Penor Rinpoche Long Life Prayer

Practices › Long Life Prayers | Tibetan MastersKhenchen Jigme Phuntsok

English | བོད་ཡིག

Khenchen Jigme Phuntsok

Drubwang Penor Rinpoche

༄༅། །གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་པདྨ་ནོར་བུའི་ཞབས་བརྟན།

Prayer for the Long Life of Pema Norbu, Lord of Siddhas

by Khenchen Jigme Phuntsok

 

མགོན་ཁྱོད་གྲངས་མེད་བསྐལ་པའི་སྔོན་རོལ་ནས། །

gön khyö drang mé kalpé ngön rol né

O protector, although in the past, countless aeons ago,

དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་ངོ་བོར་བྱང་ཆུབ་ཀྱང་། །

palchen düpé ngowor chang chub kyang

You were awakened as the essence of Palchen Düpa,

ཐབས་མཁས་མཛད་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་དཔག་ཡས་ལས། །

tab khé dzepé chotrul pakyé lé

Still, through the infinite magic of acting with skillful means,

ཞིང་འདིར་བཤེས་གཉེན་མཆོག་གི་སྐུར་སྣང་བ། །

shying dir shenyen chok gi kur nangwa

You appear now in this realm as the supreme spiritual guide.

གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་པདྨ་ནོར་བུ་ཉིད། །

drubpé wangchuk pema norbu nyi

Lord among accomplished ones, Pema Norbu,

ཚེ་མཐའ་ཡས་པའི་ངོ་བོར་འཚོ་བཞེས་གསོལ། །

tsé tayepé ngowor tso shyé sol

May your life remain secure within the essence of Amitāyus!

མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་སྲུང་མའི་བདེན་མཐུ་ཡིས། །

chok sum tsa sum sungmé den tu yi

Through the power and truth of the Three Jewels, Three Roots and guardian deities,

གང་གི་ཐུགས་ལ་བརྣག་པའི་དོན་མཐའ་དག །

gang gi tuk la nakpé dön ta dak

May all the visionary aims and wishes within this master's enlightened mind

བདེ་བླག་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

dé lak nyur du drubpar chin gyi lop

Be swiftly and easily accomplished — grant your blessings so that it is so!

དགེ་འདུན་སྡེ་རྣམས་ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་ཞིང་། །

gendün dé nam tuk tün trim tsang shying

May the community of the saṅgha live in harmony and with pure discipline,

བཤད་དང་སྒྲུབ་ལ་རྟག་ཏུ་སྦྱོར་བ་དང་། །

shé dang drup la taktu jorwa dang

Always engaging in study and teaching and practice,

འགྲོ་ཀུན་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

dro kun dé shying kyipé trashi shok

And may everything be auspicious so that all beings live in happiness and joy!

 

ཅེས་པ་འདི་ནི་མགོན་པོ་གང་གི་ཞབས་འོག་ཏུ་ཚུད་པ་མཁན་པོ་རྣམ་གྲོལ་མཆོག་ནས་སྔོན་རྗེས་ཡང་ཡང་གསོལ་བ་བཏབ་པ་བཞིན་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ལྕགས་རྟ་ཟླ༦ཚེས༦་ལ་རབ་བྱུང་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་བཀོད་པ་ཚད་ལས་འདས་པའི་གནས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པ་མཚོ་པདྨའི་འགྲམ་དུ་ངག་དབང་བློ་གྲོས་མཚུངས་མེད་ཀྱིས་ཐོལ་བྱུང་དུ་སྨྲས་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག། །།

Following repeated requests from Khenpo Namdrol, who serves at the feet of this great protector, I, Ngawang Lodrö Tsungmé, composed this spontaneously on the shore of Tso Pema (Lotus Lake), that exceptionally sublime site created miraculously by the self-arisen Lotus King, on the sixth day of the sixth month of the Iron Horse year of the seventeenth calendrical cycle (1990). May its meaning be accomplished!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2019.