Brief Succession of Lives

Practices › Prayers | Tibetan MastersKhenchen Ngawang Palzang

English | བོད་ཡིག

Khenchen Ngawang Palzang

Khenchen Ngawang Palzang

Further information:
Download this text:

༄༅། །སྐྱེ་རབས་བསྡུས་པ་བཞུགས།

Brief Succession of Lives Prayer

by Khenpo Ngawang Palzang

 

ཕྱི་ལྟར་སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་དང༌། །

chitar lobpön jampal shenyen dang

Outwardly, you are the ācārya Mañjuśrīmitra,

ནང་ལྟར་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཧཱུྃ་ཀ་ར། །

nangtar rigdzin chenpo hung kara

Inwardly, the vidyādhara Hūṃkara,

གསང་བ་པཎ་ཆེན་བི་མ་མི་ཏྲའི་ཞབས། །

sangwa penchen bimamitré zhab

Secretly, the noble mahāpaṇḍita Vimalamitra,

ཡང་གསང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀློང་ཆེན་པ། །

yangsang chö kyi gyalpo longchenpa

And most secretly, the Dharmarāja Longchenpa—

རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

dorjé ziji tsal la solwa deb

Dorje Zijitsal, to you I pray!

 

ཤེས་རབ་ཆེན་པོས་ཆོས་ཀྱི་དེ་ཉིད་གཟིགས། །

sherab chenpö chö kyi denyi zik

With great wisdom, you saw the nature of phenomena,

སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་འགྲོ་རྣམས་རྗེས་སུ་འཛིན། །

nyingjé chenpö dro nam jesu dzin

And with great compassion, you care for living beings,

དཔལ་ལྡན་བླ་མས་རྗེས་བཟུང་མཁྱེན་བརྩེའི་གཏེར། །

palden lamé jezung khyentsé ter

Guided by your glorious guru, you are a treasure of wisdom and love—

ངག་གི་དབང་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

ngak gi wangpö zhab la solwa deb

Ngakgi Wangpo, at your feet I pray!

 

འདི་དང་ཕྱི་མ་བར་དོ་ཐམས་ཅད་དུ། །

di dang chima bardo tamché du

Throughout this life, in future lives, and in the bardo state,

འབྲལ་མེད་བརྩེ་བས་རྗེས་བཟུང་སྨིན་གྲོལ་གྱི། །

dralmé tsewé jezung mindrol gyi

Guide me affectionately without ever parting, and grant your blessings

གསང་ཆེན་བདུད་རྩི་ཐོབ་ནས་འགྲོ་ཀུན་གྱི། །

sang chen dütsi tob né dro kün gyi

So that I may receive the great secret nectar of ripening empowerments and liberating instructions,

རྟག་ཏུ་ཕན་བདེ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

taktu pendé drubpar jingyi lob

And thereafter bring everlasting benefit and happiness to all beings!

 

ཞེས་པ་འདི་ནི་གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་སྔ་ནས་འཇམ་དཔལ་དགྱེས་པ་ཟིལ་གནོན་ངག་གི་དབང་པོའམ་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ་དུ་འབོད་པའི་སྙོམས་ལས་པ་དེས་གང་ཤར་བྲིས་པའོ།།

Thus, the idle one whom Terchen Rinpoche1 called Jampal Gyepa Zilnön Ngakgi Wangpo or Dorje Zijitsal wrote down whatever came to mind.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2019.

 

Source: ngag dbang dpal bzang. "skye rabs bsdus pa/." In gsung 'bum/_ngag dbang dpal bzang /. 9 vols. Chengdu: [s.n.], [199-?]. (BDRC W22946) Vol. 1: 16

 

Version: 1.2-20220114

  1. i.e., the treasure-revealer Ngawang Tendzin, alias Jigdral Tutop Lingpa, 1858–1914.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept