Gampopa Guru Yoga

Practices › Guru Yoga | Tibetan MastersJokyab Pema Trinlé Nyingpo | Tibetan MastersGampopa Sonam Rinchen

English | བོད་ཡིག

Jokyab Pema Trinlé Nyingpo

Gampopa Sonam Rinchen

Further information:
Download this text:

༄༅།།རྗེ་དྭགས་པོའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ནོར་བུའི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ།

A Drop of Jewels

A Guru Yoga for Lord Gampopa

by Jokyab Pema Trinlé Nyingpo

 

དབུས་སུ་དྭགས་པོ་ལྷ་ཡི་རྗེ།   །

ü su dakpo lha yi jé

In the center is the Great Physician of Dakpo,

མཉམ་མེད་སྒོམ་པོ་པ་ཆེན་པོ།   །

nyammé gompo pa chenpo

The matchless great Gampopa,

དགེ་སློང་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ཆེ།   །

gelong sönam rinchen ché

The eminent bhikṣu Sönam Rinchen,

རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་འཛམ་གླིང་གྲགས།   །

dorjé dzinpa dzamling drak

The vajra-holder Dzamling Drak.

དཀར་དམར་མདངས་ལྡན་གཟི་བྱིན་ལྡན།    །

kar mar dangden zijin den

He has a rosy white complexion and effuses majesty.

བག་དྲོ་ཅུང་ཟད་བསྒྲེས་པའི་ཚུལ།    །

bak dro chungzé drepé tsul

He has a cheerful expression and is elderly.

ཟག་མེད་ཏིང་འཛིན་ཉམས་བརྒྱ་འབར།    །

zakmé tingdzin nyam gya bar

He is ablaze with a hundred experiences of undefiled samādhi.

རབ་བྱུང་ཆ་ལུགས་སྒོམ་ཞྭ་བཞེས།    །

rabjung chaluk gom zha zhé

He wears the attire of a renunciate and a meditation hat.

མཉམ་བཞག་སྟེང་དུ་ལྷུང་བཟེད་འཛིན།   །

nyamzhak tengdu lhungzé dzin

With his hands in the mudrā of equipoise, he holds an alms-bowl

འབྲུ་བཅུད་ནོར་བུའི་བཀང་བ་འཛིན།   །

dru chü norbü kangwa dzin

Brimful of grains, foods, and jewels.

 

སྣང་སྟོང་དགྱེས་སྐུ་ལམ་མེར་བཞུགས།   །

nangtong gyé ku lammer zhuk

His delightful form – appearing emptiness – is vividly present,

མཚན་དཔེའི་ཞི་འཛུམ་ཡ་ལ་ལ།   །

tsenpé zhi dzum ya la la

Adorned with the marks and signs, displaying a peaceful smile.

 

གྲགས་སྟོང་ཆོས་སྒྲ་ལྷང་ངེ་བ།  །

drak tong chö dra lhang ngewa

His voice – audible emptiness – rings out the sounds of Dharma,

རྡོ་རྗེའི་གསུང་དབྱངས་འུ་རུ་རུ།  །

dorjé sung yang u ru ru

The ceaseless flow of melodious vajra speech.

 

རིག་སྟོང་དགོངས་པ་ལྷན་ནེ་བ།   །

riktong gongpa lhen newa

His wisdom heart – aware emptiness – vivid and awake,

སྣང་སེམས་གཉིས་མེད་ཟང་ཐལ་ལེ།  །

nang sem nyimé zangtal lé

Is the expansive non-duality of appearance and mind.

 

མཐོང་བས་འཇིག་རྟེན་སྣང་བ་འགགས།  །

tongwé jikten nangwa gak

By seeing his form, all mundane appearances are brought to a halt.

གསུང་ཐོས་འཁྲུལ་སྣང་ཧྲུལ་པོར་གཏོང་།   །

sung tö trulnang hrulpor tong

By hearing his voice, all confused experience is cast aside.

དྲན་པས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་བསྐྱེད།  །

drenpé dechen yeshe kyé

By thinking of him, blissful wisdom dawns within.

 

འོད་ལྔའི་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེ་དཀྲིགས།  །

ö ngé jazer tiklé trik

He is surrounded by rainbows, rays, and bindus of five-coloured light.

 

ཤར་དུ་དཔལ་ལྡན་དུས་གསུམ་མཁྱེན།   །

shar du palden dü sum khyen

In the east is the glorious Düsüm Khyenpa,

དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ཆགས་ཐོགས་བྲལ།   །

dü sum khyenpa chaktok dral

Who knows all three times without attachment or hindrance.

 

ལྷོ་རུ་ཁམས་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ།   །

lho ru khampa dorjé gyal

In the south is Dorjé Gyalpo of Kham,

དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་མཛད་སྤྱོད་འཆང་།   །

dezhin shekpé dzechö chang

Fulfiller of the Thus-Gone One’s deeds.

 

ནུབ་ཏུ་འབའ་རོམ་དར་མ་དབང་།   །

nub tu ba rom dar ma wang

In the west is Barom Darma Wang,

འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་འགྲན་ཟླ་བྲལ།   །

jikten sum na drenda dral

Unequalled throughout the three realms.

 

བྱང་དུ་རྒྱལ་བ་ཞང་ཚལ་པ།  །

jang du gyalwa zhang tsalpa

In the north is Gyalwa Shang Tsalpa,

གྲུབ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་བསམ་མི་ཁྱབ།   །

drubpé tulzhuk sam mikhyab

His feats of accomplishment surpassing thought.

 

གཡས་སུ་དབོན་སྒོམ་ཚུལ་ཁྲིམས་སྙིང་།   །

yé su wön gom tsultrim nying

To his right is Wön-gom Tsültrim Nying,

གཡོན་དུ་སྒོམ་པ་ཤེར་རྒྱལ་བ།   །

yön du gompa sher gyalwa

To his left Gompa Sher Gyalwa.

 

ཕྱི་རོལ་ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་མཚམས་ལ།   །

chirol chok dang choktsam la

Surrounding them, in the cardinal and intermediate directions,

ཐུགས་སྲས་ཉེ་བའི་བུ་ཆེན་བཞི།  །

tuksé nyewé buchen zhi

Are his heart disciples: the four close disciples,

ཞབས་ཏོག་བསྒྲུབ་པའི་སློབ་མ་བཞི།   །

zhabtok drubpé lobma zhi

The four disciples of perfect service,

ཤྭ་སྒོམ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་སོགས།  །

sha gom yeshe dorjé sok

Shagom Yeshé Dorjé and others,

བུ་སློབ་གྲུབ་ཆེན་མང་པོས་བསྐོར།   །

bulob drubchen mangpö kor

The entire multitude of his adept students.

དག་པའི་འཁོར་ཚོགས་ལྔ་བརྒྱ་དང་།   །

dakpé khor tsok ngabgya dang

Also present are the five hundred of the pure retinue

མ་དག་འཁོར་ཚོགས་ལྔ་བརྒྱ་རྣམས།   །

ma dak khor tsok ngabgya nam

And the five hundred of the impure retinue.

 

ལ་ལས་ཕྱག་བསྐོར་གསོལ་བ་འདེབས།   །

la lé chak kor solwa deb

Some are prostrating, circumambulating, and praying,

ལ་ལས་ཚོགས་བསགས་སྒྲིབ་སྦྱངས་མཛད།   །

la lé tsok sak drib jang dzé

Some are performing accumulation and purification practices,

ལ་ལས་མདོ་རྒྱུད་འཆད་ཉན་མཛད།   ༼།མདོ་ཏིང་འཛིན་རྒྱལ་པོ།  བཀའ་གདམས་གཞུང་དྲུག  སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་ལམ་རིམ།  རྒྱུད་བླ་མ།  བདེ་དགྱེས་གསང་གསུམ་རྣམས་སོ།  མཆན།༽

la lé dogyü chenyen dzé

Some are expounding and listening to the Sūtras and Tantras,1

ལ་ལས་ལྷ་ཡི་བསྐྱེད་རིམ་བསྒོམ།   །

la lé lha yi kyerim gom

Some are practicing the generation stage of deity practice,

ལ་ལས་སྔགས་ཀྱི་བཟླས་པ་མཛད།  །

la lé ngak kyi depa dzé

Some are performing mantra recitation,

ལ་ལས་ཐབས་ལམ་ཆོས་དྲུག་བསྒོམ།  །

la lé tab lam chö druk gom

Some are training in the six yogas, the path of means,

ལ་ལས་གྲོལ་ལམ་ཕྱག་ཆེན་བསྒོམ།   །

la lé drollam chakchen gom

Some are training in the Great Seal, the path of liberation.

ཕལ་ཆེར་རི་ལ་འདག་སྦྱར་མཛད།   །

palcher ri la dak jar dzé

Many of them are in sealed retreat in the mountains.

ལ་ལ་བྱ་ལྟར་མཁའ་ལ་ལྡིང་།   །

la laja tar kha la ding

Some are soaring through the air like birds,

ལ་ལ་ཆུ་ལ་ཉ་ལྟར་འཕྱོ།   །

la la chu la nya tar cho

Some are coursing through water like fish,

ལ་ལ་རི་བྲག་ཟང་ཐལ་རྒྱུ།   །

la la ri drak zangtal gyu

Some are passing through mountains unhindered,

ལ་ལ་ལྷན་སྐྱེས་ཆེན་པོར་འབྱམས།   །

la la lhenkyé chenpor jam

Some are immersed in the great co-emergence,

ལ་ལས་སྤྲུལ་བསྒྱུར་སྣ་ཚོགས་སྟོན།   །

la lé trul gyur natsok tön

Some are displaying an array of emanations,

ལ་ལར་ཟག་མེད་མངོན་ཤེས་འཆར།   །

la lar zakmé ngönshé char

Some are manifesting untainted higher perceptions.

 

སྟེང་དུ་བཞེད་པ་རྡོ་རྗེ་ལ།   །

tengdu zhepa dorjé la

Above him is Shepa Dorjé2

གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ།  །

drubtob gyatsö trinpung tro

With oceans of mahāsiddhas gathered like cloud-banks.

བར་དུ་འཁོར་ལོ་སྡོམ་པ་ལ།   །

bardu khorlo dompa la

In the middle is Cakrasaṃvara

འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་ཆར་སྤྲིན་འཁྲིགས།   །

khorlo sum gyi chartrin trik

With host of the deities of the three chakras dense as rain clouds.

འོག་ཏུ་མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་ལ།   །

oktu magön chamdral la

Below are the Male and Female Protector and their retinue

མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་བུ་ཡུག་འཚུབས།  །

khandro chökyong buyuk tsub

With a blizzard of ḍākinīs and Dharma protectors.

ཨོཾ་ཨཱཿམ་ཧཱ་གུ་རུ་པུཎྱེ་རཏྣ་སིདྡྷི་ཧཱུཾ།

om ah maha guru punyé ratna siddhi hung

oṃ āḥ mahā guru puṇye ratna siddhi hūṃ

 

ཞེས་པ་འདི་དྭགས་ལྷ་སྒམ་པོར་གསེང་ལམ་བླ་སྒྲུབ་ཚོགས་བརྒྱ་བགྱིས་སྐབས་ལམ་ཙམ་དང་།   །དེ་ནས་ཡུན་རིང་སོང་སྐབས་ཕྱིས་སུ་པདྨ་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོའམ་ཀརྨ་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོས་རྗེ་སྒམ་པོ་པའི་དུས་གསུམ་རྣམ་ཐར་ལ་ཡིད་ལ་བྱས་ཏེ་དད་པས་སྦྱར་བའོ། །

This was written with faith by Pema Trinlé Nyingpo, also known as Karma Trinlé Gyatso. He initially wrote it while performing the guru yoga for Gampopa, this secret path of the Great Physician of Dakpo, together with a hundred gathering-offerings. Much later, he revisited the text while recalling Gampopa’s liberating life-story of past, present, and future.

 

| Translated by Laura Swan with the kind assistance of Tsangsar Tulku, 2021.

 

Source: pad+ma 'phrin las snying po, karma bde chen. "dwags po'i bla ma'i rnal 'byor nor bu'i thig le/." In gsung 'bum/_pad+ma 'phrin las snying po/. BDRC W1KG5787. 3 vols. khri'u tu'u/: gzu dgon rig gzhung nyams gso khang /, [2010]. Vol. 1: 270–272

 

Version: 1.1-20211030

  1. A note adds: The King of Samādhi Sūtra, The Six Kadampa Treatises, The Stages of the Path for the Three Types of Beings, Uttaratantra, the tantras of Cakrasaṃvara, Hevajra, Guhyasamāja and so on.
  2. i.e., Milarepa.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept