Sun of Samantabhadra’s Realm

Practices › Aspiration Prayers | Tibetan MastersKhenchen Jigme Phuntsok

English | བོད་ཡིག

Khenchen Jigme Phuntsok

Buddha Śākyamuni

༄༅། །སྨོན་ལམ་རྒྱ་མཚོའི་ཡང་སྙིང་ཀུན་བཟང་ཞིང་གི་ཉི་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། །

The Sun of Samantabhadra’s Realm

The Quintessence of Oceanic Prayers of Aspiration

by Khenchen Jigme Phuntsok

 

བགྲང་ཡས་ཚོགས་ཟུང་དཔལ་གྱིས་བསྐྲུན་པའི་སྐུ། །

drang yé tsok zung pal gyi trünpé ku

Your enlightened body was formed through the splendour of twofold accumulation beyond measure;

ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་ལྡན་པ་ཚངས་དབྱངས་གསུང་། །

yenlak drukchu denpa tsang yang sung

Your enlightened speech, the melody of Brahmā, has sixty aspects;

སྟོབས་བཅུའི་ཡོན་ཏན་ཀུན་ནས་རྫོགས་པའི་ཐུགས། །

tob chü yönten künné dzokpé tuk

And your enlightened mind is perfectly replete with the qualities of the ten powers—

ཐུབ་དབང་ལྷ་ཡི་ལྷ་མཆོག་དགོངས་སུ་གསོལ། །

tubwang lha yi lha chok gong su sol

Mighty Sage, supreme deity of deities, turn your attention towards me, I pray.

 

སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱིས་ཆེས་ཆེར་མནར་བའི་ཚོགས། །

dukngal sum gyi ché cher narwé tsok

Just as you embraced with intense care and compassion

གང་གིས་བརྩེ་ཆེན་ཐུགས་རྗེས་ཉེ་བར་བཟུང་། །

gang gi tsé chen tukjé nyewar zung

The multitudes tormented by the three types of suffering,1

དོན་གཉིས་འདོད་པ་ཡིད་བཞིན་འཇོ་བའི་ཕྱིར། །

dön nyi döpa yizhin jowé chir

And set your mind on supreme and unsurpassed awakening,

བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད་ལྟར། །

lamé changchub chok tu tukkyé tar

In order to fulfil the twin aims and wishes of yourself and others,

བདག་ཀྱང་མཁའ་མཉམ་འགྲོ་ཀུན་མ་སྟོང་བར། །

dak kyang khanyam dro kün matong bar

May I too remain untempted by the allure of selfish peace and bliss,

རང་དོན་ཞི་བདེའི་དཔལ་ལ་མི་ཆགས་པར། །

rangdön zhidé pal la mi chakpar

And, until all beings, who are as innumerable as space is vast, are freed,

གཞན་ཕན་ལྷག་པའི་བསམ་སྤྱོད་རྒྱན་བཞིན་བསྟེན། །

zhenpen lhakpé sam chö gyen zhin ten

Rely on the adornment of altruistic concern and beneficial conduct.

འཇུག་པར་བྱའོ་སྲིད་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ལ། །

jukpar ja o sipé drongkhyer la

In all my lives, as I willingly enter the citadel of conditioned existence,

སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡབ་གཅིག་མཁྱེན་པའི་གཏེར། །

kyewa küntu yab chik khyenpé ter

May I be cared for and joyfully accepted by the sole father of all,

འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་དགྱེས་བཞིན་རྗེས་སུ་བཟུང་། །

jampal pawö gyé zhin jesu zung

That veritable treasury of wisdom, heroic Mañjuśrī,

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྨོན་ལམ་ལས་བསྟན་པའི། །

kuntuzangpö mönlam lé tenpé

And may I perfect the oceanic conduct of the bodhisattvas,

བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚོ་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །

changchub chöpa gyatso tarchin shok

As revealed in Samantabhadra's prayer of aspiration.

 

མ་འོངས་རྣམ་འདྲེན་དགུ་བརྒྱ་དགུ་བཅུ་དྲུག།

ma ong namdren gugya guchu druk

In future, when nine hundred and ninety-six great guides

ཞིང་འདིར་མངོན་འཚང་རྒྱ་བའི་ཚུལ་སྟོན་ཚེ། །

zhing dir ngön tsanggyawé tsul tön tsé

Display the attainment of awakening in this very realm,

རྟག་ཏུ་ཞབས་འབྲང་ཉེར་གནས་མཆོག་ཏུ་གྱུར། །

taktu zhab drang nyer né chok tu gyur

May I serve them constantly as the best of their attendants,

རླབས་ཆེན་ཕྲིན་ལས་སྤེལ་བའི་མཐུ་ཐོབ་ཤོག །

lab chen trinlé pelwé tu tob shok

And gain the power to contribute to their magnificent activity.

 

བཟང་ངན་ལས་ཀྱིས་འབྲེལ་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས། །

zang ngen lé kyi drelwé semchen nam

May all beings with whom I am connected, through actions good or bad,

ཚེ་འདི་འཕོས་ཚེ་བདེ་ཆེན་ཞིང་དུ་སྐྱེས། །

tsé di pö tsé dechen zhing du kyé

Take birth, as soon as they depart this life, in the realm of Great Bliss,

འོད་མཚན་སྟོང་འབར་གསུང་གི་ལུང་བསྟན་ཐོབ། །

ö tsen tong bar sung gi lungten tob

There to receive prophecy from Ablaze with Myriad Tokens of Light2

མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས་པར་ཤོག །

khyen tsé nü pé tsal chen dzokpar shok

And fulfil their enormous potential for knowledge, love and strength.

 

དྲི་མེད་རྒྱལ་བསྟན་དར་ཞིང་ཡུན་དུ་གནས། །

drimé gyalten dar zhing yündu né

May the faultless teachings of Buddha flourish and endure,

རིས་མེད་འགྲོ་རྣམས་ཕན་བདེའི་དཔལ་གྱིས་འཚོ། །

rimé dro nam pendé pal gyi tso

And all beings without exception enjoy the splendour of benefit and happiness.

དུས་ཀུན་ཡིད་ལ་སྨོན་པ་འདི་ཁོ་ན། །

dü kün yi la mönpa di khona

This, and only this, is my constant aspiration—

མཐུན་འགྱུར་གསུང་གི་དབུགས་དབྱུང་དེང་འདིར་སྩོལ། །

tün gyur sung gi ukyung dengdir tsol

Assure me, here and now, that it all will be fulfilled.

 

བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིག་ཕུན་ཚོགས་སྡེ་བཞིའི་གཏེར། །

tashi gangzhik püntsok dé zhi ter

May auspiciousness ripen as a treasure of fourfold abundance,3

མ་ལུས་སྐྱེ་དགུའི་ཉེར་འཚོའི་གསོས་སུ་སྨིན། །

malü kyegü nyer tsö sö su min

Healing nourishment for all living beings without exception.

མི་ཤིས་རྒུད་པ་བཙལ་ཀྱང་མི་རྙེད་པའི། །

mi shi güpa tsal kyang mi nyepé

And may ills and misfortune be forever entirely unknown,

དགེ་ལེགས་སྣང་བས་ས་གསུམ་ཁྱབ་པར་ཤོག །

gelek nangwé sa sum khyabpar shok

As the light of virtue and excellence fills the three domains.

 

ཅེས་ཡུལ་དབུས་རྡོ་རྗེ་གདན་བྱང་ཆུབ་ཤིང་གིས་བརྒྱན་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་ཁྲི་དྲུང་དུ་ངག་དབང་བློ་གྲོས་མཚུངས་མེད་པས་སྨོན་པ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་རྣམས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། སྒྲ་ཕབ་འཁོར་ལོ་ལས་བདག་གུས་སློབ་བསོད་དར་རྒྱས་ཀྱིས་དེ་ལྟར་སྨོན་བཞིན་ཡི་གེར་བཀོད་པ་དགེའོ། །རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ལྕགས་རྟ་ཟླ་ ༩ ཚེས ༡༠ ། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༩༠ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༩ ལའོ།། །།

Thus, before the throne of the Tathāgata, which is adorned by the bodhi tree, in the central land of the Vajra Seat (i.e., Bodhgayā), Ngawang Lodrö Tsungmé made this aspiration and prayed that the buddhas and their heirs might bless it and bring about its fulfilment. The recording was subsequently transcribed by the respectful disciple Sodargye on the tenth day of the ninth month of the Iron Horse year of the seventeenth calendrical cycle (29 October 1990).

 

| Translated by Adam Pearcey and Sean Price, 2020.

 

Source: 'jigs med phun tshogs 'byung gnas. "smon lam rgya mtsho'i yang snying kun bzang zhing gi nyi ma" In gsung 'bum/_'jigs med phun tshogs 'byung gnas/. 3 vols. xiang gang: xiang gang xin zhi chu ban she, 2002. (BDRC W00KG03976). Vol. 1: 272–273

 

Version: 1.2-20220819

  1. i.e., the suffering of suffering, suffering of change, and all-pervasive suffering of conditioned existence.
  2. An epithet of Amitābha.
  3. i.e., abundant dharma, wealth, enjoyments and liberation.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept