Auspiciousness Verse of Three Long-Life Deities

Practices › Auspiciousness | Deities › Three Deities of Long Life | Collections & Cycles › Khyentse Kabab | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo

English | བོད་ཡིག

Jamyang Khyentse Wangpo

Three Deities of Long Life

༄༅། །ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤློ་ཀ་གཅིག

Single-Verse Auspiciousness Prayer of the Three Long-Life Deities

by Jamyang Khyentse Wangpo

 

ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་ཕྱག་གི་བུམ་བཟང་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་དབང་བསྐུར་ཞིང་། །

tsepakmé gön chak gi bum zang dütsi gyün gyi wangkur zhing

Empowered by the flowing nectar from the excellent vase that the protector Amitāyus holds,

རྣམ་པར་རྒྱལ་མས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀུན་ཡོངས་སུ་བཅོམ། །

nampar gyalmé natsok dorjé mitün chok kün yongsu chom

Triumphant over all adversity through the crossed double-vajra of Uṣṇīṣayavijayā,

ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྐྱབས་སྦྱིན་ཨུཏྤལ་བྱིན་རླབས་ཟིལ་དངར་གཡོ་བ་ཡིས། །

yizhin khorlö kyab jin utpal jinlab zil ngar yowa yi

And with the sweet, nectarous blessings from the utpala, which Tārā, Wish-Fulfilling Wheel, clasps as she grants protection,

སྐལ་ལྡན་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་ལ་སིམ་པས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

kalden nam kyi nying la simpé chimé drubpé tashi shok

Seeping into the hearts of the fortunate, may all be auspicious for the attainment of immortality!

 

དགེའོ།། །།

May virtue abound!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2023.

 

Source: 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. "tshe lha rnam gsum gyi bkra shis sh+lo ka gcig" In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 24: 213. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.

 

Version: 1.0-20230208

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept