Prayer to the Chain of Rebirths

Practices › Prayers | Tibetan MastersKhenchen Jigme Phuntsok

English | བོད་ཡིག

Khenchen Jigme Phuntsok

Khenchen Jigme Phuntsok

༄༅། །སྐྱེ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་ནི།

Prayer to the Chain of Rebirths

by Khenchen Jigme Phuntsok

 

སྔོན་ཚེ་འཕགས་ཡུལ་དགྲ་བཅོམ་ས་གི་ལྷ། །

ngön tsé pak yul drachom sa gi lha

In the past, in the noble land of India, you were the arhat Sagilha,

པདྨའི་སྤྱན་སྔར་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རྗེ། །

pemé chen ngar dorje düdjom jé

In Padmasambhava’s presence, you were the lord Dorje Dudjom,

ས་སྐྱ་གོང་དུ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ། །

sakya gong du kunga gyaltsen pal

As the head of the Sakya, you were the glorious Kunga Gyaltsen,1

དགེ་ལྡན་གླིང་དུ་དགེ་ལེགས་དཔལ་བཟང་ཞབས། །

genden ling du gelek palzang zhap

At Geden Ling, you were the noble Gelek Palzang,2

མི་ཉག་ཡུལ་དུ་ཀུན་བཟང་ཆོས་གྲགས་སོགས། །

minyak yul du kunzang chödrak sok

And in Minyak, you were Kunzang Chödrak—3

མཁས་དང་གྲུབ་བརྙེས་དུ་མའི་ཚུལ་བཟུང་ནས། །

khé dang drup nyé du mé tsul zung né

Taking the form of such learned and accomplished masters,

ཐུབ་བསྟན་རྒྱས་པར་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

tupten gyépar dzé la solwa dep

You spread the Buddha’s teachings—to you I pray!

 

ད་ལྟ་བཤེས་གཉེན་མང་པོས་རྗེས་སུ་བཟུང་། །

data shenyen mangpö jé su zung

Now, you have been cared for by many teachers,

ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་སྦྱང་བ་གནད་དུ་བསྣུན། །

tö sam gompé jangwa né du nün

And applied the key points of study, reflection and meditation.

མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་ཞུགས། །

mipam gyatsö chinlap nying la zhuk

The blessings of Mipham Gyatso have entered your heart,

བགྲང་ཡས་འགྲོ་དོན་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

drang yé dro dön dzé la solwa dep

And you bring benefit to countless beings—to you I pray!

 

མ་འོངས་རིགས་ལྡན་དྲག་པོའི་དམག་དཔོན་མཆོག །

ma ong rikden drakpö makpön chok

In future, you will manifest as Karmavajra,

ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ལ་སོགས་སྤྲུལ་པ་ཡིས། །

lekyi dorjé la sok trulpa yi

The supreme commander to Kalkin Raudra Cakrin,4 and so on,

ནམ་མཁའ་སྲིད་དུ་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པའི། །

namkha si du drowé dön dzépé

In this way, you will continue to work for beings for as long as space exists,

སྐྱབས་གཅིག་བླ་མ་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

kyab chik lama jé la solwa dep

To you, my only refuge, noble guru, I pray!

 

རང་དོན་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པ་མཐའ་རུ་འཁྱོལ། །

rangdön tö sam gompa taru khyöl

Having reached the limit of one’s own benefit through study, reflection and meditation,

གཞན་དོན་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་ཕྲིན་ལས་རྒྱས། །

zhen dön ché tsö tsompé trinlé gyé

One acts for others’ sake, through explanation, debate and composition is extensive,

གཉིས་དོན་བཤད་སྒྲུབ་ལས་ཀྱི་སྲོལ་བཏོད་ནས། །

nyi dön shédrup lé kyi söl tö né

Having set out upon the path of twofold benefit through study, practice and activity,

འདྲེན་མཆོག་ཁྱེད་དང་དབྱེར་མེད་སངས་རྒྱས་ཤོག །

dren chok khyé dang yermé sangyé shok

May I attain enlightenment inseparably from you, the supreme guide!

 

ཅེས་རང་ལ་དམ་པའི་སྐྱེ་ཕྲེང་འདི་འདྲ་ཞིག་མེད་ངེས་ལགས་མོད། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཞིག་གིས་བདག་ལ་ངོ་བསྟོད་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འདི་བཞིན་གསུངས་ཡོད་པ་ཁྱད་དུ་མ་བསད་ནས་བུ་སློབ་དམ་པ་ལྔ་ཕྲག་གིས་ནན་ཟབ་ཏུ་བསྐུལ་ངོར་བབ་ཅོལ་དུ་བྲིས་སོ།།

Although I certainly lack such an illustrious chain of rebirths, an incarnate tertön once flattered me with such a statement,5 and rather than simply ignoring that, I wrote this hastily at the insistence of five excellent disciples.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2018.

 

Source: 'jigs med phun tshogs 'byung gnas. "skye phreng gsol 'debs/" In gsung 'bum/_'jigs med phun tshogs 'byung gnas/. 3 vols. xiang gang: xiang gang xin zhi chu ban she, 2002. (BDRC W00KG03976). Vol. 1: 283

 

Version: 1.2-20220819

  1. Sakya Paṇḍita Kunga Gyaltsen (1182–1251)
  2. Khedrup Jé Gelek Palzang (1385–1438), one of the principal disciples of Tsongkhapa Lobzang Drakpa.
  3. Also known as Thubpten Chökyi Drakpa (1823–1905), author of three celebrated commentaries to the Bodhicaryāvatāra.
  4. Tib. Rigs ldan drag po ’khor lo can. The final king of Shambhala.
  5. This refers to Apang Tertön, Pawo Chöying Dorje (1895–1945).
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept