Entrusting Activity

Deities › Vajrakīlaya | Practices › Torma Offering | Tibetan MastersKhenchen Jigme Phuntsok

English | བོད་ཡིག

Khenchen Jigme Phuntsok

Two-armed Vajrakīlaya

༄༅། །ཕྲིན་བཅོལ།

Entrusting Activity

by Khenchen Jigme Phuntsok

 

རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་གཏོར་མ་ཤ་ཆང་གིས་བརྒྱན་པ་བཤམས་ལ། ནམ་མཁའ་མཛོད་སྔགས་ཀྱིས་བྱིང་གྱིས་བརླབས།

Arrange a torma adorned with meat and alcohol in a precious vessel and bless it with the sky-treasury mantra.

ཀྱཻ། སྔོན་ཚེ་དབང་དྲག་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀས། །

kyé ngöntsé wang drak pema heruké

Kyé! In the past, the powerful, wrathful Padma Heruka

ཨ་སུ་ར་ཡི་བྲག་ཕུག་ག་ལ་བར། །

a sura yi drakpuk ga la war

In the place known as Asura Cave,

དུས་སྦྱོར་བཅུ་གཉིས་གནས་སུ་དག་པའི་གཟུགས། །

dü jor chunyi né su dakpé zuk

Empowered you, pure embodiments of the twelve constellations,

ཕུར་སྲུང་དམ་ཅན་མ་མོ་བཅུ་གཉིས་ལ། །

pursung damchen mamo chunyi la

As the twelve mātṛkā, oath-bound guardians of kīlaya,

དབང་བསྐུར་དམ་མནོས་ཕྲིན་ལས་གཉེར་གཏད་པའི། །

wangkur dam nö trinlé nyerté pé

And entrusted you with commitments and activity.

ཐ་ཚིག་གཉན་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་མཛོད་ལ། །

tatsik nyenpo jesu dren dzö la

Now remember your solemn pledge!

དམ་རྫས་དཔལ་གྱི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ནས། །

damdzé pal gyi torma di zhé né

Accept this samaya substance, the splendid torma,

འགྲོ་ཀུན་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །

dro kün dé zhing kyipé trinlé dzö

And act to bring joy and happiness to all beings!

ཐ་མ་སྔགས་འཆང་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ལ། །

tama ngakchang dorjé düjom la

When the all-pervasive Lord Mañjuśrī, Loden Choksé,

ཁྱབ་བདག་འཇམ་དཔལ་བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་ཀྱིས། །

khyabdak jampal loden chok sé kyi

Conferred the great empowerment into the power of awareness,

རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་ཆེན་སྐུར་དུས་སུ། །

rigpa tsal gyi wangchen kur dü su

Upon the mantra-holder Dorje Dudjom,

འཛམ་གླིང་སེང་ཆེན་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་རྩལ། །

dzamling sengchen norbu dradul tsal

The great lion of this world, Norbu Dradül Tsal,

དཔའ་རྟུལ་དྭངས་སྨན་སྲུང་མའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས། །

patul dangmen sungmé tsok nam kyi

Together with hosts of warriors, maidens and guardians,

ཅི་བཅོལ་ལས་རྣམས་བསྒྲུབ་པར་ཁས་བླངས་པའི། །

chi chol lé nam drubpar khelangpé

Promised to carry out whatever activities were requested of you.

ཐ་ཚིག་གཉན་པོ་རྗེས་སུ་དྲན་མཛོད་ལ། །

tatsik nyenpo jesu dren dzö la

Now remember your solemn pledge!

དམ་རྫས་དཔལ་གྱི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ནས། །

damdzé pal gyi torma di zhé né

Accept this samaya substance, the splendid torma,

གངས་ཅན་སྐྱབས་གཅིག་མིག་མི་འཛུམ་པའི་གར། །

gangchen kyab chik mik mi dzumpé gar

And for the sole refuge of the Snowy Land, the lord of unblinking gaze,1

སྐུ་ཚེ་བརྟན་ཅིང་མཛད་ཕྲིན་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས། །

kutsé ten ching dzetrin chok chur gyé

Let his life be secure and long and his activity flourish in every direction!

རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །

naljor dakchak pönlob khor ché kyi

For us yogis and those around us, the teacher and students,

ཚར་གཅོག་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀུན། །

tsar chok jesu dzinpé trinlé kün

Let all the activities of subjugation and acceptance

མ་ཐོགས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་མངོན་ཕྱུང་ལ། །

ma tok danta nyi du ngön chung la

Be carried out about unimpededly here and now,

བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་ཕན་པའི་དོན་སྒྲུབ་མཛོད། །

ten dang dro la penpé dön drub dzö

And let the goal of benefitting the teachings and beings be secured!

ས་མ་ཡ་ཧོ༔

samaya ho

Samaya ho!

 

ཞེས་རྐྱེན་ཕྲན་བུ་ཞིག་གིས་བསྐུལ་ནས་བལ་ཡུལ་ཨ་སུ་རའི་བྲག་ཕུག་ཏུ་ངག་དབང་བློ་གྲོས་མཚུངས་མེད་ཀྱིས་སྨྲས་རིམ་བཞིན་སྡོམ་བརྩོན་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་མཁན་པོ་རྣམ་གྲོལ་གྱིས་ཡི་གེར་སྤེལ་བའོ།། །།

Provoked by a minor circumstance, Ngawang Lodrö Tsungmé spoke these words in the Asura Cave in Nepal and the diligent vow-keeper and upholder of the Tripiṭaka Khenpo Namdrol wrote them down.

 

| Translated by Adam Pearcey, 2018.

 

Version: 1.2-20220819

  1. i.e., H.H. the Fourteenth Dalai Lama.

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept