Words of Jamyang Khyentse

Practices › Prayers | Tibetan MastersJokyab Pema Trinlé Nyingpo | Tibetan MastersJamyang Khyentse Wangpo

English | བོད་ཡིག

Jokyab Pema Trinlé Nyingpo

Jamyang Khyentse Wangpo

Further Information:
Download this text:

༄༅། །འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་གསུང་།།

Words of Jamyang Khyentse

as recorded by Jokyab Pema Trinlé Nyingpo

 

མདོ་རྒྱུད་བསྟན་བཅོས་མན་ངག་ཟབ་མོ་ཡི། །

dogyü tenchö mengak zabmo yi

To the root gurus from whom I've received Dharma teachings

ཆོས་རྣམས་གང་ནས་ཞུས་པའི་རྩ་བ་དང་། །

chö nam gangné zhüpé tsawa dang

On the sūtras, tantras, treatises and profound pith instructions

བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ། །

gyüpé lama malü tamché la

As well as all the lineage gurus without exception,

རྟག་ཏུ་གུས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་གསོལ་བ་འདེབས། །

taktu güpé yi kyi solwa deb

I pray with a mind of constant devotion.

 

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེས་གསུང་།།

This was spoken by Jamyang Khyentse.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2021

 

Source: pad+ma 'phrin las snying po, karma bde chen. "'jam dbyangs mkhyen brtse'i gsung /." In gsung 'bum/_pad+ma 'phrin las snying po/. BDRC W1KG5787. 3 vols. khri'u tu'u/: gzu dgon rig gzhung nyams gso khang /, [2010]. Vol. 1: 150–151

 

Version: 1.0-20211102