Lament Recalling the Guru of Oḍḍiyāna

Literary Genres › Songs and Poems | Deities › Guru Padmasambhava | Tibetan MastersKhenchen Jigme Phuntsok

English | 中文 | བོད་ཡིག

Khenchen Jigme Phuntsok

Guru Padmasambhava

༄༅། །བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་གདུངས་དབྱངས་མ་བཅོས་གླུ་ཡི་རང་སྒྲ།

The Spontaneous Sound of Uncontrived Song

A Lament Recalling the Great Guru of Oḍḍiyāna

by Khenchen Jigme Puntsok

 

ཨེ་མ་ཧོ།

emaho

Emaho!

དགོངས་ཤིག་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་མངའ་སྤྲུལ་བའི་སྐུ། །

gong shik tukjé ché nga trulwé ku

Turn your attention towards us, nirmāṇakāya master of great compassion!

མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་གསུམ་མཚུངས་པ་མེད་པའི་རྗེ། །

khyen tsé nü sum tsungpa mepé jé

Lord of incomparable knowledge, love and power,

རིག་འཛིན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

rigdzin tötreng tsal la solwa deb

Vidyādhara Tötreng Tsal, to you I pray:

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ། །

chi nang sangwé barché ying su sol

Dispel outer, inner and secret obstacles into absolute space!

ཆོས་དང་སྲིད་ཀྱི་ལེགས་ཚོགས་མ་ལུས་པའི། །

chö dang si kyi lektsok malüpé

Inspire us with your blessings to realize our aspirations

རེ་འབྲས་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

ré dré ngön du gyurwar jingyi lob

For all forms of dharmic and temporal excellence!

སྔོན་ཚེ་རང་བྱུང་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ཉིད། །

ngöntsé rangjung tsokyé dorjé nyi

In the past, when the King of Zahor tried

ཟ་ཧོར་རྒྱལ་པོས་གསོན་བསྲེག་མཛད་པའི་ཚེ། །

zahor gyalpö sön sek dzepé tsé

To burn you, the self-arisen Lake-born Vajra, alive,

འབྱུང་བཞིའི་གནོད་པ་རིག་སྟོང་རྒྱན་དུ་ཤར། །

jung zhi nöpa riktong gyen du shar

Harm from the four elements became an adornment of awareness and emptiness,

དྭངས་བསིལ་ཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་མཚོ་དབུས་སུ། །

dang sil yenlak gyeden tso ü su

And in the midst of the clear, cool waters, complete with their eight qualities,

ལོ་འབྲས་རྒྱན་གྱིས་སྤུད་པའི་ཆུ་སྐྱེས་ཁར། །

lo dré gyen gyi püpé chukyé khar

You appeared upon a water-born lotus ornamented with petals,

མཚན་རྫོགས་དཔེ་བྱད་མཛེས་པའི་སྐུར་སྣང་ཚེ། །

tsen dzok pejé dzepé kur nang tsé

In a dazzling form complete with all the signs and marks.

དེར་འཁོད་རྗེ་བློན་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོ་ཡི། །

der khö jelön düpa gyatso yi

The king and the assembly of ministers could not withstand

དད་པའི་གཡོ་བ་ཁོང་དུ་མ་ཤོང་ནས། །

depé yowa khong du ma shong né

The overwhelming onrush of faith and were instantly compelled

སྤྱི་གཙུག་ཛ་ལན་དྷ་རའི་བ་གམ་རྩེར། །

chitsuk dzalen dhare bagam tser

To join the lotus petals of their fingers

སོར་བཅུའི་འདབ་སྟོང་དལ་དུ་མེད་པར་གྱུར། །

sor chü dab tong dal du mé par gyur

At the domes of Jālandhara at their crowns.1

དེ་ཚེ་བདུད་དང་མུ་སྟེགས་གླང་ཆེན་ཚོགས། །

detsé dü dang mutek langchen tsok

Then, when herds of elephant-like māras and tīrthika heretics

ང་རྒྱལ་རྒྱགས་པའི་ལུས་སྟོབས་ཆེར་བརྟས་ཏེ། །

ngagyal gyakpé lü tob cher té té

Were rampant—their bodies bloated with vanity and pride

སྦྱོར་ངན་སྣ་ཞགས་རིང་དུ་བརྐྱངས་ཙ་ན། །

jor ngen nazhak ring du kyang tsana

And the long trunks of their evil actions reaching out—

མཁའ་འགྲོ་དྲག་མོ་སེང་གདོང་ཞལ་གྱི་སྒོར། །

khandro drakmo seng dong zhal gyi gor

Siṃhamukhā, the wrathful ḍākinī with the face of a lion,

སྲིད་གསུམ་ཅིག་ཆར་རྔུབ་པའི་ཨེ་ཀློང་ནས། །

si sum chikchar ngubpé é long né

Drew all three realms at once into her mouth,

ཧཱུྃ་ཕཊཿསྒྲ་ཡིས་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་བས། །

hung pé dra yi tukdam gyü kulwé

And then, from the É expanse, invoked your wisdom mind with the sound of Hūṃ and Phaṭ.

བདུད་འདུལ་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ། །

düdul nyampa chenpö kur zheng té

You assumed the form of a great subduer of demons, and

རྫུ་འཕྲུལ་ལུང་རིགས་མཆེ་སྡེར་རྣོན་པོ་ཡིས། །

dzutrul lung rik ché der nönpo yi

Miraculously, with the sharp fangs and claws of scripture and reasoning,

ཕས་རྒོལ་རི་དྭགས་བསད་པའི་གཟན་ལ་རོལ། །

pé gol ridak sepé zen la rol

Slaughtered opponents and feasted on their remains,

སྙན་གྲགས་ང་རོས་སྲིད་གསུམ་རལ་སྙམ་བྱས། །

nyendrak ngarö si sum ral nyam jé

The roar of your renown rending the three worlds asunder.

དེ་ཚེ་ས་བླར་འཁོད་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས། །

detsé salar khöpé lha nam kyi

Then the devas who dwell above the earth

སེང་གེ་སྒྲ་སྒྲོག་ཅེས་པའི་མཚན་གསོལ་བས། །

sengé dra drok chepé tsen solwé

Named you Senge Dradrok—Lion’s Roar,

ཆེ་བའི་ཆེ་བ་མངོན་སུམ་བསྟན་པ་ན། །

chewé chewa ngönsum tenpa na

And when you displayed the full extent of your greatness,

ནོར་འཛིན་བུ་མོས་ཕྲག་པས་མ་ཐེག་པར། །

nordzin bu mö trakpé matekpar

Even the daughter of the earth could not bear it2

འདར་ཞིང་འཁུན་སྒྲ་འགྲན་པ་བཞིན་དུ་གྱུར། །

dar zhing khün dra drenpa zhindu gyur

And appeared to shake and groan at the challenge.

དེ་ལྟར་མཚུངས་མེད་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཡིས། །

detar tsungmé maha guru yi

In this way, O incomparable Mahāguru.

ཞི་དང་དྲག་པོའི་རོལ་རྩེད་འབུམ་ཕྲག་ཀུན། །

zhi dang drakpö roltsé bumtrak kün

You assumed myriad guises, peaceful and wrathful, here,

དུས་གཅིག་ངོམས་པའི་གནས་མཆོག་ཁྱད་པར་ཅན། །

dü chik ngompé né chok khyepar chen

And now that I celebrate the great good fortune

མངོན་སུམ་མིག་གི་དགའ་སྟོན་གྱུར་བའི་སྐབས། །

ngönsum mik gi gatön gyurwé kab

Of beholding this sublime and special place directly for myself,

ཡིད་ཀྱི་ཁྱེའུ་ཆུང་དགའ་བའི་གར་གྱིས་བྲེལ། །

yi kyi khyé'u chung gawé gar gyi drel

The infant of my mind dances about frantically in joy,

མ་བཅོས་གུ་འདི་མགྲིན་པའི་ལམ་ནས་རྡོལ། །

machö gu di drinpé lam né dol

And this uncontrived song bursts forth spontaneously from my throat.

སྐྱབས་མཆོག་ཁྱེད་ཀྱིས་འགྲོ་ཁམས་མ་སྟོང་བར། །

kyab chok khyé kyi dro kham matongwar

Supreme source of refuge, until the realms of beings are emptied,

ཕན་བདེའི་འཕྲིན་ལས་དུས་ལས་མི་ཡོལ་བའི། །

pendé trinlé dü lé mi yolwé

Do not neglect your commitment to bring benefit and happiness,

ཞལ་བཞེས་རྡོ་རྗེའི་དམ་བཅའ་བསྐུལ་ལགས་ན། །

zhalzhé dorjé damcha kul lak na

And as we remind you of it and invoke this, your vajra promise,

རྟགས་དང་མཚན་མ་མྱུར་དུ་སྣང་བར་མཛོད། །

tak dang tsenma nyurdu nangwar dzö

Cause the signs and marks of attainment swiftly to appear!

ཁྱད་པར་རང་རེ་ཁ་བ་ཅན་པ་ཡི། །

khyepar rangré khawa chenpa yi

For us inhabitants of the Land of Snows in particular—

སྐྱབས་མགོན་མཆོག་དང་འབངས་མི་མཐའ་དག་ཀུན། །

kyabgön chok dang bang mi tadak kün

May all of us, sublime protectors and humble followers alike—

མ་བགྲོས་བློ་སེམས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་བའི་ངང་། །

ma drö lo sem chik tu gyurwé ngang

Arrive, even without discussion, at a state of unity of mind,

ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་ཨོ་རྒྱན་རྗེས་དྲན་ནས། །

nyintsen küntu orgyen jedren né

Remember you, Lord of Oḍḍiyāna, continuously day and night,

སྨྲེ་སྔགས་གདུང་ཡུས་དྲག་པོས་འབོད་པ་འདི། །

mengak dung yü drakpö böpa di

And call out to you in intense lamentation and despair—

བརྩེ་ཆེན་ཁྱེད་ཀྱིས་བཏང་སྙོམས་འཇོག་ཕོད་དམ། །

tsé chen khyé kyi tangnyom jok pö dam

At this, will you whose love is so great remain unmoved?

ད་ནི་ཐུགས་རྗེ་ནུས་པའི་རྩལ་ཕྱུང་ལ། །

da ni tukjé nüpé tsal chung la

Show us now the strength of your compassion and power!

མོས་ལྡན་བདག་ལ་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

möden dak la wangkur jingyi lob

Grant us, your devoted followers, empowerment and blessings,

བསྟན་འཛིན་ཞབས་བརྟན་བསྟན་པ་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས། །

tendzin zhabten tenpa chok chur gyé

Cause teachers to live long and the teachings to flourish in all directions,

འགྲོ་ཀུན་བདེ་ཞིང་ཆོས་ལ་སྤྱོད་པ་ཡི། །

dro kün dé zhing chö la chöpa yi

And bring all positive aspirations for beings’ happiness

རེ་འབྲས་མཐའ་དག་མངོན་དུ་འགྱུར་བར་མཛོད། །

ré dré tadak ngön du gyurwar dzö

And practice of the Dharma readily to fulfilment!

 

ཅེས་གནས་མཆོག་མཚོ་པད་མ་ཅན་ཞེས་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དེ་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་སྐབས་ངག་དབང་བློ་གྲོས་མཚུངས་མེད་པས་ཐོལ་བྱུང་དུ་གསུངས་པ་གུས་སློབ་རྣམ་གྲོལ་གྱིས་སྒྲ་ཕབ་འཁོར་ལོ་ལས་ཡི་གེར་བཀོད་པ་དགེའོ།། །།

At the supreme place renowned as Tso Pema, this arose spontaneously to Ngawang Lodrö Tsungmé, and later the devoted disciple Namdrol transcribed it from an audio recording.3 May virtue abound!

 

| Translated by Adam Pearcey, 2019. With many thanks to Sean Price for his suggestions.

  1. Jālandhara appears in lists of sacred places but corresponds internally to the crown of the head. The image here is therefore of joining the palms at the crown of the head in obeisance.
  2. Nor ’dzin bu mo, an epithet of Sita.
  3. The disciple named Namdrol here is Khenchen Namdrol Tsering.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept