tenpa

As lay practitioners, who seek refuge and whose speech is honest,

དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཞབས་འབྲིང་མཆིས་སོ་འཚལ། །

könchok sum gyi zhab dring chi so tsal

Accept us, we pray, as servants of the Three Jewels!

བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ཞིང་དུ་སྤྱན་འདྲེན་གྱིས། །

sönam rinchen zhing du chendren gyi

As we invite you to this precious, meritorious realm,

འགྲོ་བའི་དོན་ཕྱིར་མཆོད་ཀྱིས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །

drowé dönchir chö kyi shek su sol

For sentient beings, let these offerings lead you to this place!

རོལ་མོ་བཅས་སྤྱན་དྲང་།

Perform the invitation with music.

ཇི་སྙེད་སུ་དག་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་ན། །

jinyé su dak chok chü jikten na

To all the buddhas, the lions of the human race,

དུས་གསུམ་གཤེགས་པ་མི་ཡི་སེང་གེ་ཀུན། །

dü sum shekpa mi yi sengé kün

In all directions of the universe, through past and present and future:

བདག་གིས་མ་ལུས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ལ། །

dak gi malü dedak tamché la

To every single one of you, I bow in homage;

ལུས་དང་ངག་ཡིད་དང་བས་ཕྱག་བགྱིའོ། །

lü dang ngak yi dangwé chak gyi o

Devotion fills my body, speech and mind.

བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་སྟོབས་དག་གིས། །

zangpo chöpé mönlam tob dak gi

Through the power of this prayer, aspiring to Good Action,

རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ཀྱིས་མངོན་སུམ་དུ། །

gyalwa tamché yi kyi ngönsum du

All the victorious ones appear, vivid here before my mind

ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་ལུས་རབ་བཏུད་པ་ཡིས། །

zhing gi dul nyé lü rab tüpa yi

And I multiply my body as many times as atoms in the universe,

རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་རབ་ཏུ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

gyalwa kün la rabtu chaktsal lo

Each one bowing in prostration to all the buddhas.

རྡུལ་གཅིག་སྟེང་ན་རྡུལ་སྙེད་སངས་རྒྱས་རྣམས། །

dul chik teng na dul nyé sangye nam

In every atom preside as many buddhas as there are atoms,

སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་དག །

sangye sé kyi ü na zhukpa dak

And around them, all their bodhisattva heirs:

དེ་ལྟར་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་རྣམས་མ་ལུས་པ། །

detar chö kyi ying nam malüpa

And so I imagine them filling

ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་དག་གིས་གང་བར་མོས། །

tamché gyalwa dak gi gangwar mö

Completely the entire space of reality.

དེ་དག་བསྔགས་པ་མི་ཟད་རྒྱ་མཚོ་རྣམས། །

dedak ngakpa mizé gyatso nam

Saluting them with an endless ocean of praise,

དབྱངས་ཀྱི་ཡན་ལག་རྒྱ་མཚོའི་སྒྲ་ཀུན་གྱིས། །

yang kyi yenlak gyatsö dra kün gyi

With the sounds of an ocean of different melodies

རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཡོན་ཏན་རབ་བརྗོད་ཅིང་། །

gyalwa kün gyi yönten rab jö ching

I sing of the buddhas’ noble qualities,

བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བསྟོད། །

dewar shekpa tamché dak gi tö

And praise all those who have gone to perfect bliss.

 

མཚུངས་མེད་བལྟ་བས་མི་ངོམས་ཤིང༌། །

tsungmé tawé mi ngom shing

We pay homage to the incomparable one whom we never tire of gazing upon,

གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་མཛེས་པའི་སྐུ། །

sergyi dok chen dzépé ku

Whose beautiful form is the colour of gold,

ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས། །

zhal chik chak nyi kyiltrung zhuk

With one face, two hands and is seated in cross-legged posture,

ས་གནོན་མཉམ་བཞག་མཛད་ཕྱག་འཚལ། །

sa nön nyam zhak dzé chak tsal

While making the gestures of touching the earth and resting in equanimity:

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །

lamé kutsé tenpa dang

Grant your blessings so that the life of the teacher may be secure,

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa gyepar chin gyi lop

And the teachings may flourish and spread!

 

གངས་རི་ཆེན་པོ་ཏི་སེ་ན། །

gangri chen po tisé na

We pay homage to the noble elder Aṅgaja,

འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་ཡན་ལག་འབྱུང༌། །

pakpé neten yenlak jung

Who dwells on the great snow-capped peak of Kailash,

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་སུམ་བརྒྱས་བསྐོར། །

drachom tong dang sum gyé kor

Surrounded by one thousand three hundred arhats,

སྤོས་ཕོར་རྔ་ཡབ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

pö por ngayab dzin chak tsal

And holds an incense burner and fly whisk:

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །

lamé kutsé tenpa dang

Grant your blessings so that the life of the teacher may be secure,

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa gyepar chin gyi lop

And the teachings may flourish and spread!

 

དྲང་སྲོང་རི་ཡི་ཤེལ་ནགས་ན། །

drang song ri yi shel nak na

We pay homage to the noble elder Ajita,

འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་མི་ཕམ་པ། །

pakpé neten mipam pa

Who dwells in the crystal forest on Sage Mountain,

དགྲ་བཅོམ་བརྒྱ་ཕྲག་གཅིག་གིས་བསྐོར། །

drachom gya trak chik gi kor

Surrounded by a hundred arhats,

ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་མཛད་ཕྱག་འཚལ། །

chak nyi nyam zhak dzé chak tsal

And makes the gesture of equanimity with his two hands:

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །

lamé kutsé tenpa dang

Grant your blessings so that the life of the teacher may be secure,

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa gyepar chin gyi lop

And the teachings may flourish and spread!

 

ལོ་མ་བདུན་པའི་རི་ཕུག་ན། །

loma dünpé ri puk na

We pay homage to the noble elder Vanavāsin,

འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་ནགས་ན་གནས། །

pakpe neten nak na né

Who dwells in a cave on Seven Leaf Mountain,

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་བཞི་བརྒྱས་བསྐོར། །

drachom tong dang zhi gyé kor

Surrounded by one thousand four hundred arhats,

སྡིག་མཛུབ་རྔ་ཡབ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

dik dzub ngayab dzin chak tsal

And holds a fly whisk while making the threatening gesture:

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །

lamé kutsé tenpa dang

Grant your blessings so that the life of the teacher may be secure,

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa gyepar chin gyi lop

And the teachings may flourish and spread!

 

འཛམ་བུ་གླིང་གི་ཟངས་གླིང་ན། །

dzambu ling gi zang ling na

We pay homage to the noble elder Kālika,

འཕགས་པ་གནས་བརྟན་དུས་ལྡན་ནི། །

pakpé neten düden ni

Who dwells on Copper Island in Jambudvīpa,

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་ཆིག་བརྒྱས་བསྐོར། །

drachom tong dang chik gyé kor

Surrounded by one thousand one hundred arhats,

གསེར་གྱི་རྣ་ཀོར་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

ser gyi na kor dzin chak tsal

And holds golden earrings:

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །

lamé kutsé tenpa dang

Grant your blessings so that the life of the teacher may be secure,

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa gyepar chin gyi lop

And the teachings may flourish and spread!

 

སིངྒ་ལ་ཡི་གླིང་ན་ནི། །

singala yi ling na ni

We pay homage to the elder Vajrīputra,

གནས་བརྟན་རྡོ་རྗེ་མོ་ཡི་བུ། །

neten dorje mo yi bu

Who dwells in the land of Śrī Laṅka,

དགྲ་བཅོམ་ཆེན་པོ་སྟོང་གིས་བསྐོར། །

drachom chenpo tong gi kor

Surrounded by a thousand great arhats,

སྡིག་མཛུབ་རྔ་ཡབ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

dik dzub ngayab dzin chak tsal

And holds a fly whisk while making the threatening gesture:

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །

lamé kutsé tenpa dang

Grant your blessings so that the life of the teacher may be secure,

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa gyepar chin gyi lop

And the teachings may flourish and spread!

 

ཆུ་བོ་ཡ་མུ་ན་གླིང་ན། །

chuwo ya mu na ling na

We pay homage to the noble elder Śrībhadra,

འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་བཟང་པོ་ནི། །

pakpé neten zangpo ni

Who dwells on an island in the Yamunā river,

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་ཉིས་བརྒྱས་བསྐོར། །

drachom tong dang nyi gyé kor

Surrounded by one thousand two hundred arhats,

ཆོས་འཆད་མཉམ་བཞག་མཛད་ཕྱག་འཚལ། །

chö ché nyam zhak dzé chak tsal

And makes the gestures of teaching the Dharma and equanimity:

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །

lamé kutsé tenpa dang

Grant your blessings so that the life of the teacher may be secure,

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa gyepar chin gyi lop

And the teachings may flourish and spread!

 

གནས་མཆོག་ཁ་ཆེའི་ཡུལ་ན་ནི། །

nechok khaché yul na ni

We pay homage to the noble elder Kanakavatsa,

འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་གསེར་བེའུ། །

pakpé neten ser be’u

Who dwells in the supreme land of Kashmir,

དགྲ་བཅོམ་ཆེན་པོ་ལྔ་བརྒྱས་བསྐོར། །

drachom chenpo nga gyé kor

Surrounded by five hundred great arhats,

རིན་ཆེན་ཞགས་པ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

rinchen zhakpa dzin chak tsal

And holds a jewelled chain.

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །

lamé kutsé tenpa dang

Grant your blessings so that the life of the teacher may be secure,

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa gyepar chin gyi lop

And the teachings may flourish and spread!

 

ནུབ་ཀྱི་བ་ལང་སྤྱོད་ན་ནི། །

nub kyi balang chö na ni

We pay homage to Kanakabhāradvāja,

བྷ་ར་དྷྭ་ཛ་གསེར་ཅན་ལ། །

bhara dha dza ser chen la

Who dwells on the western continent of Godānīya,

དགྲ་བཅོམ་ཆེན་པོ་བདུན་བརྒྱས་བསྐོར། །

drachom chenpo dün gyé kor

Surrounded by seven hundred great arhats,

ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་མཛད་ཕྱག་འཚལ། །

chak nyi nyam zhak dzé chak tsal

And makes the gesture of equanimity with his two hands:

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །

lamé kutsé tenpa dang

Grant your blessings so that the life of the teacher may be secure,

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa gyepar chin gyi lop

And the teachings may flourish and spread!

 

བྱང་གི་སྒྲ་མི་སྙན་ན་ནི། །

chang gi dra mi nyen na ni

We pay homage to the noble elder Bakula,

འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་བ་ཀུ་ལ། །

pakpé neten bakula

Who dwells on the northern continent of Uttarakuru,

དགྲ་བཅོམ་ཆེན་པོ་དགུ་བརྒྱས་བསྐོར། །

drachom chenpo gü gyé kor

Surrounded by nine hundred great arhats,

ཕྱག་གཉིས་ནེའུ་ལེ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

chak nyi ne’u lé dzin chak tsal

And holds a mongoose with his two hands:

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །

lamé kutsé tenpa dang

Grant your blessings so that the life of the teacher may be secure,

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa gyepar chin gyi lop

And the teachings may flourish and spread!

 

པྲི་ཡང་ཀུ་ཡི་གླིང་ན་ནི། །

tri yang ku yi ling na ni

We pay homage to the noble elder Rāhula,

འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་སྒྲ་གཅན་འཛིན། །

pakpé neten dra chen dzin

Who dwells in the land of Priyaṅgu,

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་ཆིག་བརྒྱས་བསྐོར། །

drachom tong dang chik gyé kor

Surrounded by one thousand one hundred arhats,

རིན་ཆེན་པྲོག་ཞུ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

rinchen sok zhu dzin chak tsal

And holds a jewelled crown:

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །

lamé kutsé tenpa dang

Grant your blessings so that the life of the teacher may be secure,

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa gyepar chin gyi lop

And the teachings may flourish and spread!

 

བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རི་བོ་ལ། །

cha gö pungpö riwo la

We pay homage to the elder Kṣudrapanthaka,

འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་ལམ་ཕྲན་བསྟན། །

pakpé neten lam tren ten

Who dwells on Vulture Peak mountain,

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་དྲུག་བརྒྱས་བསྐོར། །

drachom tong dang druk gyé kor

Surrounded by one thousand nine hundred arhats,

ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་མཛད་ཕྱག་འཚལ། །

chak nyi nyam zhak dzé chak tsal

And makes the gesture of equanimity with his two hands:

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །

lamé kutsé tenpa dang

Grant your blessings so that the life of the teacher may be secure,

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa gyepar chin gyi lop

And the teachings may flourish and spread!

 

ཤར་གྱི་ལུས་འཕགས་གླིང་ན་ནི། །

shar gyi lü pak ling na ni

We pay homage to Piṇḍolabhāradvāja,

བྷ་ར་དྷྭ་ཛ་བསོད་སྙོམས་ལེན། །

bhara dha dza sö nyom len

Who dwells on the eastern continent of Pūrvavideha,

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་གིས་བསྐོར། །

drachom tong trak chik gi kor

Surrounded by a thousand arhats,

གླེགས་བམ་ལྷུང་བཟེད་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

lekbam lhungzé dzin chak tsal

And holds a text and alms bowl:

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །

lamé kutsé tenpa dang

Grant your blessings so that the life of the teacher may be secure,

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa gyepar chin gyi lop

And the teachings may flourish and spread!

 

ལྷ་གནས་སུམ་བཅུ་རྩ་གསུམ་ན། །

lha né sum chu tsa sum na

We pay homage to the noble elder Panthaka,

འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་ལམ་བསྟན་ནི། །

pakpé neten lam ten ni

Who dwells in the heaven of Thirty Three,

དགྲ་བཅོམ་ཆེན་པོ་དགུ་བརྒྱས་བསྐོར། །

drachom chenpo gu gyé kor

Surrounded by nine hundred great arhats,

ཆོས་འཆད་གླེགས་བམ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

chö ché lek bam dzin chak tsal

And makes the gesture of teaching the Dharma while holding a text:

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །

lamé kutsé tenpa dang

Grant your blessings so that the life of the teacher may be secure,

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa gyepar chin gyi lop

And the teachings may flourish and spread!

 

རི་ཡི་རྒྱལ་པོ་ངོས་ཡངས་ལ། །

ri yi gyalpo ngö yang la

We pay homage to the noble elder Nāgasena,

འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་ཀླུ་ཡི་སྡེ། །

pakpé neten lu yi dé

Who dwells on the slopes of Mount Meru,

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་ཉིས་བརྒྱས་བསྐོར། །

drachom tong dang nyi gyé kor

Surrounded by one thousand two hundred arhats,

བུམ་པ་འཁར་གསིལ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

pumpa khar sil dzin chak tsal

And holds a vase and monk’s staff:

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །

lamé kutsé tenpa dang

Grant your blessings so that the life of the teacher may be secure,

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa gyepar chin gyi lop

And the teachings may flourish and spread!

 

རི་ཡི་རྒྱལ་པོ་བི་ཧུ་ལར། །

ri yi gyalpo behu lar

We pay homage to the noble elder Gopaka,

འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་སྦེད་བྱེད་ནི། །

pakpé neten bé ché ni

Who dwells on Vihula, king of mountains,

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་དང་བཞི་བརྒྱས་བསྐོར། །

drachom tong dang zhi gyé kor

Surrounded by one thousand four hundred arhats,

ཕྱག་གཉིས་གླེགས་བམ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

chak nyi lek bam dzin chak tsal

And holds a text in his two hands:

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །

lamé kutsé tenpa dang

Grant your blessings so that the life of the teacher may be secure,

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa gyepar chin gyi lop

And the teachings may flourish and spread!

 

རི་ཡི་རྒྱལ་པོ་གངས་ཅན་ལ། །

ri yi gyalpo gang chen la

We pay homage to the noble elder Abhedya,

འཕགས་པའི་གནས་བརྟན་མི་ཕྱེད་པ། །

pakpé neten miché pa

Who dwells among the king-like Snowy Peaks,

དགྲ་བཅོམ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་གིས་བསྐོར། །

drachom tong trak chik gi kor

Surrounded by a thousand arhats,

བྱང་ཆུབ་མཆོད་རྟེན་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

chang chub chöten dzin chak tsal

And holds an enlightenment stūpa:

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །

lamé kutsé tenpa dang

Grant your blessings so that the life of the teacher may be secure,

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa gyepar chin gyi lop

And the teachings may flourish and spread!

 

འཕགས་པའི་དགེ་བསྙེན་དྷརྨཱ་ཏ། །

pakpé genyen dharma ta

We pay homage to the noble upasaka Dharmatāla,

རལ་པ་ཐོད་བཅིངས་གླེགས་བམ་ཁུར། །

ralpa tö ching lekbam khur

Whose hair is in a topknot and who carries volumes of Dharma,

སྣང་མཐའ་མདུན་གྱི་མཁའ་ལ་གཟིགས། །

nang ta dün gyi kha la zik

Who sees Amitābha in the sky before him,

རྔ་ཡབ་བུམ་པ་འཛིན་ཕྱག་འཚལ། །

nga yab pumpa dzin chak tsal

And who holds a fly-whisk and vase:

བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པ་དང༌། །

lamé kutsé tenpa dang

Grant your blessings so that the life of the teacher may be secure,

བསྟན་པ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa gyepar chin gyi lop

And the teachings may flourish and spread!

 

བརྩོན་པས་གོ་བགོས་མཐུ་སྟོབས་ལྡན། །

tsönpé go gö tu tobden

We pay homage to the four great kings,

སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ལེགས་བསྲུང་བ། །

sangyé tenpa lek sungwa

Who are mighty and wear the armour of diligence,

ཤར་ལྷོ་ནུབ་བྱང་ཕྱོགས་བཞི་ཡི། །

shar lho nub chang chok zhi yi

And who guard well the teachings of Buddha

རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

gyalchen zhi la chak tsal lo

In the four directions: east, south, west and north!

ཞེས་ཚར་གསུམ་སོགས་ཅི་ནུས།

Recite these verses three times or as many times as you can.

མེ་ཏོག་དམ་པ་ཕྲེང་བ་དམ་པ་དང་། །

metok dampa trengwa dampa dang

To every buddha, I make offerings:

སིལ་སྙན་རྣམས་དང་བྱུག་པ་གདུགས་མཆོག་དང་། །

silnyen nam dang jukpa duk chok dang

Of the loveliest flowers, of beautiful garlands,

མར་མེ་མཆོག་དང་བདུག་སྤོས་དམ་པ་ཡིས། །

marmé chok dang dukpö dampa yi

Of music and perfumed ointments, the best of parasols,

རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyalwa dedak la ni chöpar gyi

The brightest lamps and finest incense.

 

ན་བཟའ་དམ་པ་རྣམས་དང་དྲི་མཆོག་དང་། །

naza dampa nam dang dri chok dang

To every buddha, I make offerings:

ཕྱེ་མ་ཕུར་མ་རི་རབ་མཉམ་པ་དང་། །

chema purma rirab nyampa dang

Exquisite garments and the most fragrant scents,

བཀོད་པ་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་མཆོག་ཀུན་གྱིས། །

köpa khyepar pakpé chok kün gyi

Powdered incense, heaped as high as Mount Meru,

རྒྱལ་བ་དེ་དག་ལ་ནི་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyalwa dedak la ni chöpar gyi

Arranged in perfect symmetry.

 

མཆོད་པ་གང་རྣམས་བླ་མེད་རྒྱ་ཆེ་བ། །

chöpa gang nam lamé gya chewa

Then the vast and unsurpassable offerings—

དེ་དག་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་མོས། །

dedak gyalwa tamché la yang mö

Inspired by my devotion to all the buddhas, and

བཟང་པོ་སྤྱོད་ལ་དད་པའི་སྟོབས་དག་གིས། །

zangpo chö la depé tob dak gi

Moved by the power of my faith in Good Actions—

རྒྱལ་བ་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པར་བགྱི། །

gyalwa kün la chaktsal chöpar gyi

I prostrate and offer to all you victorious ones.

ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ། བཛྲ་སཱ་ར་པྲ་མརྡྷ་ནེ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨརྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་བཛྲེ་བཛྲེ་མཧཱ་བཛྲེ། མཧཱ་ཏེ་ཛྭ་བཛྲེ། མཧཱ་བིདྱཱ་བཛྲེ། མཧཱ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་བཛྲེ། མཧཱ་བོ་དྷི་མཎྚོ་པ་སཾ་ཀྲ་མ་ཎ་བཛྲེ། སརྦ་ཀརྨ་ཨ་ཝ་ར་ཎ་བི་ཤྭ་དྷ་ན་བཛྲེ་སྭཱཧཱ།

namo ratna trayaya | namo | bhagavate vajra sara pramardhane tathagataya arhate samyak sambuddhaya | tadyata | om vajre vajre maha vajre maha tedzo vajre maha vidya vajre maha bodhitsitta vajre maha bodhi mantopasam kramana vajre sarwa karma awarana vishva dhana vajre soha

namo ratna trayāya | namo | bhagavate vajrasārapramardane tathāgatāyārhate samyaksaṃbhuddhāya | tadyathā | oṃ vajre vajre mahāvajre mahātejavajre mahāyidyāvajre mahābodhicittavajre mahābodhi-maṇḍopasaṃ-kramaṇa-vajre sarvakarmāvaraṇaviśodhanavajre svāhā |

སྔགས་དང་རོལ་མོ་བཅས་བྱ། སྤྲོ་ན་མཎྜལ་ཅི་ནུས་དབུལ།

Recite this mantra together with music. Should you wish to make the practice more elaborate, you could make a maṇḍala offering here as many times as possible.

Confession

འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དབང་གིས་ནི། །

döchak zhedang timuk wang gi ni

Whatever negative acts I have committed,

ལུས་དང་ངག་དང་དེ་བཞིན་ཡིད་ཀྱིས་ཀྱང་། །

lü dang ngak dang dezhin yi kyi kyang

While driven by desire, hatred and ignorance,

སྡིག་པ་བདག་གིས་བགྱིས་པ་ཅི་མཆིས་པ། །

dikpa dak gi gyipa chi chipa

With my body, my speech and also with my mind,

དེ་དག་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་སོ་སོར་བཤགས། །

dedak tamché dak gi sosor shak

Before you, I confess and purify each and every one.

Rejoicing

ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་དང་སངས་རྒྱས་སྲས། །

chok chü gyalwa kün dang sangye sé

With a heart full of delight, I rejoice at all the merits

རང་རྒྱལ་རྣམས་དང་སློབ་དང་མི་སློབ་དང་། །

ranggyal nam dang lob dang mi lob dang

Of buddhas and bodhisattvas,

འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་བསོད་ནམས་གང་ལ་ཡང་། །

drowa kün gyi sönam gangla yang

Pratyekabuddhas, those in training and the arhats beyond training,

དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་ཡི་རང་། །

dedak kün gyi jesu dak yi rang

And every living being, throughout the entire universe.

Imploring the Buddhas to Turn the Wheel of Dharma

གང་རྣམས་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་སྒྲོན་མ་རྣམས། །

gang nam chok chü jikten drönma nam

You who are like beacons of light shining through the worlds,

བྱང་ཆུབ་རིམ་པར་སངས་རྒྱས་མ་ཆགས་བརྙེས། །

changchub rimpar sangye machak nyé

Who passed through the stages of enlightenment, to attain buddhahood, freedom from all attachment,

མགོན་པོ་དེ་དག་བདག་གིས་ཐམས་ཅད་ལ། །

gönpo dedak dak gi tamché la

I exhort you: all of you protectors,

འཁོར་ལོ་བླ་ན་མེད་པར་བསྐོར་བར་བསྐུལ། །

khorlo lanamepar korwar kul

Turn the unsurpassable wheel of Dharma.

Requesting the Buddhas not to Enter Nirvāṇa

མྱ་ངན་འདའ་སྟོན་གང་བཞེད་དེ་དག་ལ། །

nya ngen da tön gang zhé dedak la

Joining my palms together, I pray

འགྲོ་བ་ཀུན་ལ་ཕན་ཞིང་བདེ་བའི་ཕྱིར། །

drowa kün la pen zhing dewé chir

To you who intend to pass into nirvāṇa,

བསྐལ་པ་ཞིང་གི་རྡུལ་སྙེད་བཞུགས་པར་ཡང་། །

kalpa zhing gi dul nyé zhukpar yang

Remain, for aeons as many as the atoms in this world,

བདག་གིས་ཐལ་མོ་རབ་སྦྱར་གསོལ་བར་བགྱི། །

dak gi talmo rab jar solwar gyi

And bring well-being and happiness to all living beings.

Dedication

ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང་། །

chaktsalwa dang chö ching shakpa dang

What little virtue I have gathered through my homage,

རྗེས་སུ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་ཡི། །

jesu yi rang kul zhing solwa yi

Through offering, confession, and rejoicing,

དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། །

gewa chungzé dak gi chi sakpa

Through exhortation and prayer—all of it

ཐམས་ཅད་བདག་གིས་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བསྔོའོ། །

tamché dak gi changchub chir ngo o

I dedicate to the enlightenment of all beings!

གཟུངས་བཟླ་བར་སྤྲོ་ན།

If you wish to make the dhāraṇī recitation more elaborate, then add the following:

ཐུབ་དབང་འཁོར་བཅས་ཀྱི་མཚན་ནས་བོས་ཏེ་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བར་གྱུར།

tubwang khor ché tsen né bö té tukdam kulwar gyur

Calling upon the Lord of Sages and his retinue by name, I invoke your wisdom mind!

མོས་གུས་རྩེ་གཅིག་པས།

Then with one-pointed devotion recite:

ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་མུ་ནེ་མུ་ནེ་མ་ཧཱ་མུ་ནེ་ཤཱ་ཀྱ་མུ་ན་ཡེ་སྭ་ཧཱ།

teyata om muné muné maha mune shakyamunayé soha

tadyathā | oṃ mune mune mahāmune śākyamunaye svāhā ||

ཞེས་བརྒྱ་རྩ་སོགས་ཅི་ནུས་བཟླས་མཐར།

Recite the mantra a hundred times or as much as you can. Then recite the following:

སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པ་དགྲ་བཅོམ་འཕགས་པའི་ཚོགས། །

sangye trulpa drachom pakpé tsok

Assembly of noble arhats, emanations of the buddhas,

འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བསྟན་པ་སྐྱོང་མཛད་པ། །

drowé dön du tenpa kyong dzépa

Who guard the teachings for the sake of beings,

དཀོན་མཆོག་གསུམ་དངོས་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གིས། །

kön chok sum ngö neten chudruk gi

Sixteen elders, true embodiments of the Three Jewels,

བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa yün ring nepar chin gyi lop

Grant your blessings so that the teachings may long endure!

ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི། །

tukjé daknyi neten chudruk gi

Sixteen elders, embodiments of compassion,

འཁོར་ཚོགས་སྲིད་མཚོ་ལས་བརྒལ་ཉོན་མོངས་མེད། །

khor tsok si tso lé gal nyön mong mé

With your retinue who have crossed the ocean of existence and have no more afflictions,

ཁྲི་དང་དྲུག་སྟོང་བཞི་བརྒྱའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས། །

tri dang druk tong zhi gyé tsok nam kyi

Assembly of sixteen thousand four hundred arhats,

བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa yün ring nepar chin gyi lop

Grant your blessings so that the teachings may long endure!

སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་བསོད་གྱུར་དགྲ་བཅོམ་པ། །

semchen kun gyi sö gyur drachom pa

Arhats who bring good fortune to all beings,

རིགས་དང་ཞབས་ལྡན་སྐྱེ་དགུའི་སྦྱིན་གནས་ཆེ། །

rik dang zhap den kyé gü jin né ché

Eminent and honourable, worthy of everyone’s generosity,

འཕགས་པའི་གང་ཟག་ཆེན་པོ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །

pakpé gang zak chenpo khyé nam kyi

Great noble ones, ārya beings,

བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tenpa yün ring nepar chin gyi lop

Grant your blessings so that the teachings may long endure!

 

བདག་གཞན་དགེ་བའི་རྩ་བ་འདི་ཡི་ནི། །

dak shen gewé tsawa di yi ni

Through the power of this source of virtue,

ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་བསྟན་པ་འཕེལ་གྱུར་ཞིང་། །

pen dé jungné tenpa pel gyur shing

May the teachings, source of all benefit and happiness, spread!

སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་མ་ལུས་རབ་སྤངས་ནས། །

dukngal kun jung malü rab pang né

May all sources of suffering be entirely eradicated,

སྲིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་མྱུར་དུ་སྐེམས་པར་ཤོག །

sipé gyatso nyur du kempar shok

And the ocean of existence swiftly dry up!

བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་བྱེད་ཅིང་། །

sonam gyatso yong su dzok jé ching

May we fully perfect oceans of merit!

ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་རྣམ་པར་དག་གྱུར་ནས། །

yeshe gyatso nampar dak gyur né

May we purify oceans of wisdom!

སྨོན་ལམ་རྒྱ་མཚོ་མ་ལུས་ཀུན་རྫོགས་ནས། །

mönlam gyatso malü kun dzok né

May we perfect all ocean-like aspirations,

ལུས་ཅན་ཀུན་ལས་ཁྱད་པར་འཕགས་པར་ཤོག །

lü chen kün lé khyepar pakpar shok

And surpass all ordinary embodied beings!

 

ཚོགས་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཡི། །

tsok nyi tar chin dü sum gyalwa yi

The one who has perfected the two accumulations

འཕྲིན་ལས་བསྒྲུབ་ཅིང་ཡོན་ཏན་རྣམ་དབྱེར་མེད། །

trinlé drup ching yönten namyer mé

And carries out the activity of the buddhas of the three times,

སྐལ་པ་མཉམ་པའི་གདུལ་བྱ་སྨིན་མཛད་པ། །

kalpa nyampé dülja min dzepa

Who is inseparable from them in qualities and brings fortunate disciples to maturity:

མཉམ་མེད་བླ་མ་མཆོག་གི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

nyam mé lama chok gi trashi shok

May there be the auspiciousness of the lama, who is without equal!

དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྒྱལ་སྲས་ཐུགས་རྗེ་ཡིས། །

dü sum gyalwa gyalsé tukjé yi

With the compassion of the victorious buddhas of the three times and their heirs,

nyentö tsul zung sipa ji sipar

They adopt the form of śrāvakas for as long existence continues,

བསྟན་པ་སྐྱོང་ཞིང་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པ། །

tenpa kyong zhing drowé dön dzepa

To protect the teachings and bring benefit to beings:

གནས་བརྟན་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

neten chenpo nam kyi trashi shok

May there be the auspiciousness of the great elders!

ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེའི་གཟིགས་པ་པོ། །

zab ching gya ché zikpa po

Those whose vision is profound and extensive,

ཡུལ་འཁོར་སྲུང་དང་འཕགས་སྐྱེས་པོ། །

yul khor sung dang pak kyé po

Dhṛtarāṣṭra, Virūḍhaka,

སྤྱན་མི་བཟང་དང་རྣམ་ཐོས་སྲས། །

chen mi zang dang nam tö sé

Virūpakṣa and Vaiśravaṇa:

རྒྱལ་ཆེན་བཞི་ཡི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

gyal chen zhi yi trashi shok

May there be the auspiciousness of the four great kings!

ཕན་བདེ་འབྱུང་བའི་གནས་གཅིག་པོ། །

pen dé jungẇé né chikpo

The one true source of benefit and happiness,

བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པ་དང་། །

tenpa yün ring nepa dang

May the teachings long endure!

བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས། །

tendzin kyebu dampa nam

And may the lives of the great and noble beings who uphold the teachings

སྐུ་ཚེ་རྒྱལ་མཚན་བརྟན་གྱུར་ཅིག །

ku tsé gyaltsen ten gyur chik

Remain secure, like banners of victory!

སྟོན་པ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་བྱོན་པ་དང་། །

tönpa jikten kham su jönpa dang

Through the coming of the Teacher into this world,

བསྟན་པའི་ཉི་འོད་བཞིན་དུ་གསལ་བ་དང་། །

tenpé nyi ö zhin du salwa dang

The illuminating sunlight of his teachings,

བསྟན་འཛིན་བུ་སློབ་དགེ་འདུན་མཐུན་པ་ཡིས། །

tendzin bu lob gendün tünpa yi

And harmony among the community of disciplines who uphold the teachings,

བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

tenpa yün ring nepé trashi shok

May there be the auspiciousness of the teachings remaining long into the future!

ཅེས་སོགས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཅི་རིགས་བརྗོད་མཐར་རོལ་མོ་བྱའོ།།

Recite further prayers of auspiciousness to suit the occasion and conclude with music.

 

ཞེས་པའང་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་བྲིས་པ་དགེ།། །།སརྦ་མངྒ་ལཾ།།

This was written by Mañjughoṣa. May virtue about. Sarva maṅgalaṃ.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2018.

 

Source: mkhyen brtse'i dbang po. "gnas brtan phyag mchod dang 'brel bar cho ga mdor bsdus bya tshul" in gsung 'bum/_mkhyen brtse'i dbang po/. 24 vols. Gangtok: Gonpo Tseten, 1977–1980. (BDRC W21807). Vol. 11: 332–339

 

Version: 1.5-20230602

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept