Prayer to Eighty-Four Mahāsiddhas

Practices › Prayers | Tibetan MastersJedrung Jampa Jungné

English | བོད་ཡིག

Jedrung Jampa Jungné

Vajradhara & 84 Mahāsiddhas

Further information:
Download this text:

༄༅། །གྲུབ་ཆེན་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་གསོལ་འདེབས་བཻཌཱུརྱའི་རྒྱུད་མང་ཞེས་བྱ་བ།

Streams of Sapphire

A Prayer to the Eighty-Four Mahāsiddhas

by Jedrung Jampa Jungné

 

དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

pal dorjé sempa la chaktsal lo

Homage to glorious Vajrasattva!

བརྟན་གཡོའི་དངོས་པོ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་བདག །

tenyö ngöpo kün la khyabpé dak

You are the sovereign pervading all things animate and inanimate,

རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་ཟུང་འཇུག་བདེ་བ་ཆེ། །

namkün chokden zungjuk dewa ché

The universally supreme state of great-bliss unity—

ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

khyabdak dorjé chang la solwa deb

All-pervading lord, Vajradhara, I pray to you!

གྲུབ་པའི་གོ་འཕང་བརྙེས་པའི་རིག་པ་འཛིན། །

drubpé gopang nyepé rigpa dzin

Vidyādharas who’ve reached accomplishment,

ཞིང་རྡུལ་རྒྱ་མཚོའི་གྲངས་དང་མཉམ་པ་ལ། །

zhing dul gyatsö drang dang nyampa la

As numerous as the atoms of the ocean,

སོ་སྐྱེ་བློ་ཡི་མཚོན་པར་ནུས་མིན་ཀྱང་། །

sokyé lo yi tsönpar nü min kyang

Unfathomable to ordinary beings,

དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའི་ཚོགས་ཀྱི་འདུ་བ་རུ། །

kyilkhor khorlö tsok kyi duwa ru

In devotion to you, the eighty-four mighty yogins

གཤེགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ཅུའི་བཞིའི། །

shekpé naljor wangchuk gyechü zhi

Assembled here in this maṇḍala gathering,

རྣམ་ཐར་དྲན་པའི་སྒོ་ནས་གུས་ཕྱག་འཚལ། །

namtar drenpé goné gü chaktsal

By recalling your liberating life-examples, I pay homage to you!

 

རྟོག་མེད་ཉ་ཤས་འཚོ་བའི་ལུ་ཡི་པ། །

tokmé nyashé tsowé luyipa

Thought-free eater of fish, Lūyipa;

དྲན་པ་གཅིག་པར་ཡོངས་གྲུབ་ལ་ཝ་པ། །

drenpa chikpar yongdrub lawapa

Innately mindful one, Līlapa;

བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པའི་མངའ་བདག་བི་རུ་པ།

tulzhuk drubpé ngadak birupa

Master of yogic practices, Virūpa;

རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གྱུར་ཌ་་པ། །

rangjung dorjé ku gyur dambipa

Self-arisen vajra form, Ḍombipa;

རྣམ་རྟོག་རི་དགས་བསད་པའི་ཤ་བ་རི། །

namtok ri gé sepé shawa ri

Slayer of the deer of thinking, Śavaripa;

མཁའ་སྤྱོད་དབང་པོ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

khachö wangpo nam la solwa deb

Lords of Khecharī, I pray to you all!

 

མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པ་ས་ར་ཧ། །

chok gi ngödrub nyepa saraha

Attainer of the supreme siddhi, Saraha;

རྡོ་རྗེ་བདག་མེད་མངོན་གྱུར་ཀཾ་ཀ་ལི། །

dorjé dakmé ngöngyur kamkali

Actualizer of vajra non-self, Kaṅkāripa;

ཐུན་མོང་གྲུབ་པ་མཆོག་བརྙེས་གོ་ར་ཥ། །

tünmong drubpa chok nyé gorasha

Master of the highest mundane siddhis, Gorakṣapa;

འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་རྩེ་རིང་ག །

chimé ngödrub nyepé tsé ring ga

Attainer of the siddhi of immortality, Caurāṅgipa;

པི་ཝཾ་སྒྲ་ལས་དོན་རྟོགས་ཝི་ན་པ། །

piwam dra ledön tok wi napa

Realizer of the ultimate through the sound of a lute, Vīṇāpa—

གྲུབ་བརྙེས་གཙོ་བོ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

drub nyé tsowo nam la solwa deb

Chiefs of all siddhas, I pray to you all!

 

མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་ཤནྟི་པ། །

chok gi ngödrub nyepé shantipa

Attainer of the supreme siddhi, Śāntipa;

བཅུ་དྲུག་གཞོན་ནུའི་ལུས་འཆང་ཏན་དད་པ། །

chudruk zhönnü lü chang tendepa

Your body as youthful as a sixteen-year-old, Tantipa;

ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་སྐུའི་དོན་རྟོགས་ཙ་མ་རི། །

lhündrub chökü dön tok tsa ma ri

Realizer of the spontaneous dharmakāya, Cāmāripa;

ཡེ་ཤེས་རལ་གྲིའི་བདག་ཉིད་ཁཌྒ་བ། །

yeshe raldri daknyi khadgawa

Master of the sword of primordial wisdom, Khaḍgapa;

རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་འཕགས་པ་ཀླུ་སྒྲུབ་ཞབས། །

gyalwé lungten pakpa ludrub zhab

Foretold by the victors, noble Nāgārjuna—

རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

dorjé chang wang nam la solwa deb

Mighty vajradharas, I pray to you all!

 

གྲུབ་པའི་གཙོ་བོ་ནག་པོ་སྤྱོད་པའི་ཞབས། །

drubpé tsowo nakpo chöpé zhab

Chief of siddhas, venerable Kṛṣṇācārya;

མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་གཙོ་བོ་འཕགས་པ་ལྷ། །

khé shing drubpé tsowo pakpa lha

Chief of scholars and siddhas, Āryadeva;

སྐྱེ་འགགས་མེད་པར་རྟོགས་པའི་ཐ་ག་པ། །

kyé gakmé par tokpé tagapa

Realizer of the absence of arising and ceasing, Thaganapa;

བཀའ་བ་སྤྱད་པས་མཆོག་བརྙེས་ན་རོ་པ། །

kawa chepé chok nyé naropa

Attainer of the supreme siddhi by means of hardship, Nāropa;

རང་གྲོལ་འཇིགས་པ་མེད་པའི་ཤ་ལི་པ། །

rangdrol jikpa mepé shalipa

Naturally liberated, fearless Śalipa—

སྤྱོད་འཆང་དབང་པོ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

chö chang wangpo nam la solwa deb

Masters of conduct, I pray to you all!

 

འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་དཔལ་ལྡན་ཏེ་ལོ་པ། །

khorlo dompa palden telopa

Binder of cakras,1 glorious Tilopa;

རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ལྡན་ཙ་ཏྲ་པ། །

naljor wangchuk palden tsatrapa

Mighty yogi, glorious Cattrapa;

སྟོང་ཉིད་དོན་རྟོགས་རྣལ་འབྱོར་སྦ་ཏྲའི་ཞབས། །

tongnyi dön tok naljor batré zhab

Realizer of emptiness, venerable yogi Bhadrapa;

ལྷ་སྔགས་ཆོས་གསུམ་དབྱེར་མེད་དྷུ་ཁན་དྷི། །

lha ngak chö sum yermé dhukhen dhi

Deity, mantra, and dharmakāya inseparable, Dukhaṅdi;

སྟེང་སྒོའི་ལམ་ལས་མཆོག་བརྙེན་ཨ་ཛོ་ཀི། །

teng gö lam lé chok nyen adzoki

Attainer of the supreme through the path of the second empowerment, Ajogipa—

རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་རྣམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

naljor wangchuk nam la solwa deb

Mighty yogis, I pray to you all!

 

ངེས་དོན་རྟོགས་པས་མྱོས་པའི་ཀ་པ་ལ། །

ngedön tokpé nyöpé kapala

Intoxicated by realizing the definitive meaning, Kālapa;

མ་དག་དྲི་མ་འཁྲུད་པའི་ཌོམྦི་པ། །

ma dak drima trüpé dombipa

Cleanser of impurity’s stains, Dhobīpa;

འདོད་ཡོན་ཞེན་པ་བྲལ་བའི་ཀཾ་ཀ་ན། །

döyön zhenpa dralwé kamkana

Free from attachment to sensory pleasures, Kaṅkaṇa;

སྣང་སྲིད་སྒྱུ་མར་རྟོགས་པའི་ཀཾ་པ་ལ། །

nangsi gyumar tokpé kampala

Realizer of appearance and existence as illusions, Kambala;

བདེ་མཆོག་འཁོར་ལོའི་རང་བཞིན་དེངས་ཀ་པ། །

demchok khorlö rangzhin dengkapa

Cakrasaṃvara by nature, Ḍeṅgipa—

གྲུབ་པའི་དབང་པོ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

drubpé wangpo nam la solwa deb

Lords of accomplishment, I pray to you all!

 

ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་མཆོག་བརྙེས་ཤནྟི་པ། །

chakgya chenpö chok nyé shantipa

Attainer of the supreme mahāmudrā, Śāntipa;

སྣང་སྲིད་བདེ་ཆེན་མེད་རྟོགས་པའི་ཤིན་པ། །

nangsi dechen mé tokpé shinpa

Realizer of the unreality of all things, Taṅtepa,

དངོས་གྲུབ་མཆོག་བརྙེས་དཔལ་ལྡན་ཀུ་ཀུ་རི། །

ngödrub chok nyé palden kukuri

Attainer of the supreme siddhi, glorious Kukkurīpa;

གསང་བ་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་ཀུ་ཅི་པ། །

sangwa düpé daknyi kuchipa

Master of Guhyasamāja, Kucipa;

དུ་མ་ར་ཅིག་རྟོགས་པའི་དྷ་མ་པ། །

duma ra chik tokpé dhamapa

Realizer of multiplicity as one taste, Dharmapa—

ཧེ་རུ་ཀ་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

heruka pa nam la solwa deb

Herukas, I pray to you all!

 

གཟུང་འཛིན་ཡུལ་མེད་རྟོགས་པའི་མ་ཧི་ལ། །

zungdzin yulmé tokpé mahila

Realizer of the lack of perceiver, perception, and perceived, Mahipa;

མི་ཟད་འདོད་རྒུའི་གཏེར་འཆང་ཨ་ཙིན་ཏ། །

mizé dögü ter chang atsinta

Holder of an inexhaustible treasure of desirables, Aciṅtapa;

བྱང་སེམས་བདུད་བརྩི་རང་བཞིན་བ་བྷ་ཧི། །

changsem dü tsi rangzhin babhahi

Bodhicitta, the nature of deathless nectar, Babhahi;

མ་དག་འཁྲུད་པའི་དྲི་སྦྱངས་ན་ལི་ན། །

ma dak trüpé dri jang nalina

Purifier of the stains of impure delusion, Nalina;

མཁས་པའི་གཙུག་རྒྱན་དཔལ་ལྡན་ཞི་བ་ལྷ། །

khepé tsukgyen palden zhiwa lha

Crown ornament of scholars, glorious Śāntideva—

འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་བ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

khorlö gyurwa nam la solwa deb

Sovereigns of siddhis, I pray to you all!

 

གྲུབ་པའི་གཙོ་བོ་ཨན་བྷཱུཏྟིའི་ཞབས། །

drubpé tsowo enbhutti zhab

Chief of siddhas, venerable Indrabhūti;

གནས་ལུགས་འགྱུར་མེད་དོན་རྟོགས་མེ་ཀོ་པ། །

neluk gyurmé dön tok mekopa

Realizer of the unchanging natural state, Mekopa;

བདེ་ཆེན་གཉུག་མའི་ལམ་བགྲོད་ཀོ་ཏ་ལི། །

dechen nyukmé lam drö kotali

Traverser of the path of innate great bliss, Koṭālipa;

ཨ་བ་དྷུ་ཏི་ཀཾ་པ་རི་པའི་ཞབས། །

awadhuti kampa ripé zhab

Master of the avadhūtī, venerable Kaṁparipa;

ཟུང་འཇུག་གྲུབ་བརྙེས་ཛ་ལེན་དྷ་རའི་མཚན། །

zungjuk drub nyé dzalendharé tsen

Attainer of the siddhi of unity, Jālandhara—

འཁོར་ལོས་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

khorlö wangchuk nam la solwa deb

Mighty lords of siddhis, I pray to you all!

 

རླུང་སེམས་དབུ་མར་ཚུད་པའི་ར་ཧུ་ལ། །

lungsem umar tsüpé rahula

You whose prāṇa and mind entered the central channel, Rāhula;

རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་དྷ་མ་པ། །

tokpé yeshe ngöngyur dhamapa

You who manifested the wisdom of realization, Dharmapa;

དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་གུ་རུ་དྷེ་ཀ་རི། །

yingrik yermé guru dhekari

Indivisibility of basic space and awareness, Guru Dhokaripa;

སྐུ་གཉིས་འབྲས་བཟང་སྨིན་པའི་མི་དྷི་ནི། །

ku nyi dré zang minpé medhini

Ripener of the wondrous fruition of the two kāyas, Medinī;

འཕགས་པས་རྗེས་བཟུང་གུ་རུ་ལངྐ་ཛ། །

pakpé jezung guru langkadza

Embraced by the noble ones, Guru Paṅkaja;

རྡོ་རྗེའི་འཛིན་པ་རྣམས་གསོལ་བ་འདེབས། །

dorjé dzinpa nam solwa deb

Vajra holders, I pray to you all!

 

གྲུབ་པའི་མཆོག་བརྙེས་དཔལ་ལྡན་དྲིལ་བུ་པ། །

drubpé chok nyé palden drilbupa

Attainer of the supreme siddhi, glorious Ghaṇṭāpa;

དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ་གུ་རུ་ཛོ་ཀི་པ། །

gyepa dorjé guru dzokipa

Hevajra in person, Guru Jogipa;

ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་མཆོག་བརྙེས་ཙུ་ལུ་ཀི། །

chakgya chenpö chok nyé tsuluki

Attainer of the supreme mahāmudrā, Celuki;

གྲགས་སྟོང་དབྱེར་མེད་རྟོགས་པའི་གོ་ཏི་པ། །

drak tong yermé tokpé gotipa

Realizer of emptiness and sound inseparable, Godhuri;

རིམ་གཉིས་ལམ་ལས་མཆོག་བརྙེས་ལི་ཙི་ཀ །

rim nyi lam lé chok nyé litsika

Attainer of the supreme siddhi through the two-stage path, Luñcaka—

གྲུབ་པའི་ཁྱུ་མཆོག་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

drubpé khyuchok nam la solwa deb

Kings of siddhas, I pray to you all!

 

འོད་གསལ་གྲོང་འཇུག་རྟོགས་པའི་ན་གུ་ཎ། །

ösal drong juk tokpé naguna

Realizer of the luminous unity, Naguṇa;

གཟུངས་འཛིན་དགྲ་བཅོམ་ཛ་ཡཱ་ནནྟའི་ཞབས། །

zung dzin drachom dzayananté zhab

Conqueror of the enemy, dualism, venerable Jayānanda;

སྟོང་ཉིད་དབྱེར་མེད་དོན་རྟོགས་པ་ཙ་རི། །

tongnyi yermé dön tok patsari

Realizer of indivisible emptiness, Pacari;

བདེ་ཆེན་འབྲས་བུ་མངོན་གྱུར་ཙམ་པ་ཀ །

dechen drebu ngöngyur tsampaka

Manifester of the great-bliss fruition, Campaka;

ཟུང་འཇུག་གོ་འཕང་བརྙེས་པའི་བྷི་ཀྵ་ན། །

zungjuk gopang nyepé bhikshana

Obtainer of the state of unity, Bhikṣana—

གྲུབ་མཆོག་དབང་པོ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

drub chokwang po nam la solwa deb

Masters of supreme siddhi, I pray to you all!

 

ཟག་མེད་བདེ་བས་གང་བའི་མེ་བྷི་ལི། །

zakmé dewé gangwé medhili

Filled with undefiled bliss, Medhili;

འཁྲུལ་པའི་དྲི་དག་གུ་རུ་ཀུ་མ་རི། །

trulpé dri dak guru kumari

Purifier of delusion’s stains, Guru Kumbhakāripa;

བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་བཅུད་ལེན་ཙ་རི་པ། །

dechen dorjé chülen tsaripa

Extracter of the vajra great-bliss essence, Cārpaṭi;

འདུས་བྱས་དོན་རྟོགས་མ་ཎི་བྷ་དྲའི་ཞབས། །

düjé dön tok manibhadré zhab

Realizer of conditioning’s meaning, venerable Maṇibhadrā;

སྤྲོས་མེད་བརྡ་ཡི་རང་གཟུགས་ལི་ཁ་ལི། །

trömé da yi rang zuk likhali

Embodying the symbols of simplicity, Mekhalā—

རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

dorjé chang wang nam la solwa deb

Vajra holders, I pray to you all!

 

དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་ཀ་ན་ཁ་ལའི་ཞབས། །

yingrik zungjuk kanakhalé zhab

Unity of basic space and awareness, venerable Kanakhalā;

ཡུལ་སྣང་རང་གྲོལ་ཀ་ལ་ཀ་ལའི་མཚན། །

yulnang rangdrol kalakalé tsen

Appearances of objects self-liberated, Kalakala;

ཆོས་རྣམས་བདེན་མེད་རྟོགས་པའི་ཀན་ལི། །

chö nam denmé tokpé kenli

Realizer of the unreality of all things, Kaṇtāli;

སྣང་སེམས་དབྱེར་མེད་ཕྱེད་པའི་དྷ་ཧུ་ལི། །

nang sem yermé chepé dhahli

Appearances and mind inseparable, Dahuli;

གསང་བ་འདུས་པའི་མཆོག་གྲུབ་ཨུ་དྷི་ལི། །

sangwa düpé chok drub udhili

Accomplisher of the supreme siddhi of Guhyasamāja, Udhili—

གྲུབ་བརྙེས་རྒྱལ་བ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

drub nyé gyalwa nam la solwa deb

Accomplished victorious ones, I pray to you all!

 

དགྱེས་པ་ཆེན་པོའི་དཔལ་ལྡན་ཀ་པ་ལ། །

gyepa chenpö palden kapala

Magnificent joy, glorious Kapālapa;

རྟོག་པ་རང་སར་གྲོལ་བའི་ཀི་ར་བ། །

tokpa rang sar drolwé kirawa

Thoughts liberated in their natural place, Kirapāla;

མཚོ་སྐྱེས་དབང་པོ་གུ་རུ་ས་ཀ་ར། །

tsokyé wangpo guru sakara

Mighty lake-born one, Guru Sakara;

སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་སརྦ་བྷ་ཀའི་ཞབས། །

nangtong zungjuk sarvabhaké zhab

Unity of appearance and emptiness, venerable Sarvabhakṣa;

མངོན་ཞེན་རང་གྲོལ་ན་ག་བྷོ་དྷིའི་མཚན། །

ngön zhen rangdrol nagabhodhi tsen

Self-liberator of clinging to reality, Nāgabodhi—

མཆོག་གི་སློབ་དཔོན་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

chok gi lobpön nam la solwa deb

Supreme masters, I pray to you all!

 

དངོས་གྲུབ་མཆོག་བརྙེས་དྷ་རི་ཀ་པའི་ཞབས། །

ngödrub chok nyé dhari kapé zhab

Attainer of the supreme siddhi, venerable Dārika;

རིམ་གཉིས་ལམ་གོམས་གུ་རུ་པུ་ཏ་ལི། །

rim nyi lam gom guru pu ta li

Perfecter of the two-stage path, Guru Puttali;

མཐོང་སྤངས་དྲི་དག་དཔལ་ལྡན་ས་ན་ཧ། །

tong pang dri dak palden sanaha

Purifier of the discards of the path of seeing, glorious Upanaha;

རང་གྲོལ་རྣལ་འབྱོར་ཤིན་ཏུ་ཀོ་ཀི་ལི། །

rangdrol naljor shintu kokili

Self-liberated yogi, Kokilapa;

ཚོགས་དྲུག་རང་གྲོལ་གུ་རུ་མ་ནི་ག །

tsok druk rangdrol guru maniga

The six sense doors self-liberated, Guru Anaṅga—

ཟུང་འཇུག་གྲུབ་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

zungjuk drubpa nam la solwa deb

Siddhas of unity, I pray to you all!

 

རྡོ་རྗེའི་བཙུན་མོ་ལ་ཀླུ་མ་ཀ་ར། །

dorjé tsünmo la lu ma kara

Vajra queen, Lakṣmīṅkarā;

དགའ་བཞིའི་དོན་རྟོགས་གུ་རུ་ས་མུ་ད། །

ga zhi dön tok guru samuda

Realizer of the four joys, Guru Samudra;

བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་བཅུད་ལེན་བྱ་ལི་པ། །

dechen dorjé chülen jalipa

Extracter of the vajra great-bliss essence, Vyālipa—

མཁའ་སྤྱོད་དབང་ཕྱུག་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

khachö wangchuk nam la solwa deb

Mighty Ones of Khecarī, I pray to you all!

 

དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུ་བྱིན་གྱི། །

detar solwa tabpé tu jin gyi

By the power and grace of praying in this way,

སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་གྲུབ་བརྙེས་རིག་པ་འཛིན། །

kyewa küntu drub nyé rigpa dzin

May I, in all my lives, be taken in and embraced

རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོར་བཅས་པས་རྗེས་བཟུང་ནས། །

dorjé tsünmor chepé jezung né

By the accomplished vidyādharas and the vajra queens,

རིམ་གཉིས་ལམ་ལས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ནི། །

rim nyi lam lé chok gi ngödrub ni

And, through the two-stage path, in this very life

དཀའ་བ་མེད་པར་ཚེ་འདིར་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །

kawa mepar tsé dir drub gyur chik

May I accomplish the supreme siddhi without difficulty!

 

ཅེས་པའང་འོད་ཟེར་སྤྲིན་གྱི་ཁང་པ་རྣམ་པར་བཀོད་པའི་གནས་སུ། །རྨོངས་པ་༧བྱམས་པའི་མིང་གིས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎ་བྷ་བ་ཏུ།། །།

The deluded one by the name of Jampa wrote this in Özer Tringyi Khangpa, the place arranged like a house of cloud-like rays of light. May virtue and excellence increase! Sarvadā kalyaṇa bhavatu!

 

| Samye Translations, 2022 (trans. Laura Swan, ed. Libby Hogg).

 

Source: byams pa 'byung gnas. “grub chen brgyad cu rtsa bzhiʼi gsol ʼdebs beḍūryaʼi rgyud mang.” In dpal ldan stag lung paʼi gsung rnams nor bzhi bang mdzod, 60 vols. Nor bzhi bstan rgyas tshogs pa, 2007. (BDRC: MW1PD166109.) Volume 60: 1–9.

 

Version: 1.0-20221201

  1. Cakrasaṃvara.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept