Prayer to Pacify Conflict

Practices › Prayers | Tibetan MastersKhenpo Gangshar

English | 中文 | བོད་ཡིག

Khenpo Gangshar

Raudracakrin

Further information:
Download this text:

༄༅། །དམག་འཁྲུག་ཞི་བའི་གསོལ་འདེབས་བཞུགས་སོ།།

Prayer to Pacify Military Conflict

by Khenpo Gangshar

 

ཆོས་རྒྱལ་རིགས་ལྡན་དུ་མའི་འགྲོ་བའི་མགོན། །

chögyal rikden dumé drowé gön

Guardians of many beings, the Kulika Dharma-Kings,

འཇམ་དབྱངས་སྤྲུལ་པ་དྲག་པོའི་འཁོར་ལོ་ཅན། །

jamyang trulpa drakpö khorlo chen

Emanation of Mañjughoṣa, Raudracakrin—‘Forceful Bearer of the Wheel’,

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཐའ་དམག་གནས་ནས་བསྐུལ། །

solwa deb so tamak né né kul

I pray to you and invoke you from the region of border wars:

མཐའ་དམག་དུས་འཁྲུགས་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

tamak dü truk zhiwar jingyi lob

Grant your blessings, so that the conflicts of this turbulent age may be pacified!

 

ཞེས་རྒྱམ་རྡོ་ཏིག་ཞབས་བསྐོར་བྱོན་སྐབས་གསུངས་སོ།།

This was spoken while circumambulating Gyam Doti.1

 

| Translated by Adam Pearcey, 2021.

 

Source: Gang shar dbang po. "dmag ’khrug zhi ba’i gsol ’debs" in gsung 'bum/_gang shar dbang po. 1 vols. Kathmandu: Thrangu Tashi Choling, 2008. (BDRC W2CZ6597) Vol. 1: 75

 

Version: 2.0-20220319

  1. i.e., Mount Gyam Doti Gangkar (rgyam rdo ti gangs dkar).
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept