Medicine Buddha Sādhana

Deities › Medicine Buddha | Practices › Sickness & Healing | Practices › Sādhanas | Tibetan MastersKarma Chakme

English | Français | བོད་ཡིག

Karma Chakme

Buddha of Medicine

Further information:
Download this text:

༄༅། །སྨན་བླའི་སྒྲུབས་ཐབས་བཞུགས་སོ། །

Sādhana of Bhaiṣajya Guru (Medicine Buddha)

by Karma Chakme

 

བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

lama könchok sum la kyab su chi

I take refuge in the Guru and Three Jewels.

འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཅོམ་ལྡན་སྨན་བླ་བསྒྲུབ། །

drowé döndu chomden men la drub

For all beings' sake, I shall accomplish the Buddha Bhaiṣajya Guru.

ཆོས་རྣམས་དམིགས་མེད་ཡེ་ནས་སྟོང་པ་ཉིད། །

chö nam mikmé yené tongpanyi

All phenomena are beyond reference, primordial emptiness.

དེ་ཡི་ངང་ལས་རང་ཉིད་དྲན་རྫོགས་སུ། །

dé yi ngang lé rangnyi dren dzok su

Out of that experience, I appear, perfect upon recollection,

དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་བཅོམ་ལྡན་སྨན་གྱི་བླ། །

damyé yermé chomden men gyi la

As Buddha Bhaiṣajya Guru—samaya- and jñānasattva inseparable.

སྐུ་མདོག་མཐིང་ཀ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། །

kudok ting ka zhal chik chak nyipa

His body is deep blue in colour and he has one face and two hands,

ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་སྨན་མཆོག་རྣམ་རྒྱལ་འཛིན། །

chak yé chok jin men chok namgyal dzin

The right hand in the supreme generosity mudrā and holding Myrobalan,

གཡོན་པས་མཉམ་བཞག་བདུད་རྩི་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས། །

yönpé nyamzhak dütsi lhungzé nam

And the left, in the gesture of equanimity, holding an alms-bowl of nectar.

མཚན་དཔེས་རབ་བརྒྱན་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས། །

tsenpé rab gyen dorjé kyiltrung zhuk

He is fully adorned with the signs and marks and seated in vajra posture.

སྐུ་ལ་ཆོས་གོས་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་བཀླུབས། །

ku la chögö nampa sum gyi lub

And he is dressed in the three dharma robes.

པད་ཟླའི་སྟེང་བཞུགས་འོད་ཟེར་དཔག་མེད་འཕྲོ། །

pé dé teng zhuk özer pakmé tro

Seated upon lotus and moon-disc, he emanates countless rays of light.

ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཧཱུྃ་ལ་སྔགས་གཡས་བསྐོར། །

tukkar da teng hung la ngak yé kor

At his heart, upon a moon, is Hūṃ surrounded clockwise by the mantra,

དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཤར་ཕྱོགས་ནས། །

dé lé özer tröpé sharchok né

From which rays of light shoot out to invite countless Bhaiṣajya Gurus

སྨན་བླ་དཔག་མེད་བྱོན་ནས་རང་ལ་ཐིམ། །

men la pakmé jön né rang la tim

Who arrive from the eastern direction and dissolve into me.

སླར་ཡང་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པ་ཡིས། །

lar yang ku lé özer tröpa yi

Further rays of light then emanate from his body once again,

མཐོང་ཐོས་འགྲོ་བའི་དུག་གསུམ་ནད་ཞི་ནས། །

tong tö drowé duk sum né zhi né

To pacify sickness and the three poisons in beings who might be seen or heard,

ཐམས་ཅད་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །

tamché lamé changchub tob gyur chik

So that they all attain unsurpassable awakening.

ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་མ་ཧཱ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་རཱ་ཛ་ས་མུདྒ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ།

teyata om bhekanze bhekanze maha bhekanze radza samudgaté soha |

tadyathā | oṃ bhaiṣajye bhaiṣajye mahā-bhaiṣajye rāja-samudgate svāhā |

ཞེས་བསྙེན་པ་ཅི་འགྲུབ་བྱས་ནས།

Recite this mantra as many times as you can. Then:

དེ་ལྟར་སྒོམ་མཁན་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས། །

detar gom khen tamché rang gi sem

The one who visualizes all this is my own mind.

སེམས་ནི་ཡོད་མེད་མཐའ་བྲལ་སྟོང་པ་ཉིད། །

sem ni yömé tadral tongpanyi

Mind itself is emptiness, beyond the extremes of existence and non-existence.

གང་ཤར་མ་ཡེངས་ཙམ་དུ་ངོ་བོ་སྐྱོངས། །

gangshar ma yeng tsam du ngowo kyong

Whatever occurs, in simple non-distraction, I will sustain the essence.

འཛིན་མེད་མ་བཅོས་ལྷུག་པར་བསྒོམ་ཤེས་ན། །

dzinmé machö lhukpar gom shé na

Knowing how to meditate freely and naturally, without clinging or contrivance,

དུག་ལྔའི་ནད་ཞི་བཅོམ་ལྡན་སྨན་བླ་འགྲུབ། །

duk ngé né zhi chomden men la drub

Pacifies the sickness of the five poisons and accomplishes Buddha Bhaiṣajya Guru.

འདི་ལྟར་སྒོམ་བཟླས་བྱས་པའི་དགེ་བ་ཡིས། །

ditar gomdé jepé gewa yi

Through the merit of visualizing and reciting mantra in this way,

མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་ཀུན་གྱི་ནད་ཞི་ནས། །

tong tö dren rek kün gyi né zhi né

May the sickness of all those I see, hear, think of and come into contact with be pacified,

བཅོམ་ལྡན་སྨན་བླ་ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག །

chomden men la nyi dang yermé shok

And may we all become inseparable from Buddha Bhaiṣajya Guru himself.

 

ཅེས་པ་ལྷ་རྗེ་དབང་ལུས་བསྐུལ་ནས་ལྕི་སྟོད་ཨོ་རྒྱན་གྱིས་བཞེངས་པའི་མཆོད་རྟེན་དང་ཉེ་བའི་སར། ཨ་རཱ་གས་སོ།། །།

As requested by Lharje Wanglu, this was composed by Arāga in the vicinity of the stūpa erected by Chitö Orgyen.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2020.

 

Version: 1.1-20240513

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept