Medicine Buddha Sādhana

Deities › Medicine Buddha | Practices › Sickness & Healing | Practices › Sādhanas | Tibetan MastersKarma Chakme

English | བོད་ཡིག

Karma Chakme

Buddha of Medicine

Further Information:
Download this text:

༄༅། །སྨན་བླའི་སྒྲུབས་ཐབས་བཞུགས་སོ། །

Sādhana of Bhaiṣajya Guru (Medicine Buddha)

by Karma Chakme

 

བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །

lama könchok sum la kyab su chi

I take refuge in the Guru and Three Jewels.

འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཅོམ་ལྡན་སྨན་བླ་བསྒྲུབ། །

drowé döndu chomden men la drub

For all beings' sake, I shall accomplish the Buddha Bhaiṣajya Guru.

ཆོས་རྣམས་དམིགས་མེད་ཡེ་ནས་སྟོང་པ་ཉིད། །

chö nam mikmé yené tongpanyi

All phenomena are beyond reference, primordial emptiness.

དེ་ཡི་ངང་ལས་རང་ཉིད་དྲན་རྫོགས་སུ། །

dé yi ngang lé rangnyi dren dzok su

Out of that experience, I appear, perfect upon recollection,

དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་བཅོམ་ལྡན་སྨན་གྱི་བླ། །

damyé yermé chomden men gyi la

As Buddha Bhaiṣajya Guru—samaya- and jñānasattva inseparable.

སྐུ་མདོག་མཐིང་ཀ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། །

kudok ting ka shyal chik chak nyipa

His body is deep blue in colour and he has one face and two hands,

ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་སྨན་མཆོག་རྣམ་རྒྱལ་འཛིན། །

chak yé chok jin men chok namgyal dzin

The right hand in the supreme generosity mudrā and holding Myrobalan,

གཡོན་པས་མཉམ་བཞག་བདུད་རྩི་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས། །

yönpé nyamshyak dütsi lhungzé nam

And the left, in the gesture of equanimity, holding an alms-bowl of nectar.

མཚན་དཔེས་རབ་བརྒྱན་རྡོ་རྗེ་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས། །

tsenpé rab gyen dorjé kyiltrung shyuk

He is fully adorned with the signs and marks and seated in vajra posture.

སྐུ་ལ་ཆོས་གོས་རྣམ་པ་གསུམ་གྱིས་བཀླུབས། །

ku la chögö nampa sum gyi lub

And he is dressed in the three dharma robes.

པད་ཟླའི་སྟེང་བཞུགས་འོད་ཟེར་དཔག་མེད་འཕྲོ། །

pé dé teng shyuk özer pakmé tro

Seated upon lotus and moon-disc, he emanates countless rays of light.

ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཧཱུྃ་ལ་སྔགས་གཡས་བསྐོར། །

tukkar da teng hung la ngak yé kor

At his heart, upon a moon, is Hūṃ surrounded clockwise by the mantra,

དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཤར་ཕྱོགས་ནས། །

dé lé özer tröpé sharchok né

From which rays of light shoot out to invite countless Bhaiṣajya Gurus

སྨན་བླ་དཔག་མེད་བྱོན་ནས་རང་ལ་ཐིམ། །

men la pakmé jön né rang la tim

Who arrive from the eastern direction and dissolve into me.

སླར་ཡང་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པ་ཡིས། །

lar yang ku lé özer tröpa yi

Further rays of light then emanate from his body once again,

མཐོང་ཐོས་འགྲོ་བའི་དུག་གསུམ་ནད་ཞི་ནས། །

tong tö drowé duk sum né shyi né

To pacify sickness and the three poisons in beings who might be seen or heard,

ཐམས་ཅད་བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །

tamché lamé changchub tob gyur chik

So that they all attain unsurpassable awakening.

ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་མ་ཧཱ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་རཱ་ཛ་ས་མུདྒ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ།

teyata om bhekanze bhekanze maha bhekanze radza samudgaté soha |

tadyathā | oṃ bhaiṣajye bhaiṣajye mahā-bhaiṣajye rāja-samudgate svāhā |

ཞེས་བསྙེན་པ་ཅི་འགྲུབ་བྱས་ནས།

Recite this mantra as many times as you can. Then:

དེ་ལྟར་སྒོམ་མཁན་ཐམས་ཅད་རང་གི་སེམས། །

detar gom khen tamché rang gi sem

The one who visualizes all this is my own mind.

སེམས་ནི་ཡོད་མེད་མཐའ་བྲལ་སྟོང་པ་ཉིད། །

sem ni yömé tadral tongpanyi

Mind itself is emptiness, beyond the extremes of existence and non-existence.

གང་ཤར་མ་ཡེངས་ཙམ་དུ་ངོ་བོ་སྐྱོངས། །

gangshar ma yeng tsam du ngowo kyong

Whatever occurs, in simple non-distraction, I will sustain the essence.

འཛིན་མེད་མ་བཅོས་ལྷུག་པར་བསྒོམ་ཤེས་ན། །

dzinmé machö lhukpar gom shé na

Knowing how to meditate freely and naturally, without clinging or contrivance,

དུག་ལྔའི་ནད་ཞི་བཅོམ་ལྡན་སྨན་བླ་འགྲུབ། །

duk ngé né shyi chomden men la drub

Pacifies the sickness of the five poisons and accomplishes Buddha Bhaiṣajya Guru.

འདི་ལྟར་སྒོམ་བཟླས་བྱས་པའི་དགེ་བ་ཡིས། །

ditar gomdé jepé gewa yi

Through the merit of visualizing and reciting mantra in this way,

མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་ཀུན་གྱི་ནད་ཞི་ནས། །

tong tö dren rek kün gyi né shyi né

May the sickness of all those I see, hear, think of and come into contact with be pacified,

བཅོམ་ལྡན་སྨན་བླ་ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་ཤོག །

chomden men la nyi dang yermé shok

And may we all become inseparable from Buddha Bhaiṣajya Guru himself.

 

ཅེས་པ་ལྷ་རྗེ་དབང་ལུས་བསྐུལ་ནས་ལྕི་སྟོད་ཨོ་རྒྱན་གྱིས་བཞེངས་པའི་མཆོད་རྟེན་དང་ཉེ་བའི་སར། ཨ་རཱ་གས་སོ།། །།

As requested by Lharje Wanglu, this was composed by Arāga in the vicinity of the stūpa erected by Chitö Orgyen.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2020.